«Під­ши­пни­ко­ва ма­фія» під ма­скою хар­ків­ської поліції

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ігор ДОБРЯНСЬКИЙ

Вла­да за­яв­ляє, що ми жи­ве­мо в онов­ле­ній кра­ї­ні, де ко­ру­пція ви­ко­рі­ню­є­ться і бі­знес отри­мує всі умо­ви для ро­бо­ти. Але, всу­пе­реч рай­ду­жним за­явам пер­ших осіб кра­ї­ни, на ни­зо­во­му рів­ні, в ре­гіо­нах, про­дов­жує про­цві­та­ти ба­наль­ний «віджим».

Си­ло­ви­ки ти­снуть на ко­мер­сан­тів у най­кра­щих тра­ди­ці­ях ран­ньо­го Яну­ко­ви­ча, фа­бри­ку­ю­чи справи. Кіль­ка мі­ся­ців то­му на всю Укра­ї­ну про­гри­мів скан­дал з «го­рі­хо­вою ма­фі­єю». По­да­тків­ці на осно­ві ви­зна­чень за­по­різь­ко­го су­ду ка­та­ли­ся по всій кра­ї­ні, ви­лу­ча­ю­чи, з по­ру­ше­н­ням за­ко­нів, за­па­си во­ло­ських го­рі­хів у під­при­єм­ців. А те­пер на сце­ну ви­хо­дить «під­ши­пни­ко­ва ма­фія». Як ство­ри­ти спра­ву на по­ро­жньо­му мі­сці На­ша істо­рія по­ча­ла­ся в бе­ре­зні 2016-го. В Укра­ї­ні є два кру­пних дистриб’юто­ри сві­то­во­го лі­де­ра під­ши­пни­ко­вої про­ду­кції, кор­по­ра­ції SKF. Це Тор­го­вий дім «Гал­під­ши­пник» зі штаб­квар­ти­рою у Льво­ві та Тор­го­вий дім «Ір­біс» із цен­траль­ним офі­сом у Хар­ко­ві. І са­ме хар­ків­ська по­лі­ція по­ча­ла на­ступ на «Гал­під­ши­пник».

У бе­ре­зні в Хо­ло­дно­гір­ське від­ді­ле­н­ня на­цпо­лі­ції в Хар­ків­ській обла­сті на­ді­йшла за­ява від та­ко­го со­бі Ма­рин­ця. Гро­ма­дя­нин по­скар­жив­ся, що ку­пив не­які­сних під­ши­пни­ків на 4428 грн. Із та­кою су­мою є сенс звер­та­ти­ся в Слу­жбу за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів, на­віть іти в Гос­псуд бу­де на­кла­дно. Але з не­ві­до­мих при­чин у поліції прийня­ли йо­го за­яву й по­ру­ши­ли кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня №42016221090000055 за ч. 3 ст. 190 КК — ша­храй­ство в осо­бли­во ве­ли­ких роз­мі­рах. Хо­ча причини від­ра­зу ста­ли зро­зумі­лі, ко­ли по­ча­ли­ся ма­со­ві об­шу­ки в офі­сах і на скла­дах «Гал­під­ши­пни­ка».

Бу­цім для екс­пер­ти­зи ви­лу­ча­ю­ться під­ши­пни­ки зі скла­дів тор­го­во­го дому в За­по­ріж­жі, Ки­є­ві, Льво­ві та Хар­ко­ві. Слід­ча гру­па, до якої входять опе­ра­тив­ни­ки та слід­чі О.ізо­тов, Д.яв­дак, Т.са­пе­ляк, К.хво­стик, О.дя­гі­лєв, по­ру­шує під час об­шу­ків нор­ми про­це­су­аль­но­го пра­ва. В одних ви­пад­ках во­ни про­сто не пред’яв­ля­ють по­ста­но­ву про об­шук і ви­лу­че­н­ня, в ін­ших — не до­пу­ска­ють юри­стів під­при­єм­ства на мі­сце слід­чих дій. При цьо­му по­лі­цей­ські ви­лу­ча­ють не тіль­ки під­ши­пни­ки, вка­за­ні в по­ста­но­ві на об­шук, а й комп’юте­ри, пе­ча­тки, до­ку­мен­та­цію. Ро­би­ло­ся все, щоб па­ра­лі­зу­ва­ти ро­бо­ту під­при­єм­ства і зі­рва­ти ро­бо­чі від­но­си­ни з кон­тр­аген­та­ми.

У львів­ській штаб-квар­ти­рі ви­лу­чи­ли під­ши­пни­ки за ми­тною вар­ті­стю 193 300 дол. і 75 260 єв­ро, а та­кож 29 комп’юте­рів. У Ки­є­ві — 8 комп’юте­рів. У за­по­різь­кій фі­лії — під­ши­пни­ків на по­над 750 тис. грн.

Слід­чі не обме­жи­ли­ся ви­лу­че­н­ням за­па­сів та до­ку­мен­та­ції. У рам­ках роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­ну «за фа­ктом», ко­ли не пред’яв­ле­не обви­ну­ва­че­н­ня кон­кре­тним осо­бам, во­ни по­ча­ли роз­си­ла­ти кон­тр­аген­там «Гал­под­ши­пни­ка» ви­мо­ги на­да­ти ко­пії всі­єї до­ку­мен­та­ції від­но­син із фір­мою. Тоб­то лю­ди за­ма­хну­ли­ся на ви­вче­н­ня чи­ма­ло­го пла­ста до­ку­мен­тів — че­рез за­яву про мни­мі зби­тки на су­му 4428 грн.

На­ра­зі ви­лу­че­ні під­ши­пни­ки збе­рі­га­ю­ться не у спе­ці­аль­но обла­дна­них склад­ських при­мі­ще­н­нях і мо­жуть під­да­ва­ти­ся дії ко­ро­зії. Від­по­від­но, пі­сля аре­шту якість про­ду­кції за­ли­ша­ти­ме­ться під сум­ні­вом. І ці­на цьо­го пи­та­н­ня об­чи­слю­є­ться со­тня­ми ти­сяч гри­вень. Під на­дій­ним при­кри­т­тям Зва­жа­ю­чи на все, без­чин­ство, яке ко­їть слід­ча гру­па, по­кри­ває ви­ще керівництво На­цпо­лі­ції, і кон­кре­тно — на­чаль­ник слід­чо­го від­ді­ле­н­ня Хо­ло­дно­гір­сько­го від­ді­лу ГУ НП у Хар­ків­ській обл. К.ба­гда­са­ров. Са­ме він сто­їть за ді­я­ми своїх під­ле­глих і мі­няє їх, як ру­ка­ви­чки. Так, у черв­ні Ба­гда­са­ров за­мі­нив ке­рів­ни­ка слід­чої гру­пи Ізо­то­ва на Ка­те­ри­ну Хво­стик. При цьо­му Ізо­то­ва пе­ре­ве­ли з під­ви­ще­н­ням в ін­ше від­ді­ле­н­ня.

Са­ме Ба­гда­са­ров кла­де під су­кно чи­слен­ні скар­ги на по­ру­ше­н­ня слід­чи­ми про­це­су­аль­них норм. Ко­ли пред­став­ни­ки «Гал­під­ши­пни­ка» по­да­ли за­яву про ско­є­н­ня Ізо­то­вим зло­чи­ну, в Хо­ло­дно­гір­сько­му від­ді­лі на­цпо­лі­ції від­мо­ви­ли­ся йо­го ре­є­стру­ва­ти. По­ча­ти про­ва­дже­н­ня вда­ло­ся ли­ше че­рез суд, який зо­бов’язав по­лі­цей­ських вне­сти да­ні до ре­є­стру. Але в поліції ви­рі­ши­ли ді­йти до аб­сур­ду й до­ру­чи­ли ве­сти про­ва­дже­н­ня про пра­во­по­ру­ше­н­ня Ізо­то­ва… са­мо­му Ізо­то­ву!

Мо­жли­во, ні­хто й не зби­рав­ся про­во­ди­ти екс­пер­ти­зу та вста­нов­лю­ва­ти, кон­тра­фа­ктні під­ши­пни­ки чи ні? Оскіль­ки за весь час на екс­пер­тів за­про­шу­ва­ли тіль­ки пред­став­ни­ків хар­ків­сько­го під­ши­пни­ко­во­го за­во­ду ХАРП, аби во­ни гля­ну­ли на свою про­ду­кцію. Хар­ків’яни за­свід­чи­ли, що то­вар не кон­тра­фа­ктний і від­по­від­ає всім ви­мо­гам. Від­то­ді по­лі­ція не хо­че, щоб пред­став­ни­ки ін­ших за­во­дів, про­ду­кцію яких ви­лу­че­но, фі­ксу­ва­ли від­су­тність порушень.

За­те у спра­ві є за­гад­ко­ві по­ка­за­н­ня та­ко­го со­бі Крав­чен­ка з Хар­ко­ва. Він свід­чить, що пра­цю­вав у за­по­різь­кій фі­лії фір­ми в 2014— 2015 рр., і там йо­го при­му­шу­ва­ли про­да­ва­ти не­які­сні під­ши­пни­ки. При цьо­му з на­чаль­ства він мо­же на­зва­ти ли­ше ген­ди­ре­кто­ра й го­лов­бу­ха «Гал­під­ши­пни­ка», які пра­цю­ють у Льво­ві, але своїх пря­мих ке­рів­ни­ків у за­по­різь­кій фі­лії під­при­єм­ства зга­да­ти не мо­же. Вла­шту­ва­ти з Крав­чен­ком очну став­ку так і не вда­ло­ся — че­рез від­вер­тий са­бо­таж слід­чих, які ні­як не мо­жуть йо­го зна­йти.

Спро­би по­тра­пи­ти на осо­би­стий при­йом до на­чаль­ни­ка слід­чо­го управ­лі­н­ня ГУНП у Хар­ків­ській обла­сті Олександра Бу­дар­но­го не увін­ча­ли­ся успі­хом. Вда­ло­ся зу­стрі­ти­ся ли­ше з йо­го заступником, і той по­обі­цяв ро­зі­бра­ти­ся в си­ту­а­ції. Але все за­кін­чи­ло­ся ли­ше від­пи­скою, що порушень не ви­яв­ле­но. Хо­ча са­ме Оле­ксандр Бу­дар­ний має від­по­від­а­ти і за не­за­кон­ні дії слід­чої гру­пи, і за ма­ні­пу­ля­ції Ба­гда­са­ро­ва. Ви­ко­нав­ці «ви­ко­ну­ють» У су­сі­дній з Хар­ків­ською обла­стю Пол­та­ві теж по­ча­ли­ся ці­ка­ві справи. Пол­тав­ський вен­ти­ля­тор­ний за­вод по­дав у Хар­ків­ський гос­псуд на там­те­шню фі­лію «Гал­під­ши­пни­ка» за по­став­ку під­ши­пни­ків на 30 тис. грн кіль­ка ро­ків то­му — ні­би­то во­ни бу­ли не­які­сні. Су­д­дя Хар­ків­сько­го гос­псу­ду Шар­ко ви­яви­ла не­аби­яку спри­тність і для за­без­пе­че­н­ня по­зов­них ви­мог одним ма­хом за­бло­ку­ва­ла всі роз­ра­хун­ко­ві ра­хун­ки фір­ми на 10 млн грн у трав­ні. Це від­бу­ло­ся на­віть до по­ча­тку роз­гля­ду справи по су­ті, «про всяк ви­па­док». І, що див­но для всіх, хто мав спра­ву з ви­ко­нав­чою слу­жбою, — по­ста­но­ву су­ду ви­ко­на­ли в день її ви­не­се­н­ня.

Ко­ли в «Гал­під­ши­пни­ку» до­би­ли­ся ска­су­ва­н­ня рі­ше­н­ня про арешт ра­хун­ків і при­йшли до на­чаль­ни­ка від­ді­лу при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня рі­шеннь Тол­ма­ся­на з рі­ше­н­ням на ру­ках, той ви­ко­ри­став усі мо­жли­ві при­во­ди, щоб від­кла­сти зня­т­тя аре­шту й до­че­ка­ти­ся рі­ше­н­ня апе­ля­цій­но­го гос­псу­ду, який зно­ву за­бло­ку­вав ра­хун­ки. Оскар­жи­ти апе­ля­цію до­ве­ло­ся вже у Ви­що­му гос­псу­ді. «Гал­під­ши­пник» ви­грав цей по­зов у сер­пні, пі­сля чо­го Тол­ма­сян і йо­го під­ле­гла Па­ню­ко­ва зно­ву по­ча­ли зво­лі­ка­ти зі зня­т­тям аре­шту з ра­хун­ку. Ді­йшло до ко­ме­дії: Тол­ма­сян до­во­див, що не мо­же по­сла­ти офі­цій­ний лист у банк про роз­бло­ку­ва­н­ня ра­хун­ку, оскіль­ки ді­ло­вод пі­шла з ро­бо­ти ра­ні­ше. І тіль­ки пі­сля скарг ке­рів­ни­цтву Ви­ко­нав­чої слу­жби та ви­кли­ку на­ря­ду поліції з ра­хун­ку зня­ли арешт. По­стає ре­зон­не за­пи­та­н­ня: чо­му ком­па­нії, яка ле­галь­но пра­цює, ве­ли­ко­му пла­тни­ко­ві по­да­тків, мит­тє­во за­мо­ро­жу­ють рахунок, а по­тім від­мов­ля­ю­ться йо­го роз­бло­ку­ва­ти під усі­ма ми­сли­ми­ми при­во­да­ми? Кру­го­ва по­ру­ка У ре­зуль­та­ті, ми ма­є­мо кар­ти­ну, як гру­па по­лі­цей­ських і про­ку­ро­рів на­ма­га­є­ться за­ро­би­ти на чер­го­ву бан­ку до­ла­рів, отри­му­ю­чи при цьо­му зар­пла­ту з бю­дже­ту — зокрема й від то­го ж та­ки «Гал­під­ши­пни­ка», яко­го ста­ран­но за­га­ня­ють у зби­тки. Із за­яви про бу­цім зби­тки на су­му 4,5 тис. грн злі­пи­ли «тяж­ку» тре­тю ча­сти­ну ст. 190 — «ша­храй­ство в осо­бли­во ве­ли­ких роз­мі­рах». Щоб ма­ти мо­жли­вість про­слу­хо­ву­ва­ти й не­гла­сно сте­жи­ти за ме­не­дже­ра­ми «Гал­під­ши­пни­ка» на ко­ристь їхніх кон­ку­рен­тів? За­мість то­го, щоб бо­ро­ти­ся зі зло­чин­ні­стю, всі си­ли ки­ну­ли на «гро­шо­ву» спра­ву, за яку мо­жна отри­ма­ти або від­ку­пні від жер­тви, або ви­на­го­ро­ду від їхніх кон­ку­рен­тів. Чи слід ди­ву­ва­ти­ся, що «при­го­ди» і з по­лі­ці­єю, і з су­дом, і з ви­ко­нав­чою слу­жбою від­бу­ва­ю­ться на Хар­ків­щи­ні, де ба­зу­є­ться го­лов­ний кон­ку­рент «Гал­під­ши­пни­ка» — ТД «Ір­біс»!

При цьо­му ре­аль­ний факт на­яв­но­сті кон­тра­фа­кту в за­па­сах «Гал­під­ши­пни­ка» апрі­о­рі не­мо­жли­вий. Спів­пра­ця під­при­єм­ства з та­ки­ми ве­ли­ки­ми акціо­нер­ни­ми ком­па­ні­я­ми, як Skf, Schaefler, Timken, NTN-SNR, що входять до спи­ску Forbes, пе­ред­ба­чає над­зви­чай­но жорс­тку си­стем­ну пе­ре­вір­ку якості про­ду­кції та су­во­ру по­лі­ти­ку безпеки. Іна­кше кажучи, ці ком­па­нії про­сто не пра­цю­ва­ли б із «Гал­під­ши­пни­ком», як­би бу­ла хоч най­мен­ша пі­до­зра в на­яв­но­сті кон­тра­фа­кту на скла­дах ком­па­нії.

Ни­ні всі скар­ги і звер­не­н­ня «Гал­під­ши­пни­ка», за­галь­ною кіль­кі­стю 72, «зли­ва­ю­ться» на­зад із Ки­є­ва на Хар­ків, на ба­тьків­щи­ну «Ір­бі­са», де на че­сне слід­ство роз­ра­хо­ву­ва­ти не­мо­жли­во. У не­о­фі­цій­них роз­мо­вах ке­рів­ни­цтву під­при­єм­ства на­тя­ка­ють, що до­би­ти­ся спра­ве­дли­во­сті з хар­ків­ською по­лі­ці­єю і про­ку­ра­ту­рою не­мо­жли­во. Ни­ні кіль­кість порушень у про­ва­джен­ні №42016221090000055 пе­ре­ви­щує всі ро­зум­ні ме­жі, і якщо но­вий слід­чий вка­же хоч на де­ся­ту ча­сти­ну цих порушень, він під­ста­вить своїх.

Наприкінці сер­пня в хар­ків­ській про­ку­ра­ту­рі, ку­ди ски­ну­ли з Ки­є­ва но­ве звер­не­н­ня від фір­ми, не­охо­че ви­зна­ли, що є по­ру­ше­н­ня. Але су­то про­це­су­аль­ні, які за­гро­жу­ють слід­чим ди­сци­плі­нар­ною від­по­від­аль­ні­стю, — а на кри­мі­нал «по­мил­ки» Ізо­то­ва й ком­па­нії не тя­гнуть. Одно­ча­сно з цим із Хар­ків­ської на­цпо­лі­ції теж на­ді­йшла від­по­відь. Прав­да, во­на су­пе­ре­чить про­ку­рор­ській: по­лі­ція в ді­ях своїх «бій­ців» не зна­йшла на­віть ди­сци­плі­нар­них порушень!

І ось до Льво­ва зно­ву при­їха­ли «го­сті» — но­вий, уже тре­тій ке­рів­ник слід­чої гру­пи М.трус і стар­ший опе­ра­тив­ник УБОЗ А.пол­тєв. У бу­дин­ку львів­сько­го ВБЕЗ во­ни до­пи­ту­ють кон­тр­аген­тів під­при­єм­ства, про­це­су­аль­но жо­дним чи­ном не пов’яза­них із про­ва­дже­н­ням. До­пи­ти про­хо­дять без офі­цій­них по­ві­сток, за дзвін­ком зі сло­ва­ми «при­хо­ди­те сьо­го­дні, або офор­ми­мо вам при­му­со­ве при­ве­де­н­ня». По­лі­цей­ські ба­чать, що сфа­бри­ко­ва­на ни­ми спра­ва роз­ва­лю­є­ться, і від­чай­ду­шно на­ма­га­ю­ться зна­йти хоч най­мен­шу за­чі­пку для її про­дов­же­н­ня.

Зва­жа­ю­чи на дав­ню й пла­но­мір­ну істо­рію ти­ску на одно­го з найбільших пла­тни­ків по­да­тків (вхо­дить у двад­ця­тку найбільших у Львів­ській обла­сті), стає ці­ка­во: що ж іще ви­га­да­ють за­ці­кав­ле­ні осо­би, які ви­на­хо­дять кри­мі­наль­ні справи на по­ро­жньо­му мі­сці? Хто ще при­йде з пе­ре­вір­кою на «Гал­під­ши­пник» — СЕС, по­да­тко­ва, по­же­жни­ки, еко­ін­спе­кція?

На цей час пред­став­ни­ки «Гал­під­ши­пни­ка» до­би­ли­ся в су­до­во­му по­ряд­ку зня­т­тя аре­шту з то­ва­ру і за­бра­ли ви­лу­че­не в хар­ків­ській і за­по­різь­кій фі­лі­ях. На ру­ках є рі­ше­н­ня су­дів про те, що ви­лу­че­ні під­ши­пни­ки у Льво­ві й Ки­є­ві тре­ба по­вер­ну­ти. 8 ве­ре­сня юри­сти під­при­єм­ства при­йшли до Ба­гда­са­ро­ва з до­ку­мен­та­ми, ви­ма­га­ю­чи ви­ко­на­ти рі­ше­н­ня су­ду й до­три­ма­ти­ся їхніх прав. Але по­лі­цей­ський став за­пев­ня­ти, що не мо­же цьо­го зро­би­ти без сво­го під­ле­гло­го, на­чаль­ни­ка слід­чої гру­пи, який десь у від­ря­джен­ні, і «за­про­сив» зай­ти наступного тижня. «Ти­ждень» від Ба­гда­са­ро­ва роз­тя­гнув­ся вже май­же на три — і те­пер, наприкінці ве­ре­сня, ви­зна­че­н­ня су­ду від дру­го­го чи­сла до­сі не ви­ко­на­не че­рез са­бо­таж поліції! Не­важ­ко здо­га­да­ти­ся, з яких мо­ти­вів по­лі­цей­ські не­за­кон­но утри­му­ють май­но на міль­йо­ни гри­вень.

Хі­ба це не зну­ща­н­ня, що пе­ре­хо­дить у кар­ний зло­чин? Якщо до­би­ти­ся ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду не мо­жуть два адво­ка­ти, робітники під­при­єм­ства, що вийшли на мі­тинг, і жур­на­лі­сти, то про які умо­ви для роз­ви­тку бі­зне­су мо­жна го­во­ри­ти?

І до­ки на ре­гіо­наль­но­му рів­ні бу­де та­ка по­ру­ка між про­ку­ра­ту­рою, по­лі­ці­єю, су­д­дя­ми, ми так і за­ли­ши­мо­ся бі­дною кра­ї­ною. В якій не­має нор­маль­но­го бі­зне­су, а є ли­ше «го­рі­хо­ва» та «під­ши­пни­ко­ва» ма­фії, і без­ліч ін­ших схем за рахунок пла­тни­ків по­да­тків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.