За­бу­та кри­за Єв­ро­пи

Гре­ція, Ні­меч­чи­на і при­вид спи­са­н­ня бор­гів

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Якщо на між­на­ро­дній аре­ні Гре­ція за остан­ні сім ро­ків ста­ла асо­ці­ю­ва­ти­ся зі сло­вом «кри­за» не мен­ше, ніж, ска­жі­мо, зі сло­ва­ми «Пар­фе­нон» і «фі­ло­со­фія», то в са­мій кра­ї­ні одним з най­менш по­пу­ляр­них і ледь не лай­ли­вих ста­ло сло­во «ре­фор­ми».

На від­мі­ну від укра­їн­ців, гре­ки не пов’язу­ють зі стру­ктур­ни­ми ре­фор­ма­ми сво­го сві­тло­го май­бу­тньо­го і аж ні­як не схиль­ні ти­сну­ти на уряд за­для їх упро­ва­дже­н­ня. Нав­па­ки, як по­ка­зу­ють со­ціо­ло­гі­чні опи­ту­ва­н­ня, для гре­ків ре­фор­ми є си­но­ні­мом без­пре­це­ден­тно­го па­ді­н­ня до­хо­дів (на 37% від по­ча­тку кри­зи) і «ви­па­ру­ва­н­ня» чвер­ті ро­бо­чих місць (пік без­ро­бі­т­тя при­пав на 2013 р. — 28%, ни­ні — 23). Ко­жен но­вий ра­унд го­ло­су­ва­н­ня в пар­ла­мен­ті за подаль­ше зни­же­н­ня пен­сій, збіль­ше­н­ня по­да­тків, га­лу­зе­ві ре­стру­кту­ри­за­ції чи по­си­ле­н­ня тем­пів при­ва­ти­за­ції су­про­во­джу­є­ться кіль­ка­ти­ся­чни­ми про­те­ста­ми, а іно­ді й акта­ми на­силь­ства.

Однак ре­гу­ляр­ні про­те­стні акції по­сту­по­во пе­ре­тво­ри­ли­ся на ру­тин­не ви­пу­ска­н­ня па­ри: як і во­йов­ни­ча ри­то­ри­ка уря­ду, на ди­на­мі­ку впро­ва­дже­н­ня ре­форм во­ни осо­бли­во не впли­ва­ють. На­то­мість справ­жня ін­три­га остан­ньо­го ро­ку — чи вда­сться втри­ма­ти Між­на­ро­дний ва­лю­тний фонд у «трій­ці» кре­ди­то­рів? Чи не роз­ва­ли­ться скла­дна стру­кту­ра, по­кли­ка­на ви­рі­ши­ти бор­го­ві про­бле­ми Гре­ції, збе­ріг­ши її член­ство і в єв­ро­зо­ні, і в ЄС за­га­лом? Пі­сля ба­га­тьох мі­ся­ців за­пе­клих пе­ре­го­во­рів, бу­ло до­ся­гну­то про­мі­жно­го рі­ше­н­ня: МВФ за­ли­ша­є­ться у про­гра­мі, а Гре­ція отри­має ще 8,5 млрд єв­ро, з яких близь­ко се­ми одра­зу ж, до кін­ця ли­пня, й ви­пла­тить Єв­ро­пей­сько­му цен­траль­но­му бан­ку, вко­тре уни­кнув­ши де­фол­ту.

Про­бле­ма кри­ла­ся в то­му, що МВФ від­кри­то й не­о­дно­ра­зо­во ви­зна­вав: за­бор­го­ва­ність Гре­ції ви­пла­ти­ти про­сто не­ре­аль­но. На­ра­зі су­мар­ний дер­жав­ний борг кра­ї­ни ста­но­вить близь­ко 300 млрд єв­ро — 179% гре­цько­го ВВП. (Для по­рів­ня­н­ня: вся до­хі­дна ча­сти­на укра­їн­сько­го бю­дже­ту 2017 ро­ку не­до­тя­гне й до 25 млрд єв­ро.) Від­по­від­но, МВФ зайняв прин­ци­по­ву по­зи­цію: при­найм­ні ча­сти­ну бор­гу слід спи­са­ти, а не до­ма­га­ти­ся йо­го по­вер­не­н­ня менш ра­ди­каль­ни­ми за­хо­да­ми, як-от: по­дов­же­н­ням стро­ку дії бор­го­вих зо­бов’язань або змен­ше­н­ням від­со­тко­вих ста­вок. Вла­сне, без спи­са­н­ня ча­сти­ни бор­гу МВФ уза­га­лі не ба­чив сен­су про­дов­жу­ва­ти свою участь у про­гра­мі.

Однак «про­ба­ча­ти чи не про­ба­ча­ти гре­цький борг?» дав­но пе­ре­йшло з пи­та­н­ня еко­но­мі­чної до­ціль­но­сті у пло­щи­ну по­лі­ти­чної бо­роть­би. І клю­чо­вою тут є по­зи­ція Ні­меч­чи­ни, чіль­но­го кон­три­бу­то­ра Єв­ро­пей­сько­го ме­ха­ні­зму ста­біль­но­сті, який ви­ді­ляє ко­шти для про­гра­ми по­ря­тун­ку. Ні­меч­чи­на опи­ни­ла­ся пе­ред не­при­єм­ним ви­бо­ром з двох одна­ко­во не­сим­па­ти­чних аль­тер­на­тив. З одно­го бо­ку, тур­бу­лен­тно­го 2015 ро­ку, ко­ли за­твер­джу­ва­ли­ся умо­ви тре­тьо­го па­ке­та по­ря­тун­ку, ні­ме­цький і ні­дер­ланд­ський пар­ла­мен­ти про­го­ло­су­ва­ли «за» ли­ше за ті­єї умо­ви, що МВФ та­кож бра­ти­ме участь у про­гра­мі, — хо­ча б з мір­ку­вань жорс­тко­го кон­тро­лю ви­ко­на­н­ня Гре­ці­єю взя­тих зо­бов’язань. То­му ва­рі­ант «про­дов­жу­є­мо без МВФ» ста­вить під пи­та­н­ня са­ме існу­ва­н­ня про­гра­ми.

Втім, не мен­шим ри­зи­ком бу­ло б і при­ста­ти на ви­мо­гу час­тко­во­го спи­са­н­ня. По-пер­ше, це пи­та­н­ня осо­би­сто­го пре­сти­жу ні­ме­цько­го мі­ні­стра фі­нан­сів Вольф­ган­га Шой­бле. Він сво­го ча­су ціл­ком сер­йо­зно роз­гля­дав мо­жли­вість уза­га­лі ви­клю­чи­ти Гре­цію з зо­ни єв­ро і зму­ше­ний був по­го­ди­ти­ся на чер­го­ву про­гра­му по­ря­тун­ку ли­ше під ти­ском кан­цле­ра Мер­кель. Від­так Шой­бле не схиль­ний до жо­дних до­да­тко­вих по­сту­пок і твер­до об­сто­ює прин­цип по­лі­ти­ки оща­дно­сті, хоч яким не­по­пу­ляр­ним він є за ме­жа­ми Ні­меч­чи­ни.

Основ­на ж при­чи­на до­во­лі ба­наль­на — пар­ла­мент­ські ви­бо­ри в Ні­меч­чи­ні на­при­кін­ці ве­ре­сня. На­да­н­ня по­зик Гре­ції не є улю­бле­ною стат­тею ви­трат ні­ме­цьких (на­сам­пе­ред кон­се­рва­тив­них) ви­бор­ців, які пе­ре­ко­на­ні, що в про­бле­мах гре­ків вин­на не по­лі­ти­ка оща­дно­сті, а про­ра­хун­ки їх са­мих. А от­же, якщо ні­ме­цький уряд і ви­тра­чає гро­ші пла­тни­ків по­да­тків, то на під­три­ма­н­ня по­ряд­ку в єв­ро­зо­ні, а не на акції без­по­во­ро­тної до­по­мо­ги. То­му спи­са­н­ня бор­гів, яке мо­же бу­ти сприйня­те як про­вал ни­ні­шньої ні­ме­цької по­лі­ти­ки, це над­то ри­зи­ко­ва­ний у пе­ред­ви­бор­ний пе­рі­од крок. Він мо­же по­лі­пши­ти шан­си не ли­ше лі­бе­раль­ної Пар­тії віль­них де­мо­кра­тів, яка від­кри­то ви­сту­пає за ви­хід Гре­ції з єв­ро­зо­ни, а й вди­хну­ти но­ве жи­т­тя у пра­во­ра­ди­ка­лів з «Аль­тер­на­ти­ви для Ні­меч­чи­ни», по­пу­ляр­ність яких в остан­ні мі­ся­ці утри­му­є­ться на від­но­сно низь­ко­му рів­ні в 7%. Уже не ка­жу­чи про те, що спи­са­н­ня ча­сти­ни бор­гу під­три­мує основ­ний кон­ку­рент хри­сти­ян­ських де­мо­кра­тів на ви­бо­рах — Со­ці­ал­де­мо­кра­ти­чна пар­тія Ні­меч­чи­ни.

Фа­кти­чно в остан­ній мо­мент — що в си­ту­а­ції гре­цької кри­зи рад­ше пра­ви­ло, ніж ви­ня­ток, — МВФ по­го­див­ся «у прин­ци­пі» за­ли­ши­ти­ся в про­гра­мі, але від­мов­ля­є­ться да­ва­ти гро­ші, до­по­ки ін­ші кре­ди­то­ри не про­де­мон­стру­ють йо­му ре­аль­но­го пла­ну ска­су­ва­н­ня ча­сти­ни гре­цько­го бор­гу. Це озна­чає, що пі­сля ве­ре­сне­вих пар­ла­мент­ських ви­бо­рів мо­жли­ве по­су­тнє обго­во­ре­н­ня цьо­го пи­та­н­ня (хо­ча Ні­меч­чи­на во­лі­ла би, щоб йо­го не по­ру­шу­ва­ли до за­вер­ше­н­ня дії «тре­тьо­го па­ке­та» в ли­пні 2018 р.).

І це, вла­сне, те, чо­го так пра­гне прем’єр-мі­ністр Гре­ції Але­ксіс Ци­прас. Зві­сно, це своє­рі­дна іро­нія до­лі, ко­ли по­зи­ція лі­во­ра­ди­каль­но­го по­лі­ти­ка по су­ті збі­га­є­ться з по­зи­ці­єю не­на­ви­сно­го в лі­вих ко­лах МВФ. Утім, для ді­я­ча, який спро­міг­ся ви­гра­ти двоє ви­бо­рів про­тя­гом одно­го ро­ку на про­ти­ле­жних по­лі­ти­чних пла­тфор­мах, як ви­да­є­ться, це не най­більш ек­зо­ти­чна си­ту­а­ція. Але чи вда­сться про­вер­ну­ти цей фо­кус утре­тє? Без одно­зна­чно­го до­ся­гне­н­ня на кшталт спи­са­н­ня істо­тної ча­сти­ни бор­гу — на­вряд.

На­га­да­є­мо, що уряд Але­ксі­са Ци­пра­са при­йшов до вла­ди на­при­кін­ці сі­чня 2015 р. на тлі кра­ху ве­ли­кої ко­а­лі­ції ста­рих си­стем­них пра­во- та лі­во­цен­трист­ської пар­тій, обі­ця­ю­чи зне­ві­ре­ним гре­цьким ви­бор­цям справ­жню ре­во­лю­цію. Ска­су­ва­н­ня ме­мо­ран­ду­мів, по­лі­ти­ки оща­дно­сті та «ні­ме­цько­го ди­кта­ту» на ко­ристь по­лі­ти­ки сти­му­лю­ва­н­ня еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня ма­ло ста­ти про­ві­сни­ком де­мо­кра­ти­чних ре­форм усі­єї Єв­ро­пи. Ві­дмо­ва від одно­сто­рон­ньої орі­єн­та­ції на За­хід і ба­га­то­ве­ктор­на зов­ні­шня по­лі­ти­ка, одним з го­лов­них прин­ци­пів якої ма­ло ста­ти змі­цне­н­ня від­но­син з Ро­сі­єю, по­вин­на бу­ла по­си­ли­ти між­на­ро­дні по­зи­ції Гре­ції. Пів­ро­ку Ци­прас і йо­го мі­ністр фі­нан­сів Яніс Ва­ру­фа­кіс на­ма­га­ли­ся про­ти­сто­я­ти єв­ро­пей­сько­му кон­сен­су­су, а не отри­мав­ши ба­жа­но­го, ви­не­сли умо­ви «тре­тьо­го па­ке­та» на за­галь­но­на­ціо­наль­ний ре­фе­рен­дум. Однак си­ли ви­яви­ли­ся не­рів­ни­ми: хо­ча на­род пе­ре­кон­ли­во ска­зав «ні» єв­ро­пей­сько­му пла­ну (за цю опцію про­го­ло­су­вав аж 61%), Ци­прас не став ри­зи­ку­ва­ти ви­хо­дом з зо­ни єв­ро і по­го­див­ся ви­ко­ну­ва­ти ви­мо­ги кре­ди­то­рів. Для цьо­го йо­му до­ве­ло­ся по­жер­тву­ва­ти під­трим­кою більш іде­о­ло­гі­чно ви­три­ма­них одно­пар­тій­ців, по­про­ща­ти­ся з Ва­ру­фа­кі­сом та ор­га­ні­зу­ва­ти но­ві ви­бо­ри у ве­ре­сні 2015 р.

На за­пи­та­н­ня, чим же бу­ла не­при­ми­рен­ність уря­ду Ци­пра­са — по­лі­ти­чним бле­фом чи хи­бним роз­ра­хун­ком, на­ра­зі оста­то­чної від­по­віді не­має. За одні­єю з по­ши­ре­них у гре­цькій пре­сі вер­сій, в Ци­пра­са ще з 2014 р. був план з до­по­мо­гою Ро­сії ви­йти з зо­ни єв­ро і по­вер­ну­ти­ся до дра­хми, то­му ін­тен­си­фі­ка­ція від­но­син уже з пер­ших днів но­во­го уря­ду ма­ла слу­гу­ва­ти са­ме цьо­му. Однак по­си­ле­ний діа­лог, чи­слен­ні ві­зи­ти й за­су­дже­н­ня ан­ти­ро­сій­ських сан­кцій не да­ли жо­дно­го пра­кти­чно­го ре­зуль­та­ту. Ро­сія не ли­ше не ста­ла фі­нан­су­ва­ти по­вер­не­н­ня до дра­хми, а й не пі­шла ні на які по­сту­пки в пи­тан­ні ска­су­ва­н­ня кон­тр­сан­кцій про­ти гре­цьких то­ва­рів, за­про­по­ну­вав­ши тіль­ки кре­дит на бу­дів­ни­цтво «Ту­ре­цько­го по­то­ку», май­бу­тнє яко­го 2015 ро­ку ви­да­ва­ло­ся ду­же не­пев­ним. Уже з дру­гої по­ло­ви­ни 2015 р. від­но­си­ни Гре­ції з Ро­сі­єю сер­йо­зно втра­ти­ли на ам­бі­тно­сті.

Та­ким чи­ном, пі­сля двох ро­ків по­дрі­бне­них тран­шів в обмін на чер­го­ві ко­ла ре­фор­му­ва­н­ня — а їх за весь пе­рі­од кри­зи бу­ло близь­ко 15 — рей­тин­ги СИРІЗА сер­йо­зно пі­ду­па­ли. Во­на з 22% вже на дру­го­му мі­сці у рей­тин­гу сим­па­тій гре­цьких ви­бор­ців, а в лі­де­ри тим ча­сом вир­ва­ла­ся ре­а­ні­мо­ва­на мейн­стрим­на пар­тія «Но­ва де­мо­кра­тія» на чо­лі з мо­ло­дим пред­став­ни­ком ста­рої по­лі­ти­чної ди­на­стії Кі­рі­а­ко­сом Мі­цо­та­кі­сом (37%). Тре­тє мі­сце по­сі­дає від­вер­то фа­шист­ська пар­тія «Зо­ло­та зо­ря», однак це ли­ше 8%, і в спи­ну їй ди­хає ще кіль­ка грав­ців. З огля­ду на ра­ди­ка­лі­за­цію і по­ля­ри­за­цію гре­цько­го су­спіль­ства в умо­вах кри­зи, по­лі­ти­чну не­ста­біль­ність і змі­ну чи­слен­них уря­дів, уко­тре по­стає за­пи­та­н­ня: «Ко­ли від­бу­ду­ться на­сту­пні ви­бо­ри — за гра­фі­ком, 2019 ро­ку, чи зно­ву­та­ки до­стро­ко­во?» І від­по­відь на ньо­го по­ча­сти за­ле­жить від Бер­лі­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.