Нью-йорк­ський ві­зит пре­зи­ден­та

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Во­ло­ди­мир КІМ

Се­сії Ге­не­раль­ної Асам­блеї ООН тро­хи пре­тен­зій­но називають «най­біль­шим гео­по­лі­ти­чним шоу на Зем­лі».

Але якщо для зви­чай­них гля­да­чів «шоу» мо­же зда­ти­ся ну­дним, осо­бли­во на тлі ін­три­ги пре­зи­дент­ської кам­па­нії у Спо­лу­че­них Шта­тах, то в по­лі­ти­ків, ди­пло­ма­тів та по­лі­то­ло­гів во­но ви­кли­кає чи­ма­лий ін­те­рес. А все то­му, що для дер­жав­них лі­де­рів, які при­їжджа­ють до Нью-йор­ка, ООН — це і три­бу­на, з якої мо­жна ви­сту­пи­ти з яскра­вою про­мо­вою, і мі­сце для зу­стрі­чей із ко­ле­га­ми, де є шанс до­мо­ви­ти­ся з де­лі­ка­тних пи­тань.

Для Ки­є­ва ж ни­ні­шня се­сія стала більш ніж про­сто майданчиком для пе­ре­го­во­рів про обме­же­н­ня пра­ва ве­то чле­нів Ра­ди Безпеки ООН або про обра­н­ня но­во­го ге­не­раль­но­го се­кре­та­ря ор­га­ні­за­ції. У Нью-йор­ку укра­їн­ська де­ле­га­ція обго­во­рю­ва­ла з лі­де­ра­ми кра­їн основ­не пи­та­н­ня — ро­сій­ське: про­дов­же­н­ня агресії Ро­сії про­ти Укра­ї­ни, подаль­ші сан­кції про­ти Мо­скви, ре­а­кцію на ви­бо­ри в Дер­жду­му.

Укра­їн­ській де­ле­га­ції бу­ло ва­жли­во зро­зу­мі­ти, чи го­то­ва між­на­ро­дна спіль­но­та й да­лі під­три­му­ва­ти Укра­ї­ну в її про­ти­сто­ян­ні з Ро­сі­єю. Зу­стрі­чі Петра Порошенка з лі­де­ра­ми по­над двад­ця­ти кра­їн — США, Япо­нії, Ту­реч­чи­ни, Ла­твії, Хор­ва­тії, Ар­ген­ти­ни, Но­вої Зе­лан­дії, Сло­вач­чи­ни, Угор­щи­ни та ін­ших — про­де­мон­стру­ва­ли фор­маль­но пу­блі­чну під­трим­ку на­шій кра­ї­ні. Але по­лі­ти­ку кра­їн ба­га­то в чо­му ви­зна­ча­ти­ме подаль­ша по­зи­ція Спо­лу­че­них Шта­тів.

Курс Ва­шинг­то­на сто­сов­но Мо­скви по­ки що за­ли­ша­є­ться не­змін­ним. Як і оцін­ка дій РФ. У своєму остан­ньо­му виступі на Генасамблеї ООН в іпо­ста­сі пре­зи­ден­та Спо­лу­че­них Шта­тів Барак Обама вко­тре засудив агре­сив­ну по­лі­ти­ку Крем­ля, за­явив­ши: «У світі, де ера ім­пе­рій за­ли­ши­ла­ся по­за­ду, Ро­сія на­ма­га­є­ться по­вер­ну­ти со­бі втра­че­ну сла­ву, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи для цьо­го си­лу». Що сто­су­є­ться Укра­ї­ни, то й тут, на по­зір, не ста­ло­ся жо­дних змін.

У Нью-йор­ку Пе­тро Порошенко зустрівся і з Ба­ра­ком Оба­мою, і з Джо Бай­де­ном. На пе­ре­го­во­рах ішло­ся про «мін­ський про­цес», ро­сій­ську агресію, про укра­їн­ські ре­фор­ми. Ме­се­джі, озву­че­ні аме­ри­кан­ця­ми, бу­ли жорс­ткі. У по­ві­дом­лен­ні Білого Дому ска­за­но: ві­це­пре­зи­дент за­явив Пе­тру По­ро­шен­ку, що ре­фор­ми в енер­ге­ти­чно­му се­кто­рі кра­ї­ни обов’яз­ко­ві і їх слід при­ско­ри­ти; що укра­їн­сько­му пре­зи­ден­то­ві тре­ба зро­би­ти біль­ше для очи­ще­н­ня су­до­вої си­сте­ми та про­ку­ра­ту­ри.

Сам Д.бай­ден, виступаючи в Ра­ді з між­на­ро­дних від­но­син у Нью-йор­ку, по­ві­до­мив, що він за­кли­кав П.порошенка актив­ні­ше про­во­ди­ти по­лі­ти­чні й еко­но­мі­чні ре­фор­ми, іна­кше є ри­зик, що де­я­кі кра­ї­ни Єв­ро­со­ю­зу будуть жорс­тко по­ру­шу­ва­ти пи­та­н­ня сан­кцій про­ти РФ. «Ми зна­є­мо, якщо во­ни (українці) да­дуть при­від ЄС, є при­найм­ні п’ять кра­їн, ко­трі прямо за­раз мо­жуть ска­за­ти: «Ми хо­че­мо «ви­йти» із сан­кцій про­ти Мо­скви», — ци­тує Джо Бай­де­на агент­ство Reuters.

За­те для Ки­є­ва при­єм­ною но­ви­ною стала за­ява Д.бай­де­на про те, що США готові на­да­ти ще 1 млрд дол. су­ве­рен­них кре­ди­тних га­ран­тій для Ки­є­ва, щоб до­по­мог­ти Укра­ї­ні змі­цни­ти свої фі­нан­си. (Уже в четвер уряд Укра­ї­ни в рам­ках ви­пу­ску єв­ро­облі­га­цій під га­ран­тії США на 1 млрд дол. за­твер­див тер­мін їх обі­гу 5 ро­ків і гра­ни­чну став­ку роз­мі­ще­н­ня 2,5% рі­чних.) Крім то­го, ми­ну­лої се­ре­ди Па­ла­та пред­став­ни­ків Кон­гре­су одно­го­ло­сно схва­ли­ла за­кон H.R. 5094 «Про під­трим­ку ста­біль­но­сті і де­мо­кра­тії в Укра­ї­ні». Цей за­ко­но­про­ект фі­ксує збе­ре­же­н­ня аме­ри­кан­ських сан­кцій про­ти РФ до своє­ча­сно­го і пов­но­го ви­ко­на­н­ня нею мін­ських до­мов­ле­но­стей.

Але Барак Обама — «куль­га­ва ка­чка». Йо­го адмі­ні­стра­ції за­ли­ши­ло­ся пе­ре­бу­ва­ти у Бі­ло­му До­мі мен­ше пів­ро­ку. То­му для Ки­є­ва ба­га­то ва­жи­ли зу­стрі­чі глави укра­їн­ської дер­жа­ви з кан­ди­да­та­ми у пре­зи­ден­ти Спо­лу­че­них Шта­тів. Це бу­ло одні­єю з го­лов­них ці­лей укра­їн­ської де­ле­га­ції. І якщо де­мо­крат Гіл­ла­рі Клін­тон у своїх пу­блі­чних за­явах під­три­мує Укра­ї­ну, то по­зи­ція ре­спу­блі­кан­ця До­наль­да Трам­па сто­сов­но Ро­сії та ро­сій­сько-укра­їн­ської вій­ни ви­кли­кає в Ки­є­ва сер­йо­зну стур­бо­ва­ність.

Д.трамп під час ви­бор­чої кам­па­нії на­зи­вав Пу­ті­на «силь­ним лідером», який «ро­бить свою ро­бо­ту кра­ще, ніж Обама». Кан­ди­дат від ре­спу­блі­кан­ців та­кож обі­цяв, що від­но­вить від­но­си­ни між Мо­сквою та Ва­шинг­то­ном. Ни­ні­шньо­го лі­та зу­си­л­ля­ми чле­нів шта­бу Трам­па з текс­ту про­гра­ми Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії ви­лу­чи­ли за­клик на­да­ти Укра­ї­ні ле­таль­ну зброю, за­мі­нив­ши йо­го сло­ва­ми про «на­ле­жне спри­я­н­ня». Та­кі про­ро­сій­ські за­яви роз­ра­хо­ва­ні пе­ре­д­усім на аме­ри­кан­ських ви­бор­ців, а вже по­тім — на адре­са­тів у Крем­лі. Про­те в ін­те­ре­сах Ки­є­ва бу­ло про­ясни­ти си­ту­а­цію під час осо­би­сто­го спіл­ку­ва­н­ня двох по­лі­ти­ків.

Гіл­ла­рі Клін­тон від­гу­кну­ла­ся на лист П.порошенка про осо­би­сту зустріч, під час якої во­ни роз­мов­ля­ли про сан­кції про­ти Ро­сії. Як по­ві­до­ми­ло агент­ство Reuters, кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти США від де­мо­кра­тів за­зна­чи­ла, що Укра­ї­на має спра­ву з «ду­же ре­аль­ни­ми про­бле­ма­ми й за­гро­за­ми від ро­сій­ської агресії», а во­на са­ма пра­гне ді­зна­ти­ся, як США мо­же під­три­ма­ти Ки­їв.

А ось із До­наль­дом Трам­пом Пе­тру По­ро­шен­ку зу­стрі­ти­ся не вда­ло­ся. Як по­ві­до­мив Foreign Policy, штаб Трам­па не дав чі­ткої від­по­віді на на­ді­сла­ний із Бан­ко­вої лист. І ма­ло­ймо­вір­но, що ран­де­ву вза­га­лі відбудеться. «Якщо по­ди­ви­ти­ся на гра­фік кан­ди­да­та Трам­па, він уже по­ле­тів у Пів­ні­чну Ка­ро­лі­ну, а ре­шту тижня має на­мір про­ве­сти в Ога­йо й Пен­сіль­ва­нії, але не в Нью-йор­ку, де за­сі­да­н­ня ООН за­вер­ши­ться 26 ве­ре­сня, ко­ли від­бу­ду­ться пер­ші пре­зи­дент­ські де­ба­ти», — від­зна­чи­ло ав­то­ри­те­тне аме­ри­кан­ське ви­да­н­ня.

Пі­сля та­ко­го де­мар­шу на адре­су укра­їн­сько­го пре­зи­ден­та важ­ко по­ві­ри­ти, що у ра­зі сво­го обра­н­ня Д.трамп схва­лить на­да­н­ня ле­таль­ної зброї Укра­ї­ні, як це про­гно­зу­вав екс-спі­кер Па­ла­ти пред­став­ни­ків Ньют Гін­гріч. Та й за­ява мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Пав­ла Клім­кі­на, що по­лі­ти­ка Ва­шинг­то­на сто­сов­но Кри­му за­ли­ши­ться не­змін­ною, не­за­ле­жно від ре­зуль­та­ту пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у Шта­тах, спри­йма­є­ться з ве­ли­ким ске­пси­сом.

Як по­ві­до­мив Foreign Policy, на час пу­блі­ка­ції стат­ті штаб Трам­па не дав жо­дних ко­мен­та­рів «із при­во­ду та­ко­го зне­ва­жли­во­го по­во­дже­н­ня». Сам П. Порошенко по­яснив, що зустріч із Д.трам­пом не від­бу­ла­ся че­рез щіль­ні гра­фі­ки обох сто­рін, і «жо­дних ін­ших при­чин не­має».

Ціл­ком мо­жли­во, що в До­наль­да Трам­па справ­ді дні роз­пи­са­ні по хви­ли­нах. Але на що роз­ра­хо­ву­вав Пе­тро Порошенко, по­си­ла­ю­чи лист із про­по­зи­ці­єю зу­стрі­ти­ся, пі­сля не­дав­ньої фор­маль­ної від­став­ки ке­рів­ни­ка пе­ред­ви­бор­но­го шта­бу Трам­па По­ла Ма­на­фор­та? Від­став­ка від­бу­ла­ся пі­сля опри­лю­дне­н­ня у ЗМІ ін­фор­ма­ції про те, що ім’я аме­ри­кан­сько­го по­літ­те­хно­ло­га фі­гу­рує в «чор­ній бух­гал­те­рії» Пар­тії ре­гіо­нів. Пі­сля та­ко­го скан­да­лу Д.трамп не зустрівся б із П.по­ро­шен­ком, на­віть як­би в ньо­го бу­ла ку­па віль­но­го ча­су.

Мо­жна по-рі­зно­му оці­ню­ва­ти, чо­му і як у ЗМІ з’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція про те, що в «чор­ній бух­гал­те­рії» Пар­тії ре­гіо­нів фі­гу­рує ім’я По­ла Ма­на­фор­та. І хо­ча Пе­тро Порошенко в пу­блі­чних за­явах обе­ре­жний, на­ма­га­ю­чись не ста­ва­ти на бік то­го чи ін­шо­го уча­сни­ка пре­зи­дент­ських го­нок у США, у шта­бі кан­ди­да­та-ре­спу­блі­кан­ця ма­ли всі під­ста­ви вва­жа­ти, що ви­тік ін­фор­ма­ції став­ся з уча­стю Бан­ко­вої. Адже всі ці до­ку­мен­ти бу­ли в роз­по­ря­джен­ні дер­жав­но­го ор­га­ну — НАБУ. А от­же, як ро­бить ви­сно­вок низ­ка екс­пер­тів, Ки­їв зро­бив став­ку на Г.клін­тон у пе­ред­ви­бор­ній гон­ці.

Істо­рія про зрив зу­стрі­чі П.порошенка з Д.трам­пом — си­гнал для Ки­є­ва, який не мо­жна ігно­ру­ва­ти. Тим біль­ше в си­ту­а­ції, ко­ли ре­зуль­та­ти пре­зи­дент­ської кам­па­нії у Спо­лу­че­них Шта­тах — не­пе­ре­дба­чу­ва­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.