Кан­ська ли­хо­ман­ка

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ле­ся ІЛЛЄНКО

Го­лов­ні хі­ти не­що­дав­ньо­го, 70-го, юві­лей­но­го Кан­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю — не­за­ба­ром в укра­їн­сько­му про­ка­ті: «Ква­драт», «Лу­ка­вий ко­ха­нець», «На ме­жі», «Хеп­пі­енд».

Як ві­до­мо, 70-й Кан­ський фе­сти­валь був ці­ка­вий ба­га­тьом кі­но­ма­нам ви­шу­ка­ною і зір­ко­вою кон­кур­сною про­гра­мою. Свої но­ві ро­бо­ти на кон­курс по­да­ли, мо­жна ска­за­ти, най­кра­щі ре­жи­се­ри сві­ту — Мі­ха­ель Ха­не­ке, Фран­суа Озон, Ру­бен Естлунд, Ан­дрій Звя­гін­цев і ба­га­то ін­ших.

Упро­довж пів­ро­ку в укра­їн­ський про­кат ви­йдуть де­які кар­ти­ни з кан­сько­го по­че­сно­го спи­ску, про які спе­ре­ча­ли­ся і кри­ти­ки, і гля­да­чі. Це стрі­чки, які здо­бу­ли ва­жли­ві на­го­ро­ди або зов­сім за­ли­ши­ли­ся без на­го­род, ви­кли­кав­ши не­вдо­во­ле­н­ня ба­га­тьох фа­нів.

Го­ло­вою жу­рі Канн-2017 був ви­да­тний іспан­ський ре­жи­сер Пе­дро Аль­мо­до­вар. Су­дя­чи з усьо­го, він пал­ко під­три­мав при­су­дже­н­ня «Зо­ло­тої паль­мо­вої гіл­ки» філь­му «Ква­драт» шве­да Ру­бе­на Естлун­да. Цю стрі­чку мо­жна бу­де по­ба­чи­ти на укра­їн­ських екра­нах уже у ве­ре­сні. Го­лов­ний ге­рой філь­му — Крі­сті­ан — пра­цює ку­ра­то­ром у му­зеї су­ча­сно­го ми­сте­цтва, ви­хо­вує до­ньок. Одно­го ра­зу в ньо­го по­цу­пи­ли те­ле­фон і га­ма­нець, і ку­ра­тор зва­жу­є­ться на вла­сне роз­слі­ду­ва­н­ня, не пі­до­зрю­ю­чи, які по­дії йо­го очі­ку­ють по­пе­ре­ду. У го­лов­них ро­лях — Клас Банг, Елі­за­бет Мосс, До­мі­нік Вест. Аль­мо­до­вар за­зна­чив, що «Ква­драт» отри­мав зо­ло­то Канн за до­слі­дже­н­ня ди­кта­ту­ри по­лі­тко­ре­ктно­сті.

Хто знає, мо­жли­во, скла­дні твор­чі сто­сун­ки, а мо­жли­во, й твор­чі рев­но­щі впли­ну­ли на те, що без на­го­ро­ди за­ли­шив­ся Фран­суа Озон, один з лі­де­рів су­ча­сно­го єв­ро­пей­сько­го кі­но. У кон­кур­сі фе­сти­ва­лю фі­гу­ру­ва­ла йо­го но­ва стрі­чка «Лу­ка­вий ко­ха­нець». Ре­жи­сер про­дов­жує до­слі­джу­ва­ти те­му се­ксу­аль­но­сті, про­по­нує в сю­же­ті ша­ра­ди й по­двій­ні ігри. Мо­ло­да Хлоя по­тра­пляє на при­йом до пси­хо­те­ра­пев­та По­ля, щоб по­збу­ти­ся де­пре­сії. Во­на уяви­ти не мо­же, чим обер­не­ться це лі­ку­ва­н­ня. У го­лов­них ро­лях — Ма­ри­на Вакт, Же­ре­мі Ре­ньє. В Укра­ї­ні цей фільм пла­ну­є­ться до по­ка­зу в жов­тні. На­пе­ре­до­дні кан­сько­го кон­кур­су ви­ни­кли роз­мо­ви про мо­жли­вий ре­корд, якщо ра­птом Мі­ха­ель Ха­не­ке отри­має за свій но­вий фільм «Хеп­пі-енд» чер­го­ву гіл­ку. І ви­яви­ться не­д­ося­жним кі­но­чем­піо­ном для ре­шти кі­но­сві­ту. Однак трі­ум­фу не ста­ло­ся. Ха­не­ке за­ли­шив­ся по­ки що дво­ра­зо­вим во­ло­да­рем зо­ло­та Канн. Про­те фільм ви­да­тно­го ре­жи­се­ра — справ­жнє свя­то для кі­но­ма­нів. Дія кар­ти­ни від­бу­ва­є­ться на тлі мі­гра­цій­ної кри­зи в ЄС. Ба­га­ті фран­цу­зи жи­вуть за кіль­ка кі­ло­ме­трів від та­бо­ру мі­гран­тів. Два сві­ти від­дзер­ка­лю­ю­ться, рі­зні до­лі пе­ре­ти­на­ю­ться. У го­лов­них ро­лях — Іза­бель Юп­пер, То­бі Джонс, Ма­тьє Кас­со­віц.

Фільм Ха­не­ке обі­ця­ють в Укра­ї­ні на по­ча­тку 2018-го. А на­при­кін­ці сер­пня — «Хо­ро­ший час». Це кри­мі­наль­на дра­ма бра­тів Сед­фі з Ро­бер­том Пат­тін­со­ном. Жанр філь­му — три­лер. Дія кар­ти­ни роз­гор­та­є­ться в Нью­йор­ку. Ге­рой Пат­тін­со­на ра­зом з не­до­ум­ку­ва­тим бра­том по­гра­бу­вав банк, але все скла­да­є­ться всу­пе­реч їхньо­му пла­ну. Кар­ти­на має хо­ро­ші від­гу­ки кі­но­кри­ти­ків. Однак «Паль­мо­ва гіл­ка» їй так і не ді­ста­ла­ся.

Ще один фільм з кан­ської обойми, який з’яви­ться на укра­їн­ських екра­нах у ли­сто­па­ді, — «На ме­жі». Ре­жи­сер — Фа­тіх Акін. У го­лов­ній ро­лі — Ді­а­на Крю­гер. Во­на грає жін­ку, яка че­рез те­ракт втра­ти­ла си­на й чо­ло­ві­ка. Актри­са бу­ла на­зва­на най­кра­щою в рам­ках 70-го Кан­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю. Крю­гер при­свя­ти­ла свою пе­ре­мо­гу всім жер­твам те­ро­ри­сти­чних атак у всьо­му сві­ті.

Кадр з філь­му «Ква­драт»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.