НБУ від­кри­ває до­ро­гу віль­но­му ру­ху ка­пі­та­лу

Однак від­су­тність про­гре­су у впро­ва­джен­ні в Укра­ї­ні ре­ко­мен­да­цій пла­ну BEPS мо­же по­ста­ви­ти під сум­нів подаль­шу ва­лю­тну лі­бе­ра­лі­за­цію

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ігор ЧУФАРОВ, пар­тнер від­ді­лу опо­да­тку­ва­н­ня і юри­ди­чних по­слуг EY в Укра­ї­ні

На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни де­да­лі ча­сті­ше по­ві­дом­ляє про чер­го­ві кро­ки з лі­бе­ра­лі­за­ції ре­жи­му ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня. Одним із най­ва­жли­ві­ших остан­ніх рі­шень НБУ є ска­су­ва­н­ня за­бо­ро­ни на пе­ре­ра­ху­ва­н­ня ва­лю­ти за кор­дон для по­вер­не­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій.

Цю за­бо­ро­ну бу­ло впро­ва­дже­но Нац­бан­ком ще три ро­ки то­му, на са­мо­му по­ча­тку кри­зи 2014-го. Ре­гу­ля­тор на­ма­гав­ся за­по­біг­ти від­пли­ву ва­лю­ти вна­слі­док па­ні­чної вте­чі ін­ве­сто­рів з Укра­ї­ни, а та­кож при­пи­ни­ти ті­ньо­ві схе­ми, які про­цві­та­ли на укра­їн­сько­му фі­нан­со­во­му рин­ку. Мо­жли­во, що на той мо­мент та­кий жорс­ткий за­хід дій­сно був не­об­хі­дний, але він вкрай не­га­тив­но впли­вав на ін­ве­сти­цій­ний клі­мат у кра­ї­ні. Ста­бі­лі­за­ція ва­лю­тно­го рин­ку да­ла змо­гу На­ціо­наль­но­му бан­ку зайня­ти­ся пи­та­н­ням цьо­го обме­же­н­ня, що й бу­ло зро­бле­но по­ста­но­вою прав­лі­н­ня НБУ №41 від 25 трав­ня 2017 р.

Які опе­ра­ції зно­ву до­зво­ле­ні? Те­пер ре­зи­ден­ти Укра­ї­ни мо­жуть пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти на ко­ристь іно­зем­них ін­ве­сто­рів іно­зем­ну ва­лю­ту у ра­зі при­дба­н­ня в остан­ніх цін­них па­пе­рів або кор­по­ра­тив­них прав. Якщо ро­зра­ху­нок з іно­зем­ним про­дав­цем був здій­сне­ний у грив­ні (че­рез так зва­ні ін­ве­сти­цій­ні ра­хун­ки, від­кри­ті в укра­їн­ських бан­ках), іно­зем­на осо­ба має пра­во кон­вер­ту­ва­ти отри­ма­ну грив­ню у ва­лю­ту й ви­ве­сти її на свої за­ру­бі­жні ра­хун­ки. Іно­зем­ний ін­ве­стор та­кож має пра­во одер­жа­ти ва­лю­ту у ра­зі час­тко­во­го ви­хо­ду з ка­пі­та­лу укра­їн­сько­го під­при­єм­ства, що йо­му на­ле­жить. У цьо­му ра­зі пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти ва­лю­ту на адре­су ін­ве­сто­ра бу­де укра­їн­ське під­при­єм­ство, яке змен­шує ста­ту­тний ка­пі­тал або ви­ку­по­вує в ін­ве­сто­ра ча­сти­ну вла­сних акцій (кор­по­ра­тив­них прав).

Рі­ше­н­ня НБУ пев­ною мі­рою від­нов­лює ре­жим ру­ху ка­пі­та­лу, що ді­яв в Укра­ї­ні до 2014 р. Ра­зом з тим пов­ної сво­бо­ди ре­па­трі­а­ції ін­ве­сти­цій ре­гу­ля­тор не пе­ред­ба­чив. Нац­банк уста­но­вив обме­же­н­ня за су­мою ви­ве­де­но­го ка­пі­та­лу — не більш як 5 млн дол. на мі­сяць на одну осо­бу (тоб­то не більш як 60 млн дол. на рік). Ви­ня­ток пе­ред­ба­че­но ли­ше для ви­пад­ків про­да­жу іно­зем­ним ін­ве­сто­ром дер­жо­блі­га­цій Укра­ї­ни або ж ін­ших цін­них па­пе­рів, які ко­ти­ру­ю­ться на фон­до­вих бір­жах, че­рез та­кі бір­жі.

Слід та­кож вра­хо­ву­ва­ти, що для пе­ре­ра­ху­ва­н­ня ко­штів за кор­дон мо­жуть зна­до­би­ти­ся до­да­тко­ві до­ку­мен­ти, пе­ред­ба­че­ні Нац­бан­ком, на­при­клад акт оцін­ки рин­ко­вої вар­то­сті цін­них па­пе­рів, ре­а­лі­зо­ва­них не­ре­зи­ден­том. На­ре­шті, НБУ за­ли­шив за со­бою пра­во кон­тро­лю­ва­ти всі опе­ра­ції з ви­ве­де­н­ня ка­пі­та­лу «у ру­чно­му ре­жи­мі»: ре­гу­ля­тор має пра­во зу­пи­ни­ти будь-яку опе­ра­цію, що зда­сться йо­му сум­нів­ною. Це має по­ста­ви­ти бар’єр для по­вер­не­н­ня на фі­нан­со­вий ри­нок ті­ньо­вих схем ви­ве­де­н­ня ва­лю­ти під ви­гля­дом ре­па­трі­а­ції ін­ве­сти­цій.

Не­зва­жа­ю­чи на обме­же­ний ха­ра­ктер про­ве­де­ної Нац­бан­ком лі­бе­ра­лі­за­ції, йо­го рі­ше­н­ня від­кри­ва­ють но­ві мо­жли­во­сті для бі­зне­су. При­чо­му та­кі мо­жли­во­сті з’яв­ля­ю­ться не ли­ше в сфе­рі управ­лі­н­ня ін­ве­сти­цій­ним і ва­лю­тним порт­фе­ля­ми, а й у сфе­рі по­да­тко­во­го пла­ну­ва­н­ня. На­при­клад, під­при­єм­ства мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти змен­ше­н­ня ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу під­при­єм­ства або ви­куп вла­сних акцій (ча­сток) в ін­ве­сто­ра як аль­тер­на­ти­ву роз­по­ді­лу ди­ві­ден­дів. Якщо ви­пла­та ди­ві­ден­дів не­ре­зи­ден­ту в біль­шо­сті ви­пад­ків при­зве­де до не­об­хі­дно­сті утри­ма­ти в Укра­ї­ні по­да­ток у дже­ре­ла за став­кою від 5 до 15%, то змен­ше­н­ня ка­пі­та­лу/ви­куп акцій мо­жуть до­по­мог­ти ін­ве­сто­ро­ві уни­кну­ти спла­ти цьо­го по­да­тку.

Лі­бе­ра­лі­за­ція ру­ху ка­пі­та­лу та­кож від­кри­ває до­ро­гу для тон­кої ка­пі­та­лі­за­ції. Іно­зем­ний ін­ве­стор мо­же ви­лу­чи­ти ча­сти­ну ка­пі­та­лу укра­їн­сько­го під­при­єм­ства (шля­хом змен­ше­н­ня йо­го ка­пі­та­лу або ви­ку­пу вла­сних акцій/ча­сток) і по­тім на­да­ти цьо­му ж під­при­єм­ству від­со­тко­вий кре­дит на та­ку ж су­му. Та­ким чи­ном, ча­сти­на вла­сно­го ка­пі­та­лу укра­їн­сько­го під­при­єм­ства бу­де за­мі­ще­на бор­го­вим фі­нан­су­ва­н­ням в іно­зем­ній ва­лю­ті, за яким бу­дуть на­ра­хо­ву­ва­ти­ся від­со­тко­ві ви­тра­ти. За ра­ху­нок та­ких ви­трат ін­ве­стор мо­же сут­тє­во зни­зи­ти ба­зу опо­да­тку­ва­н­ня сво­го укра­їн­сько­го бі­зне­су.

Зга­да­ни­ми ва­рі­ан­та­ми не ви­чер­пу­ю­ться мо­жли­во­сті по­да­тко­во­го пла­ну­ва­н­ня, що з’яв­ля­ю­ться у зв’яз­ку зі ска­су­ва­н­ням за­бо­ро­ни на по­вер­не­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій. Не тіль­ки іно­зем­ні, а й укра­їн­ські ін­ве­сто­ри мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ви­ве­де­ний з Укра­ї­ни ка­пі­тал для по­бу­до­ви рі­зно­го ро­ду хол­дин­го­вих, тор­го­вель­них і фі­нан­со­вих стру­ктур за кор­до­ном. Цьо­му зна­чною мі­рою спри­я­ли ін­ші рі­ше­н­ня НБУ, що сут­тє­во спро­сти­ли для ре­зи­ден­тів Укра­ї­ни ін­ве­сту­ва­н­ня за кор­дон і роз­мі­ще­н­ня ва­лю­тних ко­штів на за­ру­бі­жних ра­хун­ках.

Оче­ви­дно, що Нац­банк до­бре ро­зу­міє, які до­да­тко­ві мо­жли­во­сті да­ють бі­зне­су йо­го рі­ше­н­ня. Са­ме то­му в Кон­це­пції ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня НБУ по­го­див здій­сне­н­ня по­ета­пної ва­лю­тної лі­бе­ра­лі­за­ції із впро­ва­дже­н­ням в Укра­ї­ні ре­ко­мен­да­цій про­е­кту BEPS. Кон­це­пція пе­ред­ба­чає за­мі­ще­н­ня адмі­ні­стра­тив­них ва­же­лів управ­лі­н­ня ва­лю­тни­ми по­то­ка­ми за­хо­да­ми по­да­тко­во­го кон­тро­лю. У ра­зі пов­но­го впро­ва­дже­н­ня всіх за­про­по­но­ва­них кон­це­пці­єю за­хо­дів під­при­єм­ці й ін­ве­сто­ри одер­жать сво­бо­ду роз­по­ря­джа­ти­ся сво­ї­ми ва­лю­тни­ми ко­шта­ми, вклю­ча­ю­чи мо­жли­вість роз­мі­щу­ва­ти і/або ін­ве­сту­ва­ти їх за кор­дон, однак ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти та­кі мо­жли­во­сті для по­да­тко­вої опти­мі­за­ції бу­де зна­чно скла­дні­ше.

Та якщо Нац­банк ви­ко­нує свою ча­сти­ну кон­це­пції, по­сту­по­во ска­со­ву­ю­чи адмі­ні­стра­тив­ні обме­же­н­ня на ва­лю­тно­му рин­ку, то із впро­ва­дже­н­ням в Укра­ї­ні ре­ко­мен­да­цій пла­ну BEPS спра­ви йдуть зна­чно гір­ше. Ли­ше зов­сім не­дав­но Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів офі­цій­но ого­ло­си­ло про при­єд­на­н­ня Укра­ї­ни до пла­ну BEPS, при­чо­му у від­по­від­но­му ли­сті ві­дом­ства в се­кре­та­рі­ат Ор­га­ні­за­ції еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва й роз­ви­тку (ОЕСР) зга­ду­вав­ся ли­ше мі­ні­маль­ний па­кет дій (4 з 15 пла­ну BEPS). Зокре­ма, лист Мін­фі­ну не пе­ред­ба­чає ім­пле­мен­та­ції в Укра­ї­ні пра­вил опо­да­тку­ва­н­ня так зва­них кон­тро­льо­ва­них іно­зем­них ком­па­ній (КІК).

Впро­ва­дже­н­ня шир­шо­го ком­пле­ксу за­хо­дів бу­ло пе­ред­ба­че­но ука­зом пре­зи­ден­та №180/2016 від 28 кві­тня 2016 р., згі­дно з яким спе­ці­аль­но ство­рю­ва­на ро­бо­ча гру­па ма­ла ро­зро­би­ти за­ко­но­про­ект про про­ти­дію ви­ве­ден­ню до­хо­дів за кор­дон, впро­ва­дже­н­ня пра­вил про кон­тро­льо­ва­ні іно­зем­ні ком­па­нії, про­ти­дію агре­сив­но­му по­да­тко­во­му пла­ну­ван­ню, а та­кож про лі­бе­ра­лі­за­цію ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня. Хо­ча від­по­від­ний про­ект за­ко­ну й бу­ло під­го­тов­ле­но, однак у се­сій­ний зал йо­го так і не вне­сли.

Не­має осо­бли­во­го про­гре­су й у при­єд­нан­ні Укра­ї­ни до мі­жна­ро­дної си­сте­ми ав­то­ма­ти­чно­го обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю про рух ко­штів по бан­ків­ських ра­хун­ках (так зва­ний Common Reporting Standard). Ця си­сте­ма да­ла б змо­гу укра­їн­ським по­да­тко­вим ор­га­нам опе­ра­тив­но одер­жу­ва­ти ін­фор­ма­цію про будь-які су­ми, що їх по­да­тко­ві ре­зи­ден­ти Укра­ї­ни роз­мі­щу­ють на під­кон­троль­них їм іно­зем­них ра­хун­ках. Однак до цьо­го мо­мен­ту на­ша кра­ї­на не по­да­ла на­віть по­ча­тко­во­го по­ві­дом­ле­н­ня про на­мір при­єд­на­ти­ся до ці­єї си­сте­ми. Не бра­ла уча­сті Укра­ї­на й у під­пи­сан­ні Ба­га­то­сто­рон­ньої кон­вен­ції, спря­мо­ва­ної на бо­роть­бу з по­да­тко­ви­ми зло­вжи­ва­н­ня­ми, що від­бу­ло­ся 7 черв­ня 2017 р. у Па­ри­жі за уча­сті більш як 70 кра­їн сві­ту.

Зро­зумі­ло, що від­су­тність про­гре­су з упро­ва­дже­н­ням у на­шій кра­ї­ні ре­ко­мен­да­цій пла­ну BEPS та ін­ших за­хо­дів, спря­мо­ва­них на бо­роть­бу з по­да­тко­ви­ми зло­вжи­ва­н­ня­ми, пев­ною мі­рою ви­гі­дне бі­зне­су. Окре­мі пред­став­ни­ки ве­ли­ких ком­па­ній мо­жуть про­дов­жу­ва­ти ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ті­ньо­ві схе­ми по­да­тко­вої опти­мі­за­ції, які вже дав­но ста­ли не­мо­жли­ви­ми в біль­шо­сті су­сі­дніх з Укра­ї­ною кра­їн. Однак пла­тою за та­кі мо­жли­во­сті бу­де, на­пев­но, збе­ре­же­н­ня в на­шій кра­ї­ні ана­хро­ні­чно­го ре­жи­му ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня, який за пра­вом вва­жа­є­ться одним із най­жорс­ткі­ших се­ред усіх кра­їн сві­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.