Сай­дік: «ви­бо­ри» в «ОРДО» й «ОРЛО» не від­по­від­а­ють ні бу­кві, ні ду­ху Мін­ських до­мов­ле­но­стей

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Спе­ц­пред­став­ник го­ло­ви ОБСЄ в Укра­ї­ні й у Три­сто­рон­ній кон­та­ктній гру­пі Мар­тін Сай­дік пі­сля за­сі­да­н­ня Три­сто­рон­ньої кон­та­ктної гру­пи в Мін­ську за­явив, що си­ту­а­ція в зо­ні кон­флі­кту на схо­ді Укра­ї­ни — да­ле­ка від спо­кій­ної, і не­що­дав­но бу­ло за­ре­є­стро­ва­но ви­со­ку кіль­кість по­ру­ше­н­ня ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню. «Вцьо­му кон­текс­ті — як і ми­ну­ло­го ра­зу — я ще раз за­кли­каю сто­ро­ни не допу­сти­ти та­ко­го роз­ви­тку та про­я­ви­ти стри­ма­ність», — ска­зав він. Сай­дік та­кож по­ві­до­мив, що під час за­сі­да­н­ня обго­во­рю­ва­ли­ся пи­та­н­ня так зва­них ви­бо­рів у «ОРДО» і «ОРЛО». «Я вва­жаю, що про­ве­де­н­ня так зва­них ви­бо­рів не від­по­від­ає ні бу­кві, ні ду­ху Мін­ських до­мов­ле­но­стей», — на­го­ло­сив він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.