Шлях пе­ре­се­лен­ця: від ада­пта­ції до ін­те­гра­ції

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Ми­ну­ло три ро­ки від мо­мен­ту ма­со­во­го вну­трі­шньо­го пе­ре­се­ле­н­ня гро­ма­дян Укра­ї­ни з До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей.

Пра­гне­н­ня вря­ту­ва­ти вла­сне жи­т­тя, збе­рег­ти здо­ров’я ді­тей і близь­ких зму­шу­ва­ло за­ли­ши­ти свої до­мів­ки, ро­бо­ту, дру­зів і ро­ди­чів, змі­ни­ти спо­сіб і стиль жи­т­тя, по­їха­ти з ма­лої ба­тьків­щи­ни, де по­хо­ва­ні рі­дні та близь­кі. До­сі на­ко­чу­ю­ться сльо­зи від спо­га­дів жа­ху са­мо­го пе­ре­їзду, ко­ли кви­тків на по­їзди з До­не­цька не бу­ло до ве­ре­сня 2014 р., ко­ли зро­ста­ла від­по­від­аль­ність за важ­ко хво­ру ста­рень­ку ма­тір, яка вже два ро­ки ле­жа­ла, ко­ли на ву­ли­цях не ста­ло ні ма­шин, ні лю­дей у ци­віль­но­му, ко­ли з’яви­ли­ся лю­ди з ав­то­ма­та­ми, по­ча­ли лі­та­ти без­пі­ло­тни­ки, а в цен­трі мі­ста з’яви­ли­ся тан­ки.

Ми змо­гли вря­ту­ва­ти­ся та ви­їха­ти, на жаль, не всі. Але нам до­ве­ло­ся змі­ни­ти ста­тус рів­но­прав­них гро­ма­дян сво­єї кра­ї­ни на ста­тус пе­ре­се­лен­ця (або вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ної осо­би), від­чу­ти се­бе й жер­тва­ми, і вин­ни­ми, і за­су­джу­ва­ни­ми, і ти­ми, хто жер­тву­вав, і зне­до­ле­ни­ми. Але ми зро­би­ли свій ви­бір — збе­ре­гли вір­ність сво­їй кра­ї­ні, сво­їй ві­тчи­зні, не за­ли­ши­ли­ся там і не ви­їха­ли як бі­жен­ці.

Три ро­ки важ­ких ви­про­бу­вань і для лю­дей, і для кра­ї­ни змі­ни­ли ба­га­то чо­го. Еко­но­мі­чна си­ту­а­ція по­гір­ши­ла­ся, си­стем­на кри­за під­си­ли­ла­ся, бі­дність і со­ці­аль­на не­рів­ність зро­сли, очі­ку­ва­н­ня швид­ко­го за­кін­че­н­ня кон­флі­кту не справ­ди­ло­ся, кіль­кість ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців за­ли­ши­ло­ся на рів­ні, близь­ко­му до двох міль­йо­нів чо­ло­вік. Сві­то­ве спів­то­ва­ри­ство кон­ста­тує зро­ста­н­ня пе­ре­се­лен­ців і бі­жен­ців і в ін­ших кра­ї­нах, але Укра­ї­на по­сі­дає на 1 сі­чня 2017 р. во­сьме мі­сце за кіль­кі­стю ВПО пі­сля Си­рії, Ко­лум­бії, Іра­ну, Су­да­ну, Єме­ну, Ні­ге­рії та Пів­ден­но­го Су­да­ну.

Не бу­ло за­ко­но­дав­чої ба­зи й ін­сти­ту­тів із за­хи­сту прав та ін­те­ре­сів ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців, бу­ло від­су­тнє ро­зу­мі­н­ня со­ці­аль­но-пси­хо­ло­гі­чних осо­бли­во­стей ці­єї ка­те­го­рії на­се­ле­н­ня, не бу­ло які­сно­го та роз­гор­ну­то­го облі­ку пе­ре­мі­ще­них осіб за ві­ком, осві­тою, про­фе­сій­ним ста­ту­сом, за по­тре­бою в жи­тлі, ро­бо­ті, ме­ди­чних і осві­тніх по­слу­гах то­що.

У тер­мі­но­во­му по­ряд­ку, без ура­ху­ва­н­ня на­ціо­наль­но­го до­сві­ду, але з пра­гне­н­ням ба­зу­ва­ти­ся на між­на­ро­дних пра­во­вих нор­мах і на­сам­пе­ред на Ке­рів­них прин­ци­пах з пи­та­н­ня про пе­ре­мі­ще­н­ня осіб усе­ре­ди­ні кра­ї­ни, прийня­тих ООН як ре­ко­мен­да­цій­ні в 1998 р., був під­го­тов­ле­ний і ухва­ле­ний За­кон Укра­ї­ни «Про за­без­пе­че­н­ня прав і сво­бод вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб» (від 20 жов­тня 2014 р. №1706-VII). Тер­мі­но­вість прийня­т­тя цьо­го за­ко­ну зу­мо­ви­ла не­до­ско­на­лість йо­го пра­во­вих по­ло­жень. Во­ни ма­ли дис­кри­мі­на­цій­ний сто­сов­но вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб (ВПО) ха­ра­ктер, що збе­рі­га­є­ться до­те­пер.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.