Ху­до­жни­ків по­ба­чить ко­жен

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ле­ся ІЛЛЄНКО

У лі­тньо­му сто­ли­чно­му кі­но­ре­пер­ту­а­рі — екс­клю­зив­ні прем’єри філь­мів-ви­ста­вок про ве­ли­ких ху­до­жни­ків та їхні тво­ри.

Світ пре­кра­сно­го жи­во­пи­су як без­цін­ної спад­щи­ни за­галь­но­люд­ської куль­ту­ри на­бу­ває но­во­го жи­т­тя на ве­ли­ко­му кі­но­е­кра­ні. Зокре­ма, в ори­гі­наль­них прем’єр­них про­е­ктах май­стрів-кі­но­до­ку­мен­та­лі­стів із Ве­ли­ко­бри­та­нії — про­е­кти Фі­ла Граб­скі та Де­ві­да Бі­кер­стаф­фа від­кри­ва­ють су­ча­сно­му гля­да­че­ві та­єм­ни­ці твор­чо­сті та­ких ге­ні­їв, як Клод Мо­не, Іє­ро­нім Бо­сх, Ян Вер­ме­єр.

Цикл прем’єр­них кар­тин про цих ху­до­жни­ків та їхні тво­ри — у лі­тньо­му ре­пер­ту­а­рі Куль­тур­но­го цен­тру кі­но­те­а­тру «Ки­їв». Це й екс­курс у ми­ну­ле, і про­сві­тни­цька мі­сія.

Уже 23 ли­пня по­ка­жуть до­ку­мен­таль­ний фільм «Я, Клод Мо­не». Фільм­ви­став­ка ре­жи­се­ра Фі­ла Граб­скі ство­рює ори­гі­наль­ний порт­рет ху­до­жни­ка, одно­го з осно­во­по­ло­жни­ків ім­пре­сіо­ні­зму, ви­да­тно­го жи­во­пи­сця XIX—XX ст. На ве­ли­ко­му кі­но­е­кра­ні крізь при­зму ху­до­жніх тво­рів Мо­не су­ча­сно­му гля­да­че­ві про­по­ну­є­ться за­ну­ри­ти­ся у світ осо­би­стих пе­ре­жи­вань май­стра, ко­трий стра­ждав від са­мо­тно­сті, де­пре­сії, але зна­хо­див від­ра­ду у твор­чо­сті: во­на лі­ку­ва­ла йо­го від без­на­дії.

Скла­дні жит­тє­ві й твор­чі пе­ри­пе­тії ін­шо­го ве­ли­ко­го ху­до­жни­ка — у філь­мі-порт­ре­ті «Див­ний світ Іє­ро­ні­ма Бо­сха». У цій кар­ти­ні — і спро­ба су­ча­сно­го осми­сле­н­ня твор­чо­сті ху­до­жни­ка, і по­до­рож у йо­го за­гад­ко­ве ми­ну­ле. У цен­трі опо­віді — ре­зо­нан­сна ви­став­ка «Іє­ро­нім Бо­сх. Ба­че­н­ня ге­нія», яку в мі­сті Хер­то­ген­бос за три мі­ся­ці від­ві­да­ли 500 ти­сяч чо­ло­вік. В одно­му мі­сці ку­ра­то­ри то­ді зі­бра­ли 17 без­цін­них кар­тин і 19 ма­люн­ків ху­до­жни­ка. Ві­сім ро­ків ку­ра­то­ри пра­цю­ва­ли над цим про­е­ктом, ро­зу­мі­ю­чи зна­че­н­ня ху­до­жни­ка — як для ми­ну­ло­го, так і для май­бу­тньо­го.

Ще один ве­ли­кий жи­во­пи­сець — Ян Вер­ме­єр — по­ста­не пе­ред су­ча­сним кі­но­гля­да­чем у кон­текс­ті та­єм­ниць-за­га­док, які по­стій­но про­во­кує йо­го ге­ні­аль­на кар­ти­на «Дів­чи­на з пер­ло­вою се­реж­кою». Цей твір здав­на при­вер­тає ува­гу ша­ну­валь­ни­ків жи­во­пи­су. Ска­жі­мо, тіль­ки в Япо­нії по­ди­ви­ти­ся на цю кар­ти­ну в пе­рі­од не­дав­ньої ви­став­ки при­йшло по­над міль­йон чо­ло­вік! Ми­сте­цтво­знав­ців дав­но гри­зе пи­та­н­ня, ким бу­ла дів­чи­на, яку ху­до­жник уві­чнив на по­ло­тні. Чи бу­ла во­на йо­го му­зою? Чи впли­ну­ла на йо­го твор­чість? Бу­ло це чи­єсь за­мов­ле­н­ня чи чут­тє­вий по­рив жи­во­пи­сця? «Дів­чи­на з пер­ло­вою се­реж­кою» пі­сля сві­то­во­го арт-тур­не не­дав­но по­вер­ну­ла­ся до Ко­ро­лів­ської га­ле­реї Ма­у­рі­цхейс у Га­а­зі.

Отож по­до­рож у світ жи­во­пи­су цьо­го прим­хли­во­го ки­їв­сько­го лі­та для ба­га­тьох ста­не не­за­бу­тнім!

Кар­ти­на «Дів­чи­на з пер­ло­вою се­реж­кою»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.