На­ка­за­но ви­жа­ти…

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Ман­три про ре­фор­ми та роз­ви­ток обо­рон­но­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу кра­ї­ни ста­ли та­ким бу­ден­ним яви­щем у про­мо­вах укра­їн­ських чи­нов­ни­ків і фун­кціо­не­рів обо­рон­ки, що під­мі­ни­ли со­бою ре­аль­ність.

Ін­фор­ма­цій­ний про­стір за­по­ло­ни­ли свя­тко­ві зві­ти «Укр­обо­рон­про­му» про «ко­ло­саль­ні» до­ся­гне­н­ня в ре­фор­му­ван­ні та роз­ви­тку ві­тчи­зня­ної обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті, про тру­до­ві по­дви­ги з ви­ко­на­н­ня обо­рон­но­го за­мов­ле­н­ня, про гран­діо­зні звер­ше­н­ня в під­пи­сан­ні ве­ли­ких зов­ні­шньо­еко­но­мі­чних кон­тра­ктів, па­ра­дну пе­ре­да­чу вій­сько­вої те­хні­ки та озбро­єнь ар­мії. На жаль, це ли­ше «по­тьом­кін­ський» бік ме­да­лі.

Так уже ста­ло­ся, що на по­ча­тку сво­єї ка­ден­ції три ро­ки то­му П.по­ро­шен­ко по­са­див у крі­сло ке­рів­ни­ка дер­жав­но­го се­кто­ра обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті пред­став­ни­ка хер­сон­ської ав­то­мо­біль­ної ді­а­спо­ри — Р.ро­ма­но­ва, при­зна­чив­ши йо­му ку­ра­то­ра зі сво­їх най­ближ­чих бі­знес-пар­тне­рів — О.сви­нар­чу­ка (Глад­ков­сько­го, за ді­во­чим прі­зви­щем ма­те­рі). Остан­ній су­мі­стив по­са­ду пер­шо­го за­сту­пни­ка се­кре­та­ря РНБО з по­са­дою го­ло­ви Мі­жві­дом­чих ко­мі­сій із ВТС і пи­тань обо­рон­но-про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу — роз­ді­лив­ши тим са­мим із ни­ми від­по­від­аль­ність за все, що від­бу­ва­є­ться, а го­лов­не — не від­бу­ва­є­ться у цій сфе­рі. Так Пе­тро Оле­ксі­йо­вич при­єд­нав до сво­го ма­лень­ко­го про­ми­сло­во­го пря­ни­ка ве­ли­че­зний торт дер­жав­ної обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті й тим са­мим здо­був не тіль­ки пов­ний кон­троль над обо­рон­ним за­мов­ле­н­ням, над усі­ма фі­нан­со­ви­ми по­то­ка­ми ОПК все­ре­ди­ні кра­ї­ни й над усі­ма зов­ні­шньо­еко­но­мі­чни­ми кон­тра­кта­ми, а й над ті­ньо­вою сфе­рою збро­йо­во­го бі­зне­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.