Ужго­род­ські шко­ля­рі ство­ри­ли се­рію еко­муль­тфіль­мів

Упро­довж осін­ніх ка­ні­кул 15 ді­тей лі­пи­ли, зні­ма­ли й мон­ту­ва­ли. А цьо­го ти­жня пред­ста­ви­ли свої ро­бо­ти гля­да­чам

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ві­кто­рія ЖУЙКО, Ужго­род

Змуль­тфіль­мів мо­жна ді­зна­ти­ся, чо­му не­без­пе­чно па­ли­ти ли­стя і су­хо­стій, як рі­чки по­тер­па­ють від пла­сти­ку, і як ми про­сти­ми що­ден­ни­ми ді­я­ми мо­же­мо вря­ту­ва­ти пла­не­ту. Ство­ре­н­ня пла­сти­лі­но­вої ані­ма­ції від­бу­ло­ся в ме­жах осін­ньої еко­шко­ли « Ми­сте­цтво в при­ро­до­охо­рон­ній осві­ті » від ГО «Еко­сфе­ра».

« Нам на­ре­шті вда­ло­ся вті­ли­ти дав­ню ідею на­шо­го екс­пер­та з еко­ло­гі­чної осві­ти Ка- те­ри­ни Стан­ке­вич- Ко­валь — по­ши­рю­ва­ти при­ро­до­охо­рон­ні ідеї че­рез ми­сте­цтво, а са­ме че­рез муль­ти­ки. На осін­ніх ка­ні­ку­лах ми­ну­ло­го ти­жня в на­шій еко­шко­лі за­йма­ло­ся 15 шко­ля­рів. З ді­тьми пра­цю­ва­ли до­свід­че­ні тре­не­ри: я, як еко­лог, і муль­ти­плі­ка­тор Вла­ди­сла­ва Ма­зур. За 5 днів ді­ти ство­ри­ли 3 муль­ти­ки. На­пе­ре­до­дні від­бу­ла­ся прем’єра в обла­сній бі­бліо­те­ці ім. По­ту­шня­ка, у клу­бі «Ві­кно в Аме­ри­ку » . На­ша еко­шко­ла про­фі­нан­со­ва­на Кор­пу­сом Ми­ру США», — роз­по­ві­ла Дню еко­лог ГО « Еко­сфе­ра » Окса­на Стан­ке­вич-Во­ло­сян­чук.

Муль­тфільм « Вря­ту­ва­ти пла­не­ту » та два ін­ші ані­ма­цій­ні клі­пи мо­жна по­ба­чи­ти на ютуб- ка­на­лі ГО « Еко­сфе­ра » за по­си­ла­н­ням — https://www.youtube.com/wa tch?v=P004RtGjP44.

Зу­пи­ня­ти­ся на цьо­му юні еко­ло­ги не зби­ра­ю­ться, на­то­мість уже обду­мо­ву­ють сю­же­ти ін­ших муль­тфіль­мів, які пла­ну­ють ство­ри­ти на лі­тньо­му еко­та­бо­рі «Зе­ле­на шко­ла».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.