Зі стар­том!

На що звер­ну­ти ува­гу ви­пу­скни­кам шкіл, го­ту­ю­чись до но­вої всту­пної кам­па­нії

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Окса­на ОНИЩЕНКО

Не всти­гла від­гу­ді­ти оста­н­ня всту­пна кам­па­нія, як по­ча­ла­ся під­го­тов­ка до но­вої. Ни­ні­шньо­го ро­ку Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки (МОН) та Укра­їн­ський центр оці­ню­ва­н­ня якості осві­ти (УЦОЯО) при­єм­но зди­ву­ва­ли 11-кла­сни­ків: бу­кваль­но на по­ча­тку но­во­го на­вчаль­но­го ро­ку ого­ло­си­ли, як са­ме про­хо­ди­ти­муть не­за­ле­жне те­сту­ва­н­ня і ви­пу­скні іспи­ти у шко­лах.

Но­ва­цій не­ба­га­то, але во­ни сут­тє­ві.

Цьо­го на­вчаль­но­го ро­ку всі шкіль­ні ви­пу­скні іспи­ти (дер­жав­на під­сум­ко­ва ате­ста­ція — ДПА) про­хо­ди­ти­муть не в шко­лах. Державну під­сум­ко­ву ате­ста­цію ви­пу­скни­ки скла­да­ти­муть на пун­ктах те­сту­ва­н­ня у фор­мі ЗНО. «Зва­жа­ю­чи на ре­зуль­та­ти, отри­ма­ні пі­сля за­про­ва­дже­н­ня ДПА у 2015, 2016 рр., цьо­го ро­ку прийня­то рі­ше­н­ня по­ши­ри­ти та­ку пра­кти­ку на всі пре­дме­ти, з яких ви­пу­скни­ки скла­да­ють ДПА. Це бу­де справ­ді «дер­жав­на» ате­ста­ція», — про­ко­мен­ту­вав рі­ше­н­ня ди­ре­ктор УЦОЯО Ва­дим Ка­ран­дій.

Ви­пу­скний іспит у фор­мі те­сту­ва­н­ня, за ме­жа­ми шко­ли — ідея не но­ва. Під час кам­па­нії-2016 ви­пу­скни­ки цьо­го ро­ку вже скла­да­ли у фор­мі те­сту­ва­н­ня ДПА з двох пре­дме­тів: укра­їн­ської мо­ви й лі­те­ра­ту­ри та ма­те­ма­ти­ки чи істо­рії (за ви­бо­ром). Іспит із тре­тьо­го пре­дме­та (йо­го оби­рав сам учень) про­хо­див у шко­лі. Те­пер усі три дер­жав­ні іспи­ти будуть оці­не­ні за ре­зуль­та­та­ми не­за­ле­жно­го те­сту­ва­н­ня, і шко­ла не ма­ти­ме жо­дно­го сто­сун­ку до ви­став­ле­н­ня оці­нок.

У цьо­го рі­ше­н­ня є не­за­пе­ре­чні плю­си. Іспит у фор­мі ЗНО — не­за­ле­жне об’єктив­не оці­ню­ва­н­ня, всі уча­сни­ки яко­го по­став­ле­ні в одна­ко­ві умо­ви. Спи­са­ти на шкіль­но­му ви­пу­скно­му іспи­ті, ско­ри­ста­ти­ся під­каз­кою, до­по­мо­гою рі­дної вчи­тель­ки бу­де не­мо­жли­во. А про те, як це вда­рить по ли­по­вих ме­да­лях та за­ви­ще­них ба­лах ате­ста­та (хай і не з усіх пре­дме­тів, а тіль­ки з тих, ко­трі входять до пе­ре­лі­ку ДПА), ні­чо­го й ка­за­ти. Вре­шті-решт, УЦОЯО отри­має ве­ли­ку ба­зу ін­фор­ма­ції для моніторингу якості осві­ти по всій кра­ї­ні: що від­бу­ва­є­ться у шко­лах рі­зних ре­гіо­нів, рі­зних ти­пів і про­фі­лів, який рі­вень знань ви­пу­скни­ків з то­го чи ін­шо­го пре­дме­та то­що.

Об’єд­на­н­ня ДПА і ЗНО еко­но­мить час і зу­си­л­ля ви­пу­скни­кам. Те­пер во­ни не му­си­ти­муть скла­да­ти ек­за­мен із пев­них пре­дме­тів дві­чі — у шко­лі й на те­сту­ван­ні.

Ці плю­си ду­же сут­тє­ві. І во­ни пе­ре­ва­жа­ють. Але є й мі­ну­си. І мо­ва тут не про стра­хи та хви­лю­ва­н­ня учнів, учи­те­лів, ба­тьків (по­при все ро­зу­мі­н­ня та спів­чу­т­тя). Як би ми не по­рів­ню­ва­ли плю­си-мі­ну­си, ва­жли­во ось що: рі­ше­н­ня про­ве­сти шкіль­ні іспи­ти за сті­на­ми шко­ли ще раз по­ка­за­ло, що, за ве­ли­ким ра­хун­ком, у су­спіль­стві не­має до­ві­ри до шко­ли.

Ще один мо­мент. Шко­ла зав­жди бу­ла й за­ли­ша­є­ться орі­єн­то­ва­ною на ЗНО. (див. «Якщо хо­че­те щось змі­ни­ти в осві­ті — по­чи­най­те з іспи­тів, і за ни­ми пі­де вся шко­ла», DT.UA, 6 сер­пня 2016). Во­на «дре­си­рує» своїх ви­пу­скни­ків на під­го­тов­ку до ЗНО. І річ тут не тіль­ки в рі­зно­ма­ні­тних не­о­фі­цій­них рей­тин­гах, які так лю­блять скла­да­ти ЗМІ за ре­зуль­та­та­ми те­сту­ва­н­ня. Річ тут і в то­му, що тре­ба якось еле­мен­тар­но ди­ви­ти­ся в очі ба­тькам і від­по­від­а­ти на за­пи­та­н­ня: а чо­му наш син так по­га­но склав те­сту­ва­н­ня? Осо­бли­во у пре­сти­жних шко­лах, де кру­тя­ться чи­ма­лі ба­тьків­ські ко­шти, де ді­тей ледь не з пер­шо­го кла­су не по-ди­тя­чо­му за­ва­лю­ють «до­ма­шкою» та до­да­тко­ви­ми за­ня­т­тя­ми.

Мо­жли­во, орі­єн­то­ва­ність шко­ли на ЗНО й не ви­кли­ка­ла б по­бо­ю­вань, як­би на­ша си­сте­ма те­сту­ва­н­ня бу­ла більш роз­ви­не­ною і до­ско­на­лою. Для то­го, щоб роз­ви­ва­ти си­сте­му, по­трі­бні ре­сур­си — і фі­нан­со­ві, і люд­ські. І по­лі­ти­чна во­ля. На жаль, за­раз у на­ших те­стах зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня май­же не­має так зва­них «від­кри­тих зав­дань» — які пе­ред­ба­ча­ють са­мо­стій­ний по­шук рі­ше­н­ня, фор­му­лю­ва­н­ня роз­гор­ну­тої від­по­віді, а не ви­став­ля­н­ня хре­сти­ків нав­ко­ло обра­них ва­рі­ан­тів від­по­віді. Від­кри­ті зав­да­н­ня є в те­стах з мов і ма­те­ма­ти­ки — ось, вла­сне, і все. Те­сту­ва­н­ня з іно­зем­ної мо­ви, на­при­клад, орі­єн­то­ва­не пе­ре­ва­жно на гра­ма­ти­ку, а ко­му­ні­ка­цій­ної скла­до­вої, що ба­га­то ва­жить для зна­н­ня мо­ви, тест не пе­ре­ві­ряє. Оскіль­ки по­ки що цьо­го не­мо­жли­во зро­би­ти те­хні­чно. От­же, і шко­ла біль­ше «на­та­ску­ва­ти­ме» на гра­ма­ти­чні пра­ви­ла.

Рі­вень знань на­ших ви­пу­скни­ків з іно­зем­ної мо­ви — це окре­ма сум­на істо­рія. Ні для ко­го не се­крет, що він низь­кий.

Кіль­ка ро­ків то­му у сті­нах УЦОЯО та МОН ви­та­ла ідея за­про­ва­ди­ти у 2016 р. обов’яз­ко­вий ви­пу­скний іспит (ДПА) з іно­зем­ної мо­ви у фор­мі те­сту­ва­н­ня. За за­ду­мом, це ма­ло б про­сти­му­лю­ва­ти мо­лодь до ви­вче­н­ня іно­зем­ної мо­ви. Ка­жуть, то­ді пла­ну­ва­ло­ся пер­ші те­сти з іно­зем­ної ро­би­ти не над­то скла­дни­ми, та­ки­ми, що не «ва­лять», а, швид­ше, під­три­му­ють. Одра­зу пі­сля ого­ло­ше­н­ня ці­єї но­ви­ни в ре­пе­ти­то­рів з іно­зем­ної по­чав­ся справ­жній бум. Але від ідеї обов’яз­ко­во­го те­сту­ва­н­ня з іно­зем­ної мо­ви біль­шість ви­пу­скни­ків та їхніх ба­тьків бу­ли не в за­хва­ті. Ар­гу­мен­ти «про­ти» теж ва­го­мі. «Хі­ба ми вин­ні, що в шко­лах та­кі про­гра­ми, та­кі під­ру­чни­ки, та­кі ме­то­ди­ки і та­ка якість ви­кла­да­н­ня?» «Пла­ну­ва­ло­ся за­про­ва­ди­ти з 2017 р. но­ві про­гра­ми те­сту­ва­н­ня з іно­зем­ної мо­ви, — ка­же Ва­дим Ка­ран­дій. — Однак для цьо­го має бу­ти ство­ре­ний но­вий тест. Ми пра­цю­є­мо над цим, але по­ки що но­вий тест не го­то­вий, і на рів­ні МОН прийня­то рі­ше­н­ня за­про­ва­ди­ти но­ва­ції з 2018 р. Осо­бли­ві­стю но­вої про­гра­ми й но­во­го те­сту бу­де те, що ми ма­є­мо оці­ню­ва­ти зна­н­ня учнів за дво­ма рів­ня­ми во­ло­ді­н­ня мо­ви — В1 і В2. І тут ва­жли­во зба­лан­су­ва­ти рі­вень скла­дно­сті те­стів. Дру­ге — вве­де­н­ня в зав­да­н­ня те­сту ау­ді­ю­ва­н­ня (сприйня­т­тя ін­фор­ма­ції на слух). Оці дві ре­чі по­тре­бу­ють до­о­пра­цю­ва­н­ня. До 2016 р. ні­хто не про­во­див під­го­тов­чої ро­бо­ти з фор­му­ва­н­ня ау­діо­те­стів, не­має до­сві­ду на­чи­тки і за­пи­су цих текс­тів. Не бу­ло до­ста­тньої ін­фор­ма­ції про те, скіль­ки і яких мо­же ста­ти­ся те­хно­ло­гі­чних збо­їв, і як по­тім во­ни мо­жуть вплинути на якість оці­ню­ва­н­ня. Ми все це му­си­мо пе­ред­ба­чи­ти: роз­ро­би­ти те­хно­ло­гі­чні кар­ти про­ве­де­н­ня ЗНО, да­ти ре­ко­мен­да­ції пер­со­на­ло­ві, як ді­я­ти у то­му чи ін­шо­му ви­пад­ку».

Змі­ни в те­сту­ван­ні — це, зві­сно, до­бре. Та чи змі­ни­ться щось у шко­лі? Пам’ята­є­те, як рік то­му, на до­ру­че­н­ня Ар­се­нія Яце­ню­ка, то­ді прем’єр-мі­ні­стра, у шко­лах вве­ли до­да­тко­вий урок іно­зем­ної мо­ви? (див. «Ми «за»… і на­віть про­ти», DT.UA, 14 сер­пня 2015). Та­ке рі­ше­н­ня під­три­му­ва­ла й Лі­лія Гри­не­вич, то­ді го­ло­ва про­філь­но­го пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту. Це бу­ло са­ме то­ді, ко­ли обго­во­рю­ва­ло­ся обов’яз­ко­ве те­сту­ва­н­ня з ан­глій­ської.

Зві­сно, як­би одно­ча­сно зі збіль­ше­н­ням кіль­ко­сті уро­ків змі­ню­ва­ло­ся їх на­пов­не­н­ня, а та­кож під­ру­чни­ки, си­сте­ма під­го­тов­ки вчи­те­лів, про­гра­ми, та­ке рі­ше­н­ня пі­шло б на ко­ристь. Як­би в кра­ї­ну при­їха­ли ти­ся­чі во­лон­те­рів-но­сі­їв мо­ви, як це бу­ло в Гру­зії. А без цьо­го всьо­го сен­су в до­да­тко­вих уро­ках не­має (що, в прин­ци­пі, і ста­ло зро­зумі­ло в на­шо­му ви­пад­ку).

Однак по­вер­ні­мо­ся до май­бу­тньої всту­пної кам­па­нії. Пла­ну­є­ться, що ще одні­єю її но­ва­ці­єю ста­не змі­на тер­мі­нів про­ве­де­н­ня зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня. Ди­ре­ктор УЦОЯО по­яснює: «У 2015 р. ЗНО з укра­їн­ської мо­ви роз­по­чи­на­ло­ся ще у кві­тні, 2016-го — у трав­ні. Це вно­си­ло роз­лад в ор­га­ні­за­цію на­вчаль­но­го про­це­су. Ви­ни­ка­ло ба­га­то про­блем не ли­ше для 11-кла­сни­ків, а й для тих шкіл, на ба­зі яких фун­кціо­ну­ва­ли пун­кти те­сту­ва­н­ня. Ни­ні­шньо­го ро­ку ЗНО роз­по­чне­ться 23 трав­ня, ко­ли актив­ні на­вчаль­ні за­ня­т­тя за­вер­шу­ю­ться».

Те­сту­ва­н­ня з укра­їн­ської мо­ви і лі­те­ра­ту­ри відбудеться 23 трав­ня, іспан­ської, ні­ме­цької, фран­цузь­кої мов — 25 трав­ня, ан­глій­ської мо­ви — 29 трав­ня, ма­те­ма­ти­ки — 31 трав­ня, істо­рії Укра­ї­ни — 2 черв­ня, ро­сій­ської мо­ви — 6 черв­ня, біо­ло­гії — 8 черв­ня, гео­гра­фії — 12 черв­ня, фі­зи­ки — 14 черв­ня, хі­мії — 16 черв­ня.

Ін­фор­ма­ція про ре­зуль­та­ти основ­ної се­сії зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня з’яв­ля­ти­ме­ться на сто­рін­ках абі­ту­рі­єн­тів за та­ким гра­фі­ком: з укра­їн­ської мо­ви і лі­те­ра­ту­ри, іно­зем­них мов, ма­те­ма­ти­ка — до 15 черв­ня; з істо­рії Укра­ї­ни, біо­ло­гії, ро­сій­ської мо­ви — до 19 черв­ня; з гео­гра­фії, фі­зи­ки, хі­мії — до 23 черв­ня.

Не­що­дав­но Мі­но­сві­ти опри­лю­дни­ло про­ект Умов при­йо­му до ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів у 2017 р. Одна із про­по­зи­цій — у 2017 р. при­йма­ти сер­ти­фі­ка­ти ЗНО 2016-го та 2017-го ро­ків. (див. «Чи той це ви­па­док, ко­ли вар­то по­спі­ша­ти», DT.UA, 20 трав­ня 2016). Над про­е­ктом пра­цює ро­бо­ча гру­па. Які но­ва­ції при­не­суть за­твер­дже­ні й до­о­пра­цьо­ва­ні пра­ви­ла всту­пної кам­па­нії-2017 , бу­де ві­до­мо зов­сім ско­ро.

До­бре, що всі но­ва­ції ор­га­ні­за­то­ри про­це­су опра­цьо­ву­ють і по­ясню­ють за­зда­ле­гідь, одра­зу пі­сля за­вер­ше­н­ня по­пе­ре­дньої всту­пної кам­па­нії. Го­лов­не, щоб по­тім не вно­си­ли змін, як це вже бу­ва­ло не­о­дно­ра­зо­во за рі­зних мі­ні­стрів.

А по­ки що — зі стар­том. Ні пу­ху!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.