Фе­сти­валь те­а­трів «Мо­ло­ко»: «Мо­же, шось по­лу­чи­ться»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Дми­тро ЛЕВИЦЬКИЙ

Че­рез мі­сяць, 1 сер­пня, в Оде­сі стар­тує юві­лей­ний 10-й фе­сти­валь те­а­трів «Мо­ло­ко», що цьо­го­річ пре­зен­тує стро­ка­ту ма­пу укра­їн­ських те­а­траль­них до­ся­гнень у рі­зних жан­рах та на­пря­мах.

Цей фе­сти­валь — не­дер­жав­ний. У ньо­го не­має ва­го­мої фі­нан­со­вої під­трим­ки з бо­ку Мін­куль­ту або ін­ших дер­жав­них ін­сти­ту­цій. Але спра­ва, яку ро­блять фе­сти­валь­ні ен­ту­зі­а­сти, — ва­го­ма, сер­йо­зна: при­вер­ну­ти ува­гу те­плої ко­ло­ри­тної Оде­си до здо­бу­тків са­ме укра­їн­сько­го те­а­тру. Адже, як ві­до­мо, Оде­са з дав­ніх-да­вен — це сто­ли­ця га­стро­ле­рів, шан­со­ньє, гу­мо­ру­са­ти­ри та ін­ших ла­со­щів.

От­же, «Мо­ло­ко» як фе­сти­валь екс­пе­ри­мен­таль­но­го та по­лі­фо­ні­чно­го на­пря­му і дає мо­жли­вість оде­си­там ску­шту­ва­ти те­а­траль­них страв — іно­ді не­спо­ді­ва­них, іно­ді ду­же го­стрих, а іно­ді — й від­вер­то про­во­ка­тив­них.

Та­кі спро­би ча­стень­ко на фе­сти­ва­лі ви­яв­ля­ю­ться вда­ли­ми. На­при­клад, са­ме під па­тро­на­том «Мо­ло­ка» сво­го ча­су здо­бу­ла успіх в Оде­сі по­пу­ляр­на ви­ста­ва Іва­но-фран­ків­сько­го те­а­тру іме­ні І.фран­ка «Со­лод­ка Да­ру­ся» за тво­ром М.ма­ті­ос. Скла­дну істо­ри­чну те­му сприйня­ли оде­си­ти зі сльо­за­ми на очах, зі сло­ва­ми вдя­чно­сті.

Ни­ні­шнє, де­ся­те «Мо­ло­ко», на дум­ку йо­го ор­га­ні­за­то­ра, іні­ці­а­то­ра й кре­а­то­ра Ми­хай­ла Жу­рав­ля, про­дов­жує свою нон­кон­фор­міст­ську та екс­пе­ри­мен­таль­ну ре­пер­ту­ар­ну лі­нію. Бо ж у фе­сти­валь­ній афі­ші — ви­ста­ви від мо­ло­дих ре­жи­се­рів, від те­а­трів-сту­дій. Є на­віть ви­ста­ви з еле­мен­та­ми цир­ку.

Фе­сти­валь три­ва­ти­ме 5 днів: з 1 по 5 сер­пня. Від­кри­є­ться вже ду­же ві­до­мою в Укра­ї­ні ви­ста­вою «Ка­лі­ка з остро­ва Іні­шма­ан» за п’єсою Мар­ті­на Мак­до­на­ха (Рів­нен­ський те­атр, ре­жи­сер Во­ло­ди­мир Пе­трів). То­рік ця по­ста­нов­ка здо­бу­ла Гран-прі «Мо­ло­ка», і, за тра­ди­ці­єю, ви­ста­ва від­кри­ва­ти­ме но­вий фест. Рів­нен­ський актор Ігор Ні­ко­ла­єв, який ви­ко­нав роль ка­лі­ки Біл­лі, остан­нім ча­сом та­кож став ві­до­мим да­ле­ко за ме­жа­ми рі­дно­го мі­ста: йо­го за­про­шу­ють у гу­чні сто­ли­чні те­а­траль­ні про­е­кти.

Цьо­го­річ у про­гра­мі «Мо­ло­ка» є ще один Мак­до­нах — від Ки­їв­сько­го те­а­тру «Зо­ло­ті во­ро­та». Це «Ко­ро­ле­ва кра­си» у по­ста­нов­ці Ма­кси­ма Го­лен­ка. Ви­ста­ва, яка ко­ри­сту­є­ться у сто­ли­ці ве­ли­ким успі­хом.

З Хар­ко­ва до Оде­си за­ві­тає «Те­атр 19» із ко­ме­ді­єю «Звір­ські істо­рії». З Кри­во­го Ро­гу — Те­атр «Ре­во­лю­цій­на, 13» із мю­зи­клом «По­ві­ри­ти в ме­те­ли­ків». З Рів­но­го — Те­атр «Со­нях» із тра­гі­ко­ме­ді­єю «Ака­де­мія смі­ху». З Іва­но-фран­ків­ська —сту­дій­ний те­атр «ЖИВБУВПЕС» із ди­тя­чою ви­ста­вою «Ян­гол у пі­тьмі».

Са­мі оде­си­ти з те­а­траль­ної сту­дії «Ова­ція» за­про­по­ну­ють свою вер­сію «Ма­лень­ко­го прин­ца». А ки­їв­ський те­атр ті­ней «Papasony» пре­зен­тує істо­ри­чну дра­му «Ро­ксо­ла­на».

Зі сто­ли­ці до Оде­си та­кож за­ві­тає Укра­їн­ський Ма­лий дра­ма­ти­чний те­атр — із ви­ста­вою «Мо­же, шось по­лу­чи­ться» (за мо­ти­ва­ми п’єси Ва­си­ля Сі­га­рє­ва). Ця сце­ні­чна істо­рія ре­а­лі­зо­ва­на в рам­ках про­гра­ми ре­жи­сер­ських де­бю­тів «Крок за кро­ком» (по­ста­нов­ка Іри­ни Ши­мо­няк).

І це да­ле­ко не пов­ний пе­ре­лік про­е­ктів, які пе­ред­ба­ча­ю­ться у про­гра­мі юві­лей­но­го «Мо­ло­ка». За­пла­но­ва­ні та­кож зу­стрі­чі з ві­до­ми­ми укра­їн­ськи­ми пи­сьмен­ни­ка­ми, пре­зен­та­ції но­вих кни­жок, твор­чі дис­ку­сії. Го­лов­ний фе­сти­валь­ний май­дан­чик — Оде­ський куль­тур­ний центр на ву­ли­ці Ва­си­ля Сту­са, 2-б. У фе­сти­валь­ній про­гра­мі мо­жли­ві до­пов­не­н­ня-уто­чне­н­ня, але свя­то від­бу­де­ться за будь-якої по­го­ди.

Сце­на з ви­ста­ви «Ко­ро­ле­ва кра­си» (Ки­їв­ський те­атр «Зо­ло­ті Во­ро­та»)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.