Ва­дим При­стай­ко: «До­по­мо­га НАТО ро­бить Укра­ї­ну силь­ні­шою в про­ти­дії ро­сій­ській агре­сії»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Два остан­ні ро­ки Укра­ї­ну при штаб­квар­ти­рі НАТО пред­став­ляв ви­ко­ну­ю­чий обов’яз­ки.

У ди­пло­ма­тії, де зав­жди при­ді­ля­ли осо­бли­ву ува­гу сим­во­лам і зна­кам, від­су­тність по­сла та­кий три­ва­лий час — де­мон­стра­ція сер­йо­зних про­блем у дво­сто­рон­ніх від­но­си­нах. Що­прав­да, у ви­пад­ку з Укра­ї­ною все зна­чно про­за­ї­чні­ше. Ця не­спі­шність — тра­ди­цій­на по­лі­ти­ка адмі­ні­стра­ції Пе­тра По­ро­шен­ка ро­ка­ми не при­зна­ча­ти глав ди­пло­ма­ти­чних мі­сій.

Та для кра­ї­ни, що во­ює, та­ка по­віль­ність не­прийня­тна. Тим біль­ше, що НАТО — один із клю­чо­вих пар­тне­рів Укра­ї­ни у сфе­рі без­пе­ки й обо­ро­ни.

Мо­жли­во, в укра­їн­ської мі­сії ще дов­го не бу­ло б сво­го го­ло­ви, як­би не юві­лей — двад­ця­ти­лі­т­тя з мо­мен­ту під­пи­са­н­ня Хар­тії про осо­бли­ве пар­тнер­ство між Укра­ї­ною і НАТО. Укра­їн­ська вла­да ефе­ктно від­зна­чи­ла цю по­дію: пре­зи­дент під­пи­сав за­кон, що по­вер­нув єв­ро­а­тлан­ти­чну ін­те­гра­цію до прі­о­ри­те­тів укра­їн­ської зов­ні­шньої по­лі­ти­ки, у пар­ла­мен­ті від­бу­ло­ся вро­чи­сте за­сі­да­н­ня, а до Ки­є­ва при­їха­ла де­ле­га­ція Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чної ра­ди на чо­лі з ген­се­ком НАТО Йєн­сом Стол­тен­бер­гом. Та­кож на Бан­ко­вій на­ре­шті ви­рі­ши­ли при­зна­чи­ти по­сла в Брюс­сель.

Бе­сі­да з пер­шим за­сту­пни­ком мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Ва­ди­мом При­стай­ком від­бу­ла­ся че­рез кіль­ка днів пі­сля то­го, як пре­зи­дент під­пи­сав указ про йо­го при­зна­че­н­ня ке­рів­ни­ком укра­їн­ської мі­сії при НАТО. Істо­рія від­но­син Ро­сії з Єв­ро­пою зав­жди бу­ла на­пов­не­на про­ти­річ­чя­ми й різ­ки­ми по­во­ро­та­ми.

От і менш ніж за де­сять остан­ніх ро­ків у цих від­но­си­нах ста­ло­ся кіль­ка за­па­мо­ро­чли­вих ві­ра­жів. За ко­пі­тким ви­бу­до­ву­ва­н­ням па­ра­ди­гми рів­но­прав­но­го спів­ро­бі­тни­цтва пі­шли агре­сив­ні спро­би Мо­скви нав’яза­ти свою ре­аль­ність, на змі­ну яким при­хо­дять скром­ні­ші зу­си­л­ля. Во­ни спря­мо­ва­ні вже не на те, щоб змі­ни­ти Єв­ро­пу, а на те, щоб отри­ма­ти від неї низ­ку га­ран­тій то­го, що Ро­сію при­йма­ти­муть та­кою, якою во­на ста­ла за остан­ні ро­ки. При цьо­му, по­при ду­же сер­йо­зний про­грес, до­ся­гну­тий у ро­зу­мін­ні су­ча­сної ро­сій­ської дер­жа­ви з по­гля­ду ін­те­ре­сів Єв­ро­пи як по­лі­ти­чно­го ре­гіо­ну, пи­та­н­ня ефе­ктив­ної по­лі­ти­ки сто­сов­но

Comments

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.