«Та­ка кни­га по­трі­бна сту­ден­там»

У На­ціо­наль­но­му те­хні­чно­му уні­вер­си­те­ті «Дні­пров­ська по­лі­те­хні­ка» від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція кни­ги «AVE»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про Фо­то на­да­ні На­ціо­наль­ним те­хні­чним уні­вер­си­те­том «Дні­пров­ська по­лі­те­хні­ка»

Во­дно­му з про­від­них ви­шів Дні­пра — На­ціо­наль­но­му те­хні­чно­му уні­вер­си­те­ті « Дні­пров­ська по­лі­те­хні­ка » — бу­ло уро­чи­сто пред­став­ле­но кни­гу, при­свя­че­ну 100-лі­т­тю геть­ма­на­ту Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го. Це ви­да­н­ня, яке не­що­дав­но ви­йшло в се­рії « Бі­блі­о­те­ка га­зе­ти « День » , мі­сяць то­му вже бу­ло пред­став­ле­не дні­пров­ським чи­та­чам на пер­шо­му Між­на­ро­дно­му книж­ко­во­му фе­сти­ва­лі Book Space, який від­бу­вав­ся з іні­ці­а­ти­ви ме­рії Дні­пра. То­ді при­су­тній на від­крит­ті книж­ко­во­го фе­сти­ва­лю ре­ктор « Дні­пров­ської по­лі­те­хні­ки » , ака­де­мік НАНУ Ген­на­дій ПІВНЯК ви­сло­вив по­ба­жа­н­ня, щоб по­ді­бна пре­зен­та­ція про­йшла і в йо­го ви­ші. « Дні­пров­ська по­лі­те­хні­ка » — най­стар­ший виш Дні­пра зі сво­ї­ми дав­ні­ми на­у­ко­ви­ми і куль­тур­ни­ми тра­ди­ці­я­ми. Во­на зав­жди при­ді­ля­ла ба­га­то ува­ги гу­ма­ні­тар­ній скла­до­вій ви­щої осві­ти. І ке­рів­ни­цтво ви­шу, і йо­го ви­кла­да­чі вва­жа­ють, що їхні ви­пу­скни­ки ма­ють бу­ти все­бі­чно осві­че­ни­ми і куль­тур­ни­ми лю­дьми, які до­бре зна­ють істо­рію Укра­ї­ни. То­му пре­зен­та­ція но­вої книж­ки під на­звою « AVE. До 100- лі­т­тя геть­ма­на­ту Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го», яка від­бу­ва­лась в уні­вер­си­тет­сько­му Цен­трі куль­ту­ри укра­їн­ської мо­ви, ста­ла без пе­ре­біль­ше­н­ня зна­ко­вою по­ді­єю. « Та­ка подія від­бу­ва­є­ться не ви­пад­ко­во, оскіль­ки га­зе­ту «День» пов’язу­ють із «Дні­пров­ською по­лі­те­хні­кою » ба­га­то ро­ків дру­жби » , — за­зна­чив у сво­є­му ви­сту­пі за­ві­ду­вач ка­фе­дри істо­рії та по­лі­ти­чної те­о­рії Ген­на­дій ПЕРВИЙ. У цьо­му ви­ші вже не раз про­хо­ди­ли пре­зен­та­ції кни­жок і що­рі­чні фо­то­ви­став­ки га­зе­ти « День » за уча­стю го­лов­но­го ре­да­кто­ра Ла­ри­си Ів­ши­ної.

Ве­ду­чий ни­ні­шньої зу­стрі­чі, ви­пу­скник « Дні­пров­ської по­лі­те­хні­ки » , а ни­ні огля­дач га­зе­ти «День» Юрій РАЙХЕЛЬ, роз­по­вів при­су­тнім про те, що на­ше дру­ко­ва­не ви­да­н­ня три­ва­лий час за­йма­є­ться ва­жли­вою про­сві­тни­цькою ро­бо­тою. На сво­їх сто­рін­ках га­зе­та ре­гу­ляр­но роз­по­від­ає су­спіль­ству про « бі­лі пля­ми » ві­тчи­зня­ної істо­рії, які за­ли­ша­ю­ться не­ві­до­ми­ми біль­шо­сті гро­ма­дян на­шої кра­ї­ни. «Не се­крет, що істо­рію Укра­ї­ни, як ска­зав сво­го ча­су В. Вин­ни­чен­ко, не мо­жна чи­та­ти без бро­му. Вті ча­си бром був силь­ним за­спо­кій­ли­вим за­со­бом. Від­то­ді фар­ма­цев­ти­ка пі­шла да­ле­ко впе­ред, а ось із ви­сві­тле­н­ням істо­рії Укра­ї­ни про­бле­ми за­ли­ши­ли­ся. На­ше ви­да­н­ня зав­жди від­во­ди­ло чи­ма­ло га­зе­тної пло­щі для то­го, щоб ві­до­мі уче­ні і фа­хів­ці в тих чи ін­ших роз­ді­лах істо­рії роз­по­від­а­ли про те, що бу­ло спо­тво­ре­не за ра­дян­ських ча­сів, а що і вза­га­лі за­мов­чу­ва­ло­ся. Га­зе­та « День » роз­по­від­ає про істо­ри­чних осіб, про яких три­ва­лий час бу­ло на­віть не­без­пе­чно зга­ду­ва­ти. Не ви­пад­ко­во чи­ма­ло чи­та­чів звер­та­ли­ся до ре­да­кції з про­ха­н­ням по­вто­ри­ти або зна­йти ту чи ін­шу ста­т­тю. І то­ді на­ро­ди­лась ідея ви­да­ва­ти те­ма­ти­чні книж­ки, до яких змо­гли б увійти істо­ри­чні пу­блі­ка­ції га­зе­ти « День » , — ска­зав Юрій Райхель.

Де­які книж­ки із се­рії «Бі­блі­о­те­ка га­зе­ти «День» че­рез не­аби­який по­пит уже зни­кли з про­да­жу, ін­ші про­да­ю­ться в книж­ко­вих ма­га­зи­нах по всій Укра­ї­ні. І ось ни­ні ви­йшла дру­ком кни­га, при­свя­че­на одно­му з най­більш ма­ло­ві­до­мих пе­рі­о­дів в істо­рії Укра­ї­ни, — геть­ма­на­ту Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го. «Ви, на­пев­но, ба­чи­ли фільм, по­став­ле­ний за п’єсою М.Бул­га­ко­ва «Дні Тур­бі­них», де в шар­жо­во­му ви­гля­ді зо­бра­же­но ці по­дії. Ра­дян­ська істо­рі­о­гра­фія го­во­ри­ла про геть­ма­на Ско­ро­пад­сько­го як про став­ле­ни­ка ні­ме­цьких і ав­стрій­ських оку­пан­тів, і йо­го фа­кти­чно ви­кре­сли­ли з істо­рії. Зві­сно, ме­му­а­ри Ско­ро­пад­сько­го і спо­га­ди йо­го со­ра­тни­ків — усе це бу­ло під за­бо­ро­ною. Ці ме­му­а­ри ста­ли ві­до­мі ли­ше пі­сля то­го, як Укра­ї­на ста­ла не­за­ле­жною дер­жа­вою. І все одно — за­ли­ша­є­ться ба­га­то ва­жли­вих пи­тань, на які книж­ка на­ма­га­є­ться да­ти від­по­віді. У цій кни­зі зі­бра­но кра­щі пу­блі­ка­ції, які до­зво­ля­ють по-ін­шо­му по­ди­ви­тись на по­дії 1918 ро­ку. Здій­сне­но спро­бу по-но­во­му по­ди­ви­тись на геть­ма­нат Ско­ро­пад­сько­го, який за­ли­шив зна­чний слід як в істо­рії Укра­ї­ни, так і на­шо­го мі­ста. Са­ме в цей пе­рі­од бу­ли за­сно­ва­ні Дні­пров­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си- тет і Дер­жав­ний ака­де­мі­чний те­атр ім. Шев­чен­ка, а та­кож без­ліч куль­тур­них і на­у­ко­вих уста­нов, та­ких як На­ціо­наль­на ака­де­мія на­ук Укра­ї­ни, На­ціо­наль­на на­у­ко­ва бі­блі­о­те­ка, На­ціо­наль­ний істо­ри­чний ар­хів та ін­ше, що зму­шує іна­кше по­ди­ви­тись на ста­нов­ле­н­ня укра­їн­ської дер­жа­ви», — ска­зав Юрій Райхель.

«Ге­тьман Ско­ро­пад­ський бу­ду­вав укра­їн­ську дер­жа­ву, як жи­вий ор­га­нізм. На жаль, істо­рія від­ве­ла йо­му ду­же ко­ро­ткий час — ли­ше сім мі­ся­ців. У цей пе­рі­од бу­ло скла­дне між­на­ро­дне і вну­трі­шньо­по­лі­ти­чне ста­но­ви­ще, але для ста­нов­ле­н­ня дер­жав­но­сті Укра­ї­ни бу­ло зро­бле­но ду­же ба­га­то», — за­зна­чив у сво­є­му ви­сту­пі до­цент ка­фе­дри істо­рії та по­лі­ти­чної те­о­рії Дми­тро КОЛЕСНИК, який за­йма­є­ться до­слі­дже­н­ням ді­яль­но­сті геть­ма­на в емі­гра­ції. На дум­ку вче­но­го, П.Ско­ро­пад­ський, як істо­ри­чний ді­яч, здій­снив скла­дну ево­лю­цію. Він по­чи­нав свою кар’єру як дво­ря­нин Ро­сій­ської ім­пе­рії, був уча­сни­ком ро­сій­сько-япон­ської і Пер­шої сві­то­вої вій­ни, під­няв­ся у сво­їй кар’ єрі до слу­жби при дво­рі, а пі­сля ски­не­н­ня мо­нар­хії за­ймав­ся фор­му­ва­н­ням пер­шо­го укра­їн­сько­го на­ціо­наль­но­го кор­пу­су у скла­ді ро­сій­ської ар­мії. « Ско­ро­пад­ський по­ка­зав се­бе не ли­ше як по­лі­ти­чний ді­яч — він усві­до­мив се­бе справ­жнім укра­їн­цем. Пе­ре­бу­ва­ю­чи по­над чверть сто­лі­т­тя в емі­гра­ції, Ско­ро­пад­ський про­дов­жу­вав про­па­гу­ва­ти укра­їн­ську ідею за кор­до­ном аж до сво­єї тра­гі­чної за­ги­бе­лі 1945 ро­ку», — ска­зав Д.Колесник. Як з’ясо­ву­є­ться, про­жи­ва­ю­чи в Ні­меч­чи­ні, П.Ско­ро­пад­ський ба­га­то ро­бив для то­го, щоб по­лег­ши­ти до­лю ра­дян­ських по­ло­не­них і ви­гна­них на ро­бо­ту до Ні­меч­чи­ни. До­сі ма­ло­ві­до­мою за­ли­ша­є­ться й істо­рія йо­го дру­жби з ві­до­мим ми­сли­те­лем В’яче­сла­вом Ли­пин­ським, а та­кож ді­яль­ність укра­їн­сько­го мо­нар­хі­чно­го ру­ху. «Цей рух не став та­ким по­пу­ляр­ним, як рух на­ціо­на­лі­стів, і з сьо­го­дні­шньої то­чки зо­ру ідея мо­нар­хії ви­гля­дає до­во­лі ек­зо­ти­чною, але во­на вті­лю­ва­ла в со­бі ста­біль­ність і про­дов­же­н­ня тра­ди­цій, да­ва­ла мо­жли­вість об’ єд­на­н­ня рі­зних ша­рів і груп укра­їн­ців » , — вва­жає істо­рик. На дум­ку Д.Ко­ле­сни­ка, роз­по­від­а­ю­чи про геть­ма­на Ско­ро­пад­сько­го і йо­го ча­си, га­зе­та « День » ви­ко­нує ду­же ва­жли­ву ро­бо­ту — не­се істо­ри­чні зна­н­ня ши­ро­кій гро­мад­сько­сті.

Про ме­му­ар­ну лі­те­ра­ту­ру як істо­ри­чне дже­ре­ло пе­рі­о­ду геть­ма­на­ту Ско­ро­пад­сько­го роз­по­вів сту­ден­там і спів­ро­бі­тни­кам « Дні­пров­ської по­лі­те­хні­ки » ві­до­мий кра­є­зна­вець і ав­тор без­лі­чі кни­жок, ав­тор «Дня» Ми­ко­ла ЧАБАН. Він звер­нув ува­гу на ви­да­ні за кор­до­ном, в емі­гра­ції чи­слен­ні спо­га­ди про той пе­рі­од су­ча­сни­ків і без­по­се­ре­дніх уча­сни­ків по­дій. За сло­ва­ми М.Ча­ба­на, то­ді­шній Ка­те­ри­но­слав зі­грав чи­ма­лу роль у ста­нов­лен­ні Укра­їн­ської дер­жа­ви, а йо­го пред­став­ни­ки, та­кі як ві­до­мий істо­рик Пе­тро До­ро­шен­ко, вхо­ди­ли до скла­ду геть­ман­сько­го уря­ду. Варто за­зна­чи­ти, що ін­терв’ ю з кра­є­знав­цем М. Ча­ба­ном, яке бу­ло опу­блі­ко­ва­но на сто­рін­ках га­зе­ти «День», та­кож уві­йшло до кни­ги про геть­ма­на Ско­ро­пад­сько­го. « Та­ка книж­ка — це те, що хо­че­ться чи­та­ти, аби роз­ши­рю­ва­ти свій кру­го­зір», — за­зна­чив М.Чабан.

По­ді­бні ре­ко­мен­да­ції не за­ли­ши­ли­ся без ува­ги сту­ден­тів « Дні­пров­ської по­лі­те­хні­ки » , яких за­ці­ка­ви­ли ви­сту­пи істо­ри­ків, жур­на­лі­стів і кра­є­знав­ців, що бра­ли участь у пре­зен­та­ції. Зокре­ма, сту­ден­ти ви­яви­ли ці­ка­вість як до са­мої кни­ги про геть­ма­нат Ско­ро­пад­сько­го, так і в ці­ло­му до книг із се­рії «Бі­блі­о­те­ка га­зе­ти «День». Ре­ктор «Дні­пров­ської по­лі­те­хні­ки» Ген­на­дій Півняк, ви­сту­па­ю­чи на пре­зен­та­ції, на­га­дав, що ба­га­то істо­ри­чних ви­дань га­зе­ти «День» є у бі­бліо­те­ці ви­шу. З’яви­ться в бі­бліо­те­чних фон­дах і кни­га про геть­ма­на П.Ско­ро­пад­сько­го. «Я був на пре­зен­та­ції, яка про­хо­ди­ла під час книж­ко­во­го фе­сти­ва­лю в бу­дів­лі Дні­пров­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції, і пе­ре­ко­нав­ся в то­му, що ця книж­ка про не­ві­до­мі сторінки істо­рії геть­ма­на­ту, з до­бір­кою ста­тей фа­хів­ців, по­трі­бна сту­ден­там. То­му я за­про­сив істо­ри­ків і жур­на­лі­стів га­зе­ти «День» пред­ста­ви­ти цю чу­до­ву кни­гу і в на­шо­му ви­ші», — ска­зав він.

Ака­де­мік Г.Півняк по­ві­до­мив та­кож, що ци­ми дня­ми своє 100-річ­чя від­зна­чає гео­ло­гі­чний фа­куль­тет «Дні­пров­ської по­лі­те­хні­ки», ко­ли­шньо­го Гір­ни­чо­го ін­сти­ту­ту. Цей фа­куль­тет та­кож бу­ло від­кри­то в пе­рі­од геть­ма­на­ту, а ві­до­мі про­фе­со­ри Гір­ни­чо­го ін­сти­ту­ту бра­ли без­по­се­ре­дню участь у ство­рен­ні Ка­те­ри­но­слав­сько­го уні­вер­си­те­ту, ни­ні­шньо­го Дні­пров­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Оле­ся Гон­ча­ра — ще одно­го «ро­ве­сни­ка» геть­ма­на­ту. У му­зеї «Дні­пров­ської по­лі­те­хні­ки» ци­ми дня­ми про­во­ди­ться ви­став­ка «Укра­ї­на і Ні­меч­чи­на. 100 ро­ків між­на­ро­дних від­но­син», на якій пред­став­ле­ні сві­тли­ни і до­ку­мен­ти з укра­їн­ських ар­хі­вів. Се­ред екс­по­на­тів са­мо­го му­зею «Дні­пров­ської по­лі­те­хні­ки » є й справ­жній ра­ри­тет — сві­до­цтво про ви­на­хід, ви­да­не в пе­рі­од геть­ма­на­ту Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го одно­му з уче­них Гір­ни­чо­го ін­сти­ту­ту. На ху­до­жньо оформ­ле­но­му гер­бо­во­му блан­ку цьо­го до­ку­мен­та є на­пис — «Укра­їн­ська дер­жа­ва».

«ОЧІКУВАНО ЦІ­КА­ВА Й ІНФОРМАТИВНА ЗУ­СТРІЧ»

Ген­на­дій ПЕРВИЙ,

за­ві­ду­вач ка­фе­дри істо­рії та по­лі­ти­чної те­о­рії:

— Вра жен ня від пре зен - та ції книж ки, при свя че ної 100-лі­т­тю геть­ма­на­ту Ско­ро­падсь ко го, як най к ра щі. У нас від бу лась очі ку ва но ці - ка­ва й інформативна зу­стріч із пред с тав ни ка ми га зе ти « День » . Їхні ви сту пи, а та - кож ви сту пи на шо го до цен - та Дмит ра Ко лес ни ка та ві - до мо го кра єз нав ця Ми ко ли Ча ба на ні ко го не за ли ши ли бай ду жим. Всі во ни по ві до - ми­ли чи­ма­ло ці­ка­вих фа­ктів із пе рі о ду прав лін ня геть ма - на Пав ла Ско ро падсь ко го. Особ ли во ці ка ви ми бу ли ві - до мос ті про за сну ван ня Ка - те ри нос лавсь ко го уні вер си - те­ту, ни­ні Дні­пров­сько­го на­ці о наль но го уні вер си те ту іме­ні Оле ся Гон ча ра, про ді - яль ність іс то рич них осіб то - го пе рі о ду і роз ви ток ви щої осві ти в на шо му міс ті. Кра є - з на вець Ми ко ла Ча бан про - де мон ст ру вав уні каль ні ар - хів ні ма те рі а ли, дру ко ва ні ви дан ня то го ча су, за чи тав свід чен ня оче вид ців по дій. Бу ло по міт но, що ау­ди то рія з ці ка віс тю сприй ня ла пре - зен та цію кни­ги про геть ма - нат Ско­ро­пад­сько­го, при­су­тні ста­ви­ли не­про­сті за­пи­та­н­ня. При єм но, що са мі сту - ден ти по дя ку ва ли ор га ні за - то рам зу стрі чі за ін фор ма - тив­ну і змі­стов­ну бе­сі­ду. Хо­ті ло ся б по дя ку ва ти га зе ті « День » за ці ка ву зу стріч.

«МИ ЗГОДНІ З ГО­ЛОВ­НИМ РЕДАКТОРОМ ГА­ЗЕ­ТИ «День»

Бо­г­дан БУРИГIН,

Ан­на КОЛЕСНIКОВА,

сту­ден­ти гру­пи 032-18-1ЮФ

— Нам, сту ден там- іс то - ри­кам НТУ «Дні­пров­ська по­лі­те­хні­ка», ду­же спо­до­бав­ся за хід- пре зен та ція кни ги га - зе ти « День » , при свя че ної 100-річ­чю геть­ма­на­ту Пав­ла Ско ро падсь ко го. Ми дій с но від­кри­ли для се­бе ба­га­то но­во го. Ми згод ні з го лов ним ре дак то ром га зе ти « День » , що ця кни га — не про іс то - рію, а про бо лю чі проб ле ми су­ча­сно­сті. Адже і ті ви­кли - ки, які 100 ро­ків то­му по­ста­ли пе ред Ук ра їнсь кою дер - жа­вою Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го, і ті до­ся­гне­н­ня й успі­хи, яких до­ся­гнув ге­тьман, йо­го про ра хун ки і не вда чі — все це має пря мий сто су нок до су­ча­сної Укра­ї­ни. Го­лов­ним ви­кли­ком бу­ло: як від­тво­ри­ти, зміц ни ти і згур ту ва ти дер­жав­но на­ціо­наль­ну елі­ту в її не роз рив но му зв’ яз ку з на ро дом? Це са ме те, що вкрай не об хід не нам сьо - го­дні. Це дій­сно так, і ми по­вин ні пам’ ята ти свою іс то - рію, ді­зна­ва­ти­ся но­ві фа­кти, зна­ти своє ми­ну­ле! Ми вдя­чні га зе ті « День » за спів пра - цю з на­шим ви­шем.

Ре­ктор «Дні­пров­ської по­лі­те­хні­ки» Ген­на­дій Півняк під час ви­сту­пу на пре­зен­та­ції на­га­дав, що ба­га­то істо­ри­чних ви­дань га­зе­ти «День» є у бі­бліо­те­ці ви­шу

Се­ред екс­по­на­тів му­зею «Дні­пров­ської по­лі­те­хні­ки» є і справ­жній ра­ри­тет — сві­до­цтво про ви­на­хід, ви­да­не в пе­рі­од геть­ма­на­ту Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го одно­му з уче­них Гір­ни­чо­го ін­сти­ту­ту

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.