Спра­ва #0

Пер­спе­кти­ви роз­слі­ду­ва­н­ня про до­ве­де­н­ня При­ват­бан­ку до не­пла­то­спро­мо­жно­сті

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Чер­го­вий ви­ток «при­ва­тів­ської» епо­пеї роз­по­чав­ся з очі­ку­ва­ної ба­га­тьма по­дії — Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра від­кри­ла кри­мі­наль­ні спра­ви про до­ве­де­н­ня При­ват­бан­ку до не­пла­то­спро­мо­жно­сті (ст. 218 і 220 ККУ).

Сен­са­цій­ні прес-кон­фе­рен­ції, до­пи­ти та об­шу­ки ство­рю­ють від­чу­т­тя актив­ної ді­яль­но­сті пра­во­охо­рон­ців. Шко­да тіль­ки, що спі­зни­ли­ся во­ни десь на рік-пів­то­ра. Бен­те­жить у цій істо­рії ба­га­то чо­го. На­ві­що, на­при­клад, вла­што­ву­ва­ти «ма­ски­шоу» у цен­траль­но­му офі­сі вже дер­жав­но­го При­ват­бан­ку, якщо йо­го но­ве прав­лі­н­ня ні­чо­го при­хо­ву­ва­ти від слід­ства не мо­же та в опо­рі слу­жи­те­лям не за­ці­кав­ле­не? Шоу, зви­чай­но, вра­жа­ю­че. Імо­вір­но, ско­ро укра­їн­ських си­ло­ви­ків по­чнуть за­про­шу­ва­ти в Гол­лі­вуд для по­ста­нов­ки ба­таль­них сцен, але чи до цьо­го пра­гнуть слід­чі? Не зов­сім зро­зумі­ло, ко­го за­про­шу­ють на до­пи­ти в ГПУ, якщо, за ін­фор­ма­ці­єю DT.UA, 11 фі­гу­ран­тів «при­ва­тів­ської» спра­ви ого­ло­ше­но в між­на­ро­дний роз­шук. А ще не­ясно, чо­му пра­во­охо­рон­ці не кли­чуть на роз­мо­ву пред­став­ни­ків НБУ, нев­же до них у слід­ства не­має пи­тань?

У цен­трі роз­слі­ду­ва­н­ня ГПУ кре­ди­ти на за­галь­ну су­му в 137 млрд грн, ви­да­ні на­при­кін­ці 2016 р. 36 ком­па­ні­ям. Справ­ді, на по­ча­тку 2016-го в рам­ках про­гра­ми ре­ка­пі­та­лі­за­ції вла­сни­ки бан­ку взя­ли на се­бе зо­бов’яза­н­ня з ре­стру­кту­ри­за­ції кре­ди­тно­го порт­фе­ля. Уже влі­тку 2016 р. то­ді ще го­ло­ва НБУ Гон­та­ре­ва ка­за­ла, що сум­ні­ва­є­ться в то­му, що взя­ті зо­бов’яза­н­ня бу­де ви­ко­на­но. У жов­тні-ли­сто­па­ді 2016-го бу­ло про­ве­де­но ре­стру­кту­ри­за­цію в об­ся­зі 137 млрд грн. Пі­зні­ше Гон­та­ре­ва на­зва­ла її фі­ктив­ною, бо в ре­зуль­та­ті «одні ком­па­ні­ї­пу­сту­шки змі­ни­ли­ся ін­ши­ми», при­на­гі­дно кон­вер­ту­вав­ши ва­лю­тні кре­ди­ти в грив­не­ві. Гро­ші, за сло­ва­ми екс-го­ло­ви НБУ, дав­но ви­ве­ли, а фі­ктив­ність ре­стру­кту­ри­за­ції й від­по­від­ної ді­ри в ба­лан­сі бу­ло ні­би­то під­твер­дже­но ау­ди­том, іні­ці­йо­ва­ним ре­гу­ля­то­ром, у ре­зуль­та­ті яко­го й бу­ло про­ве­де­но на­ціо­на­лі­за­цію При­ват­бан­ку.

Ко­ли істо­рія сплив­ла в ЗМІ, екс-вла­сни­ки бан­ку ви­сло­ви­ли ін­шу то­чку зо­ру, за­явив­ши, що «ре­стру­кту­ри­за­ція» від­бу­ва­ла­ся під чуй­ним ке­рів­ни­цтвом за­сту­пни­ка го­ло­ви НБУ К.рож­ко­вої, для чо­го в банк при­бу­ла ко­ман­да з 30 спів­ро­бі­тни­ків Нац­бан­ку та пред­став­ни­ки Ernst&yong і фір­ми, на які бу­ло пе­ре­о­форм­ле­но кре­ди­ти, ви­би­ра­ли­ся ре­гу­ля­то­ром.

Уже ни­ні по­ки ще го­ло­ва прав­лі­н­ня При­ват­бан­ку О.шла­пак до­дав по­дро­биць істо­рії, по­ві­до­мив­ши, що Нац­бан­ку на­да­ва­ли­ся не­до­сто­вір­ні да­ні що­до не­по­кри­то­го кре­ди­тно­го ри­зи­ку та не­сфор­мо­ва­них ре­зер­вів. Са­мих же по­зи­чаль­ни­ків не пе­ре­ві­ря­ли на пов’яза­ність, а їхнє фі­нан­со­ве ста­но­ви­ще шту­чно за­ви­щу­ва­ли, чо­го Нац­банк, з не­зро­зумі­лих при­чин, пе­ре­ві­ри­ти не міг. Ві­до­мі екс­пер­ти укра­їн­сько­го арт-рин­ку роз­по­ві­ли DT.UA, які по­дії на цьо­му-та­ки рин­ку в умов­но­му се­зо­ні (ве­ре­сень-2016 — чер­вень-2017) ви­яви­ли­ся най­більш зна­ко­ви­ми, а які тен­ден­ції — три­во­жни­ми.

Якщо до арт-жи­т­тя за­сто­су­ва­ти ка­лен­дар­ні стан­дар­ти те­а­траль­них се­зо­нів, то за та­кий зві­тний пе­рі­од теж мо­жна ви­яви­ти чи­ма­ло і ці­ка­вих по­дій. Яви­ща укра­їн­ської арт-сце­ни, тим біль­ше сьо­го­дні, ці­ка­ві й прин­ци­по­ві, оскіль­ки вій­на на Схо­ді Укра­ї­ни по­мі­тно впли­ну­ла на фі­нан­со­ві роз­кла­ди все­ре­ди­ні са­мо­го арт-рин­ку.

Тим ча­сом де­да­лі актив­ні­ши­ми ста­ють мо­ло­ді укра­їн­ські ху­до­жни­ки — на За­хо­ді.

У су­спіль­стві, як з’ясу­ва­ло­ся, дав­но ви­зрі­ла ідея Му­зею су­ча­сно­го ми­сте­цтва.

А зна­ме­ни­тий «Ми­сте­цький Ар­се­нал» з при­хо­дом но­во­го ке­рів­ни­цтва роз­по­чав но­вий пе­рі­од ми­сте­цько­го жи­т­тя.

До ре­чі, Оле­ся Остров­ська­лю­та (ген­ди­ре­ктор «Ар­се­на­лу»)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.