Ва­ле­рій Ха­їт: «Де­ко­му­ні­за­ція до Ба­бе­ля не мо­же ма­ти жо­дно­го сто­сун­ку»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ма­рія ГУДИМА

Пер­ша Оде­ська між­на­ро­дна лі­те­ра­тур­на пре­мія іме­ні Іса­а­ка Ба­бе­ля зна­йде сво­го во­ло­да­ря вже 13 ли­пня. А го­ло­ва жу­рі пре­мії ві­до­мий пи­сьмен­ник, го­лов­ний ре­да­ктор гу­мо­ри­сти­чно­го жур­на­лу «Фон­тан» Ва­ле­рій Ха­їт роз­по­вів DT.UA, чим цін­ний і ва­жли­вий ав­тор «Оде­ських опо­відань» для су­ча­сно­го сві­ту. — Ва­ле­рію Іса­а­ко­ви­чу, як ви­ни­кла ідея пре­мії Ба­бе­ля? — Ідея на­ро­ди­ла­ся кіль­ка ро­ків то­му, пі­сля від­кри­т­тя пам’ятни­ка Ба­бе­лю в Оде­сі. Це бу­ло ні­би про­дов­же­н­ня, роз­ви­ток про­е­кту уві­чне­н­ня пам’яті Іса­а­ка Ба­бе­ля, який, на мій по­гляд, є лі­де­ром оде­ської пи­сьмен­ни­цької шко­ли.

І цю ідею, що ва­жли­во, бу­ло за­яв­ле­но ще до вій­ни.

У ни­ні­шній час, ко­ли нав­ко­ло ба­га­то в чо­му па­нує ха­ос, ко­ли зби­ті орі­єн­ти­ри й аб­со­лю­тно ко­жна лю­ди­на за­ми­слю­є­ться про по­шу­ки ви­хо­ду, по­трі­бна опо­ра на якісь цін­но­сті. І якщо ви­хо­ди­ти з то­го, що ми­сте­цтво ві­чне, спи­ра­ти­ся по­трі­бно, на­при­клад, на Ба­бе­ля. Він не під­ве­де.

Ба­бель — ви­да­тний пи­сьмен­ник сві­то­во­го мас­шта­бу. Він дав­но вхо­дить до де­ся­тки ви­да­тних пи­сьмен­ни­ків сві­ту — є й та­кі під­ра­хун­ки.

З пи­сьмен­ни­ків ра­дян­сько­го ча­су са­ме він був най­більш ві­до­мий у Єв­ро­пі й сві­ті ще в трид­ця­ті.

Я, до сло­ва, пе­ре­ко­на­ний: як­би Ба­бе­ля не вби­ли, то він, мо­жли­во, ви­явив­ся б єди­ним оде­ським пи­сьмен­ни­ком, який удо­сто­їв­ся б Но­бе­лів­ської пре­мії.

Ба­бель — з пи­сьмен­ни­ків­де­мі­ур­гів, які ство­рю­ють сві­ти. Як Мар­кес ство­рив свій Ма­кон­до, так і Ба­бель — свою Оде­су.

У ство­ре­но­му ним жи­во­му лі­те­ра­тур­но­му сві­ті не­має сто­від­со­тко­вих збі­гів з ре­аль­ні­стю, там ді­ють осо­бли­ві за­ко­ни.

Зро­зумі­ло, Ба­бель ство­рю­вав свої «Оде­ські опо­віда­н­ня», огля­да­ю­чись на ди­тин­ство і лю­дей зі сво­го ото­че­н­ня. Але це бу­ла ли­ше ре­аль­на осно­ва ство­ре­но­го ним ху­до­жньо­го сві­ту.

Якщо мо­жна так ска­за­ти, не жи­т­тя, а квін­те­сен­ція жи­т­тя. Ка­за­ти, ні­би Ба­бель «оспі­ву­вав бан­ди­тів», мо­жуть тіль­ки лю­ди, які ні­чо­го не ро­зу­мі­ють у лі­те­ра­ту­рі.

За­ко­ни, за яки­ми іде жи­т­тя у сві­ті, ство­ре­но­му уявою справ­жньо­го ху­до­жни­ка, від­рі­зня­ю­ться від ре­аль­них за­ко­нів.

То­му я ду­маю, що всі на­ші дії і зу­си­л­ля для уві­чне­н­ня пам’яті ви­да­тно­го зем­ля­ка — те, чо­го не мо­жна бу­ло не ро­би­ти. Сум­ні­вів у пра­виль­но­сті цьо­го бу­ти не мо­же.

Пов­то­рю­ся: у наш час ба­га­то в чо­му до­во­ди­ться сум­ні­ва­ти­ся: важ­ко бу­ти в чо­мусь упев­не­ним. Але тут я то­чно не сум­ні­ва­ю­ся: тур­бо­та про ви­да­тну куль­тур­ну спад­щи­ну Оде­си, змі­цне­н­ня і роз­ви­ток її ве­ли­ких лі­те­ра­тур­них тра­ди­цій — до­бра спра­ва.

Як і, при­мі­ром, про­ект що­до ви­да­н­ня кни­жок оде­сько­го лі­те­ра­тур­но­го гу­мо­ру. Уже по­над де­сять ро­ків я укла­даю ці книж­ки, так би мо­ви­ти, на свій смак. І во­ни успі­шно ви­да­ю­ться. Так що по­ра вже со­бі до­ві­ря­ти...

Та по­вер­ну­ся до по­ча­тку. Пам’ятаю, я звер­нув­ся до го­лов­но­го ре­да­кто­ра лі­те­ра­тур­но­го жур­на­лу «Октя­брь» Іри­ни Бар­ме­то­вої (ще раз на­го­ло­шу, це бу­ло до ре­во­лю­ції 2013 ро­ку і всьо­го, що пі­сля неї від­бу­ло­ся) і за­про­по­ну­вав ро­би­ти пре­мію ра­зом. По­тім, з рі­зних при­чин, я від­мо­вив­ся від цьо­го.

Че­рез де­який час, ко­ли гу­бер­на­то­ром Оде­си став Мі­хе­їл Са­а­ка­шві­лі, я зно­ву по­вер­нув­ся до ідеї пре­мії Ба­бе­ля — і по­ді­лив­ся з ним.

Тре­ба ска­за­ти, що Са­а­ка­шві­лі за­го­рів­ся цим і на­віть іні­ці­ю­вав схва­ле­н­ня про­е­кту на се­сії обла­сної ра­ди.

Та по­дії, на жаль, роз­ви­ва­ли­ся по­віль­но. До то­го ж я зро­зу­мів: не мо­жна на­ван­та­жу­ва­ти обла­сний бю­джет (і так не ду­же ве­ли­кий), ко­ли ко­шти по­трі­бні на акту­аль­ні­ші ви­тра­ти. І ви­рі­шив: оскіль­ки за­снов­ни­ком пре­мії є Все­сві­тній клуб оде­си­тів (гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція), то для фі­нан­су­ва­н­ня пре­мії най­пра­виль­ні­ше бу­де зна­йти ме­це­на­та. Тим па­че що в цій си­ту­а­ції ви­ни­ка­ло мен­ше по­бо­ю­вань, до­ко­рів і пе­ре­шкод. — Сьо­го­дні ба­га­то спи­сів ла­ма­ють нав­ко­ло де­ко­му­ні­за­ції. Чи мо­же во­на тор­кну­ти­ся ба­бе­лів­ської спад­щи­ни? Як га­да­є­те? — Де­ко­му­ні­за­ція до Ба­бе­ля не мо­же ма­ти жо­дно­го сто­сун­ку. Ма­ло що спа­де на дум­ку лю­дям, які пе­ре­бу­ва­ють у по­ло­ні хи­бних на­ста­нов!

Я не про­ти де­ко­му­ні­за­ції як та­кої, я про­ти пе­ре­тво­ре­н­ня її на де­ру­си­фі­ка­цію, а тим па­че — на на­силь­ни­цьку укра­ї­ні­за­цію. — Чи бе­руть участь у спра­вах, пов’яза­них із пре­мі­єю, на­щад­ки Ба­бе­ля? — До­чка пи­сьмен­ни­ка Лі­дія Іса­а­ків­на і онук Ан­дрій Ма­ла­єв-ба­бель бу­ли на від­крит­ті пам’ятни­ка. При­чо­му з ни­ми був і оди­над­ця­ти­рі­чний прав­нук Іса­а­ка Ба­бе­ля Ми­ко­ла. Хо­чу ска­за­ти, що про­ект пам’ятни­ка (на­га­даю, що йо­го ав­тор — зна­ме­ни­тий скуль­птор Ге­ор­гій Фран­гу­лян, над про­е­ктом він пра­цю­вав ра­зом із Ми­хай­лом Ре­вою) всти­гла по­ба­чи­ти й схва­ли­ти вдо­ва Ба­бе­ля Ан­то­ні­на Ми­ко­ла­їв­на Пи­рож­ко­ва, яка ві­ді­йшла від нас у 101 рік. Що ж до пре­мії, то Лі­дія Іса­а­ків­на Ба­бель є спів­за­снов­ни­ком пре­мії, а Ан­дрій — чле­ном жу­рі пер­шо­го се­зо­ну. Так що ми пра­цю­є­мо в ті­сно­му кон­та­кті з ці­єю сім’єю. — Які ав­то­ри вві­йшли в ко­ро­ткий спи­сок, з ко­го жу­рі ви­би­рає? — З 57 ав­то­рів, вклю­че­них у дов­гий спи­сок, у ко­ро­ткий по­тра­пи­ли 15 ав­то­рів: Ал­ла Бос­сарт (Ро­сія, Ізра­їль), Ан­на Бер­ди­чев­ська (Ро­сія), оде­си­ти Оле­ксандр Бір­штейн і Ві­тя Бре­віс, чер­нів­чан­ка Ма­рі­ан­на Гон­ча­ро­ва, ки­я­ни Оле­ксандр Во­ло­дар­ський, Оле­ксій Ге­де­о­нов, Оле­ксій Ку­рил­ко, Ма­ксим Ма­тков­ський, Юрій Ні­кі­тин­ський, а та­кож Майк Гел­прін (США), Ва­ле­рій Ка­за­ков (Ро­сія), Оле­ксандр Фе­ден­ко (Ро­сія), Ва­лен­ти­на Хан­зі­на (Ка­на­да), Мо­ше Ша­нін (Ро­сія). Спів­за­снов­ник Між­на­ро­дно­го лі­те­ра­тур­но­го фе­сти­ва­лю в Бер­лі­ні Уль­ріх Шрай­бер ого­ло­сив, що ла­у­ре­а­та Пер­шої пре­мії Ба­бе­ля бу­де за­про­ше­но во­се­ни до Бер­лі­на.

Го­ло­ва жу­рі Ан­дрій Дми­трі­єв та ін­ші ви­со­ко­до­стой­ні лі­те­ра­то­ри від­зна­чи­ли ви­со­кий рі­вень на­ді­сла­них ма­те­рі­а­лів.

Тим важ­че обра­ти пе­ре­мож­ця. На цей мо­мент йо­го ще не ви­зна­че­но. — В оде­ських те­а­трах дав­но не­має по­ста­но­вок за Ба­бе­лем. Крім дав­ньо­го «За­ка­та» в Ро­сій­ській дра­мі, й зга­да­ти ні­чо­го. Чо­му так? — Як на ме­не, в Оде­сі з са­мим «те­а­тром» уже дав­но не най­кра­ща си­ту­а­ція. Ху­до­жній рі­вень ви­став, за по­оди­но­ки­ми ви­ня­тка­ми, до­сить низь­кий.

То­му, мо­жли­во, на­віть до­бре, що Ба­бе­ля за­раз не став­лять на сце­нах мі­ста. — На цьо­му тлі ду­же успі­шни­ми ви­да­ю­ться до­ся­гне­н­ня в ін­шо­му ви­ді ми­сте­цтва — обра­зо­твор­чо­му. Як при­клад цьо­го, ска­жі­мо, пре­кра­сні ро­бо­ти Ди­тя­чої ху­до­жньої сту­дії Клав­дії Бо­го­лю­бо­вої за «Оде­ськи­ми опо­віда­н­ня­ми» Ба­бе­ля. — Із при­во­ду то­го, що ця ви­став­ка з’яви­ла­ся са­ме на­пе­ре­до­дні Ба­бе­лів­сько­го свя­та в Оде­сі, мо­жу ска­за­ти, що та­ких збі­гів, пов’яза­них з Ба­бе­лем, бу­ло ба­га­то. Пам’ятаю, ко­ли ми за­йма­ли­ся пам’ятни­ком, ви­ни­кло ба­га­то рі­зних скла­дно­щів, що зда­ва­ли­ся не­здо­лан­ни­ми. Але з яко­гось мо­мен­ту ми від­чу­ли, що нам ні­би хтось по­чав до­по­ма­га­ти.

І не ви­клю­че­но, що сам Іса­ак Ем­ма­ну­ї­ло­вич...

Ві­до­мо, що він був лю­ди­ною скром­ною, йо­го (там, звер­ху!) спер­шу то­чно бен­те­жи­ла пиль­на ува­га до йо­го осо­би. А по­тім, ма­буть, зро­зу­мів, що по­ми­сли на­ші чи­сті, та й зі сма­ком ні­би­то все га­разд. І по­чав до­по­ма­га­ти.

Най­важ­чі, зда­ва­ло­ся б не­ви­рі­шу­ва­ні, пи­та­н­ня ледь не ма­гі­чним чи­ном по­ча­ли ви­рі­шу­ва­ти­ся. Так і з ці­єю ди­тя­чою ви­став­кою. Ме­ні, як лю­ди­ні, яка за­йма­є­ться пре­мі­єю Ба­бе­ля, за­те­ле­фо­ну­ва­ли, і я при­йшов по­ди­ви­ти­ся. Ска­за­ти, що во­на ме­не за­хо­пи­ла, — ні­чо­го не ска­за­ти. Во­на ме­не зво­ру­ши­ла! Це ді­ти від 5 до 14 ро­ків! Скіль­ки фан­та­зії, ро­зу­мі­н­ня, гу­мо­ру!.. А ще я по­ду­мав, що ро­бо­ти ді­тей — ще одне під­твер­дже­н­ня пра­виль­но­сті то­го, чим ми у Все­сві­тньо­му клу­бі оде­си­тів за­йма­є­мо­ся. Ді­ти не тіль­ки ма­лю­ва­ли сю­же­ти опо­відань, а й чи­та­ли вго­лос ба­бе­лів­ські текс­ти, а це — най­кра­щий ар­гу­мент на ко­ристь то­го, що Ба­бель — кла­сик, що він жи­вий. Що йо­го ча­рів­на май­стер­ність, йо­го гу­ма­нізм, який вчу­ва­є­ться в ко­жно­му ряд­ку, як і ра­ні­ше, по­трі­бні, ра­ду­ють і да­ють на­дію. — А які те­а­траль­ні та кі­не­ма­то­гра­фі­чні про­чи­та­н­ня ба­бе­лів­ських текс­тів ви мо­гли б від­зна­чи­ти? — Я вза­га­лі те­атр не ду­же лю­блю. Вва­жаю, що те­атр — ми­сте­цтво гру­бе, і йо­му рід­ко вда­є­ться аде­ква­тно, те­а­траль­ни­ми за­со­ба­ми збе­рег­ти і по­ка­за­ти по­ту­жність лі­те­ра­тур­но­го текс­ту. Ве­ли­ка лі­те­ра­ту­ра — це ню­ан­си. А ма­ло який те­атр пе­ре­йма­є­ться та­ки­ми тон­ки­ми ре­ча­ми, як вір­ність текс­ту. Я ба­чив рі­зні ви­ста­ви за Ба­бе­лем, ба­чив фільм Але­ні­ко­ва «Бин­дю­жник і Ко­роль», де ле­во­ву час­тку успі­ху за­без­пе­чи­ли, ду­маю, акто­ри. Осо­бли­во Зі­но­вій Гердт і Ар­мен Джи­гар­ха­нян.

Ко­ли го­во­ри­ти про те­а­траль­ні вра­же­н­ня, що пря­мо з ба­бе­лів­ськи­ми текс­та­ми не пов’яза­ні, мо­жу при­га­да­ти не так уже й ба­га­то ви­став, які ме­не вра­зи­ли. Справ­жній ре­жи­сер, як і ве­ли­кий пи­сьмен­ник, ство­рює осо­бли­вий світ, осо­бли­вий про­стір — про­стір ми­сте­цтва. Дав­ня ви­ста­ва Ка­ми Гін­ка­са «Ва­гон­чик», «Уро­ки му­зи­ки» Ро­ма­на Ві­ктю­ка за Пе­тру­шев­ською, «Сер­со» Ана­то­лія Ва­си­льє­ва за п’єсою Ві­кто­ра Слав­кі­на — усе це був са­ме Те­атр. Те­атр з ве­ли­кої лі­те­ри. Яким він і має бу­ти. Ну, щоб ма­ти пра­во на­зи­ва­ти­ся ми­сте­цтвом... — Чи не на ко­жно­му куль­тур­но­му за­хо­ді в мі­сті мо­жна по­чу­ти, як Оде­су на­зи­ва­ють куль­тур­ною сто­ли­цею... — Ду­маю, на­зи­ва­ти Оде­су куль­тур­ною сто­ли­цею кра­ї­ни як мі­ні­мум не­скром­но. Про­сто якщо Оде­сі вда­сться і да­лі не­сти свою мі­сію, гра­ти свою роль, яку во­на ви­ко­ну­ва­ла здав­на, і не тіль­ки під­три­му­ва­ти свою спо­кон­ві­чну єв­ро­пей­ськість, свої куль­тур­ні тра­ди­ції, а й зна­чно роз­ви­ва­ти їх, цьо­го бу­де до­ста­тньо. При цьо­му хо­чу ска­за­ти, що на­ша мрія, щоб Оде­са ста­ла мі­стом фе­сти­ва­лів, бу­кваль­но на очах здій­сню­є­ться. І, за мо­їм від­чу­т­тям, мі­сту в цьо­му тре­ба про­сто не за­ва­жа­ти. Іса­ак Ем­ма­ну­ї­ло­вич Ба­бель (1894—1940), за де­яки­ми ві­до­мо­стя­ми, «на­вчив Оде­су го­во­ри­ти», і йо­го день на­ро­дже­н­ня (13 ли­пня) є свя­том для мі­ста. 12 ли­пня о 19:00 в Оде­сі від­бу­де­ться пер­ший у сві­ті лі­те­ра­тур­ний фле­шмоб «Оде­са чи­тає. Оде­су чи­та­ють», під час яко­го со­тні, а то й ти­ся­чі лю­дей во­дно­час про­чи­та­ють урив­ки з тво­рів оде­ських пи­сьмен­ни­ків. Уже за­раз ві­до­мо, що «Оде­су чи­та­ти­муть» укра­їн­ською, ро­сій­ською, мол­дав­ською, вір­мен­ською, ан­глій­ською, ні­ме­цькою, фран­цузь­кою, гру­зин­ською, естон­ською, іспан­ською, ли­тов­ською, гре­цькою та ін­ши­ми мо­ва­ми. Спе­ці­аль­но на акцію при­їдуть ві­до­мі оде­си­ти, дру­зі мі­ста, жур­на­лі­сти з рі­зних кра­їн сві­ту й оде­ські пи­сьмен­ни­ки, акто­ри, му­зи­кан­ти. Фле­шмоб бу­де за­філь­мо­ва­ний з зем­лі і з по­ві­тря, щоб ро­лик про акцію роз­ле­тів­ся по всьо­му сві­ту. Акція ста­не ро­зі­грі­вом до чер­го­вої рі­чни­ці від дня на­ро­дже­н­ня Іса­а­ка Ба­бе­ля.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.