Бан­ків­ські бор­ги Же­ва­го пе­ред дер­жа­вою: ри­ту­аль­на бо­роть­ба

Dzerkalo Tizhnya - - ТИ­ТУЛЬ­НЫЙ ЛИСТ -

Своє кло­по­та­н­ня про від­стро­чку «Ки­їв­мед­пре­па­рат» мо­ти­ву­вав по­гір­ше­н­ням фі­нан­со­во­го ста­ну та втра­тою рин­ку збу­ту в зо­ні АТО. Це при то­му, що, згі­дно зі зві­тні­стю ком­па­нії, у 2016 р. її при­бу­ток ста­но­вив 50,7 млн грн, 2015-го — 60,5 млн, 2014-го — 130,6 млн. Во­се­ни 2016 р. по­ві­дом­ля­ло­ся, що «Ар­те­рі­ум» ку­пує сло­вен­ську фарм­ком­па­нію Marifarm у мі­сце­во­го бан­ку Novi KBM. За да­ни­ми сло­вен­ських ЗМІ, Marifarm пе­ре­йшла у вла­сність Novi KBM після того, як не змо­гла ви­пла­ти­ти борг у 19,5 млн єв­ро.

У рам­ках цьо­го су­до­во­го спо­ру лі­кві­да­тор «ФІК» ука­зу­вав, що ни­ні кін­це­вим тер­мі­ном лі­кві­да­ції бан­ку ви­зна­че­но 17 гру­дня 2017 р., що ро­бить не­мо­жли­вим по­дов­же­н­ня тер­мі­нів спла­ти бор­гів по жов­тень 2019-го. Однак Ви­щий гос­псуд від­хи­лив ці ар­гу­мен­ти, мо­ти­ву­ю­чи це тим, що во­ни «´рун­ту­ю­ться тіль­ки на при­пу­ще­н­нях».

Час­тко­вою роз­ра­дою для Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів можна бу­ло б вва­жа­ти по­ста­но­ву Ви­що­го гос­псу­ду від 6 черв­ня ц.р. щодо його спо­ру з іншим пред­став­ни­ком кон­цер­ну «Ар­те­рі­ум» — ПАТ «Га­ли­чфарм»: ВГСУ ска­су­вав рі­ше­н­ня су­дів ниж­чих ін­стан­цій, від­пра­вив­ши справу на но­вий роз­гляд у Гос­псуд м. Ки­є­ва, який ра­ні­ше на під­ста­ві тих са­мих ар­гу­мен­тів, що й у ви­пад­ку з «Ки­їв­мед­пре­па­ра­том», на­дав бор­го­ву від­стро­чку до 1 жов­тня 2019 р. А тут іде­ться про борг на 538 млн грн (в іпо­те­ці — май­но­ві ком­пле­кси у Льво­ві за адре­са­ми вул. Опри­шків­ська, 6/8; вул. Ба­ло­чна, 1; вул. За­клин­ських, 5).

Ви­щий гос­псуд ді­йшов ви­снов­ку, що «Га­ли­чфарм» не до­вів, що бу­ли по­не­се­ні зби­тки че­рез втра­ту рин­ків збу­ту в ОР­ДЛО, вра­хо­ву­ю­чи по­стій­не зро­ста­н­ня об­ся­гу ре­а­лі­за­ції про­ду­кції в гро­шо­во­му ви­ра­жен­ні про­тя­гом 2013–2015 рр. і до­хо­дів від про­да­жу го­то­вої про­ду­кції. До сло­ва, за під­сум­ка­ми 2016 р. «Га­ли­чфарм» за­де­кла­ру­вав при­бу­ток 62,1 млн грн, 2015-го — 66,2 млн, 2014-го — 25,5 млн.

Ще одна яскра­ва гла­ва бор­го­вої епо­пеї Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня й стру­ктур «іме­ні» Же­ва­го — це ви­зна­н­ня в су­дах при­пи­не­ни­ми по­ру­чи­тельств низ­ки ком­па­ній із гру­пи «Ро­са­ва» (ви­ро­бник шин), об­сяг по­зов­них ви­мог до якої в лі­кві­да­то­ра «ФІК» ся­гає при­найм­ні 1,5 млрд грн.

Су­ди звіль­ни­ли по­ру­чи­те­лів із «Ро­са­ви» від зо­бов’язань пе­ред «ФІК» на со­тні міль­йо­нів гривень під при­во­дом вне­се­н­ня змін у кре­ди­тні до­го­во­ри без їхньо­го ві­до­ма (але за фа­ктом у рам­ках одні­єї бізнес-гру­пи. — Ред.), що збіль­ши­ло зо­бов’яза­н­ня ком­па­ній. Одне з та­ких рі­шень у черв­ні ви­ніс зокре­ма Ви­щий гос­псуд. Фі­гу­ран­ти ці­єї істо­рії на 377 млн грн — ПАТ «Ро­са­ва» (по­ру­чи­тель) і ТОВ «Тор­го­вий дім «Ро­са­ва» (по­зи­чаль­ник).

За­ра­ди спра­ве­дли­во­сті слід ска­за­ти, що су­до­ві про­ти­сто­я­н­ня з же­ва­гов­ськи­ми стру­кту­ра­ми за­вер­шу­ю­ться для лі­кві­да­то­ра «ФІК» не тіль­ки по­раз­ка­ми. Зокре­ма, є рі­ше­н­ня (іно­ді й апе­ля­цій­ної ін­стан­ції) про стя­гне­н­ня 2,1 млрд грн із ком­па­ній, пов’яза­них із гру­пою «КРАЗ» (об­сяг су­ку­пних по­зов­них ви­мог ФГВ­ФО пе­ре­ви­щує 3 млрд грн); 563 млн — із ПАТ «Кре­мен­чу­км’ясо»; 399 млн — із ПАТ «Го­тель «Са­лют»; 358 млн — із ТОВ «Ком­со­моль­ська ко­ге­не­ра­цій­на ком­па­нія»; 168 млн — із ТОВ «Вор­скла сталь»; 105 млн грн — із ПАТ «Бі­ло­цер­ків­ська те­пло­еле­ктро­цен­траль» то­що.

Однак хо­ча су­ди й за­до­воль­ня­ють по­зо­ви Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня, але да­ле­ко не зав­жди в пов­но­му об­ся­зі. Сві­жа ілю­стра­ція — рі­ше­н­ня Гос­псу­ду м. Ки­є­ва від 7 черв­ня 2017 р., яким із ТОВ «Тор­го­вий дім «Р енд Р Ком­мо­ді­тіз» як по­ру­чи­те­ля за зо­бов’яза­н­ня­ми ТОВ «За­то­ка-ме­тал» ви­рі­ше­но стя­гну­ти на ко­ристь лі­кві­да­то­ра «ФІК» ли­ше 116 млн грн (у ме­жах на­да­но­го по­ру­чи­тель­ства), то­ді як по­зи­вач ви­ма­гав 921 млн (су­ку­пна за­бор­го­ва­ність по­зи­чаль­ни­ка).

У ма­те­рі­а­лах кри­мі­наль­них про­ва­джень про сум­нів­ні операції «ФІК» на­во­дя­ться да­ні й про ви­да­чу бан­ком по­зик для ПАТ «Ста­ха­нов­ський ва­го­но­бу­дів­ний за­вод», ТОВ «Тор­го­вий дім Ва­гон­за­вод», ПАТ «Хер­сон­ський за­вод кар­дан­них ва­лів», ПАТ «Ки­їв­ський су­дно­бу­дів­ний-су­дно­ре­мон­тний за­вод», ТОВ «Схід-ру­да», ТОВ «ФК «Фа­кто­ринг» то­що.

У будь-яко­му разі біль­шість су­до­вих про­це­сів не за­вер­ше­ні й мо­жуть іще три­ва­ти кіль­ка ро­ків. Стіль­ки ж мо­же зна­до­би­ти­ся часу на ро­бо­ту в рам­ках ви­ко­нав­чих про­ва­джень, про­да­жу май­на то­що (що в прин­ци­пі не­про­сто зро­би­ти, якщо, зви­чай­но, не сто­їть ме­та за три ко­пій­ки «зли­ти» актив ко­му треба).

Разом з тим клю­чо­вий кри­те­рій успі­шно­сті всі­єї ці­єї актив­но­сті — це ре­аль­ні гро­шо­ві над­хо­дже­н­ня на ра­хун­ки лі­кві­да­то­ра «ФІК». А з цим усе над­то вже скром­но. Згі­дно зі зві­тні­стю лі­кві­да­то­ра бан­ку, на 1 квітня 2017 р. по­зи­чаль­ни­ки по­га­си­ли бор­ги ли­ше на 436,7 млн грн, ре­а­лі­за­ція май­на бан­ку при­не­сла 99,3 млн, ін­ші над­хо­дже­н­ня — 238,6 млн грн.

Для по­рів­ня­н­ня: за да­ни­ми Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня, на 1 ли­пня 2017 р. вкла­дни­кам «ФІК» у рам­ках га­ран­тій­ної су­ми ви­пла­че­но ком­пен­са­цій на 9,9 млрд грн (су­мар­ні ви­пла­ти ста­но­ви­ти­муть 10,5 млрд). Тоб­то во­ни здій­сню­ва­ли­ся на­сам­пе­ред за ра­ху­нок емі­сій­них ко­штів Нац­бан­ку, що мо­не­ти­зу­вав дер­жо­блі­га­ції, на­да­ні Мін­фі­ном для ФГВ­ФО у ви­гля­ді по­зик, а також ви­дав Фон­ду вла­сні кре­ди­ти.

За да­ни­ми НБУ, на­га­да­є­мо, су­ку­пний об­сяг ін­сай­дер­ських кре­ди­тів у порт­фе­лі бан­ків К. Же­ва­го — близько 22 млрд грн (76% порт­фе­ля). Ба­лан­со­ва вар­тість акти­вів «ФІК» ста­но­ви­ла 45,1 млрд грн, але оці­ню­ва­чі ФГВ­ФО оці­ни­ли їх у 9,9 млрд (22% від «но­мі­на­лу»). Тоб­то в мен­шу су­му, ніж Фонд ви­пла­тить у ме­жах га­ран­то­ва­них ком­пен­са­цій. На мо­мент вве­де­н­ня тим­ча­со­вої адмі­ні­стра­ції об­сяг вкла­дів фі­зо­сіб у ка­те­го­рії «200+» ста­но­вив 6,5 млрд грн, а юро­сіб — 4 млрд. У прин­ци­пі ці ко­шти можна бу­ло б повернути, як­би бу­ло по­га­ше­но кре­ди­ти, що їх НБУ кла­си­фі­кує як «ін­сайд»... Ігри з НБУ Крім зо­бов’язань пе­ред вкла­дни­ка­ми, за­бор­го­ва­ність по­кій­но­го бан­ку Же­ва­го пе­ред НБУ з ре­фі­нан­су­ва­н­ня ста­но­ви­ла на по­ча­ток квітня ц.р. 6,3 млрд грн.

Го­ло­ва НБУ Ва­ле­рія Гон­та­ре­ва за­яв­ля­ла, що, крім осо­би­сто­го по­ру­чи­тель­ства вла­сни­ка бан­ку на 1,5 млрд грн, за­ста­вою за зо­бов’яза­н­ня­ми «ФІК» є в то­му чи­слі ці­лі­сний май­но­вий ком­плекс Бі­ло­цер­ків­ської ТЕЦ. А згі­дно із су­до­ви­ми ма­те­рі­а­ла­ми, май­но­ви­ми по­ру­чи­те­ля­ми бан­ку ви­сту­па­ли також «Ки­їв­ський су­дно­бу­ді­вель­но-су­дно­ре­мон­тний за­вод», «Ки­їв­мед­пре­па­рат», «Го­тель «Са­лют», а також ТОВ — «Бу­ді­вель­на ком­па­нія «Осно­ва» та «Іні­ці­а­тор-рі­ел­ті».

Нац­банк у рам­ках по­зо­ву до Же­ва­го про стя­гне­н­ня 1,54 млрд грн бор­гу з ре­фі­нан­су­ва­н­ня звер­тав­ся до су­ду із кло­по­та­н­ням про арешт усьо­го не­ру­хо­мо­го й ру­хо­мо­го май­на нар­де­па, у то­му чи­слі акцій Ferrexpo (його основ­ний актив), час­тки в ком­па­нії The Minco Trust (Швей­ца­рія). У ли­сто­па­ді минулого ро­ку Шев­чен­ків­ський рай­суд удру­ге від­мо­вив­ся за­до­воль­ни­ти та­ке кло­по­та­н­ня (пер­ша не­вда­ла спро­ба НБУ бу­ла в бе­ре­зні), мо­ти­ву­ю­чи це тим, що «від­су­тність кон­кре­ти­за­ції май­на ви­клю­чає обов’яз­ко­ву пе­ре­вір­ку від­по­від­но­сті за­без­пе­че­н­ня по­зо­ву, який про­сить за­сто­су­ва­ти осо­ба, по­зов­ним ви­мо­гам».

Ва­ле­рія Гон­та­ре­ва ви­слов­лю­ва­ла дум­ку, що хо­ча акції ком­па­нії Ferrexpo ніколи не бу­ли в за­ста­ві НБУ, за­без­пе­че­н­ням ви­сту­па­ла пер­со­наль­на га­ран­тія вла­сни­ка, то­му він має від­по­від­а­ти за зо­бов’яза­н­ня­ми усі­ма сво­ї­ми акти­ва­ми. Також во­на ви­слов­лю­ва­ла на­дію, що хо­ча га­ран­тія К.же­ва­го оформ­ле­на за українським за­ко­но­дав­ством, «ми змо­же­мо в усіх су­дах на­да­ти її за будь-яким за­ко­но­дав­ством». То­наль­ність за­яв Гон­та­ре­вої сто­сов­но Же­ва­го ко­ли­ва­ла­ся. В одних ін­терв’ю во­на роз­по­від­а­ла, що 25 разів його по­пе­ре­джа­ла: «… у вас пер­со­наль­на га­ран­тія, яку ви нам ви­да­ли, ви за­ли­ши­те­ся вза­га­лі без ні­чо­го». В ін­ших ви­сту­пах Гон­та­ре­ва кри­ти­чно оці­ню­ва­ла його не­го­тов­ність про­да­ти не­про­філь­ні акти­ви, щоб на­ле­жним чи­ном під­три­ма­ти банк «Фі­нан­си та кре­дит». Во­дно­час ін­ко­ли з еле­мен­та­ми сим­па­тії го­во­ри­ла, що отри­ма­ні у сво­є­му бан­ку кре­ди­ти він вкла­дав у ре­аль­ні акти­ви в Україні.

У свою чер­гу, Же­ва­го на­зи­вав Нац­банк вин­ним у бан­крут­стві сво­го фі­нан­со­во­го ді­ти­ща. «Банк можна й треба бу­ло не за­кри­ва­ти. Я переконаний: те, що ро­бить НБУ сто­сов­но бан­ків, — згу­бно для еко­но­мі­ки Укра­ї­ни, — го­во­рив вла­сник «ФІК». — Зі мною по­ве­ли­ся, без­умов­но, фор­маль­но, не­че­сно. Сьогодні є під­ста­ви за­кри­ти будь-який банк. То­му що в такій еко­но­мі­чній си­ту­а­ції не­має жо­дно­го бан­ку, який не по­ру­шу­вав би нор­ма­ти­вів».

Що ці­ка­во, Же­ва­го се­ред ін­шо­го під­кре­слю­вав, що дум­ку про ви­ну­ва­тість НБУ в його бі­дах ні­би­то по­ді­ляє і Ко­стян­тин Во­ру­ши­лін — ди­ре­ктор-роз­по­ря­дник Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів. На­скіль­ки зав­зя­то, якщо це прав­да, фун­кціо­не­ри ФГВ­ФО во­ю­ва­ти­муть із «по­стра­жда­лим»?

Конфлікт нав­ко­ло бор­гів «ФІК» пе­ред НБУ не обме­жу­є­ться су­пе­ре­чка­ми про пер­со­наль­ну га­ран­тію його вла­сни­ка. Так, Нац­банк су­ди­ться з «Ки­їв­мед­пре­па­ра­том» за сто­ли­чну не­ру­хо­мість пло­щею 10,16 тис. кв. м по вул. Са­кса­ган­сько­го, 139, кор­пус №20 (бу­ква О). Во­дно­час із су­до­вих ма­те­рі­а­лів ви­пли­ває, що ком­па­нія пе­ре­да­ва­ла НБУ в іпо­те­ку ще кіль­ка бу­ді­вель за ці­єю адре­сою пло­щею 780–1500 кв. м.

Чи­нов­ни­ки хва­ли­ли­ся, що в першому пів­річ­чі ФГВ­ФО про­дав за 120 млн грн пра­ва ви­мо­ги за кре­ди­том для юр­осо­би, пе­ре­да­ним «ФІК» у за­ста­ву НБУ. Крім того, на Ін­сти­тут­ській по­ві­дом­ля­ли, що у кві­тні суд пер­шої ін­стан­ції за­до­воль­нив по­зов Нац­бан­ку, прийняв­ши рі­ше­н­ня про звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на май­но «Ки­їв­сько­го су­дно­бу­ді­вель­но­су­дно­ре­мон­тно­го за­во­ду» — май­но­во­го по­ру­чи­те­ля за кре­ди­том ре­фі­нан­су­ва­н­ня для «ФІК».

Однак і Же­ва­го не сидить в «глу­хій обо­ро­ні», кон­тра­та­ку­ю­чи по­зи­ції НБУ, як і у ви­пад­ку з Фон­дом га­ран­ту­ва­н­ня. Він, зокре­ма, на­ма­га­є­ться ви­ве­сти з-під за­ста­ви Бі­ло­цер­ків­ську ТЕЦ шля­хом ви­зна­н­ня не­дій­сни­ми іпо­те­чних до­го­во­рів. Одні­єю з під­став для цьо­го, згі­дно із су­до­ви­ми ма­те­рі­а­ла­ми, мо­же стати мо­жли­ве ви­зна­н­ня не­дій­сни­ми рі­шень по­за­чер­го­вих збо­рів акціо­не­рів ПАТ «Бі­ло­цер­ків­ська ТЕЦ» (слід ро­зу­мі­ти, про пе­ре­да­чу акти­ву в за­ста­ву НБУ) за «по­ру­ше­н­ня по­ряд­ку» ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про скли­ка­н­ня цих збо­рів, при прийнят­ті рі­шень то­що. Спра­ви кри­мі­наль­ні У кіль­кох кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях про ін­сай­дер­ське кре­ди­ту­ва­н­ня у «ФІК» пра­во­охо­рон­ці акцен­ту­ють ува­гу на то­му, що по­зи­ки на­да­ва­ли­ся в пе­рі­од за­лу­че­н­ня бан­ком ре­фі­нан­су­ва­н­ня НБУ. Зви­чай­но, на­вряд чи тут ма­ла мі­сце «ло­бо­ва» ви­да­ча по­зик пов’яза­ним осо­бам за ра­ху­нок ко­штів ре­гу­ля­то­ра (хо­ча й цьо­го не слід ви­клю­ча­ти). Однак на­віть якщо ре­фі­нан­су­ва­н­ня НБУ спря­мо­ву­ва­ло­ся ви­клю­чно на ви­пла­ту де­по­зи­тів на­се­лен­ню, це як мі­ні­мум по­бі­чно спри­я­ло під­трим­ці ін­сай­дер­сько­го порт­фе­ля, оскіль­ки, на­при­клад, розв’язу­ва­ло бан­ку руки з по­гля­ду мо­жли­во­сті про­лон­га­ції по­зик замість того, щоб ви­ма­га­ти в по­зи­чаль­ни­ків своє­ча­сно­го їх по­га­ше­н­ня для ви­пла­ти де­по­зи­тів клі­єн­там.

Хоч як па­ра­до­ксаль­но, але основ­ни­ми фі­гу­ран­та­ми кри­мі­наль­них про­ва­джень про ін­сай­дер­ські операції «ФІК» є то­пме­не­дже­ри бан­ку. Без­умов­но, во­ни не мо­гли не ро­зу­мі­ти, що при ви­да­чі від­по­від­них кре­ди­тів по­ру­шу­ва­ли як мі­ні­мум «дух» за­ко­ну. Мі­ру їхньої від­по­від­аль­но­сті не­хай вста­нов­лю­ють пра­во­охо­рон­ці й су­до­ві ор­га­ни. Разом з тим, ко­ли під час слід­ства з при­во­ду сум­нів­но­го одер­жа­н­ня кре­ди­тів стру­кту­ра­ми Же­ва­го в бан­ку Же­ва­го у си­ло­ви­ків, як пра­ви­ло, не виникає питань до са­мо­го Же­ва­го, це ви­кли­кає як мі­ні­мум по­див. І ба­га­то питань. На­віть ду­же ба­га­то питань, у то­му чи­слі з ко­ру­пцій­но-по­лі­ти­чним ду­шком, про який зга­ду­ва­ло­ся на початку стат­ті.

Ска­за­ти, що пра­во­охо­рон­ці зав­жди пра­кти­ку­ють на­стіль­ки ви­бір­ко­вий під­хід, не можна. На­при­клад, кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня №12016100080004902 по­ру­ше­не за фа­ктом «здій­сне­н­ня по­са­до­ви­ми осо­ба­ми ПАТ «Банк «Фі­нан­си та кре­дит» і вла­сни­ком бан­ку ша­храй­ських дій». Але як воно обер­не­ться в під­сум­ку, треба ще по­ди­ви­ти­ся.

На­при­кін­ці жов­тня 2016-го ген­про­ку­рор Юрій Лу­цен­ко по­ві­дом­ляв, що ГПУ, На­цпо­лі­ція та СБУ ви­кри­ли слу­жбо­вих осіб «ФІК», які з до­по­мо­гою не­ре­зи­ден­тів, у то­му чи­слі офшор­ної ком­па­нії, кін­це­вим бе­не­фі­ці­ар­ним вла­сни­ком якої є гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни — екс-по­мі­чник нар­де­па, не­за­кон­но ви­ве­ли акти­ви бан­ку на су­му більш як 1 млрд грн.

У по­ста­но­ві Пе­чер­сько­го рай­су­ду Ки­є­ва від 27 жов­тня 2016 р. щодо кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня №12015100010000279 за пі­до­зрою екс-го­ло­ви прав­лі­н­ня «ФІК» В.хлив­ню­ка (за рі­зни­ми да­ни­ми, пе­ре­бу­ває за кор­до­ном) у при­сво­єн­ні ко­штів фі­н­уста­но­ви зга­ду­є­ться про його мо­жли­ву змо­ву з по­мі­чни­ком на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни — бе­не­фі­ці­ар­но­го вла­сни­ка бан­ку «Фі­нан­си та кре­дит». Слід ро­зу­мі­ти, мав­ся на ува­зі са­ме К.же­ва­го?

До ре­чі, у ма­те­рі­а­лах кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня НА­БУ №52016000000000119 про роз­тра­ту ря­дом бан­ків (у т.ч. «ФІК») 12 млрд грн ре­фі­нан­су­ва­н­ня НБУ вка­зу­є­ться на по­ін­фор­мо­ва­ність по­са­до­вих осіб НБУ в за­сто­су­ван­ні схе­ми про­ти­прав­но­го ви­ве­де­н­ня ко­штів із бан­ків­ської уста­но­ви з ви­ко­ри­ста­н­ням ко­ре­спон­дент­ських ра­хун­ків у Meinl Bank AG.

ГПУ в рам­ках кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня №42016000000001118 ці­ка­ви­ла­ся не тіль­ки сум­нів­ним спи­са­н­ням 54 млн дол. із кор­ра­хун­ка Meinl Bank AG (Ав­стрія), а й 59 млн дол. — з кор­ра­хун­ка в Bank Frick & CO.AG (Лі­хтен­штейн). За да­ни­ми слід­чих, спи­са­н­ня від­бу­ло­ся при­бли­зно че­рез два ти­жні після ви­зна­н­ня «ФІК» не­пла­то­спро­мо­жним (17 ве­ре­сня 2015 р.). Від­по­від­но до су­до­вих ма­те­рі­а­лів, ці ко­шти бу­ли на­да­ні бан­ком як за­без­пе­че­н­ня під кре­ди­ти, ви­да­ні зга­да­ни­ми іно­зем­ни­ми бан­ка­ми для Nasterno Comercial Limited, кін­це­вим бе­не­фі­ці­а­ром якої, за да­ни­ми слід­ства, був уже ра­ні­ше зга­ду­ва­ний «ко­ли­шній по­мі­чник кін­це­во­го вла­сни­ка «Фі­нан­си та кре­дит».

Пра­во­охо­рон­ці в обох ви­пад­ках ма­ють з’ясу­ва­ти, бу­ли ці операції частиною схем із «ма­лю­ва­н­ня» ка­пі­та­лу «ФІК» або ж «кла­си­чним» ви­ве­де­н­ням ко­штів за кор­дон.

Як про­су­ва­ти­ме­ться слід­ство по за­зна­че­них кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях і роз­гляд справ у су­дах (якщо до цьо­го все-та­ки ді­йде)? По­то­чна ди­на­мі­ка на­дмір­но­го опти­мі­зму не все­ляє. Один із си­гна­лів — ска­су­ва­н­ня су­дом аре­шту тор­го­вель­них ма­рок ПАТ «Ки­їв­мед­пре­па­рат» і ПАТ «Га­ли­чфарм», на­кла­де­но­го ра­ні­ше в рам­ках одно­го з кри­мі­наль­них про­ва­джень по сум­нів­них опе­ра­ці­ях «ФІК». З та­ким са­мо успі­хом, не ви­клю­че­но, бу­де зня­то й арешт на не­ру­хо­мість у то­му чи­слі «Ав­то­кра­зу» та «Ро­са­ви» (якщо до­те­пер не зня­то).

Ну і хоч би як три­ва­ло слід­ство за ци­ми кри­мі­наль­ни­ми про­ва­дже­н­ня­ми, не слід за­бу­ва­ти, що в Же­ва­го, крім ка­пі­та­лу та зв’яз­ків, є й де­пу­тат­ська не­до­тор­кан­ність. Хлоп Один із не­о­дно­зна­чних епі­зо­дів в істо­рії бан­ку «Фі­нан­си та кре­дит» — це «схло­пу­ва­н­ня» акти­вів і па­си­вів пе­ред ви­зна­н­ням його не­пла­то­спро­мо­жним.

У сер­пні 2015-го НБУ по­ві­дом­ляв, що «ФІК» змен­шив об­сяг кре­ди­тів пов’яза­ним осо­бам на 3,6 млрд грн. Пі­зні­ше В.гон­та­ре­ва уто­чню­ва­ла, що це ста­ло­ся че­рез «згор­та­н­ня» за ра­ху­нок ве­ли­ко­го де­по­зи­ту (на­зи­ва­ла­ся су­ма 4 млрд грн). Але з да­них НБУ та ФГВ­ФО ви­пли­ває, що з 1 ли­пня 2015-го по 18 ве­ре­сня 2015-го (да­та ви­зна­н­ня «ФІК» не­пла­то­спро­мо­жним) кре­ди­тний порт­фель юро­сіб змен­шив­ся ли­ше на 0,7 млрд грн, то­ді як об­сяг їхніх вкла­дів — на 3,6 млрд.

За­зна­чи­мо, що на 1 ли­пня 2015 р. офі­цій­ний курс був 21 грн/дол., а на 18 ве­ре­сня 2015 р. — 21,6 грн/дол. Тоб­то грив­ня осла­бла, і ва­лю­тна скла­до­ва кре­ди­тно­го порт­фе­ля (на 1 ли­пня 2015 р. — 10,1 млрд грн) ма­ла «при­ро­сти» на 300 млн грн (а во­на змен­ши­ла­ся).

Як так ви­йшло? Чо­му НБУ фа­кти­чно на­дав Же­ва­го пре­фе­рен­цію, пі­шов­ши на ско­ро­че­н­ня по­тен­цій­ної лі­кві­да­цій­ної ма­си бан­ку (чим обме­жу­ва­ли­ся пра­ва ін­ших клі­єн­тів)? «Схло­пу­ва­н­ня» за­вер­ши­ло­ся чи ні? Чо­му та­кий рі­зно­бій да­них у зві­тно­сті? Яка роль же­ва­гов­сько­го Ferrexpo у цьо­му про­це­сі? DT.UA про­по­ну­ва­ло К.же­ва­го, Нац­бан­ку і ФГВ­ФО про­ясни­ти си­ту­а­цію, однак до мо­мен­ту пе­ре­да­чі цьо­го ма­те­рі­а­лу до дру­ку ко­мен­та­рів не бу­ло.

Чо­му ми зга­да­ли про Ferrexpo? Ком­па­нія по­ві­дом­ля­ла про втра­ту че­рез бан­крут­ство «ФІК» 174 млн дол. Зараз кіль­ка гір­ни­чо-зба­га­чу­валь­них ком­бі­на­тів (у т.ч. Пол­тав­ський, Бі­ла­нів­ський, Єри­стів­ський), які на­ле­жать Же­ва­го, до­ма­га­ю­ться в су­ді від­не­се­н­ня їхніх кре­ди­тор­ських ви­мог до бан­ку «Фі­нан­си та кре­дит» (на 4,2 млрд грн) у сьо­му чер­гу кре­ди­то­рів (до якої вклю­ча­ю­ться ви­мо­ги в т.ч. юро­сіб-вкла­дни­ків, які не є пов’яза­ни­ми осо­ба­ми бан­ку), а не в дев’яту чер­гу (ви­мо­ги пов’яза­них осіб).

До ре­чі, у зві­тно­сті Ferrexpo за 2014 р., яку бу­ло опри­лю­дне­но в бе­ре­зні 2015-го, кон­ста­ту­ва­ло­ся, що ко­шти, які ком­па­нія три­має в бан­ку «Фі­нан­си та кре­дит» (160 млн дол.), мо­жуть фі­нан­су­ва­ти до трьох мі­ся­ців опе­ра­цій­них і ка­пі­таль­них ви­трат, а банк під­да­є­ться тим са­мим ри­зи­кам, що й уся бан­ків­ська си­сте­ма. Во­дно­час го­ло­ва НБУ В.гон­та­ре­ва пу­блі­чно за­яв­ля­ла, що банк був від­не­се­ний до про­блем­но­го ще в сі­чні 2015-го. Ви­хо­дить, що ме­не­джмент Ferrexpo у зві­тно­сті вво­див в ома­ну ін­ве­сто­рів ком­па­нії?

Є пи­та­н­ня також із при­во­ду ін­ших аспе­ктів ро­бо­ти «ФІК». Зокре­ма, чи бу­ло в цьо­му бан­ку дро­бле­н­ня де­по­зи­тів? 15 ли­пня 2015-го го­ло­ва НБУ за­яви­ла, що об­сяг де­по­зи­тів у бан­ку, які під­па­да­ють під га­ран­тію ФГВ­ФО, — 5 млрд грн. А тро­хи біль­ше ніж че­рез два мі­ся­ці (24 ве­ре­сня) Гон­та­ре­ва озву­чи­ла вже су­му 10,5 млрд (та­ка сама ци­фра по­ки що фі­гу­рує у зві­тно­сті ФГВ­ФО).

Ра­ні­ше DT.UA уже від­зна­ча­ло, що «по­тре­бує ре­тель­ної пе­ре­вір­ки ін­фор­ма­ція рин­ко­вих дже­рел, що за цей пе­рі­од (між зня­т­тям з бан­ку «Фі­нан­си та кре­дит» ста­ту­су «про­блем­ний» і ви­зна­н­ням його не­спро­мо­жним) ком­па­нія Ferrexpo па­на Же­ва­го, яка ма­ла в бан­ку де­по­зит у роз­мі­рі близько 150 млн дол., мо­гла пе­рей­ти в ста­тус за­без­пе­че­но­го кре­ди­то­ра, тоб­то отримати пра­ва ви­мо­ги по ря­ду кре­ди­тів ін­ших по­зи­чаль­ни­ків бан­ку». У по­шу­ках на­дії Як і в істо­рі­ях ба­га­тьох ін­ших бан­ків-бан­кру­тів, за­ли­ша­ю­ться пи­та­н­ня до ау­ди­то­рів «ФІК». На­при­клад, в ау­ди­тор­сько­му ви­снов­ку Baker Tilly до його зві­тно­сті за 2014 р. ука­зу­ва­ло­ся, що во­на «спра­ве­дли­во та до­сто­вір­но в усіх істо­тних аспе­ктах від­обра­жає фі­нан­со­вий стан ПАТ «Банк «Фі­нан­си та кре­дит» ста­ном на 31 гру­дня 2014 р., його фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти й рух гро­шо­вих ко­штів за рік, що за­кін­чив­ся на за­зна­че­ну да­ту, від­по­від­но до між­на­ро­дних стан­дар­тів фі­нан­со­вої зві­тно­сті». Якщо ж зга­да­ти, на­при­клад, оцін­ки НБУ про час­тку ін­сай­дер­ських кре­ди­тів, та­кі фор­му­лю­ва­н­ня ви­гля­да­ють ба­га­то­зна­чно.

На­скіль­ки які­сно ви­ко­нав свою ро­бо­ту Нац­банк у пи­тан­ні на­гля­ду за «ФІК»? У гру­дні 2016го Окру­жний адмін­суд м. Ки­є­ва за­до­воль­нив по­зов трьох вкла­дни­ків бан­ку, ви­знав­ши про­ти­прав­ною без­ді­яль­ність НБУ в пе­рі­од з 1 сі­чня 2011 р. по 17 ве­ре­сня 2015 р. щодо нев­жи­т­тя на­ле­жних за­хо­дів за­без­пе­че­н­ня ін­те­ре­сів вкла­дни­ків і кре­ди­то­рів для збе­ре­же­н­ня ко­штів. Що­прав­да, че­рез кіль­ка мі­ся­ців (у бе­ре­зні ц.р.) це рі­ше­н­ня бу­ло ска­со­ва­но су­дом апе­ля­цій­ної ін­стан­ції...

До ре­чі, не всі вкла­дни­ки бан­ку «ФІК» (з ка­те­го­рії «200+») спо­ді­ва­ю­ться на ре­зуль­та­тив­ність ро­бо­ти ФГВ­ФО. Де­я­кі з них на­ма­га­ю­ться су­ди­ти­ся без­по­се­ре­дньо з Же­ва­го. Уже бу­ло (у гру­дні 2016 р.) рі­ше­н­ня при­найм­ні одно­го зі сто­ли­чних рай­су­дів про стя­гне­н­ня з нього на ко­ристь вкла­дни­ків 1 млн грн.

«Від­по­від­а­чем не вжи­то своє­ча­сних за­хо­дів для за­по­бі­га­н­ня на­ста­н­ня не­пла­то­спро­мо­жно­сті бан­ку, не пред­став­ле­но ре­аль­ної фі­нан­со­вої під­трим­ки бан­ку, що при­зве­ло до подаль­шо­го по­гір­ше­н­ня фі­нан­со­вих по­ка­зни­ків його ді­яль­но­сті. Та­ким чи­ном, на­слід­ком та­ких дій від­по­від­а­ча стала не­пла­то­спро­мо­жність ПАТ «Банк «Фі­нан­си та кре­дит», що за­вда­ло шко­ди по­зи­ва­чу», — йшло­ся в су­до­во­му рі­шен­ні. Що­прав­да, воно бу­ло ска­со­ва­не су­дом апе­ля­цій­ної ін­стан­ції. Ни­ні ця спра­ва у Ви­що­му спе­ці­а­лі­зо­ва­но­му су­ді з роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ.

Же­ва­го, зі сво­го бо­ку, зно­ву­та­ки, не від­си­джу­є­ться в глу­хій обо­ро­ні. На тлі ін­сай­дер­ської за­бор­го­ва­но­сті пе­ред «ФІК» «Пол­тав­ський ГЗК» нар­де­па на­ма­га­є­ться... від­су­ди­ти у Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня 10 млн дол. Су­ди зре­штою на­віть ви­но­си­ли рі­ше­н­ня про не­об­хі­дність спла­ти Фон­дом цих ко­штів, однак їх бу­ло ска­со­вао Ви­щим гос­псу­дом, а справу від­прав­ле­но на но­вий роз­гляд. При­чо­му, ко­ли во­на пі­шла по другому ко­лу, су­ди (у т.ч. апе­ля­цій­ної ін­стан­ції) під­три­ма­ли по­зи­цію ФГВ­ФО. Мо­жли­во, на­дія все-та­ки є?

Ро­ман Ів­чен­ко, Юрій Ско­ло­тя­ний

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.