Рух до без­бар’єр­но­сті

Те­пер пі­шо­хі­дні зо­ни в на­се­ле­них пун­ктах ма­ють обов’яз­ко­во обла­што­ву­ва­ти для лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

З1 ве­ре­сня 2018 ро­ку при про­е­кту­ван­ні пі­шо­хі­дних зон у мі­стах і се­лах Укра­ї­ни ма­ють обов’яз­ко­во вра­хо­ву­ва­ти­ся по­тре­би ма­ло­мо­біль­них груп на­се­ле­н­ня, у то­му чи­слі лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю. Від­по­від­на нор­ма ДБН є обов’яз­ко­вою та мі­сти­ться в онов­ле­них дер­жав­них бу­ді­вель­них нор­мах що­до пла­ну­ва­н­ня і за­бу­до­ви те­ри­то­рій ( ДБН Б. 2.212: 2018 « Пла­ну­ва­н­ня і за­бу­до­ва те­ри­то­рій»). Но­во­вве­де­н­ня сто­су­є­ться жи­тло­вих, гро­мад­ських та ланд­ша­фтно-ре­кре­а­цій­них те­ри­то­рій на­се­ле­них пун­ктів. Про це по­ві­до­мив за­сту­пник мі­ні­стра ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни Лев Пар­цха­ла­дзе, пе­ре­дає www.kmu.gov.ua.

« На­ші на­се­ле­ні пун­кти, у то­му ви­гля­ді, в яко­му во­ни існу­ють сьо­го­дні, зов­сім не вра­хо­ву­ють по­тре­би лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю та ін­ших ма­ло­мо­біль­них груп на­се­ле­н­ня. Біль­шість жи­тло­вих квар­та­лів, транс­пор­ту, пі­шо­хі­дних тро­ту­а­рів та під’їздів до бу­ді­вель до­сі за­ли­ша­ю­ться не­до­сту­пни­ми. У но­вих мі­сто­бу­дів­них ДБН ми змі­ни­ли під­хід до обла­шту­ва­н­ня жи­тло­вих, гро­мад­ських, ланд­ша­фтних та ре­кре­а­цій­них те­ри­то­рій, про­пи­сав­ши у ко­жно­му роз­ді­лі обов’ яз­ко­вість ство­ре­н­ня еле­мен­тів без­бар’ єр­но­сті » , — ска­зав він.

Від­так у но­вих нор­мах, які вже на­бу­ли чин­но­сті, вве­де­но:

➤ роз­ши­ре­ні обов’яз­ко­ві ви­мо­ги що­до ство­ре­н­ня без­бар’єр­но­го про­сто­ру в жи­тло­вій за­бу­до­ві;

➤ не­об­хі­дність про­е­кту­ва­н­ня зу­пи­нок гро­мад­сько­го транс­пор­ту з ура­ху­ва­н­ням їх до­сту­пно­сті та ін­фор­мо­ва­но­сті для лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю;

➤ обов’яз­ко­ве обла­шту­ва­н­ня пе­ре­хресть пан­ду­са­ми- з’ їзда­ми, сві­тло­фо­ра­ми зі спе­ці­аль­ни­ми зву­ко­ви­ми си­гна­ла­ми та та­ктиль­ни­ми по­верх­ня­ми для орі­єн­та­ції лю­дей з ва­да­ми зору;

➤ обов’яз­ко­ве ство­ре­н­ня умов дося­жно­сті об’єктів гро­мад­сько­го об­слу­го­ву­ва­н­ня для лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю та ін­ших ма­ло­мо­біль­них груп: обла­шту­ва­н­ня пан­ду­сів, під­йом­ни­ків, лі­фтів то­що та ін­ші ва­жли­ві змі­ни.

Крім то­го, най­ближ­чим ча­сом бу­дуть прийня­ті ва­жли­ві онов­ле­ні ДБН що­до до­сту­пно­сті бу­ді­вель і спо­руд для ма­ло­мо­біль­них груп на­се­ле­н­ня. «За­раз Мін­ре­гіон ра­зом з на­шим ба­зо­вим ін­сти­ту­том — ПАТ «Ки­ї­вЗНДІЕП» — за­вер­шує ро­бо­ту над про­е­ктом цих ДБН. На від­мі­ну від чин­них норм пла­ну­є­мо, щоб но­ві ДБН бу­ли дій­сно ефе­ктив­ни­ми. То­му в но­вих нор­мах бу­де обов’яз­ко­во про­пи­са­но не тіль­ки не­об­хі­дність ство­ре­н­ня без­бар’єр­но­сті, а всі ви­мо­ги та кон- кре­тні при­кла­ди до них, як це має ви­гля­да­ти. Но­ві ДБН сто­су­ва­ти­му­ться всіх груп на­се­ле­н­ня з ін­ва­лі­дні­стю: ві­зо­чни­ків, тих, хто має ва­ди слу­ху, про­бле­ми із зо­ром», — за­зна­чив Лев Пар­цха­ла­дзе.

Сьо­го­дні в Укра­ї­ні по­над 3 млн гро­ма­дян ма­ють ін­ва­лі­дність, із них 80% — пра­це­зда­тне на­се­ле­н­ня. Ре­а­лі­за­ція їхніх прав без­по­се­ре­дньо пов’ яза­на з до­сту­пні­стю бу­дин­ків, при­мі­щень, ву­лиць та транс­пор­ту.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.