17 і18 ли­сто­па­да у Він­ни­ці від­бу­де­ться пер­ший фе­сти­валь AIR ГОГОЛЬFEST

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Муль­ти­ди­сци­плі­нар­ний фе­сти валь- аль тер на ти ва « AIR ГОГОЛЬFEST» три­ва­ти­ме на те­ри­то­рії за­во­ду «Кри­стал». Упро­довж двох днів та одні­єї но­чі ор­га­ні­за­то­ри пред­став­лять кіль­ка на­пря­мів цьо­го кре­а­тив­но­го про­е­кту: те ат раль ний, му зич ний, ві зу­аль - ний, осві­тній, а та­кож ди­тя­чу і ні­чну про­гра­ми.

У ме­жах фе­сти­ва­лю Центр су­ча­сно­го ми­сте­цтва «ДАХ» пре­зен­ту­ва­ти­ме свої най­кра­щі, ві­до­мі у всьо­му сві ті, про дук ти, зок ре ма, ви - ступ ка ба ре- гур ту Dakh Daughters ( на фо то), со ці аль но го ка ба ре « Це­Шо » та ви ста ву « Па ра док си зло­чи­ну» — дра­му аб­сур­ду від ре­жи­се­ра Вла­да Тро­ї­цько­го, по­ві­дом­ляє myvin. com. uа.

На­га­да­є­мо, гурт Dakh Daughters кри­ти­ки на­зи­ва­ють «сен­са­ці­єю укра­їн­ської сце­ни». Це жі­но­че фрік­ка­ба­ре, уча­сни­ки яко­го ви­ко­ри­сто­ву ють яс к ра вий і не ор ди нар ний грим, вис ту па ють у спе ци фіч них ко­стю­мах. Ці пі­до­пі­чні В. Тро­ї­цько­го, за п’ять ро­ків сво го існу­ва­н­ня вже ма­ють по­ту­жну ар­мію фа­нів не ли­ше в на­шій кра­ї­ні, а й за кор­до­ном. Ко­жен ви­ступ ко­ле­кти­ву пе­ре­тво­рю­є­ться на справ­жній те­а­траль-

ний пер­фор­манс — па­фо­сний і гли­бо­кий за змі­стом во­дно­час. Це та­кий со­бі укра­їн­ський му­зи­чний «Воль­трон», який, об’єд­ну­ю­чись на сце­ні, ви­гля­дає зав­жди по-но­во­му. Дів­ча­та емо­цій­но джа­зу­ють, ім­про­ві­зу­ють, мі­ня­ю­ться ін­стру­мен­та­ми, ро­ля­ми, пар­ті­я­ми, обмі­ню­ю­ться ре­плі­ка­ми і від­по­від­а­ють гля­да­чам на їхні ви­гу­ки... У Він­ни­ці гурт пред­ста­вить но­ве гран діо­зне шоу AIR, ство­ре­не Вла­дом Тро­ї­цьким.

На фе­сти­ва­лі в ме­жах те­а­траль­ної про­гра­ми бу­де пред­став­ле­но ав­стрій­ську муль­ти­ди­сци­плі­нар­ну ви­ста­ву Bauhaus Tanzt, а та­кож про­ект те­а­траль­ної ко­ла­бо­ра­ції Укра­ї­ни, Ні­меч­чи­ни та Ве­ли­ко­бри­та­нії TRANZYT.

Уча­сни­ка­ми му­зи­чної про­гра­ми та­кож ста­нуть SINOPTIK, OY SOUND SYSTEM, TIK TU, Latexfauna, Ці­а­ні­стий ка­фель.

— Ви­ста­ва Тро­ї­цько­го за п’єсою дра­ма­тур­га KLIMа «Па­ра­до­кси зло­чи­ну» ство­ре­на у ко­ла­бо­ра­ції акто­рів но­вої ге­не­ра­ції ДАХу з ні­ме­цькою ре­жи­сер­кою та ан­глій­ським ре­жи­се­ром, прем’єр­на се­рія яко­го бу­ла по­ка­за­на у Віс­ба­де­ні в кін­ці жов­тня 2018. Да­лі — по­ту­жна му­зи­чна про гра ма з якіс ни ми в куль то ро фор му ю чо му зна чен ні про ек та ми су­ча­сної укра­їн­ської му­зи­ки, — го­во­рить ди­ре­ктор фе­сти­ва­лю Ма­ксим ДЕМСЬКИЙ.

Про тя гом усьо го фес ти ва лю на те ри то рії за во ду « Крис тал » бу дуть пред с тав ле ні ху дож ні ін с та ля ції та ви став ки, від бу ва ти муть ся пер - фор­ман си та май с тер- кла си. А в ніч з 17 на 18 ли­сто­па­да від­бу­де­ться GOGOLNIGHT — ан­дер­гра­ун­да му­зич но- ху дож ня ве чір ка.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.