У Лі­са­бо­ні від­був­ся Web Summit

Най­біль­ша в Єв­ро­пі те­хно­ло­гі­чна кон­фе­рен­ція зі­бра­ла 70 тис. уча­сни­ків

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

5 ли­сто­па­да 2018 ро­ку. Лі­са­бон. У Пор­ту­га­лії від­бу­ла­ся що­рі­чна те­хно­ло­гі­чна кон­фе­рен­ція «Веб-са­міт» (Web Summit), на якій обго­во­ри­ли акту­аль­ні те­ми зі сфе­ри ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій та пред­ста­ви­ли остан­ні те­хно­ло­гі­чні но­вин­ки. Цьо­го ро­ку за­хід зі­брав 70 тис. уча­сни­ків і спі­ке­рів: під­при­єм­ців, про­гра­мі­стів, ін­же­не­рів, роз­ро­бни­ків, ін­ве­сто­рів і жур­на­лі­стів, по­ві­дом­ляє The Portugal News. Свої про­мо­ви на са­мі­ті ви­го­ло­си­ли ген­сек ООН Ан­то­ніу Гу­тер­реш, ві­це-пре­зи­дент ком­па­нії Apple Лі­за Дже­ксон, пре­зи­дент ком­па­нії Samsung Йонг Со­ун, екс­прем’єр-мі­ністр Ве­ли­ко­бри­та­нії То­ні Блер. Під час по­дії від­бу­ли­ся прес-кон­фе­рен­ції, на яких ек­спер­ти обго­во­ри­ли стан справ у сфе­рі не ли­ше те­хно­ло­гій, а й нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, спор­ту, мо­ди та по­лі­ти­ки. Ці­ка­во, що 8 ро­ків то­му, ко­ли «Веб­са­міт» упер­ше про­во­ди­ли в Ду­блі­ні, він на­ра­хо­ву­вав всьо­го 400 уча­сни­ків. Цьо­го ро­ку спів­за­снов­ник са­мі­ту Пед­ді Кос­грейв під­пи­сав уго­ду звла­дою Лі­са­бо­ну про те, що на­сту­пні 10 ро­ків кон­фе­рен­ція від­бу­ва­ти­ме­ться в пор­ту­галь­ській сто­ли­ці. Зав­дя­ки цьо­му са­мі­ту Лі­са­бон з’явив­ся на сві­то­вій те­хно­ло­гі­чній ма­пі, і, як очі­ку­є­ться, цьо­го ро­ку подія при­не­се бю­дже­ту мі­ста до 300 млн єв­ро, а за на­сту­пні два ро­ки бу­де ство­ре­но 100 ро­бо­чих місць, пе­ре­дає Reuters. На фото по цен­тру — спів­за­снов­ник «Веб Са­мі­ту» Пед­ді Кос­грейв.

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.