Ан­дрій МЕЛЬНИК,

по­сол Укра­ї­ни у Ні­меч­чи­ні:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (tagesschau.de)

“В ні­ме­цькій куль­ту­рі пам’яті не пра­кти­ку­є­ться рі­зни­ця по­між на­ро­да­ми Ра­дян­сько­го Со­ю­зу та їхнім вла­сним до­сві­дом істо­рії. Ко­ли мій син від­ві­ду­вав бер­лін­ську гім­на­зію, він був шо­ко­ва­ний тим, що під час уро­ків істо­рії на те­му на­цист­сько­го ре­жи­му він не по­чув (на ле­кці­ях. — Ред.) і не про­чи­тав (у під­ру­чни­ках. — Ред.) жо­дно­го сло­ва ані про Укра­ї­ну, ані про істо­ри­чну від­по­від­аль­ність Ні­меч­чи­ни пе­ред Укра­ї­ною. Я за­кли­каю до опра­цю­ва­н­ня ці­єї за­бу­тої істо­ри­чної гла­ви — як у шко­лах, так і се­ред гро­мад­сько­сті, а та­кож до спо­ру­дже­н­ня в Бер­лі­ні ме­мо­рі­а­лу укра­їн­ським жер­твам вій­ни ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.