Ам­стер­дам ва­га­є­ться…

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Укра­їн­ська сто­ро­на вва­жає не­прийня­тною по­зи­цію Ам­стер­да­ма що­до мо­жли­во­сті від­мо­ви від ра­ти­фі­ка­ції Уго­ди про асо­ці­а­цію Укра­ї­ни з Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом, за­яви­ла ві­це­прем’єр із пи­тань єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції Іван­на Клим­пу­шЦин­ца­дзе.

«Ми про­дов­жу­є­мо пра­цю­ва­ти з усі­ма кра­ї­на­ми — чле­на­ми ЄС, ке­рів­ни­цтвом усіх кра­їн — чле­нів ЄС сто­сов­но то­го, що ми вва­жа­є­мо не­прийня­тною та­ку по­зи­цію Ні­дер­лан­дів», — ци­тує «Ін­тер­факс-укра­ї­на» її за­яву під час «го­ди­ни за­пи­тань до уря­ду» у Верховній Ра­ді.

За її сло­ва­ми, уряд Ні­дер­лан­дів міг би ра­ти­фі­ку­ва­ти уго­ду, вка­зав­ши осо­бли­ву по­зи­цію що­до її окре­мих норм.

«Ми вва­жа­є­мо, що нам не­об­хі­дно отри­ма­ти ра­ти­фі­ка­цію від Ні­дер­лан­дів, мо­жли­во, вка­зав­ши осо­бли­ву по­зи­цію сто­сов­но то­го, що дво­сто­рон­ні нор­ми, які сто­су­ю­ться ви­клю­чно окре­мих кра­їн, в Уго­ді про асо­ці­а­цію, ймо­вір­но, не за­сто­со­ву­ва­ти­му­ться Ні­дер­лан­да­ми», — за­зна­чи­ла во­на.

З по­ло­ну вда­ло­ся ви­зво­ли­ти 3082 за­ру­чни­ки

Укра­їн­ській сто­ро­ні вда­ло­ся ви­зво­ли­ти з по­ло­ну 3082 за­ру­чни­ки, про це під час брифінгу по­ві­до­мив ке­рів­ник СБУ Ва­силь Гри­цак.

Си­ла­ми спец­слу­жби бу­ло ви­зво­ле­но 3082 лю­ди­ни, у то­му чи­слі 1484 ци­віль­них осо­би і 1598 вій­сько­во­слу­жбов­ців та пра­во­охо­рон­ців.

«Усьо­го на­шим цен­тром вза­є­мо­дії з во­лон­те­ра­ми та па­трі­о­ти­чно на­ла­што­ва­ни­ми гро­ма­дя­на­ми вда­ло­ся ви­зво­ли­ти з по­ло­ну 3082 чол. На сьо­го­дні ми зі­бра­ли свід­че­н­ня 214 чол., які по­го­ди­ли­ся нам їх на­да­ти. Ми обі­ця­є­мо про­дов­жу­ва­ти цю ро­бо­ту й на­да­лі, що­мі­ся­ця бу­де­мо зби­ра­ти свід­че­н­ня тих, хто про­йшов че­рез ці стра­ж­да­н­ня. Що, у пер­спе­кти­ві, має ста­ти ви­ро­ком для тих, хто це ро­бив», — сказав Гри­цак.

Крім то­го, ста­ло ві­до­мо, що бо­йо­ви­ки утри­му­ють 111 гро­ма­дян Укра­ї­ни в за­ру­чни­ках, 499 лю­дей зна­ча­ться зни­кли­ми без­ві­сти.

«За­ли­ша­є­ться ще 111 за­ру­чни­ків, 9 з них — на те­ри­то­рії РФ. 499 — зни­кли без­ві­сти», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні прес-слу­жби СБУ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.