Ве­не­су­е­ла: на­стає час вій­сько­вих?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ві­ктор КАСПРУК

На­ма­га­ю­чись яким-зав­го­дно чи­ном збе­рег­ти свою вла­ду, пре­зи­дент Ве­не­су­е­ли Ні­ко­лас Ма­ду­ро де­да­лі біль­ше ва­же­лів управ­лі­н­ня кра­ї­ною пе­ре­дає до рук вій­сько­вих.

Так, не­дав­но Ма­ду­ро по­клав на ге­не­ра­ла Вла­ді­мі­ра Па­дрі­но Ло­пе­са по­двій­ну від­по­від­аль­ність. Те­пер той одно­ча­сно є мі­ні­стром обо­ро­ни Ве­не­су­е­ли і опе­ра­тив­ним ко­ман­ду­ва­чем На­ціо­наль­них Бо­лі­ва­рі­ан­ських зброй­них сил (FANB).

До цьо­го не­зви­чай­но­го по­двій­но­го тя­га­ря до­да­ло­ся ще одне скла­дне зав­да­н­ня — очо­ли­ти спіль­но з Ма­ду­ро пре­зи­дент­ське ци­віль­но-вій­сько­ве ко­ман­ду­ва­н­ня, ство­ре­не для то­го, щоб на­ді­ли­ти Вла­ді­мі­ра Па­дрі­но Ло­пе­са спе­ці­аль­ним кон­тро­лем над усім ве­не­су­ель­ським уря­дом. Отож те­пер у Ве­не­су­е­лі є пре­зи­дент і су­пер­мі­ністр.

Ме­та ро­бо­ти пре­зи­дент­сько­го ци­віль­но-вій­сько­во­го ко­ман­ду­ва­н­ня — ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня з кри­ти­чним бра­ком про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня, ме­ди­чних пре­па­ра­тів і лі­ків та ін­ших то­ва­рів пер­шої не­об­хі­дно­сті, яких по­тре­бу­ють ве­не­су­ель­ці, щоб ви­жи­ва­ти.

Всі мі­ні­стер­ства та ін­ші дер­жав­ні уста­но­ви пе­ре­бу­ва­ють у під­по­ряд­ку­ван­ні цьо­го но­во­го ор­га­ну, до фун­кцій вхо­дять не тіль­ки ви­ро­бни­цтво, ім­порт, мар­ке­тинг та си­сте­ма ці­но­утво­ре­н­ня то­ва­рів, а й без­пе­ка і за­хист на­ції.

Ве­ли­ка кон­цен­тра­ція вла­ди в ру­ках вій­сько­вих пе­ред­ба­чає, що ста­біль­ність у кра­ї­ні за­ле­жить від від­по­від­аль­но­сті ве­не­су­ель­ських зброй­них сил.

Але чи не є та­ке «пе­ре­ті­ка­н­ня» вла­дних пов­но­ва­жень пер­шим кро­ком на шля­ху до пов­ної пе­ре­да­чі вла­ди від пре­зи­ден­та Ве­не­су­е­ли Ні­ко­ла­са Ма­ду­ро до рук Вла­ді­мі­ра Па­дрі­но Ло­пе­са та йо­го ко­лег-ге­не­ра­лів?

У час, ко­ли еко­но­мі­ка Ве­не­су­е­ли пе­ре­бу­ває в над­зви­чай­но кри­ти­чно­му ста­ні, Ні­ко­лас Ма­ду­ро звер­нув­ся по до­по­мо­гу до вій­сько­вих, що мо­же бу­ти остан­ньою від­чай­ду­шною спро­бою пре­зи­ден­та за­ли­ши­ти­ся при вла­ді.

Це є озна­кою то­го, що Ма­ду­ро ви­знає свою слаб­кість, і де­мон­стра­ці­єю йо­го го­тов­но­сті пі­ти на все, аби ви­жи­ти са­мо­му і збе­рег­ти успад­ко­ва­ний від Уго Ча­ве­са бо­лі­ва­рі­ан­ський ре­жим.

Крім то­го, цим ве­не­су­ель­ський пре­зи­дент спо­ді­ва­є­ться при­кри­ти ба­га­то «фрон­тів», об­ста­нов­ка на яких бу­ла яв­но про­гра­шною, і за будь-яку ці­ну під­три­ма­ти свій уряд.

На­фто­за­ле­жна еко­но­мі­ка Ве­не­су­е­ли фа­кти­чно ля­гла пі­сля па­ді­н­ня цін на на­фту, вна­слі­док чо­го ве­ли­кі со­ці­аль­ні се­гмен­ти 31-міль­йон­но­го на­се­ле­н­ня ці­єї кра­ї­ни опи­ни­ли­ся без до­ста­тньої кіль­ко­сті еле­мен­тар­ної їжі та ін­ших пре­дме­тів пер­шої не­об­хі­дно­сті.

Очі­ку­є­ться, що ни­ні­шньо­го ро­ку ін­фля­ція ся­гне 720%, а, за оцін­ка­ми Мі­жна­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду, у 2015 р. ва­ло­вий вну­трі­шній про­дукт ско­ро­тив­ся на 10%.

По­пе­ре­дник Ма­ду­ро Уго Ча­вес за­ли­шив кра­ї­ну на­сту­пни­ку в ура­зли­во­му еко­но­мі­чно­му ста­но­ви­щі. Хо­ча бу­ли на­ціо­на­лі­зо­ва­ні енер­ге­ти­чні акти­ви, то­ді як ці­ни на на­фту три­ма­ли­ся на ви­со­ко­му рів­ні й над­хо­дже­н­ня від про­да­жу енер­го­но­сі­їв ши­ро­ко ви­тра­ча­ли­ся на со­ці­аль­ні про­гра­ми, — гло­баль­не па­ді­н­ня цін на на­фту від­ки­ну­ло ве­не­су­ель­ський уряд да­ле­ко від йо­го по­треб.

На це до­да­тко­во на­кла­ло­ся різ­ке ско­ро­че­н­ня фун­кціо­ну­ва­н­ня при­ва­тно­го се­кто­ра, який до­ти пла­тив по­да­тки і ство­рю­вав но­ві ро­бо­чі мі­сця.

Для бо­роть­би з не­ста­біль­ні­стю еко­но­мі­ки Ма­ду­ро прийняв рі­ше­н­ня про кон­троль вій­сько­ви­ми пе­ре­ве­зе­н­ня і про­хо­дже­н­ня ми­тниць у п’яти най­біль­ших пор­тах Ве­не­су­е­ли.

Та крах ве­не­су­ель­ської еко­но­мі­ки — це про­бле­ма, яка не має вій­сько­во­го ви­рі­ше­н­ня. А пе­ре­да­ча но­вих ве­ли­че­зних пов­но­ва­жень вій­сько­вим — аб­со­лю­тно не те, що не­об­хі­дне в цьо­му ви­пад­ку. Адже то­та­лі­тар­ні під­хо­ди до еко­но­мі­ки апрі­о­рі не мо­жуть при­не­сти ба­жа­но­го для Ма­ду­ро ре­зуль­та­ту.

Іно­зем­ні ком­па­нії і фір­ми ма­со­во за­ли­ша­ють кра­ї­ну, в якій пра­кти­чно не­мо­жли­во ве­сти бі­знес. Ве­не­су­ель­ська бан­ків­ська си­сте­ма тим ча­сом де­мон­струє но­ві сюр­при­зи, ко­ли одно­ча­сно по­трі­бно бо­ро­ти­ся з га­ло­пу­ю­чою ін­фля­ці­єю, де­фі­ци­том лі­кві­дно­сті та обов’яз­ко­вим кон­тро­лем за ру­хом ка­пі­та­лу.

До цьо­го мо­жна до­да­ти все більш не­ста­біль­не по­лі­ти­чне тло. А це, сво­єю чер­гою, ви­клю­чає по­шук но­вих мо­жли­во­стей для ве­де­н­ня бі­зне­су в цій кра­ї­ні.

Та­ким чи­ном, ни­ні­шній ри­нок Ве­не­су­е­ли став си­сте­мою, не­су­мі­сною зі сві­то­вою еко­но­мі­кою.

У кри­ти­чній си­ту­а­ції, що скла­ла­ся, єди­ним ви­хо­дом для по­ря­тун­ку Ве­не­су­е­ли стає мо­жли­вість ви­про­бу­ва­ти на со­бі най­більш екс­пан­сив­ну еко­но­мі­чну пе­ре­бу­до­ву в істо­рії.

Для цьо­го вла­ді, яка при­йде на змі­ну ре­жи­му Ма­ду­ро, до­ве­де­ться ре­стру­кту­ру­ва­ти борг, уні­фі­ку­ва­ти обмін­ний курс, за­про­ва­ди­ти віль­ні ці­ни і про­си­ти між­на­ро­дної до­по­мо­ги для під­ви­ще­н­ня еко­но­мі­чної актив­но­сті та збіль­ше­н­ня за­галь­но­го рів­ня до­хо­дів на­се­ле­н­ня.

Однак мі­нус та­ко­го ва­рі­ан­ту — те, що пе­ре­го­во­ри й еко­но­мі­чні ре­фор­ми по­тре­бу­ють зна­чно­го ча­су. А ось йо­го ве­не­су­ель­ський на­род та Ма­ду­ро мо­жуть і не ма­ти.

Спра­ви йо­го уря­ду йдуть ду­же кеп­сько. І якщо не вда­сться утри­ма­ти си­ту­а­цію від даль­шо­го по­гір­ше­н­ня, то не ви­клю­че­не та­ке по­ту­жне цу­на­мі на­ро­дно­го не­вдо­во­ле­н­ня, що йо­го не­мо­жли­во бу­де стри­ма­ти на­віть із най­біль­шою уча­стю ар­мії. Не­ві­до­мо, прав­да, як да­ле­ко го­то­вий пі­ти Ні­ко­лас Ма­ду­ро, щоб збе­рег­ти для се­бе пост пре­зи­ден­та.

Ни­ні­шня пар­ла­мент­ська не­ви­зна­че­ність і еко­но­мі­чна кри­за ство­рю­ють не­га­тив­ну по­лі­ти­чну ре­пу­та­цію пре­зи­ден­то­ві Ні­ко­ла­су Ма­ду­ро. Так, згі­дно з да­ни­ми остан­ньо­го опи­ту­ва­н­ня, про­ве­де­но­го со­ціо­ло­гі­чною слу­жбою Datanalisis, по­над 80% ви­бор­ців хо­чуть, щоб він за­ли­шив пре­зи­дент­ський пост до кін­ця ро­ку.

Про­те На­ціо­наль­на ви­бор­ча ра­да від­кла­ла мо­жли­вість ре­фе­рен­ду­му про від­кли­ка­н­ня Ма­ду­ро до на­сту­пно­го, 2017 р., що до­зво­ли­ло гла­ві Ве­не­су­е­ли уни­кну­ти до­стро­ко­вих пре­зи­дент­ських ви­бо­рів.

Різ­ке роз­ши­ре­н­ня пов­но­ва­жень На­ціо­наль­них Бо­лі­ва­рі­ан­ських зброй­них сил мо­же озна­ча­ти кри­хке ба­лан­су­ва­н­ня між збе­ре­же­н­ням вла­ди чин­но­го пре­зи­ден­та і мо­жли­ві­стю цю вла­ду втра­ти­ти.

До­сі по­лі­ції й на­ціо­наль­ній гвар­дії вда­ва­ло­ся хоч якось стри­му­ва­ти про­те­сту­валь­ни­ків. Але про­те­сти і гра­бе­жі че­рез не­ста­чу їжі три­ва­ють, що­ра­зу пе­ре­ві­ря­ю­чи си­ло­ви­ків Ма­ду­ро на мі­цність.

І ні­хто не знає, як ре­а­гу­ва­ти­ме ар­мія, ко­ли уряд за­хо­че ви­ве­сти її на ву­ли­ці ве­не­су­ель­ських міст. Хо­ча де­які ек­спер­ти у Ве­не­су­е­лі вва­жа­ють, що ге­не­ра­ли не ба­жа­ють да­ва­ти на­ка­зи сво­їм під­ле­глим стрі­ля­ти по про­те­сту­валь­ни­ках.

Схо­же, пре­зи­дент був зму­ше­ний да­ти На­ціо­наль­ним Бо­лі­ва­рі­ан­ським зброй­ним си­лам най­більш акту­аль­не зав­да­н­ня: стри­ма­ти на­ро­дний гнів че­рез не­ста­чу про­до­воль­ства та ме­ди­ка­мен­тів.

Однак по­сту­по­ве роз­ши­ре­н­ня вла­ди вій­сько­вих у від­по­відь на втра­ту ле­гі­тим­но­сті ре­жи­му Ма­ду­ро по­чи­нає ски­да­ти­ся на дер­жав­ний пе­ре­во­рот, який від­бу­ва­є­ться в упо­віль­не­но­му тем­пі.

І ко­ли йде­ться про зда­тність ар­мії по­лі­пши­ти си­ту­а­цію, то тут не слід за­бу­ва­ти, що агро­про­до­воль­чий се­ктор у Ве­не­су­е­лі вже дав­но пе­ре­бу­ває під кон­тро­лем ге­не­ра­лів і управ­ля­є­ться від­по­від­но до прин­ци­пів цен­тра­лі­зо­ва­ної еко­но­мі­ки. На­слід­ком чо­го ста­ли обвал ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва та без­со­ром­на ко­ру­пція.

Ва­жли­во, як са­мі вій­сько­ві, з та­кою ве­ли­кою вла­дою в ру­ках ге­не­ра­лі­те­ту, ро­зу­мі­ють свої ці­лі та чи го­то­ві во­ни ста­ти клю­чо­вою си­лою, що змі­нить май­бу­тнє Ве­не­су­е­ли.

Якщо вій­сько­ві, за­мість під­трим­ки не­по­пу­ляр­но­го в на­ро­ді пре­зи­ден­та, за­хо­чуть про­кон­тро­лю­ва­ти про­цес пе­ре­хо­ду вла­ди від пре­зи­ден­та Ма­ду­ро до пе­ре­хі­дно­го ко­а­лі­цій­но­го уря­ду, то це во­ни мо­жуть зро­би­ти, за умо­ви га­ран­ту­ва­н­ня, що і їхні ін­те­ре­си бу­де вра­хо­ва­но.

Ски­да­є­ться, що са­ме в ру­ках ве­не­су­ель­ських вій­сько­вих пе­ре­бу­ває сьо­го­дні «зо­ло­та кар­тка». Хо­ча по­лі­ти­чні ін­те­ре­си у вій­сько­вих еліт да­ле­ко не одно­рі­дні, а прі­о­ри­те­ти мо­жуть бу­ти до­сить рі­зно­ма­ні­тни­ми.

Однак но­ва роль мі­ні­стра обо­ро­ни Вла­ді­мі­ра Па­дрі­но Ло­пе­са, схо­же, пе­ред­ба­чає, що діа­лог про мо­жли­ву пе­ре­да­чу вла­ди мо­же від­бу­ва­ти­ся з уча­стю вій­сько­вих.

Ге­не­рал Ло­пес ра­ні­ше ста­вив під сум­нів ле­гі­тим­ність ре­фе­рен­ду­му про до­стро­ко­ве при­пи­не­н­ня пов­но­ва­жень пре­зи­ден­та Ма­ду­ро. Але, як пи­ше ве­не­су­ель­ська пре­са, по­си­ла­ю­чись на близь­кі до мі­ні­стра обо­ро­ни дже­ре­ла, ни­ні це не зов­сім так. Остан­ні йо­го за­яви свід­чать, що він мо­же під­три­ма­ти ре­фе­рен­дум, якщо вва­жа­ти­ме, що це пі­де на бла­го ар­мії.

Хо­ча не мо­жна ви­клю­ча­ти й то­го, що, ко­ли ге­не­ра­лам не вда­сться зу­пи­ни­ти на­ро­ста­н­ня на­силь­ства, еко­но­мі­чно­го і со­ці­аль­но­го ха­о­су, кри­за мо­же спо­ну­ка­ти їх пов­ні­стю пе­ре­бра­ти на се­бе всю вла­ду над Ве­не­су­е­лою.

У цьо­му кон­текс­ті ду­же ва­жли­во, як на роз­ви­ток та­ких по­дій у Ве­не­су­е­лі від­ре­а­гу­ють у США. Адже, з одно­го бо­ку, в ін­те­ре­сах Ва­шинг­то­на, щоб на аме­ри­кан­сько­му за­дньо­му дво­рі при­пи­нив­ся за­тя­жний ча­ве­сист­ський екс­пе­ри­мент, який по­став Ве­не­су­е­лу на ме­жу роз­ва­лу еко­но­мі­ки та де­фол­ту. А з ін­шо­го — пе­ре­хід вла­ди до рук вій­сько­вих, якщо на­віть во­ни де­кла­ру­ва­ти­муть, що бе­руть кон­троль над кра­ї­ною тіль­ки на пе­ре­хі­дний пе­рі­од, зов­сім не га­ран­ту­ва­ти­ме швид­ко­го від­ро­дже­н­ня ве­не­су­ель­ської еко­но­мі­ки і від­нов­ле­н­ня де­мо­кра­тії у Ве­не­су­е­лі.

Та­ким чи­ном, якщо в Аме­ри­ці і під­три­ма­ють пе­ре­да­чу вла­ди до рук вій­сько­вих, то ли­ше на ко­ро­ткий пе­ре­хі­дний пе­рі­од. Пі­сля яко­го ма­ють бу­ти га­ран­то­ва­не від­нов­ле­н­ня фун­кціо­ну­ва­н­ня по­лі­ти­чних ін­сти­ту­тів і про­ве­де­н­ня де­мо­кра­ти­чних ви­бо­рів но­во­го пре­зи­ден­та Ве­не­су­е­ли та пар­ла­мен­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.