За­бру­дне­н­ня... без­по­ра­дні­стю

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ро­ман ЯКЕЛЬ

(Тер­но­піль) Тер­но­пі­л­ля має сум­ний ста­тус во­до­де­фі­ци­тної обла­сті.

Основ­на при­чи­на цьо­го яви­ща — не так спе­ко­тні дні, як змі­на ре­жи­му опа­дів, їх не­рів­но­мір­ність. Як на­слі­док, рі­чки та ін­ші во­до­йми ста­ли ма­ло­во­дни­ми і го­стро ре­а­гу­ють на за­бру­дне­н­ня, за­смі­че­н­ня чи вза­га­лі по­ру­ше­н­ня ре­жи­му їх охо­ро­ни.

У се­лі Гаї-гре­чин­ські, що ме­жує з Тер­но­по­лем, є при­ро­дне дже­ре­ло, не­без­під­став­но на­зва­не жи­во­но­сним. З ньо­го бе­руть во­ду для пи­т­тя не тіль­ки ме­шкан­ці цьо­го се­ла, а й при­найм­ні одно­го мі­кро­ра­йо­ну обла­сно­го цен­тру. То­му при­хо­жа­ни цер­кви Свя­то­го Ду­ха, що роз­мі­ще­на по­бли­зу, обла­го­ро­ди­ли дже­ре­ло, а бі­ля ньо­го обла­шту­ва­ли ку­піль і під час Во­до­хре­ща освя­чу­ють во­ду.

Та то­рік об­слу­го­ву­ю­чий ко­опе­ра­тив ЖБК «Ко­тедж-буд-2015» став вла­сни­ком зе­мель­ної ді­лян­ки пло­щею 0,07 га і роз­по­чав по­бли­зу дже­ре­ла бу­дів­ни­цтво, за хи­тро­му­дрим офі­цій­ним ви­зна­че­н­ням — «бло­ко­ва­но­го ін­ди­ві­ду­аль­но­го жи­тло­во­го бу­дин­ку». То­ді як не­озбро­є­ним оком ви­дно, що за­бу­дов­ник зво­дить ко­те­джі. З ін­шо­го бо­ку, ре­а­гу­ва­н­ня дер­жав­них ор­га­нів ви­гля­дає, як мі­ні­мум, без­по­ра­дним.

Зе­мель­на ді­лян­ка, на якій три­ває бу­дів­ни­цтво, роз­та­шо­ва­на за 30 м від дже­ре­ла. Та­ко­го ви­снов­ку ді­йшла дер­жав­на еко­ло­гі­чна ін­спе­кція в обла­сті. Оскіль­ки ж у ме­жах на­се­ле­но­го пун­кту при­бе­ре­жна за­хи­сна сму­га не ви­зна­че­на, а кру­ти­зна схи­лу від дже­ре­ла до зе­мель­ної ді­лян­ки пе­ре­ви­щує 3 гра­ду­си, то при­бе­ре­жна за­хи­сна сму­га во­до­йми, за нор­ма­ми Во­дно­го ко­де­ксу (ст. 88), має ста­но­ви­ти не мен­ше 50 м. А в при­бе­ре­жних за­хи­сних сму­гах за­бо­ро­ня­є­ться бу­дів­ни­цтво будь-яких спо­руд (крім гі­дро­те­хні­чних, на­ві­га­цій­но­го при­зна­че­н­ня, гід­ро­ме­три­чних та лі­ній­них), у то­му чи­слі баз від­по­чин­ку, дач, га­ра­жів, сто­я­нок ав­то­мо­бі­лів. Та де­пу­та­ти Шля­хтин­ської сіль­ської ра­ди Тер­но­піль­сько­го ра­йо­ну, які сво­го ча­су змі­ни­ли ці­льо­ве при­зна­че­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки, і во­на ста­ла ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся для бу­дів­ни­цтва, не за­хо­ті­ли зва­жа­ти на та­кі «дрі­бни­ці».

З бо­ку бу­ді­вель­но­го май­дан­чи­ка роз­мі­ще­ний до­що­вий ко­ле­ктор, по яко­му від­во­дя­ться до­що­ві й та­лі во­ди, зокре­ма з те­ри­то­рії бу­дів­ни­цтва. У сі­чні ни­ні­шньо­го ро­ку ра­пто­во по­те­плі­ло. І по­то­ки та­лих вод із зем­лею (до сіль­го­спу­гідь ру­кою по­да­ти), за­бру­дне­ні реш­тка­ми на­фто­про­ду­ктів з ав­то­тра­си та бу­ді­вель­ним смі­т­тям, без­пе­ре­шко­дно (!) по­те­кли у рів, а звід­ти — до дже­ре­ла. Дер­жав­на СЕС в обла­сті то­ді сур­ми­ла, що, за са­ні­тар­но-хі­мі­чни­ми та ба­кте­ріо­ло­гі­чни­ми по­ка­зни­ка­ми, пи­тна во­да з дже­ре­ла в се­лі Гаї-гре­чин­ські не­при­да­тна для спо­жи­ва­н­ня, її пи­т­тя мо­же при­зве­сти до ви­ни­кне­н­ня го­стрих ін­фе­кцій­них за­хво­рю­вань. На жаль, Тер­но­піль­ське ра­йон­не від­ді­ле­н­ня по­лі­ції не угле­ді­ло в цьо­му скла­ду зло­чи­ну і від­мо­ви­ло у від­крит­ті кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, хо­ча б за фа­ктом по­ру­ше­н­ня пра­вил охо­ро­ни вод.

Дер­жав­на еко­ло­гі­чна ін­спе­кція, об­сте­жив­ши вплив бу­дів­ни­цтва на при­ро­дний стан во­ди в дже­ре­лі, ви­да­ла ди­ре­кто­ру ко­опе­ра­ти­ву при­пис — до 20 сі­чня ц.р. «вжи­ти за­хо­дів що­до не­д­опу­ще­н­ня по­тра­пля­н­ня до­що­вих вод у жи­во­но­сне дже­ре­ло та пе­ре­не­се­н­ня ло­тка з від­ве­де­н­ня до­що­вих вод пе­ред дже­ре­лом». При­пис ви­ко­на­но не бу­ло, за що ке­рів­ни­ка ко­опе­ра­ти­ву оштра­фу­ва­ли аж на 255 грн.

Як роз­по­вів один з гро­мад­ських акти­ві­стів, Ва­силь Фі­ял­ка, йо­го одно­дум­ці, свою чер­гою, апе­лю­ва­ли до за­бу­дов­ни­ка: пе­ре­бу­дуй­те до­що­вий ло­ток так, щоб во­да по ньо­му те­кла в об­хід дже­ре­ла. Зго­дом про­си­ли пер­ших осіб обл­держ­адмі­ні­стра­ції впли­ну­ти на ко­опе­ра­тив. Ке­рів­ни­цтво ОК «ЖБК «Ко­тедж-буд 2015» від­хре­сти­ло­ся тим, що до­що­вий ко­ле­ктор пе­ре­бу­ває в ко­му­наль­ній вла­сно­сті те­пер уже Бай­ко­ве­цької сіль­ської ра­ди об’єд­на­ної гро­ма­ди. То­ді дер­жав­на еко­ло­гі­чна ін­спе­кція в обла­сті звер­ну­ла­ся до Бай­ко­ве­цько­го сіль­сько­го го­ло­ви з про­ха­н­ням «при­ве­сти у від­по­від­ність до ви­мог при­ро­до­охо­рон­но­го за­ко­но­дав­ства» оте пам’ятне рі­ше­н­ня ко­ли­шньої Шля­хтин­ської сіль­ської ра­ди про ви­ді­ле­н­ня ко­опе­ра­ти­ву зе­мель­ної ді­лян­ки... Адре­сант звер­не­н­ня Ана­то­лій Ку­лик по­яснив ме­ні, що на сьо­го­дні го­то­ві два про­е­кти — ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту ву­ли­ці Дже­рель­ної (са­ме нею те­чуть во­ди до дже­ре­ла) в се­лі Гаї-гре­чин­ські і від­ве­де­н­ня до­що­вих вод в об­хід во­до­йми. Та ці до­ку­мен­ти все не мо­жуть прой­ти не­об­хі­дні екс­пер­ти­зи, отри­ма­ти по­зи­тив­ні ви­снов­ки, і не­ві­до­мо, ко­ли роз­по­чну­ться са­мі ро­бо­ти.

Ав­жеж, на­ві­що по­спі­ша­ти, ко­ли на по­ча­тку черв­ня Держ­са­не­пі­дем­слу­жба в обла­сті по­ві­до­ми­ла, що, за ре­зуль­та­та­ми ла­бо­ра­тор­них до­слі­джень, якість пи­тної во­ди з при­ро­дних дже­рел ря­ду сіл, у то­му чи­слі Га­ях-гре­чин­ських... «від­по­від­ає гі­гі­є­ні­чним ви­мо­гам до во­ди пи­тної, при­зна­че­ної для спо­жи­ва­н­ня лю­ди­ною»?!

Гро­мад­ськість вда­ри­ла на спо­лох ще й з ін­шої при­чи­ни. Згі­дно з про­е­ктом бу­дів­ни­цтва ото­го «бло­ко­ва­но­го ін­ди­ві­ду­аль­но­го жи­тло­во­го бу­дин­ку», ка­на­лі­за­цій­ні сто­ки збе­рі­га­ти­му­ться за те­хно­ло­гі­єю «во­до­не­про­ни­кно­го гер­ме­ти­чно­го ви­гре­бу». Це озна­чає, що дни­ща ви­грі­бних ям бу­дуть за­бе­то­но­ва­ні, вкри­ті дво­ма ша­ра­ми гі­дро­ізо­ля­ції, пе­ред­ба­че­но за­хист ям звер­ху. І як, за­пи­та­є­те, сто­ки змо­жуть по­тра­пи­ти у во­до­но­сні го­ри­зон­ти або пі­ді­йти до са­мо­го дже­ре­ла? Про­ект бу­дів­ни­цтва отри­мав по­зи­тив­ний екс­пер­тний ви­сно­вок, зокре­ма й що­до впли­ву на дов­кі­л­ля, і на цій осно­ві управ­лі­н­ня дер­жав­ної ар­хі­те­ктур­но-бу­ді­вель­ної ін­спе­кції в обла­сті на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку за­ре­є­стру­ва­ло три де­кла­ра­ції про по­ча­ток ви­ко­на­н­ня бу­ді­вель­них ро­біт. Отут — стоп. Зга­да­не бу­дів­ни­цтво на­ле­жить до 2-ї ка­те­го­рії скла­дно­сті, і нар­де­пи, під ви­гля­дом ство­ре­н­ня при­ва­бли­вих умов для ін­ве­сто­рів, у 2011 р. ухва­ли­ли за­кон «Про ре­гу­лю­ва­н­ня мі­сто­бу­дів­ної ді­яль­но­сті», який не пе­ред­ба­чає про­ве­де­н­ня обов’яз­ко­вої дер­жав­ної еко­ло­гі­чної та са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чної екс­пер­ти­зи для про­е­ктів бу­дів­ни­цтва об’єктів 1–3 ка­те­го­рій скла­дно­сті. Чим і ско­ри­ста­ло­ся «ко­опе­ра­тив­не» бу­дів­ни­цтво у се­лі Гаї-гре­чин­ські. Та гро­мад­ськість та­ка пер­спе­кти­ва збе­рі­га­н­ня ка­на­лі­за­цій­них сто­ків з їх подаль­шою асе­ні­за­ці­єю зов­сім не ті­шить. Де га­ран­тія, що гер­ме­ти­чний ви­гріб не роз­гер­ме­ти­зу­є­ться з ча­сом, а сто­ки не про­со­чу­ва­ти­му­ться у грунт, не за­бру­днять во­до­но­сні го­ри­зон­ти або не по­тра­плять до жи­во­но­сно­го дже­ре­ла?! Лю­ди впев­не­ні, що це — те­хно­ло­гія вчо­ра­шньо­го дня, і за­пи­ту­ють вла­ду: чо­му ж за­бу­дов­ник не мо­же під­клю­чи­ти­ся до за­галь­но­мі­ських очи­сних спо­руд? Від­по­віді по­ки що не отри­му­ють. Як вда­ло­ся з’ясу­ва­ти, ще у 2012 р. КП «Тер­но­піль­во­до­ка­нал» ви­дав ко­опе­ра­ти­ву те­хні­чні умо­ви на під­клю­че­н­ня до мі­ської во­до­гін­ної ме­ре­жі із ски­да­н­ням сті­чних вод у ви­гріб. Це по­го­ди­ла то­ді­шня са­не­пі­дем­стан­ція. Ота­кої!

По­верх­не­ві во­ди ті­сно пов’яза­ні з під­зем­ни­ми. За ре­зуль­та­та­ми мо­ні­то­рин­гу ста­ну під­зем­них вод, що йо­го про­во­дить гео­ло­гі­чна слу­жба Укра­ї­ни, рі­вень во­ди у 2014–2015 рр. зни­зив­ся як у верх­ніх, так і в ни­жніх ша­рах. То­му й не див­но, що мі­лі­ють ша­хтні ко­ло­дя­зі, і чи­ма­ло жи­те­лів во­до­де­фі­ци­тних сіл та мі­сте­чок Тер­но­пі­л­ля зму­ше­ні по­стій­но, чи не що­дня, до­во­зи­ти во­ду з ін­ших на­се­ле­них пун­ктів або ку­пу­ва­ти при­ві­зну роз­фа­со­ва­ну. То­му якість пи­тної во­ди, її за­хист від за­бру­дне­н­ня ми­мо­во­лі ста­ли пи­та­н­ня­ми на­ціо­наль­ної без­пе­ки. І дер­жав­ні ор­га­ни, у то­му чи­слі й СБУ, ма­ли б го­стро і своє­ча­сно ре­а­гу­ва­ти на будь-яку за­гро­зу для дже­рел пи­тної во­ди. Щоб не по­жи­на­ти гір­ких пло­дів (ма­со­вих люд­ських не­дуг та смер­тей) у май­бу­тньо­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.