Пе­тер СТАНО,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - «Європейськ­а прав­да»

ре­чник ЄС з пи­тань зов­ні­шньої по­лі­ти­ки і по­лі­ти­ки без­пе­ки:

Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція про­во­дить при­му­со­вий при­зов на вій­сько­ву слу­жбу жи­те­лів не­за­кон­но ане­ксо­ва­но­го Кри­му та мі­ста Се­ва­сто­по­ля. Це ча­сти­на три­ва­ю­чих зу­силь що­до під­ри­ву су­ве­ре­ні­те­ту і те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни з подаль­ши­ми спро­ба­ми на­силь­ни­цької ін­те­гра­ції не­за­кон­но ане­ксо­ва­них Кри­му і Се­ва­сто­по­ля до скла­ду Ро­сії. Це є по­ру­ше­н­ням між­на­ро­дно­го гу­ма­ні­тар­но­го пра­ва. Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція від­по­від­но до між­на­ро­дно­го пра­ва зо­бов’яза­на за­без­пе­чу­ва­ти за­хист прав лю­ди­ни на пів­остро­ві

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.