Бю­дже­тний про­цес-2017: ри­зи­ки де­цен­тра­лі­за­ції

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Те­тя­на ДЕРУН,

кан­ди­дат на­ук з дер­жав­но­го управ­лі­н­ня 15 ве­ре­сня ц.р. уряд по­дав до пар­ла­мен­ту бю­дже­тний па­кет: «Про Дер­жав­ний бю­джет Укра­ї­ни на 2017 рік» (№5000), «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни» (№5130), «Про вне­се­н­ня змін до Бю­дже­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни» (№5131), «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни» (№5132).

Упер­ше за ба­га­то ро­ків це від­бу­ло­ся вча­сно та до­ста­тньо про­зо­ро, і хо­че­ться спо­ді­ва­ти­ся, що від­ни­ні це ста­не но­вим, мі­ні­маль­ним, стан­дар­том якості бю­дже­тно­го про­це­су. Роз­по­ча­ла­ся ши­ро­ка дис­ку­сія нав­ко­ло йо­го основ­них па­ра­ме­трів. Блок мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня не є ви­ня­тком, адже де­цен­тра­лі­за­ція за­де­кла­ро­ва­на як один із прі­о­ри­те­тів.

Кон­це­пту­аль­ні під­хо­ди до бю­дже­тно­го за­без­пе­че­н­ня мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня є ло­гі­чни­ми. Але си­стем­ний ана­ліз за­про­по­но­ва­них змін дає мо­жли­вість ви­окре­ми­ти низ­ку зна­чних ри­зи­ків ре­а­лі­за­ції де­цен­тра­лі­за­цій­ної ре­фор­ми. Як зав­жди, ди­я­вол кри­є­ться в де­та­лях.

Так, про­по­ну­є­ться ви­клю­чи­ти зі скла­ду осві­тньої та ме­ди­чної су­бвен­цій ви­да­тки на ко­му­наль­ні по­слу­ги та енер­го­но­сії (май­же 20% від усіх ви­да­тків: 22% по осві­ті та 13% по охо­ро­ні здо­ров’я), пе­ре­дав­ши їх пов­ні­стю на фі­нан­су­ва­н­ня мі­сце­вим бю­дже­там за вла­сний рахунок. Фа­кти­чно уряд бе­ре на се­бе зо­бов’яза­н­ня фі­нан­су­ва­ти в пов­но­му об­ся­зі ли­ше за­ро­бі­тну пла­ту бю­дже­тни­кам, та й то не всім (про це ниж­че). За рахунок цьо­го і від­бу­ва­є­ться зна­чне під­ви­ще­н­ня за­ро­бі­тних плат вчи­те­лів і ме­ди­ків на мі­сце­во­му рів­ні.

Ідея пра­виль­на, оскіль­ки на ме­ті сто­їть під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті утри­ма­н­ня бю­дже­тних уста­нов, за­про­ва­дже­н­ня за­хо­дів енер­го­ефе­ктив­но­сті й опти­мі­за­ція ра­дян­ської ме­ре­жі за­кла­дів осві­ти та ме­ди­ци­ни. Але ме­ха­нізм її ре­а­лі­за­ції в за­ко­но­про­е­ктах мо­же при­зве­сти до зна­чно­го по­гір­ше­н­ня якості по­слуг, що на­да­ю­ться гро­ма­дя­нам. Тут слід за­зна­чи­ти, що МОН і МОЗ аб­со­лю­тно не під­го­ту­ва­ли ба­зу Мін­фі­ну для ре­а­лі­за­ції та­ких про­гре­сив­них ідей. Оскіль­ки так і не ви­ко­на­но до­ру­че­н­ня уря­ду, за­кла­де­не наприкінці 2014 р. змі­на­ми до Бю­дже­тно­го ко­де­ксу (п. 10 при­кін­це­вих по­ло­жень), що­до вста­нов­ле­н­ня со­ці­аль­них стан­дар­тів і нор­ма­ти­вів в опи­со­во­му та вар­ті­сно­му ви­гля­ді за ко­жним з де­ле­го­ва­них мі­сце­во­му са­мов­ря­ду­ван­ню пов­но­ва­жень і пе­ре­гля­ду фі­нан­со­вих нор­ма­ти­вів їх бю­дже­тної за­без­пе­че­но­сті від­по­від­но до ре­аль­них по­треб спо­жи­ва­чів пу­блі­чних по­слуг.

Уна­слі­док цьо­го про­ект держ­бю­дже­ту-2017, як і в ми­ну­лі ро­ки, не за­без­пе­чує 100-від­со­тко­ве фі­нан­су­ва­н­ня де­ле­го­ва­них мі­сце­во­му са­мов­ря­ду­ван­ню пов­но­ва­жень. З огля­ду на це ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня будуть зму­ше­ні від­во­лі­ка­ти вла­сні ре­сур­си для за­без­пе­че­н­ня на­ле­жно­го фі­нан­су­ва­н­ня де­ле­го­ва­них пов­но­ва­жень у цих сфе­рах.

По­ряд з цим в об­ся­зі ме­ди­чної су­бвен­ції пла­ну­є­ться вра­ху­ва­ти ви­да­тки окре­мих дер­жав­них про­грам, що змен­шить фі­нан­су­ва­н­ня про­грам, спря­мо­ва­них на за­без­пе­че­н­ня на­галь­них по­треб охо­ро­ни здо­ров’я мі­сце­во­го зна­че­н­ня.

Крім то­го, за­ко­но­про­е­ктом ¹5000 пе­ред­ба­че­но (до­да­ток ¹10) пе­ре­да­чу на фі­нан­су­ва­н­ня з мі­ських бю­дже­тів 30 за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я, що пе­ре­бу­ва­ють у сфе­рі управ­лі­н­ня МОЗ і на­ле­жать до спе­ці­а­лі­зо­ва­ної ме­ди­чної до­по­мо­ги, без жо­дно­го ре­сур­сно­го зба­лан­су­ва­н­ня, що су­пе­ре­чить стат­ті 142 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни. А за­ко­но­про­е­ктом ¹5131 (пп. б-1, п. 3 ч. 1 ст. 89) мі­ські бю­дже­ти зо­бов’язу­ю­ться фі­нан­су­ва­ти са­на­то­рії для хво­рих на ту­бер­ку­льоз, са­на­то­рії для ді­тей і під­лі­тків. Усі ці ви­да­тки на­ле­жать до тре­тин­но­го рів­ня ме­ди­чної до­по­мо­ги, є від­по­від­аль­ні­стю дер­жа­ви і жо­дним чи­ном не мо­жуть фі­нан­су­ва­ти­ся з мі­сько­го рів­ня. Öе прямо су­пе­ре­чить Кон­це­пції ре­фор­му­ва­н­ня мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня та те­ри­то­рі­аль­ної ор­га­ні­за­ції вла­ди, схва­ле­ної уря­дом у 2014 р., від­по­від­но до якої і від­бу­ва­є­ться де­цен­тра­лі­за­цій­на ре­фор­ма.

Да­лі ще ці­ка­ві­ше. Мін­фін про­по­нує за рахунок осві­тньої су­бвен­ції фі­нан­су­ва­ти не всю зар­пла­ту, а тіль­ки пе­да­го­гі­чно­му пер­со­на­лу (¹5131, ч. 1 ст. 103-2). А це ли­ше 75% пра­ців­ни­ків за­кла­дів осві­ти на мі­сце­во­му рів­ні. Для об’єктив­но­сті слід за­зна­чи­ти, що керівництво МОН не схва­лює та­ких ідей Мін­фі­ну. Від­по­від­но до на­ка­зу Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки ¹102 від 15 кві­тня 1993 р. «Про за­твер­дже­н­ня Ін­стру­кції про по­ря­док об­чи­сле­н­ня за­ро­бі­тної пла­ти пра­ців­ни­ків осві­ти» пра­ців­ни­ки за­кла­дів осві­ти по­ді­ля­ю­ться на та­кі ка­те­го­рії: пе­да­го­гі­чні пра­ців­ни­ки, ке­рів­ні пра­ців­ни­ки, адмі­ні­стра­тив­но-го­спо­дар­ський пер­со­нал, на­вчаль­но-до­по­мі­жний пер­со­нал, робітники, слу­жбов­ці за­кла­дів осві­ти. Усі за­зна­че­ні ка­те­го­рії пра­ців­ни­ків за­галь­но­осві­тніх на­вчаль­них за­кла­дів на­ра­зі фі­нан­су­ю­ться з осві­тньої су­бвен­ції.

Та­ким чи­ном, з 2017 р. 25% пра­ців­ни­ків у за­галь­но­осві­тніх за­кла­дах, що за­без­пе­чу­ють на­вчаль­ний про­цес, ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня по­вин­ні фі­нан­су­ва­ти за вла­сний рахунок. І це ко­шту­ва­ти­ме їм 9,2 млрд грн. Оскіль­ки ко­штів на це не пе­ре­дба­ча­є­ться, ло­гі­чним є ско­ро­че­н­ня або пов­не звіль­не­н­ня ла­бо­ран­тів, бі­бліо­те­ка­рів, пси­хо­ло­гів, ку­ха­рів, при­би­раль­ниць та ін­ших ка­те­го­рій те­хні­чно­го та адмі­ні­стра­тив­но­го пер­со­на­лу.

До чо­го це при­зве­де? Зві­сно, до по­гір­ше­н­ня умов праці са­мих учи­те­лів та якості на­вчаль­но­го про­це­су ді­тей. Не слід за­бу­ва­ти, що на сьо­го­дні всі ви­да­тки (зар­пла­та, ко­му­наль­ні по­слу­ги та енер­го­но­сії, пов­не утри­ма­н­ня) у га­лу­зі до­шкіль­ної (са­до­чки) та по­за­шкіль­ної (шко­ли есте­ти­чно­го ви­хо­ва­н­ня, спорт­шко­ли) осві­ти пов­ні­стю фі­нан­су­ю­ться за вла­сні ко­шти мі­сце­вих бю­дже­тів. І до­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня по за­галь­ній се­ре­дній осві­ті біль­шість мі­сце­вих бю­дже­тів не ви­три­має.

Ви­ни­кне ситуація, за якої якість на­вчаль­но­го про­це­су на тій чи ін­шій те­ри­то­рії за­ле­жа­ти­ме від фі­нан­со­вої спро­мо­жно­сті від­по­від­но­го мі­сце­во­го бю­дже­ту, що не узго­джу­є­ться із стат­тею 53 Кон­сти­ту­ції, від­по­від­но до якої дер­жа­ва за­без­пе­чує до­сту­пність і без­опла­тність осві­ти.

Ви­ще­на­ве­де­ні но­ва­ції ма­ли би пра­во на жи­т­тя у ра­зі, як­би су­бвен­ції в пов­но­му об­ся­зі по­кри­ва­ли по­тре­би мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. І як­би Мін­фін був впев­не­ний у цьо­му, він пе­ред­ба­чив би нор­ми, що зар­пла­та фі­нан­су­є­ться ви­клю­чно за рахунок су­бвен­цій. Öе зня­ло б про­бле­му не­об­хі­дно­сті до­фі­нан­су­ва­н­ня з мі­сце­вих бю­дже­тів, як це від­бу­ва­є­ться всі по­пе­ре­дні ро­ки (диâ. рис.).

А те­пер що­до си­стем­но­го під­хо­ду. За­про­по­но­ва­ні но­ва­ції не вра­хо­ву­ють то­го, що ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, крім га­лу­зі осві­ти та охо­ро­ни здо­ров’я, ма­ють ін­ші ви­тра­ти, які бю­дже­тним па­ке­том не ком­пен­су­ю­ться.

Так, у за­ко­но­про­е­кті ¹5000 не пе­ред­ба­че­но су­бвен­ції на піль­го­ве пе­ре­ве­зе­н­ня окре­мих ка­те­го­рій гро­ма­дян, що фа­кти­чно по­зба­вить пен­сіо­не­рів, ді­тей вій­ни, уча­сни­ків вій­ни, ве­те­ра­нів праці то­що дер­жав­них га­ран­тій на без­пла­тний про­їзд. Та­ка ситуація скла­ла­ся і по­то­чно­го ро­ку, що при­зве­ло до су­до­вих справ. Щоб убез­пе­чи­ти се­бе від них, цьо­го ро­ку Мін­фін за­ко­но­про­е­ктом ¹5131 (змі­ни до ст. 91 та 102 Бю­дже­тно­го ко­де­ксу) пов­ні­стю пе­ре­кла­дає фі­нан­су­ва­н­ня піль­го­во­го пе­ре­ве­зе­н­ня на мі­сце­ві бю­дже­ти і на­віть іде ще да­лі — по­кла­дає на них не­об­хі­дність фі­нан­су­ва­ти соціальні піль­ги за про­фе­сій­ною озна­кою (мі­лі­ціо­не­ри, ша­хта­рі, чор­но­биль­ці то­що).

До­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня мі­сце­вих бю­дже­тів ста­но­ви­ти­ме 2,2 млрд грн. Слід за­зна­чи­ти, що пра­во на піль­го­вий про­їзд (як і ін­ші соціальні піль­ги) за­крі­пле­но дер­жа­вою, а не ор­га­на­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня.

Пе­ре­ве­де­н­ня ви­зна­че­но­го со­ці­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня на рі­вень ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня при­зве­де до по­ру­ше­н­ня ста­біль­ної та пе­ред­ба­чу­ва­ної си­сте­ми прав гро­ма­дян і га­ран­тій їх ре­а­лі­за­ції, зни­зить від­по­від­аль­ність дер­жа­ви пе­ред гро­ма­дя­на­ми за ви­ко­на­н­ня своїх со­ці­аль­них зо­бов’язань. Вра­хо­ву­ю­чи, що не всі мі­сце­ві ра­ди змо­жуть у своїх бю­дже­тах за­пла­ну­ва­ти за­зна­че­ні ко­шти, адже на­віть у фі­нан­со­во спро­мо­жних гро­мад об­сяг пе­ред­ба­че­них ко­штів з мі­сце­вих бю­дже­тів є не­до­ста­тнім, га­ран­то­ва­ні дер­жа­вою піль­ги фа­кти­чно на­да­ва­ти­му­ться, ви­хо­дя­чи з фі­нан­со­вої спро­мо­жно­сті то­го чи ін­шо­го мі­сце­во­го бю­дже­ту, що по­ру­шує основ­ні за­са­ди спра­ве­дли­во­го і не­упе­ре­дже­но­го роз­по­ді­лу.

Ви­хо­дом із ці­єї си­ту­а­ції ма­ла би ста­ти мо­не­ти­за­ція пільг, але Мін­со­цпо­лі­ти­ки до цьо­го ча­су не за­про­по­ну­ва­ло Мін­фі­ну від­по­від­них рі­шень. Для об’єктив­но­сті не­об­хі­дно за­зна­чи­ти, що про­бле­ма має дав­ні ко­ре­ні, і но­вий мі­ністр актив­но взяв­ся за її ви­рі­ше­н­ня на осно­ві за­ко­но­дав­чих роз­ро­бок Асо­ці­а­ції міст Укра­ї­ни. Якщо па­кет змін бу­де вне­се­но уря­дом до пар­ла­мен­ту і про­го­ло­со­ва­но, мі­сце­ві бю­дже­ти по­збав­ля­ться на­ван­та­же­н­ня, пе­ре­ві­зни­ки не че­ка­ти­муть по­да­чок з бю­дже­ту, а гро­ма­дя­ни отри­ма­ють жи­ві ко­шти на ре­а­лі­за­цію своїх пільг.

Крім со­ці­аль­них пільг, в ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня в 2017 р. ви­ни­кнуть сер­йо­зні про­бле­ми з не­об­хі­дні­стю здій­сне­н­ня ви­да­тків у сфе­рі AEКГ.

По-пер­ше, в про­е­кті бю­дже­ту не пе­ред­ба­че­но су­бвен­цій на по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті з рі­зни­ці в та­ри­фах ми­ну­лих ро­ків. А це до­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня на мі­сце­ві бю­дже­ти у ви­гля­ді 7,3 млрд грн. За да­ни­ми Мін­ре­гіон­бу­ду, дер­жа­ва не роз­ра­ху­ва­ла­ся за бор­ги, що ви­ни­кли в 2013–2015 рр. че­рез еко­но­мі­чно не­об´рун­то­ва­ні та­ри­фи, вста­нов­ле­ні на­ціо­наль­ним ре­гу­ля­то­ром. У ко­му­наль­них під­при­ємств від­су­тні ре­сур­си для по­кри­т­тя та­ких ви­трат. Öе при­зво­дить то­го, що во­ни зму­ше­ні спря­мо­ву­ва­ти свої обі­го­ві ко­шти на по­га­ше­н­ня бор­гів, які ви­ни­кли не з їхньої ви­ни. В свою чер­гу, ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня з ме­тою не­д­опу­ще­н­ня зу­пин­ки на­да­н­ня ко­му­наль­них по­слуг гро­ма­дя­нам зму­ше­ні за рахунок мі­сце­вих бю­дже­тів га­си­ти та­кі бор­ги.

По-дру­ге, від­су­тня ком­пен­са­ція на по­кри­т­тя пе­ні та штра­фів, на­кла­де­них НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» на ко­му­наль­ні під­при­єм­ства, вна­слі­док чо­го за­бло­ко­ва­но ра­хун­ки 104 під­при­ємств. Об­ся­ги та­ких штра­фних сан­кцій, за ін­фор­ма­ці­єю «На­фто­га­зу», ста­нов­лять 11,0 млрд грн, з них у 2016 р. уже під­твер­дже­но рі­ше­н­ням су­дів 4,6 млрд грн. Та­кі штра­фні сан­кції ви­ни­кли не з ви­ни ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, а вна­слі­док то­го, що дер­жа­ва не пе­ред­ба­ча­ла мі­сце­вим бю­дже­там ви­ще­на­ве­де­ної су­бвен­ції в 2013–2015 рр.

По-тре­тє, не пе­ред­ба­че­но ме­ха­нізм по­кри­т­тя втрат мі­сце­вих бю­дже­тів уна­слі­док прийня­т­тя рі­ше­н­ня На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рах енер­ге­ти­ки та ко­му­наль­них по­слуг, що­до під­ви­ще­н­ня у 2,5 ра­зу та­ри­фів на еле­ктро­енер­гію для зов­ні­шньо­го осві­тле­н­ня на­се­ле­них пун­ктів. Öе при­зве­де до до­да­тко­вих втрат ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня на су­му по­над 1,2 млрд грн (по­ста­но­вою НКРЕКП ¹3141 від 28 гру­дня 2015 р. ко­е­фі­ці­єнт збіль­ше­но з 0,25 до 0,6 з 1 бе­ре­зня 2016-го). Та­ким чи­ном, до­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня на мі­сце­ві бю­дже­ти у 2017 р. на­ве­де­не у та­бли­ці.

Ана­ліз був би не­пов­ний і не­об’єктив­ний, якщо не ска­за­ти про ком­пен­са­то­ри, які про­по­нує уряд для мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. А во­ни на­справ­ді є в об­ся­зі 14,9 млрд грн до­да­тко­вої до­та­ції мі­сце­вим бю­дже­там. Але не всім, а ли­ше обла­сним ( 5,9 млрд) і ра­йон­ним (9,0 млрд) бю­дже­там.

Ви­да­тки на опла­ту ко­му­наль­них по­слуг та енер­го­но­сі­їв у га­лу­зі осві­ти та охо­ро­ни здо­ров’я на мі­сце­вий рі­вень пе­ре­да­но без жо­дних ком­пен­са­то­рів і пе­ре­да­чі ста­біль­них дже­рел над­хо­джень для міст обла­сно­го зна­че­н­ня та об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад, то­ді як для шту­чно­го рів­ня ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня (ра­йон­ний, обла­сний) пе­ред­ба­че­но зна­чний ре­сурс, який не від­по­від­ає об­ся­гу їх пов­но­ва­жень. Ëе­во­ва час­тка пу­блі­чних по­слуг на­да­є­ться са­ме в на­се­ле­них пун­ктах ор­га­на­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, а не ра­йон­ни­ми та обла­сни­ми ра­да­ми, які отри­му­ють пря­мі пре­фе­рен­ції з дер­жав­но­го бю­дже­ту. Öе при­зве­де до не­від­по­від­но­сті між фун­кці­я­ми і пов­но­ва­же­н­ня­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня та ре­сур­са­ми, не­об­хі­дни­ми для їх ви­ко­на­н­ня.

Öе ста­вить ке­рів­ни­ків об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад і міст обла­сно­го зна­че­н­ня (очіль­ни­ків ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня ба­зо­во­го рів­ня) в зна­чну за­ле­жність від обла­сної та ра­йон­ної вла­ди. Фа­кти­чно во­ни зму­ше­ні будуть звер­та­ти­ся до ке­рів­ни­ків МДА з про­ха­н­ням ви­ді­ли­ти до­да­тко­ві ре­сур­си на за­без­пе­че­н­ня по­треб бю­дже­тних га­лу­зей. Та­ке рі­ше­н­ня зов­сім не від­по­від­ає прин­ци­пам де­цен­тра­лі­за­ції. Вна­слі­док цьо­го бу­де при­галь­мо­ва­но про­цес об’єд­на­н­ня гро­мад і відбудеться від­кіт на­зад де­цен­тра­лі­за­цій­ної ре­фор­ми, що мо­же спри­чи­ни­ти не­га­тив­ні тенденції пе­ре­не­се­н­ня пов­но­ва­жень на ви­щий рі­вень, що зре­штою зве­де на­ні­вець усі до­кла­де­ні зу­си­л­ля з де­цен­тра­лі­за­ції.

Мо­жли­во, то­му в про­е­кті держ­бю­дже­ту-2017 на пер­ші ви­бо­ри об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад за­пла­но­ва­но ли­ше 20 млн грн, хо­ча на про­ве­де­н­ня ви­бо­рів у 25 ОТГ цьо­го ро­ку вже ви­тра­че­но 13 млн грн, а для ін­ших ОТГ на ли­сто­пад 2016 р. пе­ре­дба­ча­є­ться ще 40,5 млн. Крім то­го, на пря­мі між­бю­дже­тні від­но­си­ни з держ­бю­дже­том у 2017 р. ви­ве­де­но ли­ше 172 ОТГ (159 ми­ну­ло­рі­чних), тоб­то ли­ше 13 із тих 25, в яких уже від­бу­ли­ся пер­ші ви­бо­ри цьо­го ро­ку.

Слід за­зна­чи­ти, що під час бю­дже­тних кон­суль­та­цій у Мін­фі­ні в сер­пні 2016 р. роз­гля­дав­ся варіант ком­пен­са­ції мі­сце­во­му са­мов­ря­ду­ван­ню до­да­тко­вих ви­трат шля­хом збіль­ше­н­ня нор­ма­ти­ву від­ра­ху­ва­н­ня ПДФО до мі­сце­вих бю­дже­тів усіх рів­нів, зокрема міст та ОТГ. Звер­та­є­мо ува­гу на те, що у гру­дні 2014 р. змі­на­ми до Бю­дже­тно­го ко­де­ксу для мі­ських бю­дже­тів бу­ло змен­ше­но нор­ма­тив за­ра­ху­ва­н­ня ПДФО з 75 до 60%. Для ком­пен­са­ції та­ких змін бу­ло пе­ред­ба­че­но, що осві­тня та ме­ди­чна су­бвен­ції по­кри­ва­ють усі по­то­чні ви­да­тки від­по­від­них бю­дже­тних уста­нов. Ни­ні­шні про­по­зи­ції Мін­фі­ну пе­ред­ба­ча­ють, що за­зна­че­ні су­бвен­ції по­кри­ва­ти­муть ли­ше за­ро­бі­тною пла­ту (і то не в пов­но­му об­ся­зі), а нор­ма­тив ПДФО так і за­ли­ша­є­ться на рів­ні 60%.

Якщо ж за­да­ти­ся пи­та­н­ням, чо­му так ви­йшло, то в уря­ду є за­лі­зо­бе­тон­ний ар­гу­мент, і прем’єр йо­го не­о­дно­ра­зо­во озву­чу­вав, — зна­чний об­сяг ре­сур­сів мі­сце­вих бю­дже­тів ба­зо­во­го рів­ня. Так, 10,5 млрд грн тим­ча­со­во віль­них ко­штів роз­мі­ще­но на де­по­зи­тних ра­хун­ках. Але тут тре­ба звер­ну­ти ува­гу, що ко­шти на де­по­зи­тах роз­мі­щу­ють не ли­ше мі­ста та ОТГ. Во­дно­час роз­мі­ще­ні ко­шти бу­де ви­тра­че­но до кін­ця ро­ку на сер­йо­зні ін­фра­стру­ктур­ні про­е­кти. Мі­сце­ве са­мов­ря­ду­ва­н­ня впер­ше за ба­га­то ро­ків отри­ма­ло та­кі ре­сур­си на ре­а­лі­за­цію вла­сних пов­но­ва­жень і на­ма­га­є­ться з ко­ри­стю їх ви­тра­ти­ти. По­ки го­ту­є­ться прое­кт­но-ко­што­ри­сна до­ку­мен­та­ція, від­бу­ва­ю­ться по­го­дже­н­ня, про­хо­дять тен­дер­ні за­ку­пів­лі, гро­ші ма­ють пра­цю­ва­ти. За рахунок від­со­тків на де­по­зи­тах до но­во­збу­до­ва­но­го са­до­чка чи шко­ли мі­сце­ва вла­да ро­бить до­ро­ги і ди­тя­чі майданчики. Біль­ше двох де­ся­ти­літь в ін­фра­стру­кту­ру на­се­ле­них пун­ктів не вкла­да­ли­ся ко­шти че­рез їх від­су­тність, і зро­би­ти це за рік не­мо­жли­во. Не хо­ті­ло­ся б, щоб сьо­го­дні­шні бю­дже­ти роз­ви­тку мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня пі­шли на ви­да­тки спо­жи­ва­н­ня.

За­ли­ша­є­ться спо­ді­ва­ти­ся, що ком­про­міс бу­де зна­йде­но в сті­нах пар­ла­мен­ту, і всі ви­ще­за­зна­че­ні ри­зи­ки для мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня бу­де зня­то в держ­бю­дже­ті-2017.

Те­тя­на ДЕРУН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.