Шля­ха­ми «Зо­ло­то­го Ле­ва-2016»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ле­ся ІЛЛЄНКО

На Га­ли­чи­ні з 17 ве­ре­сня по 2 жов­тня від­бу­де­ться вже тра­ди­цій­ний Між­на­ро­дний те­а­траль­ний фе­сти­валь «Зо­ло­тий Лев». Мі­сто Ле­ва за­про­сить най­кра­щих май­стрів те­а­тру з рі­зних кра­їн. Во­ни пре­зен­ту­ва­ти­муть най­ці­ка­ві­ші сце­ні­чні ро­бо­ти остан­ньо­го ча­су.

Цей фе­сти­валь, яким щи­ро та на­тхнен­но опі­ку­є­ться ре­жи­сер Яро­слав Фе­до­ри­шин, знав і ча­си на­тхне­н­ня, і пе­рі­о­ди фі­нан­со­вої кри­зи. Цьо­го­річ, по­при всі по­то­чні про­бле­ми, фе­сти­валь ви­бу­ду­вав до­во­лі вра­жа­ю­чу і яскра­ву афі­шу.

Ко­жна ви­ста­ва — як по­до­рож в ін­ший світ, як та­єм­ни­чий шлях, який при­ве­де до не­спо­ді­ва­но­го те­а­траль­но­го ди­ва чи то у Ли­тві, чи то у Гру­зії.

За­зна­чи­мо, що Укра­ї­на та­кож по­ту­жно пре­зен­то­ва­на на «Зо­ло­то­му Ле­ві-2016». Зокре­ма, Хер­сон­ський те­атр іме­ні Ми­ко­ли Ку­лі­ша по­ка­же «Ене­ї­ду» І.ко­тля­рев­сько­го у по­ста­нов­ці С.пав­лю­ка. Ки­їв­ський На­ціо­наль­ний те­атр іме­ні І. Фран­ка при­ве­зе до Льво­ва по­пу­ляр­ну ви­ста­ву Д.бо­го­ма­зо­ва «Morituri te salutant» за но­ве­ла­ми В.сте­фа­ни­ка. Іва­но-фран­ків­ський те­атр іме­ні І.фран­ка по­ка­же одну з най­кра­щих сво­їх ка­мер­них ви­став — «Три се­стри» А.че­хо­ва у по­ста­нов­ці Р.дер­жи­піль­сько­го. Го­сті з Чер­ні­го­ва — Те­атр іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка — се­ред осін­ньо­го те­пла за­про­сять у «Ніч пе­ред Рі­здвом» за тво­ра­ми М. Го­го­ля.

Го­спо­да­рі фе­сти­ва­лю, Львів­ський те­атр «Во­скре­сі­н­ня», сво­єю чер­гою, по­кли­чуть на «Та­нець жи­т­тя» за тво­ра­ми Оле­ксан­дра Оле­ся.

От­же, це укра­їн­ський кон­текст «Зо­ло­то­го Ле­ва-2016».

А ось що ка­же про між­на­ро­дну скла­до­ву цьо­го фе­сти­ва­лю йо­го іде­о­лог та ор­га­ні­за­тор ре­жи­сер Яро­слав Фе­до­ри­шин:

— У про­гра­мі фо­ру­му львів’яни та го­сті мі­ста змо­жуть по­ба­чи­ти над­зви­чай­но силь­ні ви­ста­ви з Ру­му­нії, Поль­щі, Мол­до­ви, Ли­тви, Гру­зії, Угор­щи­ни. Віль­ню­ський мі­ський те­атр при­їде в Укра­ї­ну з ви­ста­вою «На дні» (ре­жи­сер Оска­рас Кор­шу­но­вас). Йо­го про­е­кти у рі­зний час бу­ли пред­став­ле­ні на всіх кон­ти­нен­тах. Нам при­єм­но, що при­хиль­ни­ки «Ле­ва» змо­жуть по­ба­чи­ти по­ста­нов­ку Кор­шу­но­ва­са на осно­ві кла­си­чної п’єси М.горь­ко­го. Ви­ста­ви гру­зин­сько­го ре­жи­се­ра Ав­тан­ді­ла Вар­сі­ма­шві­лі львів’яни ба­чи­ли не раз. Цьо­го ро­ку при­во­зи­мо йо­го остан­ні прем’єри: «Ре­ві­зор» та «Ме­ха­ні­чний апель­син». Упер­ше в Укра­ї­ні бу­де пре­зен­то­ва­но ви­ста­ву ві­до­мо­го ру­мун­сько­го ре­жи­се­ра Оле­ксан­дра Го­усфа­те­ра «Ба­га­то га­ла­су да­рем­но» В. Шек­спі­ра. Емо­цій­ний ма­те­рі­ал Шек­спі­ра злив­ся з тем­пе­ра­мен­том акто­рів з Ру­му­нії, а ві­зу­а­лі­за­ція ре­жи­се­ра Оле­ксан­дра Го­усфа­те­ра при­не­сла йо­му ба­га­то на­го­род у кра­ї­нах Єв­ро­пи та Аме­ри­ки.

По­ста­нов­ки Єжи Зо­ня гля­да­чі Льво­ва ба­чи­ли не­о­дно­ра­зо­во на сце­ні й на ву­ли­ці. Цьо­го ра­зу по­ка­же­мо ви­ста­ву «Хор си­ріт» за ро­ма­ном Гая Грос­са. Ви­ста­ву оці­ни­ли гля­да­чі кра­їн Єв­ро­пи і Аме­ри­ки. Ре­жи­су­ра Єжи Зо­ня — ві­зу­аль­на й емо­цій­на.

Ро­ман Сві­тла­ни Але­ксі­є­вич «Чор­но­биль­ська мо­ли­тва» — у ре­жи­су­рі Лі­на­са Зай­ка­у­ска­са, го­лов­но­го ре­жи­се­ра дра­ма­ти­чно­го те­а­тру ім. Юо­за­са Міль­ті­ні­са (Па­не­ве­жис, Ли­тва).

От­же, Львів ро­бить сер­йо­зні кро­ки, щоб до­сяг­ти рів­ня най­кра­щих ту­ри­сти­чних цен­трів Єв­ро­пи, та­ких як Пра­га, Бу­да­пешт, Кра­ків. Та­ка по­дія як між­на­ро­дний те­а­траль­ний фе­сти­валь, за оцін­кою Дж. Ел­со­ма (по­че­сно­го пре­зи­ден­та Між­на­ро­дної асо­ці­а­ції те­а­траль­них кри­ти­ків), дає змо­гу при­ва­блю­ва­ти до на­шо­го мі­ста но­вих го­стей, ре­кла­му­ва­ти Укра­ї­ну. Фе­сти­валь є ще одним ва­го­мим мо­ти­ва­цій­ним чин­ни­ком роз­ви­тку ту­ри­зму.

Сце­на з ви­ста­ви «Morituri te salutant»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.