Unbundling чи не­ста­ту­тні від­но­си­ни?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ал­ла ЄРЬОМЕНКО

З мо­мен­ту здо­бу­т­тя Укра­ї­ною не­за­ле­жно­сті газ зав­жди був «бі­зне­сом пре­зи­ден­тів». Що, вла­сне, і під­твер­ди­ла свар­ка че­рез пе­ре­під­по­ряд­ку­ва­н­ня опе­ра­то­ра га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми «Укр­транс­га­зу».

Пре­зи­дент Порошенко ні­би­то й ні при чо­му. Але те­ле­фо­ну­вав же він, пе­ре­бу­ва­ю­чи з ві­зи­том у США, че­рез це чо­ти­ри ра­зи в Ка­бмін…

Як­би не став­ся кон­флікт із пе­ре­під­по­ряд­ку­ва­н­ням «Укр­транс­га­зу» Мі­ні­стер­ству еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку та тор­гів­лі (МЕРТ), і НАК не за­бив би на спо­лох, ціл­ком імо­вір­но, по­ді­бну си­ту­а­цію пре­зи­ден­ту По­ро­шен­ку та йо­го ото­чен­ню до­ве­ло­ся б ство­рю­ва­ти.

Су­діть са­мі. У ви­гра­ші опи­ни­ли­ся всі. Го­ло­ва «Укр­транс­га­зу» одер­жав не­до­тор­кан­ність мі­ні­мум до за­кін­че­н­ня опа­лю­валь­но­го сезону. «На­фто­газ» так і за­ли­шив­ся акціо­не­ром «Укр­транс­га­зу» і роз­по­ря­дни­ком йо­го бю­дже­ту. А 22 ве­ре­сня Ка­бмін прийняв рі­ше­н­ня що­до пе­ре­да­чі управ­лі­н­ня «На­фто­га­зом Укра­ї­ни» са­мо­му со­бі. Зро­зумі­ло, як ко­ле­гі­аль­но­му ор­га­ну. Якщо вра­ху­ва­ти, що не­дав­но обра­на не­за­ле­жна на­гля­до­ва ра­да «На­фто­га­зу» по­вин­на одер­жа­ти кер­мо управ­лі­н­ня НАКОМ тіль­ки у кві­тні 2017 р., то Ка­бмін як акціо­нер «На­фто­га­зу», мо­жна ска­за­ти, під­стра­ху­вав­ся — мов­ляв, під­ви­щив рі­вень управ­лі­н­ня «На­фто­га­зом» до мо­мен­ту йо­го ре­фор­му­ва­н­ня. От тіль­ки не сказав, ко­ли ж на­ста­не цей мо­мент.

Як­би сво­їм на­ка­зом від 7 ве­ре­сня го­ло­ва МЕРТ Сте­пан Ку­бів не по­клав на це мі­ні­стер­ство управ­лі­н­ня «Укр­транс­га­зом», най­імо­вір­ні­ше, про тлі­ю­чий кон­флікт між ме­не­дже­ра­ми «Укр­транс­га­зу» і «На­фто­га­зу» зна­ли б тіль­ки во­ни са­мі. Але за остан­ні де­сять днів усій кра­ї­ні (і не тіль­ки) ста­ло ві­до­мо від го­ло­ви прав­лі­н­ня НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» Ан­дрія Ко­бо­лє­ва, що очо­лю­ва­ну ним ком­па­нію «хо­чуть зно­ву зро­би­ти до­но­ром ко­ру­пцій­но­го бі­зне­су». Ви­хо­дить, він та­ким був? Або ще й за­ли­ша­є­ться? Ку­ди то­ді ди­ви­ться НАБУ? І що пре­зи­ден­ту ПАТ «Укр­транс­газ» Іго­рю Про­ко­пі­ву слід на­пи­са­ти за­яву «за вла­сним ба­жа­н­ням». Що опе­ра­то­ра ГТС при­скі­пли­во пе­ре­ві­рять на пре­дмет усіх остан­ніх за­ку­пі­вель. І ні­би­то це ста­ло при­чи­ною кон­флі­кту. Хо­ча від­ра­зу Ко­бо­лєв сказав, що йо­му важ­ко бу­де зна­йти за­мі­ну Про­ко­пі­ву, і що остан­ній не по­мі­че­ний у тен­дер­них під­та­сов­ках або пе­ре­ра­ху­ван­ні ко­штів ком­па­нії, ска­же­мо м’яко, не за при­зна­че­н­ням.

Рі­ше­н­ня Ка­бмі­ну взя­ти управ­лі­н­ня на се­бе не озна­чає, що кон­флікт ви­чер­па­но, йо­го про­сто за­гна­ли під су­кно. І за­о­дно спро­бу­ва­ли за­спо­ко­ї­ти ни­ні­шніх і по­тен­цій­них кредиторів «На­фто­га­зу», а та­кож май­бу­тніх ін­ве­сто­рів опе­ра­то­рів ГТС і «під­зе­мок».

Га­си­ти кон­флікт до­ве­ло­ся пу­блі­чно. Спо­ча­тку Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку та тор­гів­лі при­зу­пи­ни­ло дію своїх на­ка­зів. По­тім у Ка­бмі­ні від­бу­ла­ся на­ра­да за уча­сті по­сла США Ма­рі Йо­ва­но­вич, пред­став­ни­ків ЄБРР, Сві­то­во­го бан­ку, «На­фто­га­зу» і «Укр­транс­га­зу». Са­ме там ві­це­прем’єр Ку­бів і за­про­по­ну­вав пе­ре­да­ти Ка­бмі­ну управ­лі­н­ня «На­фто­га­зом», що й бу­ло зро­бле­но 22 ве­ре­сня.

Уча­сни­ки на­ра­ди в Ка­бмі­ні 19 ве­ре­сня прийня­ли рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня ро­бо­чої гру­пи з ре­фор­ми кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» і ПАТ «Укр­транс­газ». До скла­ду гру­пи ввій­дуть пред­став­ни­ки держ­ком­па­ній, мі­ні­стерств і між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, очо­лить її ві­це-прем’єр Во­ло­ди­мир Кі­стіон. Про пер­ші ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті ро­бо­ча гру­па відзві­тує на на­сту­пній на­ра­ді, про­ве­де­н­ня якої за­пла­но­ва­но наступного тижня. Че­рез що кон­флікт? Нев­же про­сто то­му, що Ко­бо­лєв обу­рив­ся, що МЕРТ не по­ра­ди­ло­ся з прав­лі­н­ням «На­фто­га­зу», ко­ли пе­ре­під­по­ряд­ко­ву­ва­ло со­бі «Укр­транс­газ»? Але, за ве­ли­ким ра­хун­ком, мі­ні­стер­ство й не зо­бов’яза­не бу­ло пи­та­ти по­ра­ди в ме­не­дже­рів по­ки ще держ­ком­па­нії. Тим па­че, що наприкінці ми­ну­ло­го ро­ку сам Ко­бо­лєв до­ма­гав­ся пе­ре­під­по­ряд­ку­ва­н­ня НАКУ са­ме Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку й пра­гнув за­ли­ши­ти ор­бі­ту Мі­н­енер­го­ву­гіль­про­му. За­ли­шив. Пер­ший за­сту­пник го­ло­ви МЕРТ Юлія Ко­ва­лів те­пер ще й го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди «На­фто­га­зу». Але се­ред п’яти чле­нів на­гля­до­вої ра­ди НАКУ — і екс-го­ло­ва Мі­н­енер­го­ву­гіль­про­му Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин. Три ін­ші ша­нов­ні джентль­ме­нів пред­став­ля­ють в основ­но­му до­свід ви­до­був­них, хо­ча й ду­же ша­но­ва­них за­хі­дних ком­па­ній. То­му на­гля­до­вій ра­ді «На­фто­га­зу» бу­ло пі­зна­валь­но 21 ве­ре­сня на­ві­да­ти­ся в «Укр­транс­газ» по­слу­ха­ти та по­ди­ви­ти­ся, чим там опе­ра­тор ГТС, яким во­ло­діє «На­фто­газ», за­йма­є­ться. По­ди­ви­ли­ся. Спо­ді­ва­є­мо­ся, зро­би­ли ви­снов­ки.

Зокрема про те, що на­гля­до­ва ра­да «Укр­транс­га­зу» ма­ла бу­ти дав­но сфор­мо­ва­на, то­му що ще 1 сі­чня ПАТ «Укр­транс­газ» ста­ло не­за­ле­жним опе­ра­то­ром ГТС. Це, за сло­ва­ми пре­зи­ден­та «Укр­транс­га­зу» Іго­ря Про­ко­пі­ва, і спо­ну­ка­ло йо­го звер­ну­ти­ся до го­ло­ви МЕРТ із при­во­ду пе­ре­під­по­ряд­ку­ва­н­ня ком­па­нії на­пря­му мі­ні­стер­ству. А те, що зро­бив він це на­пе­ре­до­дні опа­лю­валь­но­го сезону й че­рез го­ло­ву без­по­се­ре­дніх йо­го ке­рів­ни­ків, тож, мов­ляв, «На­фто­газ» сам вин­ний — ство­ри­ли б на­гля­до­ву ра­ду «Укр­транс­га­зу» вча­сно, і ні­чо­го по­ді­бно­го не ста­ло­ся б. А то ко­ли­шню на­гля­до­ву ра­ду лі­кві­ду­ва­ли (до ре­чі, її очо­лю­вав за­сту­пник го­ло­ви НАКУ Сер­гій Пе­ре­ло­ма, від­сто­ро­не­ний не­що­дав­но су­дом від по­са­ди до рі­ше­н­ня су­ду по су­ті обви­ну­ва­чень, пов’яза­них з ОПЗ, на­гля­до­ву ра­ду яко­го та­кож очо­лю­вав Пе­ре­ло­ма), а но­вої так і не обра­ли.

Тут до­ре­чно на­га­да­ти, що за остан­ні ро­ки жо­ден го­ло­ва прав­лі­н­ня «Укр­транс­га­зу» не йшов із ці­єї по­са­ди до­бро­віль­но. Та­кі від­став­ки су­про­во­джу­ва­ли­ся пі­до­зра­ми в ко­ру­пції, су­до­ви­ми по­зо­ва­ми та ін­ши­ми не­при­єм­но­стя­ми. По­пе­ре­дник Про­ко­пі­ва на­віть на­ма­гав­ся від­но­ви­ти­ся на посаді че­рез суд. Але на той час та­кої по­са­ди — го­ло­ва прав­лі­н­ня ПАТ «Укр­транс­газ» — уже не бу­ло, її лі­кві­ду­ва­ли. Про­ко­пів одра­зу став пре­зи­ден­том ці­єї ком­па­нії. І, схо­же, йо­му ду­же не спо­до­ба­ла­ся ситуація, ко­ли НАК одним роз­чер­ком пе­ра мо­же зня­ти і йо­го осо­би­сто, і все прав­лі­н­ня «Укр­транс­га­зу». Ко­му спо­до­ба­є­ться хо­ди­ти на ко­ро­тко­му по­від­ку?

Не мо­жна ска­за­ти, що Ко­бо­лєв від­чу­вав до Про­ко­пі­ва осо­бли­ву при­хиль­ність. Ка­за­ли, що во­ни не з одні­єї по­лі­ти­чної пі­со­чни­ці. Але до при­зна­че­н­ня в «Укр­транс­газ» Ігор Бо­г­да­но­вич був заступником Ан­дрія Во­ло­ди­ми­ро­ви­ча в «На­фто­га­зі». І пра­цю­ва­ли во­ни ціл­ком дру­жно, хо­ча й не­дов­го.

Та ось ко­ли Про­ко­пів очо­лив «Укр­транс­газ», йо­го по­гля­ди на ре­фор­му (а то­чні­ше, по­діл) очо­лю­ва­но­го ним опе­ра­то­ра ГТС із дум­кою ко­ман­ди «На­фто­га­зу» ста­ли роз­хо­ди­ти­ся. Не в прин­ци­пі, якщо вже ро­зі­бра­ти­ся, а в де­та­лях і, го­лов­не, у ча­сі.

Де­то­на­то­ром, ма­буть, по­слу­жи­ла по­ста­но­ва Ка­бмі­ну від 1 ли­пня ц.р. про фа­кти­чний і при­ско­ре­ний по­діл «Укр­транс­га­зу». Хо­ча За­кон «Про ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми управ­лі­н­ня єди­ною га­зо­транс­порт­ною си­сте­мою Укра­ї­ни» на­був чин­но­сті ще у ве­ре­сні 2014 р. Про пер­ший йо­го варіант, що сто­су­вав­ся, як і ни­ні, ГТС, DT.UA роз­по­від­а­ло ще влі­тку 2014 р.

Згі­дно з цим за­ко­ном, ГТС і ПСГ за­ли­ша­ю­ться в дер­ж­вла­сно­сті, але від­те­пер їх мо­жна пе­ре­да­ва­ти в управ­лі­н­ня спе­ці­аль­но ство­ре­ним ком­па­ні­ям. У цих управ­ля­ю­чих ком­па­ні­ях укра­їн­ська дер­жа­ва одер­жить кон­троль­ний па­кет, а ре­шту акцій мо­жуть при­дба­ти єв­ро­пей­ські та аме­ри­кан­ські ком­па­нії. За­кон цей, якщо пам’ята­є­те, ду­же бур­хли­во обго­во­рю­вав­ся в пар­ла­мен­ті. І все-та­ки був ухва­ле­ний. І вже то­ді ко­ман­да Ко­бо­лє­ва за­яви­ла про на­мір ство­ри­ти на осно­ві «Укр­транс­га­зу» дві ком­па­нії, які об­слу­го­ву­ють ПСГ і ГТС. Оскіль­ки пря­ма приватизація ГТС за­бо­ро­не­на ін­шим за­ко­ном, йо­го про­сто обі­йшли. Оста­н­ня по­ста­но­ва (ли­пне­ва) на цю те­му фа­кти­чно зні­має обме­же­н­ня на пе­ре­да­чу в орен­ду або кон­це­сію ма­гі­страль­них га­зо­про­во­дів. Що про­по­нує «Укр­транс­газ» По-пер­ше, в «Укр­транс­га­зу» теж є пре­тен­зії до го­ло­ви «На­фто­га­зу» — з ни­ми теж не ра­дя­ться, роз­ро­бля­ю­чи план по­ді­лу єди­ної га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми. Клю­чо­ве сло­во — «єди­ної». 2 ли­пня, по га­ря­чих слі­дах про­е­кту «пла­ну ре­стру­кту­ри­за­ції НАКУ з ме­тою від­окрем­ле­н­ня ГТС», DT.UA роз­по­від­а­ло, що фа­кти­чно «це не ре­стру­кту­ри­за­ція «На­фто­га­зу», а лі­кві­да­ція «Укр­транс­га­зу».

Крім то­го, ко­ле­ктив опе­ра­то­ра га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми на­по­ля­гає, що сьо­го­дні від­окрем­ле­н­ня «під­зе­мок» від ма­гі­страль­них га­зо­про­во­дів бу­де не­своє­ча­сним. Як сказав го­ло­ва «Укр­транс­га­зу» Ігор Про­ко­пів, за­твер­дже­ний план по­ді­лу ГТС і ПСГ на дві окре­мі ком­па­нії є «ду­же ри­зи­ко­ва­ним кро­ком», у ком­па­нії ви­сту­па­ють про­ти та­ко­го фор­маль­но­го під­хо­ду та про­по­ну­ють свій варіант. «Від­окрем­ле­н­ня га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми «Укр­транс­га­зу» від «На­фто­га­зу» — це нор­маль­ний, пра­виль­ний про­цес. Але ве­ли­ка про­бле­ма — це від­окрем­ле­н­ня ма­гі­страль­них га­зо­про­во­дів від «Укр­транс­га­зу» і ство­ре­н­ня окре­мої ком­па­нії в ко­ро­ткий тер­мін», — за­явив він ще в бе­ре­зні.

«У чо­му про­бле­ма? Якщо по­ди­ви­ти­ся на стру­кту­ру, з якої скла­да­є­ться УТГ (це 20 тис. чо­ло­вік, під кі­нець ро­ку за­ли­ши­ться 19 тис.), то 13500 лю­дей — це зайня­ті в транс­пор­ту­ван­ні, 2200 — це під­зем­ні схо­ви­ща, 4400 — це чо­ти­ри сер­ві­сні слу­жби та 460 — це пра­ців­ни­ки, які об­слу­го­ву­ють на­ші не­про­філь­ні акти­ви. Якщо за­ли­ши­ти всіх тих, хто не ввій­де в ком­па­нію по ГТС («Ма­гі­страль­ні га­зо­про­во­ди». — А.Є.), то за­ли­ша­ю­ться 7060 пра­ців­ни­ків у ста­рій стру­кту­рі УТГ, і во­ни ма­ють ви­жи­ти на не­ве­ли­кий та­риф (на за­ка­чу­ва­н­ня га­зу в ПСГ). Не­зро­зумі­ла ситуація, на що має жи­ти ко­ле­ктив, як це від­бу­ва­ти­ме­ться», — по­яснив го­ло­ва ком­па­нії.

«Дру­ге. Не­зро­зумі­ло, чо­му не­об­хі­дне від­окрем­ле­н­ня ГТС від ПСГ. «Укр­транс­газ» про­вів ана­лі­ти­ку... (і на­по­ля­гає, що) га­зо­схо­ви­ща змо­жуть ви­жи­ти, тіль­ки якщо во­ни ста­нуть га­зо­вим ха­бом, ко­ли будуть по­бу­до­ва­ні Дро­здо­ви­чі та Гер­ма­но­ви­чі, а це тіль­ки че­рез мі­ні­мум два-три ро­ки».

Пре­зи­дент «Укр­транс­га­зу» Ігор Про­ко­пів у ли­пні ж ого­ло­сив про­по­зи­ції ко­ле­кти­ву ком­па­нії: «Це пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня «Укр­транс­га­зу» впро­довж двох ро­ків на ба­зі ді­ю­чої ком­па­нії. Ско­ро­че­н­ня фі­лій управ­лі­н­ня га­зо­про­во­да­ми з п’яти до чотирьох (на ба­зі фі­лії «Львів­транс­га­зу» ство­ри­ти фі­лію ПСГ і по­ди­ви­ти­ся, як во­на пра­цю­ва­ти­ме). Із чотирьох сер­ві­сних служб зро­би­ти мі­ні­мум дві, а та­кож від­окре­ми­ти «Агро­газ». Пі­ді­йти до всьо­го не­об­хі­дно ви­ва­же­но, з ура­ху­ва­н­ням дум­ки ко­ле­кти­ву».

Хо­ча озву­че­ні Про­ко­пі­вим про­по­зи­ції й бу­ло по­да­но на роз­гляд ро­бо­чої гру­пи, але ре­а­кції ще не­має. «Це (ре­стру­кту­ри­за­ція. — А.Є.) не так про­сто й це пев­ні ри­зи­ки. По­ки що во­но в ро­бо­ті. (Але) ка­та­стро­фи по­ки що не ста­ло­ся», — за­яв­ляв го­ло­ва «Укр­транс­га­зу» ще на­ве­сні. Ар­гу­мен­ти «На­фто­га­зу» Вра­хо­ву­ю­чи, як швид­ко роз­го­рів­ся в пу­блі­чній пло­щи­ні та був по­га­ше­ний кон­флікт між «На­фто­га­зом» і «Укр­транс­га­зом», ціл­ком імо­вір­но, що го­ло­ва НАКУ Ан­дрій Ко­бо­лєв про­сто не ві­рив, що Ку­бів під­пи­ше на­каз про пе­ре­під­по­ряд­ку­ва­н­ня «Укр­транс­га­зу». Не зна­ти про це він не міг. Хо­ча, го­ту­ю­чись до усних слу­хань у Сток­гольм­сько­му ар­бі­тра­жі, міг, мо­жли­во, цю «де­таль» упу­сти­ти. Про­сто ду­же не на ча­сі усе це для НАКУ — і ар­бі­траж, і пе­ре­го­во­ри зі Сві­то­вим бан­ком про кре­дит у 500 млн дол., і unbundling…

Бу­кваль­но на­пе­ре­до­дні скан­да­лу Ан­дрій Во­ло­ди­ми­ро­вич в ін­терв’ю DT.UA ду­же до­кла­дно та вко­тре вже по­ясню­вав, на­ві­що укра­їн­ську ГТС роз­ді­ля­ють на два окре­мі бі­зне­си — транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу та йо­го збе­рі­га­н­ня. Го­ло­ва НАКУ роз­по­вів та­кож про «істо­ри­чно на­ко­пи­че­ні про­бле­ми», пов’яза­ні з по­зо­ва­ми укра­їн­ських олі­гар­хів.

Ко­бо­лєв ка­же, що при по­ді­лі орі­єн­ту­ва­ли­ся на до­свід Єв­ро­пи (в «Укр­транс­га­зі» та­кож по­си­ла­ю­ться на до­свід сусідів — опе­ра­то­рів ГТС). Ри­зи­ки, пов’яза­ні з су­до­ви­ми про­це­са­ми нав­ко­ло під­зем­них схо­вищ га­зу, будуть дис­кон­ту­ва­ти вар­тість опе­ра­то­ра ГТС, якщо ці акти­ви не роз­ді­ли­ти.

«Ми на­йма­ли не одну ве­ли­ку між­на­ро­дну ком­па­нію. На цей мо­мент бі­знес збе­рі­га­н­ня в Єв­ро­пі не є ви­со­ко­рен­та­бель­ним. І че­рез роз­ви­ток га­зо­про­во­дів, і че­рез змі­ну си­ту­а­ції з по­став­ка­ми га­зу, і з по­явою ве­ли­ко­го об­ся­гу LNG цей бі­знес втра­тив ча­сти­ну сво­єї при­ва­бли­во­сті. То­му за­галь­на ре­ко­мен­да­ція та ста­ти­сти­ка ком­па­ній з Єв­ро­пи по­ка­зує, що цим бі­зне­сам фі­нан­со­во більш до­ціль­но бу­ти окре­ми­ми». — наголосив він.

За сло­ва­ми Ко­бо­лє­ва, бу­дья­кий за­хі­дний пар­тнер, роз­гля­да­ю­чи вхід в укра­їн­ську ГТС, ро­зу­міє, що транс­порт га­зу в кра­ї­ні є при­бу­тко­вим, а збе­рі­га­н­ня — зби­тко­вим. «Якщо це змі­шу­ва­ти, це змен­шу­ва­ти­ме по­тен­цій­ну при­ва­бли­вість бі­зне­су по транс­пор­ту», — за­зна­чив він. «Однак у нас є й ін­ша осо­бли­вість у на­шій си­ту­а­ції. Є істо­ри­чно на­ко­пи­че­ні про­бле­ми. З тим са­мим Ко­ло­мой­ським, з йо­го ви­мо­га­ми та ви­гра­ни­ми су­да­ми по га­зу, це про­бле­ми з гру­пою Фір­та­ша.

«Якщо Укра­ї­ні по­трі­бен які­сний ін­ве­сти­цій­ний про­дукт, який за­ці­ка­вить за­хі­дних пар­тне­рів, за який будуть готові пла­ти­ти гро­ші, то не тре­ба змі­шу­ва­ти які­сний актив і про­блем­ний актив. А на­ша «під­зем­ка» — це про­блем­ний актив як з по­гля­ду скла­дної істо­рії, так і з по­гля­ду еко­но­мі­чних пер­спе­ктив. То­му ми на­по­ля­га­є­мо на юри­ди­чно­му по­ді­лі акти­вів», — за­явив він. За йо­го сло­ва­ми, не іде­ться про фі­зи­чний по­діл. «Зро­зумі­ло, що це все одно будуть ті са­мі тру­би, і все за­ли­ши­ться то­чно так са­мо. Так це бу­ло і в кра­ї­нах Єв­ро­пи. Зви­чай­но ж, під­зем­ні схо­ви­ща при­єд­на­ні до си­сте­ми. Зви­чай­но ж, мо­жна бра­ти газ і за­ка­чу­ва­ти газ. Про­сто є зро­зумі­лі пра­ви­ла, є рі­зні фі­нан­со­ві цен­три, є рі­зна фі­нан­со­ва зві­тність, рі­зне ре­гу­лю­ва­н­ня та, від­по­від­но, є рі­зні під­хо­ди до управ­лі­н­ня», — за­зна­чив Ан­дрій Ко­бо­лєв.

У то­му й річ: тру­би ті са­мі, дер­жав­ні, об­слу­го­ву­ва­ти їх бу­де той са­мий «Укр­транс­газ», у яко­го во­ни в управ­лін­ні, ре­мон­ту­ва­ти ГТС має «Укр­транс­газ», від­по­від­а­ти за без­пе­ку та без­пе­ре­бій­ність га­зо­по­ста­вок — як тран­зи­тних, так і Укра­ї­ною — теж «Укр­транс­газ»… А фі­нан­со­ві цен­три будуть зов­сім в ін­шо­му мі­сці. Чи не це основ­на при­чи­на кон­флі­кту?

Плюс ве­ли­че­зний ри­нок то­ва­рів і по­слуг, які за­ку­по­ву­ю­ться «Укр­транс­га­зом» на мі­льяр­ди. Не да­рем­но так при­скі­пли­во ви­рі­ши­ли пе­ре­ві­ри­ти всі остан­ні тен­де­ри. І не да­рем­но го­ло­ва «На­фто­га­зу» у своєму ін­терв’ю під­кре­слю­вав: «Знаю, що існує ве­ли­че­зний опір в Укра­ї­ні при­хо­ду будь-яко­го за­хі­дно­го пар­тне­ра. Мо­жу лег­ко по­ясни­ти, чо­му є та­кий опір. З кіль­кох при­чин. Пер­ша при­чи­на — не да­дуть кра­сти ні в са­мій ком­па­нії, ні за її уча­сті. Дру­га при­чи­на, вва­жаю, у то­му, що бу­де ве­ли­кий опір із бо­ку ве­ли­ких про­ми­сло­вих груп Укра­ї­ни. Ба­га­то ком­па­ній по­став­ля­ють щось в «Укр­транс­газ»: обла­дна­н­ня, ро­бо­ти, ма­те­рі­а­ли, все, що зав­го­дно. Це ве­ли­кий ри­нок. Оче­ви­дно, що при­хід но­во­го опе­ра­то­ра, за­хі­дно­го, по­тен­цій­но мо­же ускла­дни­ти їм до­ступ на цей ри­нок. За­хі­дна ком­па­нія мо­же кар­ди­наль­но під­ня­ти стан­дар­ти якості, за яки­ми не прой­де де­яка укра­їн­ська про­ду­кція. Тре­тя при­чи­на. У ба­га­тьох за­хі­дних ком­па­ній є стан­дар­тна про­це­ду­ра пе­ре­вір­ки кон­тр­аген­та (Kyc-про­це­ду­ра). Во­на по­ля­гає в то­му, як пра­ви­ло, що кон­тр­аген­та про­сять на­да­ти ау­до­ва­ну фі­нан­со­ву зві­тність. У на­шій си­ту­а­ції в біль­шо­сті кон­тр­аген­тів ау­до­ва­на зві­тність від­су­тня. Оці причини ре­аль­но ви­кли­ка­ють якщо не від­вер­тий опір, то при­найм­ні са­бо­таж про­це­су».

От, вла­сне, і всі причини. Чи змо­же їх лі­кві­ду­ва­ти ко­ле­гі­аль­ний ор­ган Ка­бмін і йо­го ко­ле­ктив­ний ро­зум, ско­ро до­від­а­є­мо­ся. А за­яв «за вла­сним ба­жа­н­ням» ні Ко­бо­лєв, ні Про­ко­пів пи­са­ти по­ки що не пла­ну­ють.

Ал­ла ЄРЬОМЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.