На­ві­що Ро­сії Єв­ро­па?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Мо­скви за­ли­ша­є­ться від­кри­тим. Мі­раж рів­но­ва­ги Ко­лись Во­ло­ди­мир Пу­тін під­хо­пив дав­ній ви­тон­че­ний план і очо­лив йо­го ре­а­лі­за­цію. Він ви­рі­шив ство­ри­ти по­ту­жний Єв­ра­зій­ський Со­юз із кра­їн ко­ли­шньо­го Ра­дян­сько­го Со­ю­зу. У сво­їй про­грам­ній стат­ті 2010 р. Пу­тін ствер­джу­вав, що но­ве об’єд­на­н­ня ві­ді­гра­ва­ти­ме «роль ефе­ктив­ної зв’яз­ки між Єв­ро­пою й ди­на­мі­чним Азі­ат­сько­ти­хо­оке­ан­ським ре­гіо­ном». Там же він лу­ка­во го­во­рив, що не зби­ра­є­ться «ко­го-не­будь ква­пи­ти або під­штов­ху­ва­ти» до єв­ра­зій­ської ін­те­гра­ції. На­справ­ді і ква­пив, і під­штов­ху­вав. І пе­ред­усім — ві­чно бун­тів­ли­ву в цьо­му пи­тан­ні Укра­ї­ну.

За пла­ном без­змін­но­го ке­рів­ни­ка Ро­сії під га­слом єди­ної й не­по­діль­ної Єв­ро­пи пла­ну­ва­ло­ся зро­би­ти пря­мо про­ти­ле­жне — гра­ни­чно жорс­тко роз­ді­ли­ти її на зо­ни впли­ву Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу і Єв­ра­зій­сько­го Со­ю­зу (чи­тай — Ро­сії). Укра­ї­на в цьо­му роз­кла­ді за­ли­ша­ла­ся за по­ре­бри­ком Єв­ро­пи й по­вер­та­ла­ся до зо­ни впли­ву Мо­скви. Ві­дмо­ва Ки­є­ва під­пи­са­ти Уго­ду про асо­ці­а­цію з ЄС, по­мно­же­на на ко­лапс «сі­мей­ної» еко­но­мі­чної мо­де­лі Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча, в пер­спе­кти­ві не­ми­ну­че роз­вер­та­ла Укра­ї­ну у бік Єв­ра­зії. Ре­во­лю­ція гі­дно­сті й агре­сія Ро­сії про­ти Укра­ї­ни обну­ли­ли цей план.

Не­ймо­вір­ною ці­ною Укра­ї­на взя­ла курс на Єв­ро­со­юз. Єв­ра­зій­ський Со­юз зі­щу­лив­ся. Подаль­ша спі­раль еска­ла­ції у від­но­си­нах Ро­сії та ЄС че­рез її агре­сив­ні дії в Укра­ї­ні, про­бу­ксо­ву­ва­н­ня ін­те­гра­ції в Єв­ра­зій­сько­му Со­ю­зі, де Мо­сква швид­ко да­ла зро­зу­мі­ти, що со­ю­зний ін­те­рес то­то­жний ви­клю­чно ро­сій­сько­му ін­те­ре­су, і за­кру­чу­ва­н­ня га­йок у са­мій Ро­сії пов­ні­стю змі­ни­ли ло­гі­ку по­лі­ти­ки Крем­ля.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.