День че­ре­пів

Den (Ukrainian) - - ПРЕС-КЛУБ «Дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

9 ли­сто­па­да у одно­му з най­біль­ших міст Бо­лі­вії Ла-Па­са зби­ра­ю­ться ти­ся­чі бо­лі­вій­ців з усі­єї кра­ї­ни. Усе це за­ра­ди спе­ци­фі­чно­го мі­сце­во­го свя­та — Дня че­ре­пів, який від­зна­ча­ють че­рез ти­ждень пі­сля Дня мер­твих.

Ці­ка­во, що свя­то не­має під со­бою жо­дно­го хри­сти­ян­сько­го під­грун­тя, про­те ви­зна­є­ться мі­сце­вою ка­то­ли­цькою цер­ко­вю. Біль­ше то­го, цер­ква не про­сто не за­бо­ро­няє, а й бе­ре бе­спо­се­ре­дню участь. Тож що­ро­ку, ка­то­ли­ки з усії кра­ї­ни при­но­сять у цер­кву цен­траль­но­го кла­до­ви­ща Ла-Па­са че­ре­пи для освя­ти.

Че­ре­пи обов’яз­ко­во при­но­сять у чо­мусь — це мо­же бу­ти де­ре’яний ко­роб, скля­на ко­роб­ка або на­віть зви­чай­ний па­кет. Че­реп при­кра­ша­ють із усі­єю мо­жли­вою фан­та­зі­єю — пле­туть ша­по­чки, він­ки, вдя­га­ють оку­ля­ри, при­го­ща­ють си­га­ре­та­ми то­що. За тра­ди­ці­єю, ва­жли­во щоб че­реп на­ле­жав не­ві­до­мій лю­ди­ні, про­те це пра­ви­ло дав­но не вра­хо­ву­є­ться. Тож до цер­кви не­суть і яскра­во при­кра­ше­ні че­ре­пи ро­ди­чів.

Ба­га­тьом з нас та­ка тра­ди­ція мо­же зда­ва­ти­ся жа­хли­вою, про­те вар­то зва­жа­ти на мі­сце­ві тра­ди­ції. Для бо­лі­вій­ців че­реп вдо­ма — це дав­ня зви­чка. Адже за до­хри­сти­ян­ськи­ми ві­ру­ва­н­ня­ми, лю­ди­на має сім душ, одна з яких і ли­ша­є­ться у че­ре­пі пі­сля смер­ті. Тож з дав­ніх-да­вен і по сьо­го­дні тіла за­ги­блих пі­сля похо­ро­ну екс­гу­му­ють, щоб від­ді­ли­ти че­реп із ду­шею ро­ди­ча, та від­не­сти йо­го до рі­дно­го до­му.

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.