Мо­но­по­лі­сти зно­ву хо­чуть не­по­мі­тно під­ви­щи­ти та­ри­фи. Те­пер це зв’язок

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Лю­дми­ла СИМОНОВА

Ма­буть, ні­хто не за­ми­слю­є­ться над тим, звід­ки бе­ру­ться та­ри­фи на пе­ре­си­ла­н­ня ли­стів та ін­ших по­што­вих від­прав­лень ва­гою до 2 кг. Але ми зна­є­мо, що є по­што­вий мо­но­по­ліст «Укр­по­шта», про яко­го зга­ду­ють, ко­ли тре­ба від­пра­ви­ти са­ме не­ве­ли­ку ко­ре­спон­ден­цію.

Пам’ятаю, як у на­шо­му ОСББ упер­ше при­зна­чи­ли рі­чні збо­ри і ми пі­шли на по­шту від­прав­ля­ти ли­сти ме­шкан­цям, яких не роз­шу­ка­ли. У не­ве­ли­чко­му за­ду­шли­во­му від­ді­лен­ні на­би­ла­ся ку­па на­ро­ду, чер­га ру­ха­ла­ся ду­же по­віль­но, і під за­кри­т­тя зда­ти всі від­прав­ле­н­ня ми не всти­га­ли, а це бу­ло ду­же ва­жли­во. То­му до­ве­ло­ся ро­би­ти те, що укра­їн­ці ро­блять зав­жди, — «до­мов­ля­ти­ся»... Тож якість по­слуг «Укр­по­шти» від­чу­ла на со­бі. До­бре, хоч ці­на для ре­ко­мен­до­ва­них ли­стів бу­ла не та­ка вже й ве­ли­ка. А чо­му не­ве­ли­ка?

А все то­му, що «Укр­по­шті» на­да­но пев­ні пе­ре­ва­ги, в обмін на які її ви­зна­но спе­ці­аль­ним на­ціо­наль­ним опе­ра­то­ром на­да­н­ня «уні­вер­саль­них по­слуг», і на ці по­слу­ги дер­жа­ва вста­но­ви­ла низь­кі та­ри­фи.

Що та­ке «уні­вер­саль­ні по­слу­ги»? Це по­слу­ги з пе­ре­си­ла­н­ня по­што­вих від­прав­лень ва­гою до 2 кг, тоб­то це і ли­сти, і до­го­во­ри, і па­ке­ти тен­дер­ної до­ку­мен­та­ції, які бі­зне­су до­во­ди­ться над­си­ла­ти па­чка­ми. А іно­ді це під­ру­чни­ки для шко­ля­рів і сту­ден­тів. Та­кож до та­ких по­слуг на­ле­жить пе­ре­си­ла­н­ня по­си­лок ва­гою до 10 кг. Як ви­дно, «уні­вер­саль­ні по­слу­ги» — це на­бір до­сить по­ши­ре­них і за­тре­бу­ва­них по­слуг.

Слід по­ясни­ти, що в усьо­му сві­ті на­ціо­наль­ні опе­ра­то­ри по­што­вих по­слуг зо­бов’язу­ю­ться на­да­ва­ти пе­ре­лік уні­вер­саль­них по­слуг по­што­во­го зв’яз­ку всьо­му на­се­лен­ню на всій те­ри­то­рії кра­ї­ни за ре­гу­льо­ва­ним та­ри­фом. На­при­клад, Єв­ро­ди­ре­кти­ва №97/67/ЄС від 15.12.1997 р., яка обов’яз­ко­ва для всіх кра­їн ЄС і яку має ім­пле­мен­ту­ва­ти Укра­ї­на в рам­ках Уго­ди про асо­ці­а­цію з ЄС, пе­ред­ба­чає зо­бов’яза­н­ня ко­жної дер­жа­ви за­без­пе­чи­ти пе­ре­си­ла­н­ня ли­стів ва­гою до 2 кг у рам­ках уні­вер­саль­них по­што­вих по­слуг (п. 4 ст. 3 Ди­ре­кти­ви). Так, це мо­же озна­ча­ти ро­бо­ту на зби­ток, то­му що та­риф єди­ний, — бай­ду­же, бу­де це до­став­ка з Ки­є­ва в Жи­то­мир чи, при­мі­ром, у глу­хе за­кар­пат­ське се­ло. Зби­тки в та­ких ви­пад­ках по­кри­ва­ю­ться дер­жав­ни­ми до­та­ці­я­ми або ін­ши­ми пре­фе­рен­ці­я­ми від дер­жа­ви. Але при цьо­му по­што­ви­ми по­слу­га­ми за­без­пе­чу­ю­ться як не­за­мо­жні вер­стви на­се­ле­н­ня, так і бі­знес, та й са­ма дер­жа­ва в осо­бі дер­жор­га­нів, що пе­ред­ба­че­но са­мою су­т­тю уні­вер­саль­ної по­слу­ги.

Так ось, у нас хо­чуть ві­ді­бра­ти пра­во пе­ре­си­ла­ти «Укр­по­штою» ли­сти, юри­ди­чні до­го­во­ри та ін­ші до­ку­мен­ти ва­гою по­над 50 г за ре­гу­льо­ва­ни­ми та­ри­фа­ми і да­ти мо­жли­вість «Укр­по­шті» вста­но­ви­ти но­ві, рин­ко­ві та­ри­фи на все, що пе­ре­ви­щує 50 г. Зро­би­ти це на­ма­га­ю­ться че­рез вне­се­н­ня змін до Пра­вил на­да­н­ня по­слуг по­што­во­го зв’яз­ку, за­твер­дже­них по­ста­но­вою Ка­бмі­ну №270 від 5 бе­ре­зня 2009 р. Тоб­то у про­е­кті змін іде­ться про те, що до уні­вер­саль­них по­слуг бу­де від­не­се­но тіль­ки пе­ре­си­ла­н­ня ли­стів ва­гою до 50 г. Від­по­від­но, по­слу­ги з пе­ре­си­ла­н­ня ін­ших ли­стів ав­то­ма­ти­чно ви­лу­ча­ю­ться з пе­ре­лі­ку уні­вер­саль­них по­слуг по­што­во­го зв’яз­ку. До­сить хи­трий хід з роз­ра­хун­ком на те, що гро­мад­сько­сті не до цьо­го, пи­та­н­ня ні­би дрі­бне, і ні­хто не по­мі­тить змі­ни цих пра­вил — ди­я­вол, як зав­жди, хо­ва­є­ться в де­та­лях.

Для ро­зу­мі­н­ня: лист ва­гою до 50 г — це два-три ар­ку­ші фор­ма­ту А4. Усі ін­ші ка­те­го­рії ли­стів, у яких пе­ре­си­ла­ю­ться до­го­во­ри, то­ва­ро­транс­порт­ні на­кла­дні, під­ру­чни­ки й де­ся­тки ви­дів ін­ших до­ку­мен­тів, пе­ре­ви­щу­ва­ти­муть цю ва­гу. Та­кі ли­сти що­дня від­прав­ля­ють ти­ся­чі дер­жав­них уста­нов, бан­ків, стра­хо­вих та ін­ших ком­па­ній. Це сер­йо­зна ча­сти­на рин­ку. На­ві­що і ко­му це по­трі­бно? Оче­ви­дно, що на­ціо­наль­ний опе­ра­тор хо­че «ви­ліз­ти» з бор­го­вої ями й по­ча­ти, на­ре­шті, за­ро­бля­ти, а не де­кла­ру­ва­ти зби­тки. При­чо­му за­ро­бля­ти «Укр­по­шта» бу­де не на по­лі­пшен­ні яко­сті по­слуг, не на за­лу­чен­ні біль­шої кіль­ко­сті спо­жи­ва­чів, яких во­на дав­но втра­ти­ла в ін­ших сфе­рах по­што­вих від­прав­лень, а на збіль­шен­ні вар­то­сті по­слу­ги, що є пря­мим по­ру­ше­н­ням ди­ре­кти­ви ЄС. При цьо­му «Укр­по­шта» за­ли­шає со­бі ча­сти­ну по­слу­ги, ли­сти до 50 г, в обмін на чи­ма­лі пре­фе­рен­ції від дер­жа­ви. Які?

На­при­клад, «Укр­по­шта» має пра­во орен­ду­ва­ти не­ру­хо­мість дер­жав­ної та ко­му­наль­ної вла­сно­сті за... 1 грив­ню — як бю­дже­тні й ме­ди­чні уста­но­ви, Пен­сій­ний фонд то­що. Але ви­ба­чте, якщо сьо­го­дні газ, який ви­до­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні, про­да­є­ться за ці­ною ім­порт­но­го, то чо­му не­ру­хо­мість, яка теж є на­ціо­наль­ним на­дба­н­ням, на­да­є­ться фа­кти­чно ко­мер­цій­ній ор­га­ні­за­ції на та­ких не­рин­ко­вих умо­вах? Чо­му «Укр­по­шта» за­ймає без­ліч об’єктів не­ру­хо­мо­сті, які їй не над­то й по­трі­бні, і на­віть здає їх в орен­ду за рин­ко­вою вар­ті­стю, а якщо орен­дує в дер­жа­ви — то за без­цінь? За­пи­та­н­ня «чо­му?», зви­чай­но, ри­то­ри­чне. Але якщо дер­жав­ний мо­но­по­ліст хо­че кон­ку­ру­ва­ти на рин­ку по­слуг по­што­вих від­прав­лень ва­гою по­над 50 г, то, мо­же, тре­ба роз­ді­ли­ти: му­хи окре­мо, ко­тле­ти окре­мо? Мо­же, за­ли­ши­ти ту ча­сти­ну, яка на­дає уні­вер­саль­ну по­слу­гу, і при­ва­ти­зу­ва­ти ту, що кон­ку­ру­ва­ти­ме на рин­ку за рин­ко­ви­ми та­ри­фа­ми?

Зви­чай­но, но­вий ме­не­джмент ком­па­нії «Укр­по­шта» з йо­го сту­пе­ня­ми МВА та до­сві­дом ро­бо­ти за кор­до­ном на­ла­што­ва­ний на отри­ма­н­ня при­бу­тку, і ба­жа­н­ня це ціл­ком зро­зумі­ле, осо­бли­во бе­ру­чи до ува­ги зар­пла­ти ме­не­дже­рів ві­чно зби­тко­во­го мо­но­по­лі­ста. Але ко­ли в хід ідуть не над­то ети­чні ін­стру­мен­ти, то стра­жда­ють спо­жи­ва­чі в Жи­то­ми­рі, за­кар­пат­ських се­лах та ін­ших ре­гіо­нах Укра­ї­ни, де, як і ра­ні­ше, не­має Ін­тер­не­ту, а по­шта —єди­ний зв’язок зі сві­том.

Ви­ве­де­н­ня ли­стів ва­гою 50 г і біль­ше зі спи­ску уні­вер­саль­них по­слуг до­зво­лить «Укр­по­шті» вста­нов­лю­ва­ти та­ри­фи на цей вид ко­ре­спон­ден­ції са­мо­стій­но і ро­би­ти це за за­ко­на­ми рин­ку, а іно­ді й впли­ва­ти на них, як це ро­блять мо­но­по­лі­сти: спо­ча­тку дем­пін­гу­ва­ти, ма­ю­чи най­більш роз­га­лу­же­ну ме­ре­жу по­што­вих від­ді­лень в Укра­ї­ні та отри­му­ю­чи при­бу­ток на дер­жав­но­му май­ні, а по­тім під­ви­щу­ва­ти та­ри­фи в тих ре­гіо­нах, де кон­ку­рен­ції вже не бу­де.

Спо­жи­ва­чам, як зав­жди, не да­ли шан­су на­віть озна­йо­ми­ти­ся з при­чи­ною не­спо­ді­ва­ної змі­ни в та­ри­фній по­лі­ти­ці. ¯ї не роз­кри­ли ні в по­ясню­валь­ній за­пи­сці, ні в Ана­лі­зі ре­гу­ля­тор­но­го впли­ву до про­е­кту по­ста­но­ви КМУ, що роз­мі­ще­ні на сай­ті Мі­нін­фра­стру­кту­ри. А тре­ба б на­ле­жно по­ін­фор­му­ва­ти лю­дей. Іна­кше ство­рю­є­ться вра­же­н­ня, що їх хо­чуть зму­си­ти пла­ти­ти біль­ше й зро­би­ти це так, щоб ті не по­мі­ти­ли.

Якщо пе­ре­лік уні­вер­саль­них по­слуг змі­нять, це вда­рить по га­ман­цях най­більш не­за­мо­жних гро­ма­дян. Уста­нов­лю­ва­ти та­ри­фи са­мо­стій­но — озна­чає, по-пер­ше, ро­би­ти це так, щоб це бу­ло ви­гі­дно для ком­па­нії та кон­ку­рен­то­спро­мо­жно сто­сов­но ці­но­вої по­лі­ти­ки ін­ших грав­ців рин­ку, а по-дру­ге — ма­кси­маль­но ви­ко­ри­ста­ти своє мо­но­поль­не ста­но­ви­ще на цьо­му рин­ку. Без­умов­но, віль­не та­ри­фо­утво­ре­н­ня на ли­сти ва­гою 50 г і біль­ше зро­бить до­рож­чим їх пе­ре­си­ла­н­ня. При­чо­му зро­ста­н­ня цін від­чу­ють не тіль­ки лю­ди, а й ти­ся­чі рі­зних ком­па­ній та уста­нов. Тим-та­ки ор­га­нам дер­жав­ної вла­ди, які шлють ве­ли­че­зний ма­сив ко­ре­спон­ден­ції гро­ма­дя­нам і бі­зне­су, бу­де не­со­лод­ко, то­му що бю­дже­ти на до­став­ку ли­стів зро­стуть.

Крім то­го, про­по­зи­ція ви­да­є­ться ду­же не­по­слі­дов­ною в кон­текс­ті єв­ро­ін­те­гра­ції Укра­ї­ни. Курс Укра­ї­ни на асо­ці­а­цію з Єв­ро­пою за­фі­ксо­ва­но в Уго­ді про асо­ці­а­цію з ЄС. Під­пи­сав­ши її, Укра­ї­на зо­бов’яза­ла­ся ім­пле­мен­ту­ва­ти по­ло­же­н­ня єв­ро­ди­ре­ктив, а не по­ру­шу­ва­ти їх за пер­шої ж на­го­ди.

Єв­ро­ди­ре­кти­ви зо­бов’язу­ють Укра­ї­ну ухва­лю­ва­ти за­ко­ни, не­об­хі­дні для то­го, щоб за­галь­не по­што­ве об­слу­го­ву­ва­н­ня як мі­ні­мум вклю­ча­ло збір, сор­ту­ва­н­ня, транс­пор­ту­ва­н­ня та ви­да­чу по­што­вих від­прав­лень ва­гою до 2 кг; збір, сор­ту­ва­н­ня, транс­пор­ту­ва­н­ня та ви­да­чу по­си­лок ва­гою до 10 кг, а та­кож по­слу­ги ре­ко­мен­до­ва­них від­прав­лень і від­прав­лень з ого­ло­ше­ною цін­ні­стю

Ця нор­ма ре­гла­мен­тує на­ле­жність ли­стів ма­сою до 2 кг до уні­вер­саль­них по­слуг. А в укра­їн­ській по­што­вій га­лу­зі, як ви­яви­ло­ся, є мо­но­по­лі­сти, яким єв­ро­ди­ре­кти­ви — не указ.

Си­ту­а­ція з уні­вер­саль­ною по­слу­гою — яскра­вий при­клад дер­жав­но­го ло­бі­зму, ко­ли ти­хцем змі­ню­ю­ться пра­ви­ла, а спо­жи­ва­чів зму­шу­ють пла­ти­ти біль­ше, збе­рі­га­ю­чи всі пе­ре­ва­ги мо­но­по­лі­ста уні­вер­саль­ної по­слу­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.