Арт-се­зон: по­гро­ми ви­ста­вок, пе­ре­за­ван­та­же­н­ня «Ар­се­на­лу», Боб Ми­хай­лов на бі­є­на­ле

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

не­дав­но у FB за­ли­ши­ла сим­пто­ма­ти­чний пост: «Зда­є­ться, те­атр стає the new cool. Як п’ять ро­ків то­му бу­ло су­ча­сне ми­сте­цтво».

Із цьо­го, зві­сно, не ви­пли­ває, що су­ча­сне укра­їн­ське ми­сте­цтво зав­мер­ло на ру­бе­жі п’яти­рі­чної дав­но­сті. Во­но роз­ви­ва­є­ться, ви­до­змі­ню­є­ться. І про­во­кує рі­зні дум­ки-ко­мен­та­рі ав­то­ри­те­тних екс­пер­тів — у на­шо­му ви­пад­ку за під­сум­ка­ми умов­но­го се­зо­ну 2016—2017.

«Пар­ла­мент» Ми­хай­ло­ва — до­стой­ний про­ект на бі­є­на­ле»

Ігор АБРАМОВИЧ, арт-ди­лер

— Го­во­ря­чи про між­на­ро­дну сце­ну, її зна­ко­ві арт-по­дії в пе­рі­од осінь-2016 — лі­то-2017, на­сам­пе­ред, тре­ба го­во­ри­ти про Ве­не­цій­ську бі­є­на­ле, де Укра­ї­ну пред­став­ляє Бо­рис Ми­хай­лов з уча­стю груп Жу­жал­ка і SVITER, Іва­на Сві­тли­чно­го, Ан­то­на Бе­лін­сько­го. Лі­то в на­шій кра­ї­ні — це не тіль­ки ве­се­лі ка­ні­ку­ли, від­пу­скна кам­па­нія, про­гу­лян­ки, пі­кні­ки та пля­жний від­по­чи­нок.

Ме­ди­ки на­га­ду­ють, що во­дно­час це ще й по­ра три­во­ги на­шої: по­стій­но тре­ба пиль­ну­ва­ти, аби ра­птом не опи­ни­ти­ся на лі­кар­ня­но­му ліж­ку чи, не дай бо­же, не про­ве­сти від­пус­тку в ре­а­ні­ма­ції. Ни­ні­шньо­го лі­та та­ких «ра­птом» за­фі­ксо­ва­но, на жаль, на­ба­га­то біль­ше, ніж у по­пе­ре­дні ро­ки. В ба­га­тьох обла­стях по­ши­рю­є­ться кір— вже за­хво­рі­ло по­над ти­ся­чу ді­тей і до­ро­слих, в Оде­сі від ці­єї хво­ро­би по­мер­ло двоє ма­лю­ків. Як бу­ти ба­тькам: вез­ти ди­ти­ну на оздо­ров­ле­н­ня чи три­ма­ти вдо­ма, щоб уни­кну­ти кон­та­кту з хво­ри­ми ді­тьми?..

Чим силь­ні­ша спе­ка, тим біль­ше про­блем із хар­чу­ва­н­ням. Кіль­кість по­тер­пі­лих від хар­чо­вих отру­єнь зро­стає день у день, один тіль­ки ки­їв­ський ре­сто­ран від­пра­вив у лі­кар­ню май­же 40 сво­їх го­стей, на­го­ду­вав­ши їх су­ші. У кіль­кох обла­стях, а та­кож у Ки­є­ві лю­ди за­ра­зи­ли­ся бо­ту­лі­змом, є ле­таль­ні ви­пад­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.