Па­ра­лель­ний світ обо­рон­ки Про що го­ло­сно змов­чав пре­зи­дент

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Дми­тро МЕНДЕЛЄЄВ

Що­рі­чне по­сла­н­ня пре­зи­ден­та Вер­хов­ній Ра­ді ря­сні­ло ци­фра­ми успі­хів на­шої обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті — мі­льяр­да­ми екс­порт­них та ім­порт­них кон­тра­ктів, де­ся­тка­ми зраз­ків но­вих озбро­єнь і вій­сько­вої те­хні­ки, прийня­тих на озбро­є­н­ня ар­мі­єю, со­тня­ми під­при­ємств, за­ді­я­них у ко­о­пе­ра­ції та по­став­ках ком­пле­кту­ю­чих для ви­ро­бни­цтва зброї.

Не під­да­ю­чи сум­ні­ву ора­тор­ське ми­сте­цтво Пе­тра Оле­ксі­йо­ви­ча і йо­го осо­би­стий опти­мізм з при­во­ду до­ся­гнень обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті, хо­ті­ло­ся б від­зна­чи­ти пев­ні не­сти­ков­ки з існу­ю­чи­ми ре­а­лі­я­ми. Звід­ки мі­льяр­ди? Не з бю­дже­ту, зві­сно! Чо­мусь у гла­ви дер­жа­ви не скла­ло­ся з ари­фме­ти­кою. Про­сте по­рів­ня­н­ня цифр з за­ко­ну про Дер­жбю­джет з озву­че­ни­ми ним у звер­нен­ні да­ни­ми на­во­дить на дум­ку, що йо­го спі­чрай­те­ри, та й сам пре­зи­дент, не обі­зна­ні з основ­ним фі­нан­со­вим до­ку­мен­том кра­ї­ни. А як­би во­ни зі­ста­ви­ли бю­дже­тні аси­гну­ва­н­ня, спря­мо­ва­ні на дер­жав­не обо­рон­не за­мов­ле­н­ня, то Пе­тро Оле­ксі­йо­вич був би обе­ре­жні­шим, зро­бив­ши гу­чну за­яву про на­яв­ність більш як 40 ім­порт­них кон­тра­ктів на по­став­ку озбро­єнь для Зброй­них сил на су­му 1,5 млрд дол. За ни­ні­шнім кур­сом Нац­бан­ку це май­же 33 млрд грн. Звід­ки?! При за­галь­но­му бю­дже­ті Мі­н­обо­ро­ни у 55,6 млрд грн, з яких на гро­шо­ве утри­ма­н­ня і на­вча­н­ня вій­сько­во­слу­жбов­ців, опла­ту ко­му­наль­них по­слуг, ме­ди­ци­ну пі­де ле­во­ва час­тка ко­штів, — на за­без­пе­че­н­ня ар­мії озбро­є­н­ням і бо­йо­вою те­хні­кою мо­же бу­ти спря­мо­ва­но не біль­ше ніж 11 млрд грн. І це з ура­ху­ва­н­ням про­ве­де­н­ня від­нов­лю­валь­них і ре­мон­тних ро­біт, а та­кож за­хо­дів що­до мо­дер­ні­за­ції зраз­ків озбро­є­н­ня. На­віть якщо до­да­ти до цих сум 6 млрд грн кре­ди­тних дер­жга­ран­тій для під­при­ємств, за­ді­я­них у ре­а­лі­за­ції обо­рон­них про­грам, усе одно ви­ни­ка­ють сум­ні­ви у ві­ро­гі­дно­сті пре­зи­дент­ської ци­фри.

Не до­дає опти­мі­зму й той факт, що одним із дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня обо­рон­них про­грам є так зва­ний спе­ці­аль­ний фонд бю­дже­ту, який ба­га­то ро­ків фор­му­вав­ся з над­хо­джень від про­да­жу зай­во­го вій­сько­во­го май­на: озбро­єнь, вій­сько­вої і спе­ці­аль­ної те­хні­ки, не­ру­хо­мо­сті. Цьо­го ро­ку уряд і Вер­хов­на Ра­да, крім про­да­жу вій­сько­во­го май­на, до­да­ли ще одне дже­ре­ло над­хо­джень у спе­цфонд — кон­фі­ско­ва­ні в ко­ру­пціо­не­рів ко­шти і ко­шти, отри­ма­ні в ре­зуль­та­ті про­да­жу кон­фі­ско­ва­но­го в них май­на. Не­об­хі­дно за­зна­чи­ти, що на мо­мент ухва­ле­н­ня дер­жав­но­го бю­дже­ту не бу­ло від­по­від­но­го за­ко­но­дав­ства, що за­без­пе­чує на­пов­не­н­ня бю­дже­ту на су­му 7,7 млрд грн. Як не­має по­ни­ні й за­ко­ну про спе­цкон­фі­ска­цію. За на­йопти­мі­сти­чні­ших оці­нок пер­спе­ктив по­яви по­ді­бно­го за­ко­но­дав­чо­го акта обо­рон­ні за­мов­ни­ки й під­при­єм­ства на­вряд чи осво­ять ці ко­шти цьо­го ро­ку, що не­о­дмін­но при­зве­де до зри­ву ви­ко­на­н­ня обо­рон­но­го за­мов­ле­н­ня й низ­ки обо­рон­них про­грам. Он, бі­дний Пол­то­рак іще мі­ся­ців зо два то­му під­пи­сав про­ект пе­ре­лі­ку зай­во­го май­на, а на Ка­бмін ви­не­сти бо­ї­ться.

Сум­нів­но, що й від ре­а­лі­за­ції зай­во­го вій­сько­во­го май­на на­ді­йдуть хоч якісь ко­шти, оскіль­ки не­здо­ро­ві тан­ці ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра нав­ко­ло цьо­го пи­та­н­ня вій­сько­ві чи­нов­ни­ки спри­йма­ють як за­гро­зу сво­їй осо­би­стій без­пе­ці. Кра­ще про­ва­ли­ти на­пов­не­н­ня спе­ці­аль­но­го фон­ду бю­дже­ту, ніж по­тім слу­ха­ти зви­ну­ва­че­н­ня в роз­про­да­жі ар­мії. Де­що про роз­про­даж вій­сько­во­го май­на. Лі­кнеп для пре­зи­ден­та і ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра По­чну з азів.

Якщо на­ші ви­со­кі ке­рів­ни­ки не зна­ють, то люб’язно на­га­даю, що є у нас за­кон «Про осно­ви на­ціо­наль­ної без­пе­ки». У цьо­му акті є ста­т­тя 7, що ви­зна­чає за­гро­зи на­ціо­наль­ним ін­те­ре­сам і на­ціо­наль­ній без­пе­ці Укра­ї­ни. За­кон, зви­чай­но, тхне на­фта­лі­ном, але в ньо­му на­го­ло­шу­є­ться, що на­ко­пи­че­н­ня ве­ли­кої кіль­ко­сті за­ста­рі­лої і не по­трі­бної ар­мії те­хні­ки, озбро­єнь і ви­бу­хо­вих ре­чо­вин якраз і ста­но­вить за­гро­зу для на­ціо­наль­ної без­пе­ки. Про те, що та­ка за­гро­за ре­аль­на, свід­чать ви­бу­хи скла­дів з боє­при­па­са­ми, най­яскра­ві­ші з яких стря­са­ли Но­во­бог­да­нів­ку і Ло­зо­ву.

На­га­даю, що за­кон «Про пра­во­вий ре­жим май­на у зброй­них си­лах» чі­тко ре­гла­мен­тує, що са­ме до ком­пе­тен­ції Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів вхо­дить пи­та­н­ня про на­ді­ле­н­ня ар­мії вій­сько­вим май­ном, і са­ме Ка­бі­нет мі­ні­стрів ви­рі­шує пи­та­н­ня про від­чу­же­н­ня та­ко­го май­на. Ні мі­ністр обо­ро­ни, ні тим біль­ше на­чаль­ник Ген­шта­бу та­ко­го рі­ше­н­ня не ухва­лю­ють! До ком­пе­тен­ції ж на­чаль­ни­ка Ген­шта­бу на­ле­жать пи­та­н­ня ви­зна­че­н­ня, яке вій­сько­ве май­но не­об­хі­дне для під­три­ма­н­ня від­по­від­но­го рів­ня боє­зда­тно­сті і боє­го­тов­но­сті, а яке є зай­вим і йо­го утри­ма­н­ня не мо­же здій­сню­ва­ти­ся з дер­жав­но­го бю­дже­ту. Мі­ністр обо­ро­ни по­дає під­го­тов­ле­ні Ген­шта­бом пе­ре­лі­ки зай­во­го май­на для ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня уря­дом. Ці пе­ре­лі­ки про­хо­дять до за­сі­да­н­ня КМУ про­це­ду­ру три­ва­лих по­го­джень у Мін­фі­ні, Мін’юсті, Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку, ча­сто ще спря­мо­ву­ю­ться ін­шим си­ло­ви­кам, які мо­жуть ви­лу­чи­ти це май­но з пе­ре­лі­ків для за­без­пе­че­н­ня сво­їх по­треб — МВС, при­кор­дон­ни­ки, СБУ.

І най­го­лов­ні­ше — про­це­ду­ру оці­ню­ва­н­ня та­ко­го май­на ви­зна­чає Ка­бмін, а не Мі­н­обо­ро­ни чи вій­сько­ві чи­нов­ни­ки. При цьо­му з по­ча­тку 2010 ро­ку уря­дом Юлії Ти­мо­шен­ко в цей про­цес бу­ло впро­ва­дже­но не­за­ле­жне екс­пер­тне оці­ню­ва­н­ня май­на сер­ти­фі­ко­ва­ни­ми Фон­дом дер­жмай­на оці­ню­ва­ча­ми.

Крім то­го, Мі­н­обо­ро­ни у схе­мі ре­а­лі­за­ції вій­сько­во­го май­на від­ве­де­но до­сить скром­ну роль — во­но ли­ше пе­ре­дає йо­го під­при­єм­ствам, упов­но­ва­же­ним Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів на ви­ко­на­н­ня фун­кції про­да­жу. Усі ці під­при­єм­ства пе­ре­бу­ва­ють у пря­мо­му під­по­ряд­ку­ван­ні не МО, а Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів.

Та­ким чи­ном, у дер­жа­ві ді­я­ла і про­дов­жує ді­я­ти сьо­го­дні си­сте­ма ре­а­лі­за­ції зай­во­го вій­сько­во­го май­на, в якій клю­чо­ву роль ві­ді­грає аж ні­як не мі­ністр обо­ро­ни. Слід за­ува­жи­ти, що «вра­жа­ю­чі» ци­фри, які так ура­зи­ли Пе­тра Оле­ксі­йо­ви­ча, по­тра­пи­ли не в ки­ше­ню мі­ні­стра обо­ро­ни, а на­ді­йшли в бю­джет. Са­ме із цих цифр фі­нан­су­ва­ли­ся і про­дов­жу­ють фі­нан­су­ва­ти­ся обо­рон­ні про­гра­ми. До ре­чі, це ви­зна­че­но чин­ним за­ко­но­дав­ством.

Не хо­ті­ло­ся б по­вто­рю­ва­ти­ся, але про те, хто справ­ді за­ро­бляє на роз­про­да­жу озбро­єнь, я не­о­дно­ра­зо­во пу­блі­ку­вав ма­те­рі­а­ли на сто­рін­ках ти­жне­ви­ка («Укр­обо­рон­пром. Гру­па від­хва­ту», «Ін­тер­на­ціо­наль­ний борг Са­ла­ма­ті­на», «Збро­йо­ві ба­ро­ни укра­їн­сько­го шти­бу» та ін.). Так ви­йшло, що ча­сти­на цих ма­те­рі­а­лів при­па­дає якраз на ка­ден­цію Пе­тра Оле­ксі­йо­ви­ча на по­са­ді очіль­ни­ка Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку. На­га­даю, що без схва­ле­н­ня цьо­го мі­ні­стер­ства, а та­кож Мін­фі­ну і Мін’юсту мі­ністр обо­ро­ни не мо­же ви­но­си­ти на за­сі­да­н­ня КМУ жо­дно­го пе­ре­лі­ку зай­во­го май­на. По­спі­шаю на­га­да­ти, що са­ме в по­ро­шен­ків­ський пе­рі­од уря­дом, а до цьо­го Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку, Мін­фі­ном та Мін’юстом і був схва­ле­ний пе­ре­лік вій­сько­во­го май­на, до яко­го бу­ло вклю­че­но РСЗВ «Ура­ган» — 7 ком­пле­ктів, пів­то­ри со­тні гар­мат рі­зно­го ка­лі­бру, про­ти­тан­ко­ві ком­пле­кси «Штурм» — 13 штук, ПТРК «Фа­гот» — 67 оди­ниць, ра­ке­тний ком­плекс С-300В1, без­ліч ав­то­мо­біль­ної і бро­ньо­ва­ної те­хні­ки. Мо­жли­во, че­рез не­ста­чу цих «Ура­га­нів» під Іло­вай­ськом для гі­дної від­по­віді ро­сій­ським оку­па­цій­ним вій­ськам так за­сму­тив­ся, ві­ді­рвав­шись від чи­та­н­ня текс­ту по­сла­н­ня, пре­зи­дент?

Оче­ви­дно, Ген­про­ку­ра­ту­ра ма­ла б звер­ну­ти пиль­ні­шу ува­гу на цей факт? Чи бу­де­мо ро­би­ти ви­гляд, що не по­мі­ти­ли? Під­пи­си ж не го­рять… «Вра­жа­ю­чий» екс­порт зброї Ще одна не­сти­ков­ка ви­ни­кла при опри­лю­днен­ні у ви­сту­пі пре­зи­ден­та сум екс­порт­них по­ста­вок озбро­єнь і бо­йо­вої те­хні­ки за кор­дон. У 2015 ро­ці Укра­ї­на укла­ла екс­порт­них кон­тра­ктів на 1,3 млрд дол., а в по­то­чно­му порт­фель за­мов­лень пе­ре­ви­щує мі­льярд. Уже ко­му, як не Пе­тро­ві Оле­ксі­йо­ви­чу, зна­ти, що по­ня­т­тя «укла­сти кон­тракт» і «порт­фель за­мов­лень» ні­як не пов’яза­ні з ре­аль­ним екс­пор­том зброї. Не ви­клю­чаю, що він міг ма­ти на ува­зі дов­го­стро­ко­ві кон­тра­кти, ну, та­кі як ві­до­мий нам ірак­ський кон­тракт, який Укра­ї­на ви­ко­нує вже 7-й рік.

Те­хно­ло­гію на­ду­ва­н­ня «вра­жа­ю­чих» вір­ту­аль­них об­ся­гів екс­пор­ту я де­таль­но опи­су­вав у ма­те­рі­а­лах, що ви­сві­тлю­ють ді­яль­ність ко­ман­ди мо­ло­до­ме­не­дже­рів «Укр­обо­рон­про­му». Щоб зро­зу­мі­ти, на­скіль­ки на­ве­де­ні ци­фри від­рі­зня­ю­ться від ре­аль­но­го ста­ну справ у цій сфе­рі, до­ста­тньо по­ди­ви­ти­ся ін­фор­ма­цію про об­ся­ги по­ста­вок бо­йо­вої те­хні­ки та зброї на сай­ті Дер­жекс­пор­ткон­тро­лю. За на­йопти­мі­сти­чні­ших оці­нок на­вряд чи об­сяг екс­пор­ту в 2015 ро­ці пе­ре­ви­щив 200 млн дол. Це, так би мо­ви­ти, за фа­ктом. Ну, і вже най­біль­ше роз­ча­ру­ва­н­ня на­ста­не пі­сля то­го, як бу­дуть опри­лю­дне­ні су­ми ко­штів, що на­ді­йшли в бю­джет від ре­а­лі­за­ції зов­ні­шньо­еко­но­мі­чних кон­тра­ктів.

По­вер­та­ю­чись до зга­да­но­го ірак­сько­го кон­тра­кту на по­став­ку пар­тії БТР мі­н­обо­ро­ни Іра­ку. Те, що цей кон­тракт бу­де про­ва­ле­но, у ме­не осо­би­сто сум­ні­вів не бу­ло. Пам’ята­є­ться, вті­кач М.аза­ров на­віть під­пи­су­вав га­ран­тій­ний лист від іме­ні уря­ду з при­во­ду по­вер­не­н­ня іра­кцям 72 млн дол. з їхньої пе­ре­д­опла­ти. До ре­чі, по­го­джу­вав цей лист і П.по­ро­шен­ко. А то­му він не мо­же не пам’ята­ти не­га­тив­ної си­ту­а­ції з ви­ко­на­н­ням Укра­ї­ною сво­їх зо­бов’язань. Ми­ну­ли ро­ки… А Ка­бмі­ном зно­ву гу­ляє про­ект га­ран­тій­но­го уря­до­во­го ли­ста, де В.грой­сман кля­не­ться: якщо «Ук­спе­цекс­порт» не ви­ко­нає кон­тра­кту, то по­вер­не 72 млн дол. Ці­ка­во, а чи на­дов­го ви­ста­чить тер­пі­н­ня в ірак­ської сто­ро­ни зні­ма­ти ло­кши­ну з вух від чер­го­во­го укра­їн­сько­го уря­ду?

На­віть не сум­ні­ва­ю­ся, що на­при­кін­ці ро­ку ми зно­ву по­чу­є­мо про ба­га­то­мі­льяр­дні екс­порт­ні кон­тра­кти, укла­де­ні під­при­єм­ства­ми «Укр­обо­рон­про­му», про ство­ре­ні й ви­ро­бле­ні со­тні й ти­ся­чі но­вих оди­ниць озбро­єнь і бо­йо­вої те­хні­ки. Це вже пе­ре­тво­ри­ло­ся на тен­ден­цію. Адже зна­чно про­сті­ше за­яв­ля­ти про під­пи­са­н­ня кон­тра­ктів, ніж їх ре­аль­но ви­ко­ну­ва­ти. Ціл­ком оче­ви­дно, що су­ча­сний ме­не­джмент обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті вже дав­но жи­ве в па­ра­лель­но­му сві­ті, ство­ре­но­му ним са­мим. Де під­пи­су­ю­ться вір­ту­аль­ні кон­тра­кти і здій­сню­ю­ться уяв­ні екс­порт­ні по­став­ки. Що­прав­да, чи­слен­ні за­кор­дон­ні во­я­жі ке­рів­ни­ків під­при­ємств здій­сню­ю­ться за ціл­ком ре­аль­ні ко­шти пла­тни­ків по­да­тків.

Ана­ло­гі­чним спосо­бом роз­тринь­ку­ю­ться ко­шти під час ре­а­лі­за­ції зов­ні­шньо­еко­но­мі­чних кон­тра­ктів. На­віть оби­ва­те­лям ни­ні зна­йо­мі та­кі по­ня­т­тя, як «мар­ке­тин­го­ві», «агент­ські» й «ко­мі­сій­ні» ви­пла­ти. На­пев­но, і до уря­ду ді­йшло, що в цій сфе­рі ко­ї­ться не­по­доб­ство. У зв’яз­ку із цим у сер­пні по­то­чно­го ро­ку КМУ ухва­лив по­ста­но­ву №543, в якій вста­нов­ле­но по­ря­док по­го­дже­н­ня до­го­во­рів, ви­пла­та ви­на­го­ро­ди аген­то­ві за яки­ми пе­ре­ви­щує 25%.

Що та­ке 25% від су­ми 100-міль­йон­но­го в до­ла­ро­во­му об­чи­слен­ні кон­тра­кту? А те­пер при­мі­ря­є­мо ці від­со­тки до за­яв­ле­них пре­зи­ден­том кон­тра­ктів на 2,3 млрд дол.. У ре­зуль­та­ті не­скла­дних ари­фме­ти­чних дій отри­ма­є­мо май­же 15 млрд грн. Що вдві­чі пе­ре­ви­щує су­му обо­рон­но­го за­мов­ле­н­ня. І ні­якої спе­цкон­фі­ска­ції не тре­ба! Як ко­шти з обо­рон­ки йдуть у тінь? Чо­мусь ге­не­раль­ний про­ку­рор з три­бу­ни Вер­хов­ної Ра­ди на­віть не зга­дав про на­яв­ність мас­шта­бної схе­ми ви­ве­де­н­ня ко­штів з обо­ро­ту дер­жав­них під­при­ємств у кон­вер­та­цій­ні цен­три.

Під­при­єм­ства ДК «Укр­обо­рон­пром» ви­яви­ли­ся ве­ли­ки­ми клі­єн­та­ми фірм, що ма­ють озна­ки фі­ктив­но­сті.

Схе­ма цих опе­ра­цій до­во­лі не­ви­га­дли­ва: про­ве­де­н­ня вір­ту­аль­них за­ку­пі­вель не­і­сну­ю­чих то­ва­рів і ком­пле­кту­ю­чих. У ній ру­ха­ю­ться тіль­ки па­пе­ри й гро­ші.

За ба­жа­н­ня спів­ро­бі­тни­ки «Укр­обо­рон­про­му» мо­жуть без втру­ча­н­ня пра­во­охо­рон­них ор­га­нів вста­но­ви­ти пов­ну кар­ти­ну роз­кра­да­н­ня ко­штів, оскіль­ки жо­дна опе­ра­ція з укла­да­н­ня кон­тра­ктів, а тим біль­ше з пе­ре­ра­ху­ва­н­ня ко­штів, не про­хо­дить без схва­ле­н­ня «Укр­обо­рон­про­му».

По­ка­зо­вою в цьо­му пла­ні є уго­да на по­став­ки під­при­єм­ствам «Укр­обо­рон­про­му» мі­кро­схем та обла­дна­н­ня ком­па­ні­я­ми «Брен­д­обо­рон­мар­кет» і «ВТС-ПРОМ» на су­му 50 млн грн. З ма­те­рі­а­лів кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня №42015000000000080 від 28.09.2015 ро­ку ви­дно, що більш як 20 під­при­ємств обо­рон­ки ре­гу­ляр­но пе­ре­ра­хо­ву­ва­ли за­зна­че­ним стру­кту­рам ко­шти за не­і­сну­ю­че обла­дна­н­ня, се­ред яких — ДП «Ки­їв­ський бро­не­тан­ко­вий за­вод», за­вод «Ра­ді­ан», НДІ «Квант-ра­діо­ло­ка­ція», ДП «Зо­ря-ма­ш­про­ект», ДП «Львів­ський ра­діо­ре­мон­тний за­вод», ДП «Укрін­маш» і «Укр­обо­рон­сер­віс». Зро­зумі­ло, що гео­гра­фі­чна прив’яз­ка цих під­при­ємств охо­плює всі ре­гіо­ни Укра­ї­ни, а то­му по­ста­ви­мо за­пи­та­н­ня: хто пе­ре­бу­ває в цен­трі ці­єї схе­ми? І яка по­са­до­ва осо­ба в «Укр­обо­рон­про­мі» від­по­від­ає за цей на­прям?

Не гре­бу­ва­ли по­ді­бним ви­ве­де­н­ням у тінь дер­жав­них ко­штів і ін­ші під­при­єм­ства «Укр­обо­рон­про­му», які пе­ре­ра­хо­ву­ва­ли гро­ші на фі­ктив­ні фір­ми й фір­мо­чки, а по­тім пе­ре­во­ди­ли їх у го­тів­ку.

У єди­но­му ре­є­стрі до­су­до­вих роз­слі­ду­вань вда­ло­ся зна­йти ще ві­сім кри­мі­наль­них про­ва­джень що­до ана­ло­гі­чних опе­ра­цій. Для ско­ро­че­н­ня ча­су по­шу­ку вка­зую їхні но­ме­ри: 42015200350000054 від 21.05.15, 32014040000000104 від 02.09.2014, 32014020000000106 від17.09.14, 42016060360000121 від 30.06.2016, 42015110350001275 від 31.12.2015, 32015100100000168 від 24.12.2015, 32014040040000023 від 23.05.2014, 32015100000000267 від 20.11.2015. Цей спи­сок да­ле­ко не пов­ний, але вже мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що в обо­рон­но-про­ми­сло­во­му ком­пле­ксі Укра­ї­ни існує ве­ли­ке ор­га­ні­зо­ва­не зло­чин­не угру­по­ва­н­ня, і швид­ше за все не одне.

Отак. Ти­хо, без шу­му й пи­лу. Не ви­хо­дя­чи на­віть зі сво­їх зру­чних ка­бі­не­тів, на­ші фун­кціо­не­ри обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті ви­во­дять міль­йо­ни дер­жав­них ко­штів не тіль­ки в офшо­ри, а й у ті­ньо­ву еко­но­мі­ку Укра­ї­ни.

Якось на цьо­му тлі бля­кнуть пе­ре­мо­жні ре­ля­ції гла­ви дер­жа­ви про до­ся­гне­н­ня…

Зно­ву, Пе­тре Оле­ксі­йо­ви­чу, ма­ро­де­ри за­ва­жа­ють?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.