До­ми­сли та ре­а­лії ін­фля­цій­но­го тар­ге­ту­ва­н­ня

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

На­ра­зі На­ціо­наль­ний банк на чо­лі із ра­дою НБУ в чер­го­вий раз го­ту­є­ться до за­твер­дже­н­ня Основ­них за­сад мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки на на­сту­пний рік.

З огля­ду на ва­жли­вість обра­но­го мо­не­тар­но­го кур­су для на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки ви­ни­кає низ­ка прин­ци­по­вих за­пи­тань, які до­сі за­ли­ша­ю­ться без від­по­віді.

Чи має роз­ро­бля­ти­ся стра­те­гія ко­жно­го ро­ку?

Вар­то зро­би­ти не­ве­ли­чку ре­мар­ку про те, що вже сам факт що­рі­чної роз­роб­ки та за­твер­дже­н­ня ра­дою НБУ Основ­них за­сад ди­со­нує із ви­зна­че­н­ням «стра­те­гія мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки», бо згі­дно із за­ко­ном про НБУ (ст. 8 і 9 за­ко­ну про На­ціо­наль­ний банк) ра­да по­вин­на роз­ро­бля­ти та що­ро­ку за­твер­джу­ва­ти основ­ні за­са­ди (стра­те­гію) мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки, що пев­ною мі­рою є нон­сен­сом. Зви­чай­но, ра­да бан­ку має один раз роз­ро­би­ти та за­твер­ди­ти стра­те­гію мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки НБУ на ба­га­то ро­ків на­пе­ред, на те во­на і є стра­те­гі­єю. Це мо­жна по­рів­ня­ти із тим, як роз­ро­бле­но та прийня­то Кон­сти­ту­цію кра­ї­ни, тоб­то ком­плекс за­ко­нів, за яки­ми во­на жи­ве. І Кон­сти­ту­цію не тре­ба роз­ро­бля­ти та за­твер­джу­ва­ти ко­жен рік.

Стра­те­гія мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки НБУ, або її за­са­ди, має бу­ти пев­ною мі­рою йо­го кон­сти­ту­ці­єю. При цьо­му, зві­сно, ко­ман­да стра­те­гів цен­траль­но­го бан­ку мо­же і на­віть по­вин­на час від ча­су вно­си­ти пев­ні змі­ни до стра­те­гії та за­твер­джу­ва­ти їх від­по­від­но до змін у фун­да­мен­таль­них фа­кто­рах в еко­но­мі­ці, але не­об­хі­дність цих змін, як пра­ви­ло, не ви­ни­кає ду­же ча­сто, тим біль­ше з ре­гу­ляр­ні­стю раз на рік — на те фа­кто­ри і є фун­да­мен­таль­ни­ми. Бо то­ді та­кий до­ку­мент бу­де вже не стра­те­гі­єю, а ско­рі­ше, та­кти­кою або пла­ном дій цен­траль­но­го бан­ку що­до рі­зних аспе­ктів йо­го ді­яль­но­сті на на­сту­пний рік. І від­по­від­ний до­ку­мент по­ви­нен ма­ти ін­шу на­зву, а за­кон про На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни має бу­ти від­ко­ри­го­ва­ний.

Са­ме ця не­змін­на та за­ста­рі­ла пра­кти­ка що­рі­чної роз­роб­ки та за­твер­дже­н­ня основ­них за­сад мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки На­ціо­наль­но­го бан­ку під­во­дить до не­об­хі­дно­сті чі­тко­го ро­зу­мі­н­ня клю­чо­вих по­ло­жень при ви­зна­чен­ні стра­те­гії су­ча­сної мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки ти­ми, хто від­по­від­ає за це в На­ціо­наль­но­му бан­ку. ¯х рі­ше­н­ня ма­ють ´рун­ту­ва­ти­ся на тих су­ча­сних, акту­аль­них тен­ден­ці­ях, які дис­ку­ту­ю­ться та ім­пле­мен­ту­ю­ться пе­ре­до­ви­ми цен­тро­бан­ка­ми у сві­ті, та по­вин­ні фо­к­усу­ва­ти­ся на тих змі­нах, які не­об­хі­дні НБУ при ви­зна­чен­ні вла­сної стра­те­гії.

Ді­я­ти по си­ту­а­ції чи за пра­ви­ла­ми?

Пер­ший ком­про­міс, який має бу­ти ви­рі­ше­ний при ви­зна­чен­ні стра­те­гії мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки, або, ін­ши­ми сло­ва­ми, ви­бір, що йо­го тре­ба зро­би­ти: по­лі­ти­ка цен­траль­но­го бан­ку по­вин­на здій­сню­ва­ти­ся згі­дно із си­ту­а­ці­єю (дис­кре­цій­на, си­ту­а­тив­на по­лі­ти­ка) або від­по­від­но до на­пе­ред ви­зна­че­них і за­ко­но­дав­чо за­твер­дже­них пра­вил.

Opinions

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.