Пен­сій­на ре­фор­ма. У по­шу­ках іде­а­лу

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

та­ки, не мо­жна ви­клю­чи­ти й різ­ких стриб­ків ін­фля­ції, на­при­клад, у зв’яз­ку з при­хо­дом до вла­ди по­пу­лі­стів. І то­ді вне­ски не по­кри­ва­ти­муть ін­де­кса­цію пен­сій. Зре­штою, сам факт вста­нов­ле­н­ня ав­то­ма­ти­чної ін­де­кса­ції пен­сій слід за­ра­ху­ва­ти до акти­ву роз­ро­бни­ків ре­фор­ми.

А от прив’яз­ку до роз­ра­хун­ко­во­го тер­мі­ну пе­ре­бу­ва­н­ня на пен­сії у про­е­кті не пе­ред­ба­че­но, хо­ча це один з най­ва­жли­ві­ших па­ра­ме­трів ста­біль­ної пен­сій­ної си­сте­ми. Адже з ро­стом акту­ар­но­го ві­ку (як це не сум­но — це се­ре­дній вік смер­ті пен­сіо­не­ра, який в Укра­ї­ні на сьо­го­дні ста­но­вить 78 ро­ків) зро­ста­ти­муть і ви­да­тки Пен­сій­но­го фон­ду. То­му по­трі­бно бу­де по­стій­но ко­ри­гу­ва­ти, пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но, тер­мін ви­хо­ду на пен­сію. У той час як ви­мо­га що­до на­ко­пи­че­н­ня ко­штів на мі­ні­маль­ну пен­сію з одно­го бо­ку і по­сту­по­ве зро­ста­н­ня акту­ар­но­го ві­ку спо­ну­ка­ти­ме за­стра­хо­ва­них осіб якнай­дов­ше за­ли­ша­ти­ся в актив­но­му жит­ті. Що­прав­да, за­ко­но­про­е­ктом пе­ред­ба­че­но збіль­ше­н­ня роз­мі­ру пен­сії при пі­зньо­му ви­хо­ді на неї, однак ця нор­ма не має фор­муль­но­го ха­ра­кте­ру — тож ви­гля­дає шту­чною, а от­же, вра­зли­вою до по­лі­ти­чних рі­шень.

Уряд ба­дьо­ро за­яв­ляє, що в ра­зі вті­ле­н­ня ре­фор­ми де­фі­цит пен­сій­но­го фон­ду бу­де по­до­ла­но за сім ро­ків. Та­кий опти­мізм спи­ра­є­ться на фе­но­мен ро­сту се­ре­дньої зар­пла­ти, що ви­ник пі­сля нор­ма­тив­но­го збіль­ше­н­ня уря­дом мі­ні­маль­ної. Однак та­ке яви­ще не є по­стій­ним — рі­ше­н­ня уря­ду спів­па­ло з кон’юн­кту­рою рин­ку, який зго­ло­днів за ква­лі­фі­ко­ва­ною ро­бо­чою си­лою. За пев­ний час по­пит та про­по­зи­ція на рин­ку пра­ці зрів­ня­ю­ться, і іні­ці­а­ти­ви уря­ду що­до збіль­ше­н­ня мі­ні­маль­ної зар­пла­ти тіль­ки тро­хи змен­шу­ва­ти­муть роз­мір ви­плат «у кон­вер­ті», але не бу­дуть дже­ре­лом по­стій­но­го пе­ре­ва­жа­н­ня на­ро­щу­ва­н­ня вне­сків по­рів­ня­но зі збіль­ше­н­ням пен­сій. Тим біль­ше, що пе­ред­ба­че­но ав­то­ма­ти­чне від­слід­ко­ву­ва­н­ня її до се­ре­дньої зар­пла­ти. Ефект змен­ше­н­ня ім­плі­ко­ва­но­го бор­гу, тоб­то умов­но­го на­ко­пи­чу­ва­н­ня че­рез ура­ху­ва­н­ня зни­же­н­ня рів­ня вне­сків ста­не від­чу­тним ли­ше за двад­цять ро­ків. А де­фі­цит Пен­сій­но­го фон­ду тре­ба змен­шу­ва­ти вже за­раз — до­та­ції Пен­сій­но­му фон­ду з дер­жав­но­го бю­дже­ту є най­біль­шою стат­тею йо­го ви­да­тків. І єди­ним сер­йо­зним спосо­бом зба­лан­су­ва­н­ня до­хо­дів та ви­да­тків Пен­сій­но­го фон­ду є са­ме збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті за­стра­хо­ва­них. Тут у нас ко­ло­саль­ні ре­зер­ви по­рів­ня­но з ін­ши­ми кра­ї­на­ми Єв­ро­пи. Так, за­стра­хо­ва­них пра­цю­ю­чих в Укра­ї­ні ли­ше тро­хи біль­ше 10 млн, при за­галь­ній кіль­ко­сті пра­це­зда­тних по­над 20 млн. У той же час кіль­кість пен­сіо­не­рів за ві­ком теж ся­гає 10 млн, що май­же від­по­від­ає кіль­ко­сті гро­ма­дян Укра­ї­ни ві­ком стар­ше 58 ро­ків — се­ре­дньо­му ві­ку ви­хо­ду на пен­сію. Тоб­то пен­сію отри­му­ва­ти хо­чуть всі, а ро­би­ти вне­ски на неї — тіль­ки ко­жен дру­гий. Зві­сно, з ча­сом лю­ди, які не дба­ли про свою ста­рість, зі­ткну­ться з не­ми­ну­чим без­гро­шів’ям у по­хи­ло­му ві­ці, але будь­те пев­ні, во­ни ні­ко­ли не кар­та­ти­муть за це се­бе — в усьо­му вин­ною бу­де дер­жа­ва. І їхні на­рі­ка­н­ня обов’яз­ко­во під­хо­плять по­лі­ти­ка­ни, обі­ця­ю­чи «все ві­ді­бра­ти і по­ді­ли­ти» за го­ло­си на ви­бо­рах. То­му за­охо­че­н­ня здій­сню­ва­ти пен­сій­ні вне­ски слід за­кла­сти вже сьо­го­дні. Одне з них «бру­ти­за­ція» зар­плат, тоб­то пе­ре­ве­де­н­ня вне­сків до Пен­сій­но­го фон­ду з на­ра­ху­вань на фонд зар­пла­ти до від­ра­ху­вань із зар­пла­ти. На ба­лан­сі під­при­ємств це не ві­діб’ється, але кар­ди­наль­но змі­нить став­ле­н­ня ро­бо­то­дав­ців до та­ких вне­сків, оскіль­ки во­ни пе­ре­ста­нуть бу­ти до­да­тко­вим по­да­тком. Та й на­йма­ний пра­ців­ник сер­йо­зні­ше ста­ви­ти­ме­ться до офі­цій­них ви­плат за­ро­бі­тної пла­ти — адже в ко­рін­ці ві­до­мо­сті про зар­пла­ту фі­гу­ру­ва­ти­муть йо­го осо­би­сті від­ра­ху­ва­н­ня на май­бу­тню пен­сію. Якщо ще пів­ро­ку то­му пан мі­ністр ске­пти­чно ста­вив­ся до ідеї «бру­ти­за­ції», то за­раз він че­кає ці­єї іні­ці­а­ти­ви са­ме від де­пу­тат­сько­го кор­пу­су — лав­ри успі­ху від впро­ва­дже­н­ня ре­фор­ми ма­ють ді­ста­тись не тіль­ки уря­дов­цям. Для зба­лан­су­ва­н­ня Пен­сій­но­го фон­ду по­трі­бно ще хо­ча б 7 млн за­стра­хо­ва­них осіб до­да­тко­во.

На жаль, пі­сля змен­ше­н­ня став­ки від­ра­ху­вань до Пен­сій­но­го фон­ду ко­е­фі­ці­єнт за­мі­ще­н­ня, який по­ка­зує від­но­ше­н­ня на­ра­хо­ва­ної пен­сії до остан­ньої зар­пла­ти впав до 0,35, що є за­гроз­ли­вим у со­ці­аль­но­му пла­ні. І хоч пен­сіо­не­ри зде­біль­шо­го не мі­тин­гу­ють, однак во­ни дру­жньо го­ло­су­ють. І бі­знес, який змен­шив свої ви­тра­ти, про­ло­бі­ю­вав­ши зни­же­н­ня ЄСВ, мо­же за­зна­ти сер­йо­зних втрат. Го­ло­си пен­сіо­не­рів зда­тні при­ве­сти до вла­ди по­пу­лі­стів, що в умо­вах гі­бри­дної вій­ни рів­но­зна­чне зни­щен­ню дер­жа­ви як та­кої. Для збіль­ше­н­ня ко­е­фі­ці­єн­ту за­мі­ще­н­ня хо­ча б до ви­мог ра­ти­фі­ко­ва­них Укра­ї­ною між­на­ро­дних кон­вен­цій — рів­ня 0,4 — по­трі­бно або збіль­ши­ти став­ку від­ра­ху­вань до Пен­сій­но­го фон­ду, або та­ки впро­ва­ди­ти дру­гий рі­вень пен­сій­но­го стра­ху­ва­н­ня. Але за умо­ви змен­ше­н­ня ри­зи­ків кра­ху на­ко­пи­чу­валь­ної си­сте­ми від не­ефе­ктив­но­го управ­лі­н­ня ко­шта­ми. Пев­ні га­ран­тії цьо­го з’яв­ля­ться в ра­зі за­мі­ни кон­це­пту дер­жав­но­го на­ко­пи­чу­валь­но­го фон­ду на кор­по­ра­тив­ні. По­зи­тив­ний до­свід цьо­го спо­сте­рі­га­є­ться, на­при­клад, у Ні­дер­лан­дах та Ка­на­ді.

Якщо ми пра­гне­мо до ста­біль­но­сті пен­сій­ної си­сте­ми, що є за­по­ру­кою до­ві­ри до неї, слід ма­кси­маль­но уни­ка­ти чи­сло­вих по­ка­зни­ків її па­ра­ме­трів — во­ни ма­ють бу­ти роз­ра­хун­ко­ви­ми на ба­зі ста­ти­сти­чних да­них. Зокре­ма, мі­ні­маль­ний стаж для ви­хо­ду на пен­сію має від­по­від­а­ти се­ре­дньо­му за фа­ктом з ура­ху­ва­н­ням то­го, що ряд за­стра­хо­ва­них при­пи­ня­ють свою тру­до­ву ді­яль­ність у зв’яз­ку з ін­ва­лі­дні­стю. Вік не­мі­чно­сті, тоб­то вік, ко­ли вклю­ча­ю­ться фон­ди со­ці­аль­но­го за­хи­сту, має обра­хо­ву­ва­тись за умо­ви, що мі­ні­маль­на пен­сія мо­же бу­ти за­ро­бле­на пра­ців­ни­ком, який отри­мує зар­пла­ту на рів­ні мі­ні­маль­ної все тру­до­ве жи­т­тя. Вік, пі­сля яко­го мо­жна здій­сню­ва­ти ви­куп пен­сії має бу­ти прив’яза­ний до акту­ар­но­го ві­ку. І вза­га­лі, пен­сій­на ре­фор­ма в іде­аль­но­му ви­гля­ді ма­ла б скла­да­ти­ся з не­ве­ли­ко­го об­ся­гу основ­ної ча­сти­ни за­ко­ну з ви­кла­де­н­ням фор­мул роз­ра­хун­ку пен­сій та на­ба­га­то біль­шо­го об­ся­гу пе­ре­хі­дних по­ло­жень для впро­ва­дже­н­ня ре­фор­ми.

Без­умов­но, за­про­по­но­ва­ні уря­дом пен­сій­ні но­ва­ції слід ві­та­ти. Однак успіх ре­фор­ми за­ле­жа­ти­ме від пов­но­го впро­ва­дже­н­ня всіх еле­мен­тів умов­но-на­ко­пи­чу­валь­ної си­сте­ми. Чи ви­ста­чить уря­ду та на­ро­дним де­пу­та­там смі­ли­во­сті пе­ред­ба­чи­ти їх вже в дру­го­му чи­тан­ні — по­ка­же по­лі­ти­чний про­цес. Якщо ні — до­ма­шнє зав­да­н­ня за­ли­ши­ться на на­сту­пний рік чи для на­сту­пно­го уря­ду. І це бу­де при­кро — сьо­го­дні Укра­ї­на має шанс впро­ва­ди­ти одну з най­кра­щих пен­сій­них си­стем, не по­вто­рю­ю­чи по­ми­лок ін­ших кра­їн. У нас для цьо­го про­сто не­має ча­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.