Тіль­ки щоб ма­ма не ді­зна­ла­ся,

Або Ко­ли слід по­сла­би­ти кон­троль над ди­ти­ною

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Окса­на БІЛИК

Ди­ти­на, що гра­є­ться са­ма, без до­ро­слих, — це за­по­ві­тна мрія біль­шо­сті ба­тьків. І річ не ли­ше в до­ро­го­цін­них хви­ли­нах спо­кою: за ти­хим ша­ру­ді­н­ням у ко­роб­ці з кон­стру­кто­ром чи ро­зі­гру­ва­н­ням при­год для ля­льок при­хо­ва­ні роз­ви­ток фан­та­зії, умі­н­ня зайня­ти се­бе, пер­ші спро­би ра­ціо­наль­но управ­ля­ти ча­сом і ще чи­ма­ло ко­ри­сних у май­бу­тньо­му рис.

Однак по­ки до­ро­слі пе­ре­йма­ю­ться тим, щоб на­вчи­ти до­шкіль­нят про­во­ди­ти час на са­мо­ті, по­за ува­гою ли­ша­є­ться ін­ша, не менш ва­жли­ва ча­сти­на ди­тя­чо­го жи­т­тя — спіль­ні ігри без втру­ча­н­ня й кон­тро­лю стар­ших.

«Шко­ля­рі, за­ли­ше­ні без на­гля­ду, — це мій стра­шний сон, — здри­га­є­ться на са­му ли­ше згад­ку про та­кі си­ту­а­ції ко­ли­шня вчи­тель­ка ма­те­ма­ти­ки Ві­кто­рія Оле­ксан­дрів­на. — Стан­дар­тний на­бір для се­ре­дньої шко­ли — кри­ки, дрі­бні бій­ки й жбур­ля­н­ня всьо­го, що під ру­ку тра­пи­ться. До­бре, хоч стар­шо­кла­сни­ки по­во­дя­ться при­стой­ні­ше». Ба­га­то хто вва­жає, що та­ка по­ве­дін­ка зви­чна для всіх ди­тя­чих ко­ле­кти­вів, і без кон­тро­лю до­ро­слих пе­ре­тво­ре­н­ня гру­пи ді­тей на ма­лень­ких мон­стрів не уни­кну­ти. Однак чи справ­ді йде­ться про при­ро­дну схиль­ність до бе­шке­ту­ва­н­ня й кон­флі­ктів, чи про­бле­ма по­ля­гає в то­му, що су­ча­сні ді­ти не вмі­ють нор­маль­но спів­існу­ва­ти в ко­ле­кти­ві че­рез брак до­сві­ду?

Са­док, шко­ла, кур­си, гру­пи роз­ви­тку, спор­тив­на се­кція, ре­пе­ти­тор — гра­фік жи­т­тя се­ре­дньо­ста­ти­сти­чної мі­ської ди­ти­ни пра­кти­чно не пе­ред­ба­чає до­зві­л­ля. Ще мен­ше в ньо­му мо­жли­во­стей для спіль­них ігор з одно­лі­тка­ми. На май­дан­чи­ках дав­но не ви­дно дру­жних і не ду­же ком­па­ній мо­лод­шо­го і се­ре­дньо­го шкіль­но­го ві­ку — вдень там ма­лю­ки з ма­ма­ми, а вве­че­рі ту­су­ю­ться стар­шо­кла­сни­ки. Ба­тьки ХХІ сто­лі­т­тя втра­ти­ли ві­ру в без­пе­чність ву­ли­чних за­бав, то­му ігри пі­сля шко­ли в ко­за­ки­ро­збій­ни­ки по­сту­пи­ли­ся мі­сцем до­ма­шньо­му комп’юте­ру і по­за­шкіль­ним за­ня­т­тям.

З ін­шо­го бо­ку, со­ці­а­лі­за­ції ді­тей ни­ні при­ді­ля­є­ться стіль­ки ува­ги, що, зда­ва­ло­ся б, про який брак гру­по­вих ігор мо­же йти­ся? Адже і в са­до­чках, і в гру­пах роз­ви­тку, і на ди­тя­чих за­хо­дах, і, тим па­че, в шко­лах у ді­тей без­ліч мо­жли­во­стей по­то­ва­ри­шу­ва­ти з ки­мось і по­гра­ти­ся. Однак у цих си­ту­а­ці­ях ку­ра­то­ра­ми і на­гля­да­ча­ми ви­сту­па­ють до­ро­слі — ба­тьки, ви­хо­ва­те­лі, вчи­те­лі, які дба­ють, щоб ді­ти гра­ли­ся спо­кій­но й чем­но, про­по­ну­ють їм рі­зні ви­ди ігор і втру­ча­ю­ться не ли­ше то­ді, ко­ли тре­ба за­по­біг­ти трав­мам, а ко­ли, на їхню дум­ку, за­ба­ва стає над­то гу­чною чи актив­ною. І це, на жаль, шко­дить ді­тям біль­ше, ніж мо­же зда­ва­ти­ся. Ма­мо, не втру­чай­ся в на­шу гру! Що ж до­бро­го в ди­тя­чих іграх без до­ро­слих? Адже в них кри­є­ться стіль­ки не­без­пек — від пі­ску в очі в ма­лю­ків до стри­ба­н­ня з га­ра­жів у се­ре­дній шко­лі! Во­ни прив­но­сять у ле­кси­кон хо­ро­ших слу­хня­них до­ма­шніх ді­ток не­цен­зур­ні сло­ва й агре­сив­ну по­ве­дін­ку. Во­ни спри­чи­ня­ють ха­ос — без до­ро­слих ді­ти за­бу­ва­ють дба­ти про чи­сто­ту і по­ря­док. Але всі ці ар­гу­мен­ти зда­ду­ться не та­ки­ми вже й ва­жли­ви­ми, ко­ли до­ро­слі при­га­да­ють вла­сне ди­тин­ство: ча­сто най­яскра­ві­ші і най­ве­се­лі­ші спо­га­ди пов’яза­ні з мо­мен­та­ми, ко­ли в ком­па­нії одно­лі­тків во­ни ви­га­ду­ва­ли со­бі ву­ли­чні за­ба­ви або ви­ру­ша­ли шу­ка­ти при­год. Зви­чай­но, ба­га­то про що ни­ні­шні до­ро­слі так ні­ко­ли й не роз­по­ві­ли сво­їм ба­тькам (щоб ті зай­вий раз не ха­па­ли­ся за сер­це), а від дум­ки, що те са­ме мо­жуть ро­би­ти їхні ді­ти, ко­ли­шні бе­шке­тни­ки вкри­ва­ю­ться хо­ло­дним по­том.

Однак ігри без до­ро­слих — це не ли­ше не­без­пе­чні при­го­ди, а й про­сто спо­кій­ні спіль­ні за­ня­т­тя. І во­ни, хай як див­но, ві­ді­гра­ють ва­жли­ву роль у роз­ви­тку ді­тей. В одно­му зі зві­тів Аме­ри­кан­ської ака­де­мії пе­ді­а­трії ав­то­ри на­го­ло­шу­ють, що са­ме не­ке­ро­ва­на, са­мо­стій­на ди­тя­ча гра вчить спів­пра­цю­ва­ти, ді­ли­ти­ся, за­ла­го­джу­ва­ти кон­флі­кти і за­хи­ща­ти се­бе на сло­ве­сно­му рів­ні. Цих рис і так ча­сто бра­кує до­ро­слим — як у сі­мей­но­му жит­ті, так і на ро­бо­ті, а що бу­де, ко­ли ви­ро­стуть по­ко­лі­н­ня, зви­чні до по­стій­но­го на­гля­ду?

Су­пе­ре­чки й не­по­ро­зу­мі­н­ня під час ди­тя­чої гри — ді­ло зви­чне. Та в біль­шо­сті ви­пад­ків ді­ти змо­жуть са­мі да­ти со­бі ра­ду і ви­не­сти з си­ту­а­ції на­ба­га­то біль­ше, ніж у ра­зі втру­ча­н­ня до­ро­сло­го. Ан­же­ла Хан­ском, ди­тя­чий ер­го­те­ра­певт (фа­хі­вець, що до­по­ма­гає ро­зви­ва­ти, від­нов­лю­ва­ти і під­три­му­ва­ти фі­зи­чні й пси­хо­ло­гі­чні на­ви­чки, не­об­хі­дні в пов­сяк­ден­но­му жит­ті, пі­сля травм, хво­роб, лю­дям з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми) і по­пу­ля­ри­за­тор са­мо­стій­них ву­ли­чних ігор пе­ре­ко­на­на, що до­бро­та й спів­чу­т­тя не мо­жуть бу­ти нав’яза­ни­ми. Від си­ту­а­цій, ко­ли до­ро­слі зму­шу­ють гра­ти­ся з не­при­єм­ною для ін­ших ди­ти­ною, ви­ма­га­ють ді­ли­ти­ся, ко­ли не хо­че­ться, і зу­пи­ня­ють гру за пер­ших про­я­вів агре­сії з чи­йо­гось бо­ку, стра­жда­ють усі. Той, ко­го ні­би­то за­хи­ща­ють, не вчи­ться да­ва­ти від­січ. Той, ко­му про­сто на­ка­зу­ють від­да­ти ігра­шку, ро­бить це не­щи­ро, а гра, до якої зму­си­ли взя­ти но­ва­чка, не при­но­сить ра­до­сті ні­ко­му. Як на­слі­док — пра­гне­н­ня до­ро­слих кон­тро­лю­ва­ти пе­ре­біг і ре­зуль­та­ти спіл­ку­ва­н­ня ді­тей по­збав­ляє остан­ніх шан­су зро­зу­мі­ти прин­ци­пи вза­є­мо­ви­гі­дної ко­му­ні­ка­ції, на­вчи­ти­ся до­мов­ля­ти­ся і по­во­ди­ти­ся так, щоб бу­ти прийня­ти­ми до спіль­ної гри.

Про ко­ристь від­су­тно­сті кон­тро­лю за­ми­сли­ли­ся й до­слі­дни­ки фі­зи­чних актив­но­стей. На дум­ку фа­хів­ців, не­ке­ро­ва­ні спор­тив­ні ігри роз­ви­ва­ють кре­а­тив­ність, лі­дер­ство, на­ви­чки пра­цю­ва­ти в ко­ман­ді. А спор­тив­ні ме­ди­ки з клі­ні­ки уні­вер­си­те­ту Ло­йо­ли в Чи­ка­го по­мі­ти­ли, що мо­ло­ді спортс­ме­ни, які крім вла­сне тре­ну­вань ма­ли мо­жли­вість гра­ти в щось са­мо­стій­но й для вла­сно­го за­до­во­ле­н­ня, мен­ше трав­му­ва­ли­ся, ніж їхні ко­ле­ги, які біль­шість ча­су про­во­ди­ли під на­гля­дом тре­не­рів. Ве­ли­кий брат не сте­жить З усьо­го ска­за­но­го мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що кра­ще по­мен­ше на­гля­да­ти за ді­тьми, і для їхньо­го ж бла­га ча­сті­ше за­ли­ша­ти їх у ве­ли­ких ком­па­ні­ях без до­ро­слих. Але якщо світ, опи­са­ний Ві­лья­мом Ґол­дін­гом у «Во­ло­да­рі мух», ви­да­є­ться вам не над­то при­ва­бли­вим, пев­ний кон­троль за тим, як ді­ти про­во­дять до­зві­л­ля ра­зом із дру­зя­ми, збе­рег­ти та­ки вар­то. Два основ­ні аспе­кти са­мо­стій­них ігор, які мо­жуть тур­бу­ва­ти ба­тьків, — якість ком­па­нії та без­пе­чність ото­че­н­ня — ціл­ком мо­жна про­кон­тро­лю­ва­ти без зай­во­го втру­ча­н­ня в ди­тя­чі актив­но­сті.

По­ки ді­ти ма­лень­кі, мо­же­те ви­бра­ти для них дру­зів — ма­лю­ки не над­то пе­ре­бір­ли­ві. Ва­жли­ві­ше, щоб ба­тьки зна­йшли спіль­ну мо­ву між со­бою. У цьо­му ра­зі зва­жай­те на куль­тур­ний рі­вень сво­їх зна­йо­мих — аби і вам бу­ло про що по­го­во­ри­ти, і ді­ти не на­вчи­ли­ся одне в одно­го чо­гось та­ко­го, що у ва­шій ро­ди­ні є не­прийня­тним. Ду­же до­бре, ко­ли до­ро­слі по­ді­ля­ють упо­до­ба­н­ня що­до від­по­чин­ку — то­ді не до­ве­де­ться пе­ре­йма­ти­ся з при­во­ду ком­па­нії для сво­єї ди­ти­ни у від­пус­тці або на пі­кні­ку.

Зі стар­ши­ми ді­тьми скла­дні­ше — нав’яза­ти но­во­го дру­га шко­ля­ре­ві мо­же й не ви­йти, однак по­до­ла­н­ня пев­ної не­при­я­зні теж мо­же ста­ти хо­ро­шим уро­ком, осо­бли­во якщо си­ту­а­ція без­ви­хі­дна — на кшталт по­до­ро­жі чи мі­ся­ця в ро­ди­чів у се­лі. Від­філь­тру­ва­ти дру­зів у під­лі­тко­во­му ві­ці вже не­мо­жли­во, але мо­жна до­по­мог­ти зна­йти но­вих — з се­ре­до­ви­ща, яке вва­жа­є­те під­хо­дя­щим. Ма­ла ака­де­мія на­ук, спор­тив­ний гур­ток, клуб юних жур­на­лі­стів — у та­ких мі­сцях мо­лодь зна­хо­дить то­ва­ри­шів не за прин­ци­пом про­жи­ва­н­ня в одно­му дво­рі, а зав­дя­ки спіль­но­сті ін­те­ре­сів, і ба­тьки мо­жуть при­найм­ні при­пу­сти­ти, що та­ке то­ва­ри­ство, на­віть без на­гля­ду до­ро­слих, не за­шко­дить.

Утім, не­за­ле­жно від схва­ле­н­ня чи не­схва­ле­н­ня дру­зів ди­ти­ни, за­ли­шай­те її в їхній ком­па­нії тіль­ки в тих си­ту­а­ці­ях і се­ре­до­ви­щах, які вва­жа­є­те без­пе­чни­ми. До­зволь­те ди­ти­ні за­про­шу­ва­ти дру­зів до­до­му, ви­ді­ляй­те для них кім­на­ту для ігор і не за­зи­рай­те ту­ди, до­ки звід­ти не чу­тно кри­ків, що не від­по­від­а­ють за­ба­вам. На ди­тя­чій ве­чір­ці чи шкіль­но­му пі­кні­ку не пла­нуй­те за­ба­га­то ор­га­ні­зо­ва­них роз­ваг — дай­те мо­жли­вість ді­тям са­мим по­дба­ти про своє до­зві­л­ля. Вла­што­вуй­те ви­їзди на ого­ро­дже­ну за­мі­ську те­ри­то­рію — да­чі або ба­зи від­по­чин­ку, вру­чай­те ді­тям спор­тін­вен­тар і за­ли­шай­те їх у спо­кої. Ла­зи­ти­муть во­ни по де­ре­вах чи стрі­ля­ти­муть ка­мін­чи­ка­ми по мі­ше­нях — їхній ви­бір. І не за­будь­те обме­жи­ти ко­ри­сту­ва­н­ня смар­тфо­на­ми — спіль­ні ігри на­ба­га­то швид­ше ви­ни­ка­ють в умо­вах не­до­сту­пно­сті ін­тер­не­ту.

От­же, якщо ви ба­чи­те, що ді­ти гра­ю­ться са­мо­стій­но і не зби­ра­ю­ться «по­вби­ва­ти» одне одно­го, — не втру­чай­те­ся. На­віть ко­ли вам зда­є­ться, що ко­гось обра­жа­ють, що гра не­спра­ве­дли­ва, що мо­жна про­во­ди­ти час ці­ка­ві­ше, — не втру­чай­те­ся. Са­ме в цей мо­мент ді­ти роз­ви­ва­ють без­ліч ко­ри­сних на­ви­чок: і ко­ли дра­жня­ться, і ко­ли ви­га­ду­ють вла­сні пра­ви­ла для ігор, і ко­ли ре­го­чуть над дур­ну­ва­ти­ми анек­до­та­ми. І до­по­мог­ти їм у цьо­му мо­жна ли­ше тим, що за­ли­ши­те їх са­мих.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.