Бан­ків­ські бор­ги Же­ва­го пе­ред дер­жа­вою: ри­ту­аль­на бо­роть­ба

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Сьо­го­дні ми про­по­ну­є­мо чи­та­чам ува­жні­ше при­ди­ви­ти­ся до «те­хні­ки» одно­го з пер­ших ге­ро­їв се­рії на­ших пу­блі­ка­цій — вла­сни­ка збан­кру­ті­ло­го бан­ку «Фі­нан­си та кре­дит» («ФІК») Ко­стян­ти­на Же­ва­го.

Узим­ку жур­на­лі­сти про­гра­ми «Схе­ми» (про­ект «Ра­діо Сво­бо­да») за­фі­ксу­ва­ли в адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та нар­де­па Ко­стян­ти­на Же­ва­го. На­ро­дний обра­нець то­ді пе­ре­ко­ну­вав, що при­йшов до то­ва­ри­ша в го­сті — при­ві­та­ти з Но­вим ро­ком.

— Ви ча­сто хо­ди­те в адмі­ні­стра­цію пре­зи­ден­та?

— Ду­же рід­ко. Тіль­ки на свя­та. — Ко­ли востан­нє бу­ли? — Ой, мі­сяць то­му. — А чи не­має тут кон­флі­кту ін­те­ре­сів? Що ви, на­ро­дний де­пу­тат, вла­сник бі­зне­су хо­ди­те в адмі­ні­стра­цію пре­зи­ден­та...

— Та не­має. Я хо­джу при­ві­та­ти лю­дей зі свя­та­ми, з Но­вим ро­ком або Рі­здвом.

— Пе­тра По­ро­шен­ка? Пре­зи­ден­та? — Ні-ні. Сьо­го­дні ні. Адмі­ні­стра­ція пре­зи­ден­та — на­пев­но, основ­ний ключ до ви­рі­ше­н­ня бор­го­вих про­блем го­лов­но­го ге­роя ці­єї сцен­ки. Вла­сне, не ви­клю­че­но, що він уже цим клю­чем ско­ри­став­ся. Про це мо­жуть свід­чи­ти і мля­ві кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня, і низ­ка гу­чних пе­ре­мог стру­ктур нар­де­па в су­дах над ін­те­ре­са­ми дер­жа­ви та вкла­дни­ків. «Пе­ре­мо­ги» і «по­раз­ки» Олі­гарх і мі­льяр­дер Ко­стян­тин Же­ва­го мо­же бу­ти ціл­ком за­до­во­ле­ний сво­ї­ми успі­ха­ми у ви­рі­шен­ні пи­тань із дер­жа­вою. То­чні­ше, з її чи­нов­ни­ка­ми. Бор­ги йо­го ком­па­ній пе­ред бан­ком-бан­кру­том «Фі­нан­си та кре­дит», що на­ле­жав йо­му ж (а фа­кти­чно пе­ред кре­ди­то­ра­ми й бю­дже­том), об­сяг яких у Нац­бан­ку оці­ню­ва­ли в 22 млрд грн (76% порт­фе­ля бан­ку), стя­гу­ю­ться мля­во. І не ду­же впли­ва­ють на атри­бу­ти роз­ко­ші в жит­ті бі­зне­сме­на. Одна тіль­ки ко­ле­кція йо­го го­дин­ни­ків мо­гла б до­по­мог­ти со­тням вкла­дни­ків «ФІК» по­вер­ну­ти свої гро­ші…

Однак за­мість збіль­ше­н­ня ви­плат вкла­дни­кам зро­стає ко­ле­кція не ли­ше го­дин­ни­ків, але і яхт, вер­то­льо­тів і лі­та­ків. Так, ком­па­нія Же­ва­го «Фі­нан­си та кре­дит Лі­зинг» не­дав­но обза­ве­ла­ся ще одні­єю «вер­ту­шкою» — бор­то­вий UR-TSA, що ра­ні­ше на­ле­жа­ла «Ісд-авіа» Сер­гія Та­ру­ти.

А чо­го б і не ку­пи­ти, якщо кре­ди­то­ри ді­йма­ють не так, щоб ду­же. Так, ти­ждень то­му (14 ли­пня ц.р.) Вер­хов­ний суд від­мо­вив лі­кві­да­то­ро­ві бан­ку «Фі­нан­си та кре­дит» у до­пу­ску до роз­гля­ду йо­го за­яви про пе­ре­гляд рі­шень су­дів ниж­чих ін­стан­цій (вклю­ча­ю­чи Ви­щий гос­псуд), якою для ПАТ «Ки­їв­мед­пре­па­рат» (вхо­дить у кор­по­ра­цію «Ар­те­рі­ум» К.же­ва­го) бу­ло на­да­но від­стро­чку (до 1 жов­тня 2019 р.) на ви­пла­ту бор­гів на 344 млн грн (в іпо­те­ці — кор­пус №26, бу­ква З за адре­сою м. Ки­їв, вул. Са­кса­ган­сько­го, 139).

Сто­мив­шись спо­сте­рі­га­ти за ре­стлін­гом між фун­кціо­не­ра­ми від дер­жа­ви й вла­сни­ка­ми бан­ків­бан­кру­тів, під час яко­го ми­мо­віль­ні гля­да­чі­пла­тни­ки по­да­тків по кіль­ка ра­зів опла­чу­ють гі­гант­ські ра­хун­ки за «кви­тки» на нав’яза­не їм шоу, ми ви­рі­ши­ли на­га­да­ти уча­сни­кам дій­ства, що тре­ба ма­ти со­вість. Адже бій­ка­то не­справ­жня!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.