Пі­сля шко­ли — два ате­ста­ти

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Окса­на ТКАЧЕНКО

Тим, хто хо­че всту­пи­ти в іно­зем­ний виш, зро­би­ти це бу­ває не­про­сто. І річ тут не тіль­ки в то­му, що по­трі­бне до­бре зна­н­ня іно­зем­ної мо­ви. Річ і у від­мін­но­стях між укра­їн­ським та за­кор­дон­ним шкіль­ни­ми ате­ста­та­ми,— є ака­де­мі­чна рі­зни­ця. І, вра­ху­вав­ши, що в де­я­ких кра­ї­нах та­ка ви­со­ка до­ві­ра до шко­ли, що у ви­ші абі­ту­рі­єн­тів при­йма­ють тіль­ки на осно­ві шкіль­них ате­ста­тів, мо­жна уяви­ти, які пер­спе­кти­ви від­кри­ває на­яв­ність іно­зем­но­го ате­ста­та про се­ре­дню осві­ту.

Са­ме то­му ба­тьки, які мрі­ють про за­кор­дон­ний виш для сво­єї ди­ти­ни, шу­ка­ють для неї мо­жли­вість здо­бу­ти від­ра­зу дві осві­ти й отри­ма­ти укра­їн­ський та іно­зем­ний ате­ста­ти. До цьо­го є кіль­ка шля­хів.

Пер­ший — від­пра­ви­ти ди­ти­ну-шко­ля­ра на­вча­ти­ся за кор­дон. Де­які осві­тні агент­ства на­да­ють та­ку по­слу­гу. Але да­ле­ко не всім во­на по ки­ше­ні. Крім то­го, не ко­жна ди­ти­на шкіль­но­го ві­ку на­ва­жи­ться жи­ти й на­вча­ти­ся да­ле­ко від до­му, та й ба­га­тьом ба­тькам важ­ко ві­ді­рва­ти від се­бе ча­до.

Ін­ший ва­рі­ант — ди­стан­цій­не на­вча­н­ня. Про­те не ко­жен стар­шо­кла­сник го­то­вий до ньо­го. Цей рі­зно­вид на­вча­н­ня по­тре­бує пев­ної са­мо­ор­га­ні­за­ції та від­по­від­аль­но­го став­ле­н­ня.

Однак ри­нок осві­тніх по­слуг не сто­їть на мі­сці, він чуй­но ре­а­гує на за­пи­ти. З’яв­ля­ю­ться но­ві фор­ми ди­стан­цій­но­го на­вча­н­ня для шко­ля­рів.

Є й тре­тій ва­рі­ант — на­вча­н­ня у до­ро­гій при­ва­тній іно­зем­ній шко­лі на те­ри­то­рії Укра­ї­ни від­ра­зу за дво­ма про­гра­ма­ми — укра­їн­ською й іно­зем­ною. Від­по­від­но, ви­да­ють і два ате­ста­ти.

За­зви­чай іно­зем­ні шко­ли від­кри­ва­ють свої фі­лії на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Але бу­ває й так, що на­ші учні на­вча­ю­ться від­да­ле­но у шко­лі, що мі­сти­ться на те­ри­то­рії ін­шої кра­ї­ни. При­клад — ка­над­ський осві­тній про­ект Canschoollearningcentre. Він пра­цює в Укра­ї­ні за під­трим­ки мі­ні­стер­ства осві­ти Ка­на­ди.

На­вча­н­ня три­ває три ро­ки (стар­ша шко­ла) — 9, 10 і 11 клас. Є й окре­мий кур­с­ін­тен­сив для 11-кла­сни­ков та ви­пу­скни­ків. Усі укра­їн­ські стар­шо­кла­сни­ки, які взя­ли участь у цьо­му осві­тньо­му про­е­кті, скла­да­ють іспит Canadian Literacy Test (обов’яз­ко­вий для всіх ка­над­ських шко­ля­рів) одно­ча­сно з ка­над­ськи­ми одно­лі­тка­ми, під су­во­рим кон­тро­лем спе­ці­аль­но при­зна­че­них ку­ра­то­рів на те­ри­то­рії По­соль­ства Ка­на­ди в Ки­є­ві, а та­кож вну­трі­шні те­сти. А те­пер про най­ці­ка­ві­ше — як са­ме ор­га­ні­зо­ву­є­ться на­вча­н­ня в Canschool. Тут є кіль­ка осо­бли­во­стей. Щоб ста­ти уча­сни­ком про­е­кту Canschool, тре­ба прой­ти те­сту­ва­н­ня на зна­н­ня ан­глій­ської мо­ви, яке пе­ре­ві­ря­ють ка­над­ські пе­да­го­ги. Шко­ля­рів роз­по­ді­ля­ють на гру­пи, ма­кси­маль­на на­пов­ню­ва­ність яких — до во­сьми осіб. Бе­ру­ться до ува­ги і вік ди­ти­ни, і її рі­вень зна­н­ня ан­глій­ської.

Три­чі на ти­ждень уча­сни­ки про­е­кту при­хо­дять на дво­го­дин­ні за­ня­т­тя. У ко­жної гру­пи є ку­ра­то­ри: іно­зе­мець — но­сій мо­ви та укра­їн­ський пе­да­гог. Во­ни до­по­ма­га­ють за по­тре­би з пе­ре­кла­дом, ви­ко­на­н­ням скла­дних зав­дань, сте­жать за ди­сци­плі­ною то­що. На за­ня­т­тях у Canschool на­ші шко­ля­рі ви­вча­ють між­на­ро­дний бі­знес, між­на­ро­дну еко­но­мі­ку та ін­ші пре­дме­ти, яких не­має в укра­їн­ській про­гра­мі.

Та­ким чи­ном, за­кін­чив­ши Canschool, укра­їн­ські шко­ля­рі отри­му­ють від­ра­зу два ате­ста­ти: укра­їн­ський та ка­над­ський Highschool (OSSD), що пов­ні­стю від­по­від­ає стан­дар­там мі­ні­стер­ства осві­ти про­він­ції Он­та­ріо. На йо­го під­ста­ві смі­ли­во мо­жна всту­па­ти у ви­ші не тіль­ки Ка­на­ди, а й США, Ан­глії, в будь-який ан­гло­мов­ний уні­вер­си­тет або ко­ледж Єв­ро­пи.

Крім фор­маль­них від­мін­но­стей між ате­ста­та­ми і про­гра­ма­ми, є й не­фор­маль­ні, але­ѝне­ѝмен­шѝва­жли­ві.ѝте,ѝчо­го­ѝне­ѝна­вча­ю­тьѝукра­їн­ські­ѝ­шко­ли­ѝі­ѝре­пе­ти­то­ри,ѝ ѝа­на­лі­ти­чне ми­сле­н­ня, ло­гі­чне розв’яза­н­ня за­дач то­що.

Зна­йо­ма роз­по­від­а­ла ме­ні, що, ко­ли її син на­вчав­ся в аме­ри­кан­ській шко­лі (за про­гра­мою обмі­ну), йо­му не­лег­ко бу­ло пи­са­ти есе. Те­ми за­да­них тво­рів по­тре­бу­ва­ли роз­мір­ко­ву­вань, не мі­сти­ли на­віть на­тя­ку на «пра­виль­ну від­по­відь». На­при­клад: «Чи тре­ба до­зво­ли­ти всім лю­дям но­си­ти зброю?» То­ді як у на­шій шко­лі за­да­ва­ли про­зо­рі й «ри­то­ри­чні» те­ми для роз­ду­мів, на кшталт «Бе­ре­жи честь змо­ло­ду».

У ка­над­сько­му осві­тньо­му про­е­кті Canschool пра­цю­ють і в цьо­му на­пря­мі. Тут є спі­кінг-клуб, ку­ди за­про­шу­ють ці­ка­вих спі­ке­рів, де спіл­ку­ю­ться на най­рі­зно­ма­ні­тні­ші те­ми; де­бат-клуб — ко­ли всіх уча­сни­ків дис­ку­сії ді­лять на гру­пи, яким да­ють зав­да­н­ня спро­сту­ва­ти або під­три­ма­ти пев­ну те­зу, не­за­ле­жно від то­го, що про неї ду­має ко­жен з уча­сни­ків дис­ку­сії. Тре­ба зна­йти ці­ка­ві фа­кти, ви­слов­лю­ва­н­ня на ко­ристь ті­єї чи ін­шої по­зи­ції. Та­кі зав­да­н­ня на­вча­ють не тіль­ки кри­ти­чно ми­сли­ти, а й бу­ти то­ле­ран­тним, ба­чи­ти фа­кти і яви­ща з рі­зних бо­ків. Ни­ні­шньо­го ро­ку ко­ман­да Canschool пла­нує бра­ти участь у між­на­ро­дних зма­га­н­нях де­бат-клу­бів.

За­ня­т­тя у Canschool пла­тні. Але вар­тість за­нять не зда­сться за­ви­со­кою для ба­тьків, ко­трі про­ра­ху­ють ви­тра­ти на на­вча­н­ня під­лі­тка в тій чи ін­шій кра­ї­ні, до­дав­ши до них ви­тра­ти на ви­найм жи­тла, про­їзд, хар­чу­ва­н­ня то­що.

Крім то­го, ор­га­ні­за­то­ри про­е­кту пе­рі­о­ди­чно про­во­дять акції, кон­кур­си для стар­шо­кла­сни­ків із хо­ро­шим при­зо­вим фон­дом, одні­єю зі скла­до­вих яко­го є грант на на­вча­н­ня.

При­чо­му при­зи за­зви­чай вру­ча­ють не тіль­ки учне­ві — уча­сни­ко­ві кон­кур­су, а й йо­го вчи­те­ле­ві — ку­ра­то­ро­ві кон­кур­сної ро­бо­ти. До ре­чі, са­ме те­пер Canschool про­во­дить кон­курс гу­мо­ри­сти­чних тво­рів ан­глій­ською мо­вою на те­му «Один день із жи­т­тя стар­шо­кла­сни­ка» і за­про­шує шко­ля­рів 13—15 ро­ків у ньо­му взя­ти участь.

Ка­над­ський про­ект Canschool — ли­ше один із при­кла­дів то­го, як роз­ви­ва­є­ться ри­нок осві­тніх по­слуг в Укра­ї­ні, вдо­ско­на­лю­ю­ться фор­ми на­вча­н­ня. І це ті­шить.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.