Ко­ра­блі ла­ві­ру­ва­ли, ла­ві­ру­ва­ли…

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Юлія САМАЄВА

На ти­жні, що ми­нає, Мін­фін пре­зен­ту­вав оста­то­чний ва­рі­ант змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу. Бу­ло про­ве­де­но де­ся­тки пе­ре­го­во­рів, усі дум­ки вра­хо­ва­но, ком­про­мі­си зна­йде­но. Ні­чо­го ра­ди­каль­но­го й ре­во­лю­цій­но­го не пе­ред­ба­ча­є­ться, за­те до­да­сться не­ви­зна­че­но­сті, адже про­ра­хо­ву­ва­ти ефект на­віть від про­по­но­ва­них мі­ні­маль­них змін на Гру­шев­сько­го не лю­блять, а він одно­зна­чно бу­де. І до­бре, якщо по­зи­тив­ним.

Див­ля­чись на про­по­зи­ції Мін­фі­ну, уко­тре хо­че­ться за­пи­та­ти ни­ні­шніх уря­дов­ців: а на­ві­що і їм зна­до­би­ли­ся но­ві екс­пе­ри­мен­ти з по­да­тка­ми? Адже якщо ро­би­ти став­ку на якийсь про­рив, то рі­ше­н­ня ма­ють бу­ти ра­ди­каль­ні­ши­ми, а якщо во­ни бо­я­ться ра­ди­каль­них рі­шень, то чи не кра­ще вза­га­лі утри­ма­ти­ся від яки­хось змін по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства? Ці­лі, по­зна­че­ні мі­ні­стер­ством, тра­ди­цій­ні й ба­наль­ні — під­трим­ка ма­ло­го бі­зне­су, за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій, про­зо­рість, ско­ро­че­н­ня зло­вжи­вань, спро­ще­н­ня умов та усу­не­н­ня пе­ре­шкод. Де­сять за­по­від­ей бу­дья­кої пе­ред­ви­бор­ної кам­па­нії. Але жо­дна з ці­лей не ви­ра­же­на чи­слом або від­со­тком, кон­кре­тним по­ка­зни­ком, до яко­го ми пра­гне­мо в ре­зуль­та­ті ре­фор­ми. (І ці лю­ди скла­да­ли КРІ для по­да­тко­вої!)

Одра­зу за­зна­чи­мо, що лі­кві­да­ції по­да­тко­вої мі­лі­ції в про­е­кті не­має, але це по­ба­жа­н­ня бі­зне­су на­чеб­то має бу­ти вра­хо­ва­не в окре­мо­му за­ко­но­про­е­кті. При­найм­ні та­кі обі­цян­ки зву­чать. Ці­на цих обі­ця­нок до­рів­нює ймо­вір­но­сті то­го, що за­кон, по­да­ний окре­мо, а не в па­ке­ті по­да­тко­вої ре­фор­ми, бу­де ухва­ле­ний пар­ла­мен­том.

У про­е­кті за­ли­ши­ли­ся ідеї про пе­ре­да­чу баз да­них від ДФС Мін­фі­ну, їх су­про­від, адмі­ні­стру­ва­н­ня та ін­ше, та на жаль, во­ни ні­як не кон­кре­ти­зу­ва­ли­ся — хто бу­де три­ма­чем баз пла­тни­ків по­да­тків, осо­би­сто Мін­фін чи чер­го­вий но­вий дер­жав­ний ор­ган, не ві­до­мо. Але за­галь­ний курс та­кий — уза­галь­ню­ю­чі кон­суль­та­ції зро­би­ти прі­о­ри­те­тни­ми, рі­вень про­зо­ро­сті під­ви­щи­ти, мо­жли­во­сті для зло­вжи­вань ско­ро­ти­ти.

По­ві­ри­ти в якнай­швид­ше вті­ле­н­ня цих ідей бу­де скла­дно до то­го мо­мен­ту, по­ки в крі­слі очіль­ни­ка Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби си­дить Ро­ман На­сі­ров, і ви­би­ти йо­го з цьо­го крі­сла не мо­жуть ні «го­рі­хо­ві» ма­хі­на­ції, ні «тю­тю­но­ва» пе­ре­пи­ска, ні сум­нів­не від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ окре­мим агра­рі­ям. З пе­рі­о­ди­чні­стю раз на мі­сяць ви­ни­кає ко­ру­пцій­ний скан­дал, пря­мим чи не­пря­мим уча­сни­ком яко­го є го­ло­ва фі­скаль­ної слу­жби. Він на сьо­го­дні — го­лов­ний, як мі­ні­мум ре­пу­та­цій­ний, ри­зик для Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів. Ма­ло хто по­ві­рить у ре­фор­му­ва­н­ня фі­скаль­ної слу­жби без змі­ни її ке­рів­ни­цтва, а та­кої не пе­ред­ба­ча­є­ться в не­да­ле­ко­му май­бу­тньо­му. Не на­ро­ди­ли­ся, оче­ви­дно, ще та­кі бо­га­ти­рі.

Під сум­ні­вом і успі­шна пра­кти­чна ре­а­лі­за­ція ін­ших ва­жли­вих пун­ктів ре­фор­ми. Дня­ми ве­ли­кий ви­ро­бник нам по­скар­жив­ся, що от уже два мі­ся­ці не мо­же від­шко­ду­ва­ти ПДВ і ба­чить схо­жі про­бле­ми у кон­тр­аген­тів. По­ча­ли роз­би­ра­ти­ся і, щоб зро­зу­мі­ти мас­штаб, уко­тре звер­ну­ли­ся до сай­ту фі­скаль­ної слу­жби, яка те­пер за­ві­дує роз­мі­ще­н­ням ін­фор­ма­ції про те, ко­му, ко­ли й скіль­ки ПДВ від­шко­ду­ва­ла дер­жа­ва. Є при­тча про чо­ло­ві­ка, який мав див­ну осо­бли­вість. Йо­му до рук яблу­ка па­да­ли са­мі. Про­хо­див повз де­ре­во, ви­став­ляв до­ло­ню — і яблу­ко ле­ті­ло з гіл­ки в ру­ку. Усім до­пи­тли­вим він роз­по­від­ав, що то та­ка си­ла ба­жа­н­ня. За­хо­ті­ти яблу­ко і си­лою дум­ки отри­ма­ти йо­го в ру­ці.

Я став тре­тім мі­ні­стром агро­по­лі­ти­ки пі­сля Ре­во­лю­ції гі­дно­сті. Са­ме та­кий від­лік чи­нов­ни­ків як ру­бі­кон ста­вить сво­їй вла­ді су­спіль­ство, що про­йшло че­рез си­то не­від­во­ро­тних мо­ди­фі­ка­цій. До ко­жно­го на­сту­пни­ка те­пер біль­ше ви­мог і мен­ше по­бла­жли­вих очі­ку­вань — час на дії обме­же­ний.

Моя ме­та, з якою я при­йшов у мі­ні­стер­ство, — про­ве­сти ре­аль­ні ре­фор­ми, а не ство­рю­ва­ти їхню ви­ди­мість. Са­ме то­му на­ша стра­те­гія в най­ближ­чі мі­ся­ці цьо­го ро­ку бу­де офі­цій­но за­твер­дже­на і ста­не

От­же, на жо­дне з цих пи­тань та­бли­ці, які роз­мі­щує по­да­тко­ва, не від­по­від­а­ють, а спи­са­ти це на ду­рість чи­нов­ни­ків не ви­хо­дить. Ча­си, ко­ли цю ін­фор­ма­цію да­ва­ло ка­зна­чей­ство, зга­ду­ю­ться з су­мом, усі ро­зу­мі­ють, що на­вряд чи во­ни по­вер­ну­ться.

Так, про­зоре від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ і єди­ний ре­єстр — це ду­же ва­жли­во, але цьо­го не ви­рі­шує Мін­фін, на жаль. На­віть пар­ла­мент­ський ко­мі­тет на­вряд чи це ви­рі­шує. Бра­ві бор­ці за по­да­тко­ву ре­фор­му на чо­лі з не­по­хи­тною Южа­ні­ною та рі­шу­чою Ма­кє­є­вою то­рік спа­су­ва­ли і пе­ред дво­ма ре­є­стра­ми, і пе­ред нав­ми­сно не­пе­ре­трав­лю­ва­ною по­да­чею зві­тно­сті. По­кри­ча­ли «зра­да» і ро­зі­йшли­ся по до­мів­ках. Шан­сів, що цей сце­на­рій не по­вто­ри­ться, ду­же ма­ло з тих са­мих при­чин, з яких го­ло­вою фі­скаль­ної слу­жби до­сі за­ли­ша­є­ться Ро­ман На­сі­ров. По­да­ток на при­бу­ток Но­во­ство­ре­ні під­при­єм­ства одер­жать п’яти­рі­чні по­да­тко­ві ка­ні­ку­ли. Це спро­ба уря­ду пе­ре­ма­ни­ти на сві­тлий бік тих «спро­щен­ців», які дав­но пе­ре­ро­сли піль­го­ву си­сте­му. Зву­чить кра­си­во — за­кри­вай­те свій ста­рий «спро­ще­ний» бі­знес і від­кри­вай­те­ся по но­вій уже на за­галь­ній си­сте­мі, а ми вам за це п’ять ро­ків ка­ні­кул обі­ця­є­мо.

Прив’яз­ка са­ме до но­вих під­при­ємств зда­є­ться див­ною, то­му що пе­ре­йти зі спро­ще­ної си­сте­ми на за­галь­ну мо­жна, і бу­ду­чи фі­з­осо­бою-під­при­єм­цем, для чо­го по­трі­бно на­пи­са­ти від­по­від­ну за­яву. Але за­кри­т­тя будь-якої фіз- або юр­осо­би — це га­ран­то­ва­на пе­ре­вір­ка по­да­тко­вих ор­га­нів, які зну­ди­ли­ся за сві­жою кров’ю за час мо­ра­то­рію на не­пла­но­ві пе­ре­вір­ки. А будь-яка пе­ре­вір­ка — це га­ран­то­ва­ні втра­ти, осо­бли­во якщо твій бі­знес пе­ре­ріс спро­ще­ну си­сте­му, але ти про­дов­жу­єш на ній пра­цю­ва­ти. Тож тих, хто дій­сно пе­ре­ріс «спро­щен­ку», про­по­зи­ції Мін­фі­ну на­вряд чи за­ці­кав­лять.

За­те без сум­ні­вів зна­йду­ться ті, хто за­хо­че ско­ри­ста­ти­ся чер­го­вою по­да­тко­вою піль­гою, за­ре­є­стру­вав­ши но­ві «ли­по­ві» фір­ми й одер­жав­ши мо­жли­вість п’ять ро­ків не пла­ти­ти по­да­тків. Про­гре­сив­на та во­дно­час ко­ру­пцій­на про­по­зи­ція є ли­ше ча­сти­ною три­ва­ло­го про­це­су зли­т­тя спро­ще­ної си­сте­ми із за­галь­ною. Мін­фін пла­нує про­тя­гом кіль­кох ро­ків змі­ню­ва­ти умо­ви ро­бо­ти в обох си­сте­мах, ма­кси­маль­но на­бли­жа­ю­чи їх одна до одної. Щоб у під­сум­ку під­при­є­мець ви­би­рав не рі­вень опо­да­тку­ва­н­ня, пе­ред­ба­чу­ва­ний ті­єю чи ін­шою си­сте­мою, а фор­му вла­сно­сті. План без­пер­спе­ктив­ний, оскіль­ки роз­тя­гну­тий у ча­сі на ро­ки, і зов­сім не зро­зумі­ло, у якій п’яти­рі­чці зли­т­тя двох си­стем має від­бу­ти­ся. Але пла­тни­ків уже про­по­ну­ють ді­ли­ти на три ка­те­го­рії:

1-ша — дрі­бна під­при­єм­ни­цька ді­яль­ність;

2-га — «пом’якше­на» за­галь­на си­сте­ма; 3-тя — ді­ю­ча за­галь­на си­сте­ма. «Пом’якше­на» за­галь­на си­сте­ма на­справ­ді на за­галь­ну схо­жа, як мор­ська свин­ка на зви­чай­ну. Об­сяг рі­чно­го до­хо­ду обме­же­ний для та­ких під­при­єм­ців і фі­зо­сіб 4 ти­ся­ча­ми МЗП (2016-го — по­над 5,5 млн грн). Об’єктом опо­да­тку­ва­н­ня є при­бу­ток. Облік до­хо­дів і ви­трат ве­де­ться спро­ще­ним ка­со­вим ме­то­дом. Ви­мо­ги до під­твер­джу­валь­них до­ку­мен­тів та­кож спро­ще­но, а при до­хо­ді менш як 1 млн грн мо­жна не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти РРО.

При цьо­му но­ві змі­ни Мін­фі­ну вво­дять у вжи­ток но­ве для по­да­тко­во­го по­ля по­ня­т­тя — фі­з­осо­ба без ре­є­стра­ції, та­ка со­бі спро­ще­на «спро­щен­ка», що ясно­сті ре­фор­мі не до­дає. «Спро­щен­ка» 2.0 Згі­дно з про­по­зи­ці­я­ми, фі­з­осо­ба мо­же за­йма­ти­ся під­при­єм­ни­цькою ді­яль­ні­стю без ре­є­стра­ції під­при­єм­цем, якщо йде­ться про роз­дрі­бну тор­гів­лю, по­бу­то­ві по­слу­ги на­се­лен­ню (ре­монт взу­т­тя, го­дин­ни­ків, по­бу­то­вої те­хні­ки, пе­ру­кар­ські по­слу­ги, ре­пе­ти­тор­ство то­що) і на­ро­дні про­ми­сли, а ді­яль­ність ве­де­ться лю­ди­ною ін­ди­ві­ду­аль­но (без на­йма­них осіб).

На облік усе ж та­ки до­ве­де­ться ста­ти в кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нах за мі­сцем про­жи­ва­н­ня. Рі­чний до­хід та­ко­го під­при­єм­ця не має пе­ре­ви­щу­ва­ти 250 МЗП на 1 сі­чня по­то­чно­го ро­ку. Тоб­то 2016-го, на­при­клад, не більш як 344 тис. грн на рік. (До ре­чі, всі ми пам’ята­є­мо, що по ви­со­ких ка­бі­не­тах гу­ляє ідея про під­ви­ще­н­ня МЗП до 5 тис. грн, тож у та­ко­му ра­зі гра­ни­чний рі­чний до­хід ста­но­вив би вже 1 млн 250 тис. грн, що вже до­сить не­по­га­но.)

Фі­ксо­ва­ний по­да­ток для та­ких під­при­єм­ців ста­но­ви­ти­ме 10% від роз­мі­ру ті­єї ж мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти, тоб­то 137,8 грн на сьо­го­дні. Пла­тіж аван­со­вий, пе­рі­од — мі­сяць, квар­тал, пів­річ­чя, рік — під­при­є­мець ви­би­рає са­мо­стій­но. Ба­за на­ра­ху­ва­н­ня ЄСВ ви­зна­ча­є­ться пла­тни­ком теж са­мо­стій­но.

При цьо­му пла­тни­ки цьо­го по­да­тку звіль­ня­ю­ться від обов’яз­ко­во­го ве­де­н­ня облі­ку до­хо­дів і ви­трат, пов’яза­них зі здій­сне­н­ням обра­но­го ни­ми ви­ду ін­ди­ві­ду­аль­ної ді­яль­но­сті. За ре­зуль­та­та­ми зві­тно­го (по­да­тко­во­го) ро­ку во­ни про­сто по­да­ють рі­чну де­кла­ра­цію і вка­зу­ють у ній фа­кти­чну су­му до­хо­ду. Якщо во­на пе­ре­ви­щує ви­зна­че­ний за­ко­но­дав­ством об­сяг, пла­тник по­да­тків зо­бов’яза­ний допла­ти­ти рі­зни­цю. От тіль­ки ви­пад­ки та­кі зу­стрі­ча­ти­му­ться рід­ко, адже кон­тро­лю­ва­ти ре­аль­ний до­хід, якщо під­при­є­мець не ве­де йо­го облі­ку, не­мо­жли­во. Та й ро­би­ти цьо­го ні­хто не пла­нує. На те й роз­ра­ху­нок — мі­кро­бі­знес пу­ска­є­ться у віль­не пла­ва­н­ня, ба­га­то тих, хто пра­цює з-під по­ли, одер­жу­ють шанс ле­га­лі­зу­ва­ти­ся й пра­цю­ва­ти офі­цій­но.

Пи­та­н­ня в ін­шо­му: чи не ви­ни­кнуть при про­по­но­ва­но­му ва­рі­ан­ті про­бле­ми, пов’яза­ні з ро­бо­тою ді­ю­чої спро­ще­ної си­сте­ми? І про­бле­ма, зві­сно, не в то­му, що ба­га­то са­ло­нів кра­си, на­при­клад, на­пев­но скла­да­ти­му­ться з пе­ру­ка­рів, які на­да­ють ін­ди­ві­ду­аль­ні по­слу­ги і пла­тять аж по 145 грн до бю­дже­ту. Зре­штою, це та са­ма са­мо­зайня­тість, яка за­без­пе­чує іму­ні­тет «спро­щен­ці» (хо­ча про­блем Пен­сій­но­го фон­ду ця об­ста­ви­на не змен­шує). Та якщо зга­да­ти про пункт «роз­дрі­бна тор­гів­ля», під який під­па­дає без­ліч най­рі­зно­ма­ні­тні­ших бі­зне­сів, то ці­на пи­та­н­ня для дер­жа­ви на­бу­ває зов­сім ін­шо­го мас­шта­бу. Амор­ти­за­тор ре­фор­ми Як і анон­су­ва­ло­ся ра­ні­ше Мі­ні­стер­ством фі­нан­сів, про­по­но­ва­ний екс­пер­та­ми по­да­ток на роз­по­ді­ле­ний при­бу­ток бу­ло за­мі­не­но при­ско­ре­ною амор­ти­за­ці­єю. Оче­ви­дно, в уря­ді вва­жа­ють цей спо­сіб більш на­дій­ним, пе­ред­ба­чу­ва­ним і з га­ран­то­ва­ним ефе­ктом.

При­ско­ре­на амор­ти­за­ція — це один зі спосо­бів сти­му­лю­ва­н­ня ін­ве­сти­цій у бі­знес (по­пу­ляр­ний, на­при­клад, у Ве­ли­кій Бри­та­нії до 1980-х). Пра­цює він у та­кий спо­сіб: фір­ма одер­жує пра­во в біль­шо­му об­ся­зі на­ра­хо­ву­ва­ти амор­ти­за­цій­ні ви­тра­ти, від­по­від­но, її при­бу­ток, а ра­зом з ним і по­да­тко­ві зо­бов’яза­н­ня ско­ро­чу­ю­ться.

При­пу­сти­мо, ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо якийсь агре­гат вар­ті­стю 30 тис. грн, а тер­мін йо­го екс­плу­а­та­ції — 10 ро­ків. Рі­чна су­ма амор­ти­за­ції в та­ко­му ра­зі ста­но­ви­ти­ме 3 тис. грн, а мі­ся­чна — 250. Цю су­му під­при­є­мець за­ра­хо­вує у ви­тра­ти, змен­шу­ю­чи на неї ж по­да­тко­ве зо­бов’яза­н­ня. От­же, роз­мір амор­ти­за­ції за­ле­жить тіль­ки від тер­мі­ну ви­ко­ри­ста­н­ня об’єкта, і якщо ми ско­ро­ти­мо тер­мін екс­плу­а­та­ції на­шо­го агре­га­ту до 4 ро­ків (са­ме та­кий тер­мін ви­зна­че­но Мін­фі­ном), то рі­чна су­ма амор­ти­за­ції збіль­ши­ться до 7,5 тис., а мі­ся­чна — до 625 грн.

Згі­дно з про­по­зи­ці­я­ми Мін­фі­ну амор­ти­за­ції під­ля­га­ють ви­тра­ти на при­дба­н­ня основ­них за­со­бів і не­ма­те­рі­аль­них акти­вів, а та­кож ви­тра­ти на са­мо­стій­не ви­го­тов­ле­н­ня основ­них за­со­бів.

При цьо­му не під­ля­га­ють амор­ти­за­ції й пов­ні­стю від­но­ся­ться до скла­ду ви­трат зві­тно­го пе­рі­о­ду ре­мон­тні ро­бо­ти, ре­кон­стру­кції, мо­дер­ні­за­ції (та ін­ші ви­ди по­лі­пше­н­ня основ­них за­со­бів), а та­кож основ­ні за­со­би по­двій­но­го при­зна­че­н­ня, на­при­клад лег­ко­ві й ван­та­жні ав­то­мо­бі­лі.

Тоб­то, з одно­го бо­ку, Мін­фін справ­ді дав під­при­єм­цям мо­жли­вість ско­ро­ти­ти свої по­да­тко­ві зо­бов’яза­н­ня, з ін­шо­го — за­про­ва­див пев­ні рам­ки, в яких це мо­жна зро­би­ти, убез­пе­чив­ши се­бе від мо­жли­вих зло­вжи­вань. Це, зви­чай­но, по­лег­шить жи­т­тя бі­зне­су, але не ста­не ре­во­лю­ці­єю. DT.UA уже пи­са­ло про те, що по­да­ток на при­бу­ток в Укра­ї­ні з по­гля­ду йо­го ле­пти в до­хо­ди держ­скар­бни­ці є до­сить сим­во­лі­чним, за об­ся­га­ми не лі­ди­рує й ви­зна­ча­є­ться ба­га­тьма фір­ма­ми «на свій роз­суд». При­ско­ре­на амор­ти­за­ція не змі­нить си­ту­а­ції прин­ци­по­во, ли­ше по­лег­шить жи­т­тя бух­гал­те­рам, які до цьо­го шу­ка­ли ти­ся­чу й один спо­сіб змен­ши­ти по­да­тко­ві зо­бов’яза­н­ня.

Зви­чай­но, ви­ще пе­ре­лі­че­но не всі про­по­зи­ції Мін­фі­ну, але, на­пев­но, най­смі­ли­ві­ші. Се­ред ін­шо­го в уря­ді хо­чуть збіль­ши­ти тер­мі­ни ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних (зі 180 до 365 ка­лен­дар­них днів), пе­ре­пла­ти з ПДВ по­вер­та­ти на ра­хун­ки в СЕА, роз­ши­ри­ти пе­ре­лік ви­трат фі­зо­сіб-під­при­єм­ців і ба­га­то ін­ших дрі­бниць. Усе це не більш ніж спро­ба ви­пра­ви­ти по­мил­ки, допу­ще­ні в ми­ну­ло­му: при­пи­ни­ти не­про­зоре від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ, зна­йти упра­ву на фі­скаль­ну слу­жбу, обме­жи­ти ви­ми­ва­н­ня обі­го­вих ко­штів, спро­сти­ти адмі­ні­стру­ва­н­ня, по­лі­пши­ти сер­ві­си, пе­ре­кри­ти (або хо­ча б спро­бу­ва­ти) ко­ру­пцій­ні ка­на­ли.

Та чи є в цих про­по­зи­ці­ях хоч щось, зда­тне дій­сно на­да­ти інер­ції еко­но­мі­ці? Сві­же ре­фор­ма­тор­ське рі­ше­н­ня, яке до­по­мо­гло б до­ко­рін­но змі­ни­ти умо­ви ро­бо­ти бі­зне­су в кра­ї­ні? На­ві­що ми на­зи­ва­є­мо ре­фор­мою те, що та­ким по су­ті не є, ви­тра­ча­є­мо лю­ди­но-го­ди­ни на екс­пер­тні обго­во­ре­н­ня ба­наль­них змін до по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства? Адже все те са­ме мо­жна бу­ло ро­би­ти, як ка­жуть, у ро­бо­чо­му ре­жи­мі та з мен­шим аплом­бом.

Ба­га­то не­за­ле­жних екс­пер­тів очі­ку­ва­ли цьо­го ро­ку впро­ва­дже­н­ня по­да­тку з роз­по­ді­ле­но­го при­бу­тку (він же по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал). DT.UA вже пи­са­ло, що не ві­зьме­ться оці­ню­ва­ти цей ва­рі­ант, як аб­со­лю­тне бла­го. Та й пі­сля без­ре­зуль­та­тно­го зни­же­н­ня ЄСВ уза­га­лі на­вряд чи хтось ві­зьме­ться щось про­гно­зу­ва­ти що­до по­ді­бних змін. Але в будь-яко­му ра­зі про­по­но­ва­ний не­за­ле­жним екс­пер­та­ми ва­рі­ант має зна­чно про­гре­сив­ні­ший ви­гляд від про­по­зи­цій Мін­фі­ну. Він при­найм­ні дає на­дію на зро­ста­н­ня, а не впев­не­ність у не­ми­ну­чій ста­гна­ції.

Не­ба­жа­н­ня уря­ду змі­ню­ва­ти під­хо­ди до бю­дже­тно­го про­це­су, ско­ро­чу­ва­ти ви­да­тки й зни­жу­ва­ти час­тку дер­жа­ви в роз­по­ря­джен­ні бю­дже­том ро­бить Ка­бмін за­ру­чни­ком по­да­тко­вих над­хо­джень. Мо­жна ска­су­ва­ти пла­ни для по­да­тко­вої, але для се­бе їх ска­су­ва­ти не ви­йде, адже в ре­зуль­та­ті бю­джет має бу­ти зба­лан­со­ва­ний, а де­фі­цит за­ти­сну­тий у рам­ках, ви­зна­че­них МВФ. Мо­жли­во­сті ма­нев­ру для про­ве­де­н­ня яко­їсь ре­аль­ної по­да­тко­вої ре­фор­ми у кра­ї­ни на да­ний мо­мент не­має, то­му що не­має гро­шей не те що зай­вих, а на­віть на по­то­чні ви­да­тки. І по­чи­на­ти по­да­тко­ву ре­фор­му, за ве­ли­ким ра­хун­ком, тре­ба не з Мін­фі­ну й по­да­тко­во­го ко­мі­те­ту, а з Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, МОН, МОЗ та ін­ших актив­них роз­по­ря­дни­ків дер­жав­них ко­штів, то­ді й ре­сурс на ре­фор­му з’яви­ться, й мо­жли­вість ма­нев­ру. Юлія САМАЄВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.