Ві­дгу­кна до­пис «Роз­стріль­ні ями та осо­бли­ві трій­ки НКВС — до­ро­га до ко­му­ні­сти­чно­го раю» (facebook-сто­рін­ка «Дня»)

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

А хто, пе­ре­про­шую, стрі­ляв, хто ко­ман­ду­вав, хто на­ти­скав на ку­рок, хто за­гор­тав, хто роз­дя­гав, зби­рав ре­чі? Звід­ки взя­лись ті лю­ди і чо­му їх бу­ло так ба­га­то? Хто по­тім при­хо­ву­вав ін­фор­ма­цію, бе­ріг та­єм­ни­цю, для чо­го? Іно­пла­не­тя­ни? Оку­пан­ти? У них бу­ли прі­зви­ща? Во­ни десь на­ро­ди­лись, десь хо­ди­ли до шко­ли, десь отри­му­ва­ли до­ку­мен­ти. Чо­му ві­до­мі тіль­ки окре­мі осо­би? Це не про­ста мно­жи­на. Уся ін­фор­ма­ція в не­ви­зна­че­но­му клю­чі. «Бу­ло зни­ще­но, роз­стрі­ля­но, уби­ли, ре­пре­су­ва­ли»... Мор­ди-прі­зви­ща які? Яке се­ре­до­ви­ще їх ви­су­ну­ло на цю ро­бо­ту? Як во­ни по­тім жи­ли? Facebook-ко­ри­сту­вач Оль­га КІНДРАТОВИЧ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.