Узя­ли­ся й зро­би­ли

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

DT.UA під­би­ває під­сум­ки сто­ли­чно­го те­а­траль­но­го се­зо­ну, зга­ду­ю­чи пер­сон і пер­со­на­жів, які «зро­би­ли» цей се­зон — не­за­бу­тнім.

Се­зон (сто­ли­чний, са­ме про ньо­го йде­ться) був ще­дрий на те­а­траль­ні та нав­ко­ло­те­а­траль­ні по­дії. Се­ред остан­ніх — а) гро­мад­ські чва­ри нав­ко­ло фа­са­ду Те­а­тру на По­до­лі; б) ре­а­лі­за­ція те­а­траль­ної ре­фор­ми ме­то­дом бу­ро­вих уста­но­вок; в) ла­тен­тна під­ки­ли­мо­ва бо­роть­ба в го­лов­но­му драм­те­а­трі кра­ї­ни: під­су­мок у жов­тні; г)...

Цей се­зон одним ар­ти­стам до­по­міг від­чу­ти се­бе ще більш при­гно­бле­ни­ми (у зв’яз­ку з осо­бли­во­стя­ми кон­тра­ктної си­сте­ми). Де­я­ким на всі кон­тра­кти — на­чха­ти, оскіль­ки зо­ря­не ім’я як га­рант ка­со­вих збо­рів іно­ді ви­рі­шує ба­га­то чо­го, хо­ча й не все (у ми­сте­цтві осо­бли­во).

У фо­ку­сі «під­сум­ків» — пер­со­ни та пер­со­на­жі, які без­по­се­ре­дньо впли­ва­ли на се­зон сво­ї­ми спра­ва­ми пра­ве­дни­ми та вчин­ка­ми ху­до­жні­ми.

І якщо в кра­ї­ні бра­во мар­ши­рує де­ко­му­ні­за­ція (зно­ся­чи на шля­ху рі­зні пам’ятни­ки та ме­мо­рі­аль­ні до­шки), то один до­по­ки не­до­ко­му­ні­зо­ва­ний ар­те­факт ста­рої епо­хи для зве­ли­чу­ва­н­ня пе­ре­мож­ців на­ра­зі все­та­ки мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти — «По­че­сну гра­мо­ту». Ві­та­лік

Цей «чу­вак» при­їхав з Ма­рі­у­по­ля. Обла­шту­вав­ся в сто­ли­ці. По­пра­цю­вав жур­на­лі­стом. Спо­ку­сив не одну фе­мі­ну. По­бу­вав на двох Май­да­нах. Здо­був із уро­ків істо­рії — гір­кі уро­ки, сенс яких: учи не учи — одна­ко­во са­мі двій­ки.

Ві­та­лік де­фі­лює в за­пра­них тру­сах, у ху­тря­ній ша­пці. Зі спів­ро­змов­ни­ка­ми та сам із со­бою від­вер­тий «по са­ме не мо­жу». Ма­том не ла­є­ться, він ним роз­мов­ляє.

Ко­ро­тко ка­жу­чи, Ві­та­лік — ге­рой одно­ймен­ної ви­ста­ви «Ди­ко­го те­а­тру» (п’єса Ві­та­лія Чен­сько­го, по­ста­нов­ка Ма­кси­ма Го­лен­ка).

І ду­же див­но, що цю ви­ста­ву у сві­тлі по­то­чних ка­та­клі­змів по­ки що не «за­бо­ро­ни­ли», а її уча­сни­кам — не нам’яли бо­ки. Ре­фор­ма укра­їн­ської охо­ро­ни здо­ров’я в усіх на ву­стах, але ні ме­ди­ки ні, тим па­че, на­се­ле­н­ня не мо­жуть зро­зу­мі­ти її су­ті. Усіх про­ни­зує страх не­за­хи­ще­но­сті.

Пе­ред очи­ма про­но­ся­ться ка­дри зу­стрі­чі в.о.мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Уля­ни Су­прун із пред­став­ни­ка­ми ЗМІ. На за­пи­та­н­ня, ко­ли бу­де си­ро­ва­тка від бо­ту­лі­зму, Су­прун ми­ло усмі­ха­ла­ся й стрім­ко від­да­ля­ла­ся геть від жур­на­лі­стів...

Чи за­хи­ще­не на­се­ле­н­ня від най­стра­шні­шо­го: епі­де­мій ін­фе­кцій­них за­хво­рю­вань, спро­мо­жних зни­щи­ти на­се­ле­н­ня про­тя­гом кіль­кох днів? Адже це не пе­ре­біль­ше­н­ня, а грі­зна не­без­пе­ка.

Що нам га­ран­тує дер­жа­ва у ра­зі спа­ла­хів епі­де­мій і ма­со­вих ін­фе­кцій?

В Осно­вах за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни про охо­ро­ну здо­ров’я (ста­т­тя 30) ска­за­но: «Дер­жа­ва за­без­пе­чує пла­но­мір­не на­у­ко­во об´рун­то­ва­не по­пе­ре­дже­н­ня, лі­ку­ва­н­ня, ло­ка­лі­за­цію та лі­кві­да­цію ма­со­вих ін­фе­кцій­них за­хво­рю­вань». Існує на­віть За­кон Укра­ї­ни «Про за­хист на­се­ле­н­ня від ін­фе­кцій­них хво­роб». Та що ми ба­чи­мо на­справ­ді? Са­не­пі­дем­слу­жбу (СЕС) ска­су­ва­ли (по­ста­но­ва Ка­бмі­ну №348, від 29 бе­ре­зня 2017 р.). Хо­ча пов­но­ва­же­н­ня СЕС пе­ре­да­ні ін­шим ор­га­ні­за­ці­ям, але ме­ха­ні­зми зруй­но­ва­ні, а від­по­від­аль­но­сті за на­слід­ки без­ді­яль­но­сті ні­хто не не­се! Ми ді­йшли до то­го, що що­ден­ні по­ві­дом­ле­н­ня про смер­ті від саль­мо­не­льо­зу, бо­ту­лі­зму та ін­ших ін­фе­кцій пе­ре­ста­ли нас три­во­жи­ти. Хар­чо­ві про­ду­кти не пе­ре­ві­ря­ю­ться ні­ким. Ве­сі­л­ля, юві­леї, ве­чір­ки в ре­сто­ра­ні не­рід­ко за­кін­чу­ю­ться ма­со­вим від­ві­ду­ва­н­ням ін­фе­кцій­них лі­ка­рень. Шля­хом ма­хі­на­цій: пе­ре­кле­ю­вань ети­ке­ток, під­фар­бо­ву­вань та оброб­ки хі­мі­ка­та­ми не­сві­жі про­ду­кти по­вер­та­ю­ться на при­лав­ки. Від­су­тні са­не­під­кон­троль і про­фі­ла­кти­ка ін­фе­кцій­них за­хво­рю­вань: вве­де­н­ня ва­кцин та іму­но­гло­бу­лі­нів.

Від­су­тність ва­кцин про­ти бо­ту­лі­зму та ви­пад­ки смер­ті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.