Ігри лже­па­трі­о­тів

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Укра­їн­ське під­при­єм­ство про­дов­жує на­пов­ню­ва­ти бю­джет кра­ї­ни, по­при хи­жі ата­ки з бо­ку де­пу­та­тів, які за­мість то­го, щоб дба­ти про бла­го Укра­ї­ни і до­бро­бут Укра­їн­сько­го на­ро­ду та об­сто­ю­ва­ти ін­те­ре­си ви­бор­ців і дер­жа­ви, за­хи­ща­ють ін­те­ре­си одні­єї фі­зи­чної осо­би, що не збі­га­ю­ться з ін­те­ре­са­ми всьо­го акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства та ін­ших йо­го акціо­не­рів, і без­по­се­ре­дньо від­ві­ду­ють за­галь­ні збо­ри акціо­не­рів, бе­руть участь у су­до­вих за­сі­да­н­нях то­що. Па­ра­до­ксаль­на си­ту­а­ція три­ває в еко­но­мі­ці про­ми­сло­во­го За­по­ріж­жя по­над рік. Ни­ні про­ду­кція ПРАТ «За­вод «Пе­ре­тво­рю­вач» має по­пит на вну­трі­шньо­му та зов­ні­шніх рин­ках, однак під­при­єм­ство ли­хо­ма­нить. І спра­ва не в еко­но­мі­чній кри­зі, адже всу­пе­реч си­ту­а­ції в кра­ї­ні та втра­ті ро­сій­сько­го рин­ку збу­ту, ке­рів­ни­цтво за­во­ду «Пе­ре­тво­рю­вач» змо­гло за­ли­ши­ти ви­ро­бни­цтво рен­та­бель­ним , ви­йти на но­ві рин­ки, збе­рег­ти ро­бо­чі мі­сця та за­ро­бі­тну пла­ту, а го­лов­не, за­ли­ши­ти дер­жа­ві че­сно­го пла­тни­ка по­да­тків. Спра­ва в ін­шо­му. За­хо­пи­ти кон­троль над АТ під при­кри­т­тям де­пу­тат­сько­го кор­пу­су на­ма­га­ю­ться шля­хом ви­зна­н­ня не­за­кон­ною при­ва­ти­за­цію акцій за­во­ду, що від­бу­лась у 2000 р.

То­ді, в іще мо­ло­дій Укра­ї­ні, про­цес при­ва­ти­за­ції від­був­ся від­по­від­но до чин­но­го за­ко­но­дав­ства. За два де­ся­тки ро­ків не тіль­ки спли­нув строк по­зов­ної дав­но­сті, а й не­о­дно­ра­зо­во змі­нив­ся склад акціо­не­рів і ке­рів­них ор­га­нів то­ва­ри­ства, й ни­ні з ма­ні­пу­ля­ці­я­ми ми­ну­лим зі­ткну­ли­ся ді­ю­чі ке­рів­ни­ки. З’яви­ли­ся й ті, хто, вда­ю­чись до чу­ток і фей­ків, на­ма­га­є­ться очор­ни­ти ді­ло­ву ре­пу­та­цію лю­дей, які фа­кти­чно да­ли за­во­ду дру­ге жи­т­тя. Окре­мо про спе­ци­фі­чні жар­ти. Так, на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку, ко­ли ма­ли від­бу­ти­ся збо­ри акціо­не­рів, не­ві­до­мий по­ві­дом­ляє в по­лі­цію про ви­бу­хів­ку. Зір­ва­но збо­ри, за­бло­ко­ва­но та зу­пи­не­но ви­ро­бни­цтво — та­кий «жарт» ко­шту­вав за­во­ду 500 тис. грн, а дер­жа­ві — не­спла­че­них з них по­да­тків.

До ре­чі, 25% акцій за­во­ду ни­ні на­ле­жать фір­мі з пі­кан­тною на­звою «ФСБ+». Фі­лія чи що? Юри­ди­чна адре­са ці­єї кон­то­ри: Оде­са, При­мор­ський буль­вар, 33. Ди­вує, але в цьо­му бу­дин­ку роз­та­шо­ва­на слав­но­зві­сна Оде­ська кі­но­сту­дія, яка ні­ко­ли й не чу­ла про та­ке під­при­єм­ство. Ди­ре­кто­ром «ФСБ+» є Лі­дія Ка­чур — ко­ли­шня спів­ро­бі­тни­ця за­во­ду «Пе­ре­тво­рю­вач». Про те, як в її ру­ках опи­ни­ли­ся 25% акцій, мо­жна роз­по­ві­сти окре­му істо­рію. Ві­дзна­чи­мо, що шля­хом її ма­хі­на­цій, які й не сни­ли­ся Бен­де­ру, акції втра­ти­ли пів­то­ри ти­ся­чі за­вод­чан! До сло­ва, окре­мі епі­зо­ди та­ко­го ша­храй­ства до­ве­де­но в су­дах. У 2006 р. від­но­сно гро­ма­дян­ки Ка­чур бу­ло по­ру­ше­но кри­мі­наль­ну спра­ву, але 2010-го її див­ним чи­ном бу­ло за­кри­то.

А 30 жов­тня 2008 р. при про­ве­ден­ні за­галь­них збо­рів акціо­не­рів ЗАТ «Пе­ре­тво­рю­вач», де Л.ка­чур обі­йма­ла по­са­ду ке­рів­ни­ка, той са­мий не­ві­до­мий по­ві­до­мив те­ле­фо­ном про за­мі­ну­ва­н­ня при­мі­ще­н­ня. Спра­ва від­бу­ва­ла­ся в ки­їв­сько­му го­те­лі «Са­лют». До по­ряд­ку ден­но­го тих збо­рів, зокре­ма, бу­ло вне­се­но пи­та­н­ня про за­твер­дже­н­ня ре­зуль­та­тів фі­нан­со­во-го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті то­ва­ри­ства за 2007 р. і роз­по­діл при­бу­тку. Збіг об­ста­вин чи де­жа­вю?

На­ре­шті у 2017 р., ко­ли про­ку­ра­ту­ру За­по­різь­кої обла­сті очо­лив про­ку­рор Ва­ле­рій Ро­ма­нов, зно­ву бу­ло по­ру­ше­но спра­ву за фа­ктом не­за­кон­но­го за­во­ло­ді­н­ня гро­ма­дян­кою Ка­чур акці­я­ми тру­до­во­го ко­ле­кти­ву. Остан­нім ча­сом у цьо­му про­ти­сто­ян­ні гро­ма­дян­ка Ка­чур за­ру­чи­ла­ся під­трим­кою по­лі­ти­чно­го ло­бі. При­кри­ва­ю­чись де­пу­тат­ськи­ми ман­да­та­ми, де­я­кі за­по­різь­кі ді­я­чі з юри­ди­чним фа­хом роз­гор­ну­ли бур­хли­ву ді­яль­ність про­ти під­при­єм­ства. Як важ­ку ар­ти­ле­рію бу­ло на­віть за­ді­я­но одно­го з на­ро­дних де­пу­та­тів Укра­ї­ни.

Спо­ча­тку бу­ла спро­ба оскар­жи­ти при­ва­ти­за­цію. Але не ви­йшло. «Оскіль­ки про­цес при­ва­ти­за­ції ПРАТ «За­по­різь­кий за­вод «Пе­ре­тво­рю­вач» за­вер­ше­но, вра­хо­ву­ю­чи від­су­тність будь-яких ін­ве­сти­цій­них зо­бов’язань з бо­ку вла­сни­ків акцій за­зна­че­но­го акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства, Фонд дер­жав­но­го май­на Укра­ї­ни не має пра­во­вих під­став для втру­ча­н­ня в го­спо­дар­ську ді­яль­ність акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства», — по­ві­до­мив го­ло­ва Фон­ду І.бі­ло­ус. Але го­ре-де­пу­та­ти на цьо­му не зу­пи­ни­ли­ся. На ке­рів­ни­цтво «Пе­ре­тво­рю­ва­ча» по­си­па­ли­ся де­ся­тки звер­нень до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів із стан­дар­тни­ми в та­ких ви­пад­ках за­ява­ми на кшталт: «Акціо­нер­не то­ва­ри­ство укла­дає фі­ктив­ні до­го­во­ри, при­хо­вує при­бу­ток і не спла­чує по­да­тки, спів­пра­цює з офшор­ни­ми ком­па­ні­я­ми, тор­гує з РФ і та­ке ін­ше».

В усіх ви­пад­ках від­по­віді на бре­хню бу­ли при­бли­зно одна­ко­ви­ми. На­при­клад, «кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня від 11.11.2016 за­кри­ти за від­су­тні­стю в ді­ян­ні скла­ду кри­мі­наль­но­го по­ру­ше­н­ня» з одно­ча­сним за­зна­че­н­ням, що у звер­нен­ні до пра­во­охо­рон­но­го ор­га­ну де­пу­тат ви­клав за­ві­до­мо не­прав­ди­ву ін­фор­ма­цію. Але де­пу­та­ти з одні­єї «зе­ле­ної» фра­кції на­по­ле­гли­во про­дов­жу­ють ви­га­ду­ва­ти но­ві чу­тки та йдуть до су­дів з не­об´рун­то­ва­ни­ми по­зов­ни­ми за­ява­ми. Во­ни по­зи­ціо­ну­ють се­бе як кри­шта­ле­во че­сних по­лі­ти­ків і па­трі­о­тів, але, су­дя­чи з усьо­го, цей «па­трі­о­тизм» має яскра­во ви­ра­же­ний ва­лю­тно-зе­ле­ний ко­лір. На жаль, не кро­пу або пе­тру­шки. Один по­зов змі­ню­є­ться ін­шим, зви­ну­ва­че­н­ня де­да­лі гу­чні­ші.

Крім озна­че­них пер­сон ці­єї бу­фо­на­ди, є ще одна, не менш «че­сна» пер­со­на. Сі­рий кар­ди­нал. Іде­ться про одно­го із за­снов­ни­ків ті­єї са­мої кон­то­ри «ФСБ +» Сер­гія По­ма­за­на. Чи­нов­ник з Оде­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції, що пра­цю­вав з Ми­ха­ї­лом Са­а­ка­шві­лі, не­що­дав­но став ві­до­мим на всю кра­ї­ну. «28 бе­ре­зня цьо­го ро­ку Сер­гія По­ма­за­на спів­ро­бі­тни­ки СБУ за­три­ма­ли на га­ря­чо­му під час отри­ма­н­ня ха­ба­ра». Сьо­го­дні хід спра­ви Сер­гія По­ма­за­на осо­би­сто кон­тро­лює ге­не­раль­ний про­ку­рор Укра­ї­ни Юрій Лу­цен­ко. Та­ка ко­ман­да опо­нен­тів ПРАТ «За­вод «Пе­ре­тво­рю­вач».

У зв’яз­ку з усі­ма по­ді­я­ми, які від­бу­ва­ю­ться нав­ко­ло за­во­ду, ро­бо­чий ко­ле­ктив ПРАТ «За­вод «Пе­ре­тво­рю­вач» звер­нув­ся до ор­га­нів вла­ди з ко­ле­ктив­ним ли­стом:

— до Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни, За­по­різь­кої обла­сної ра­ди, За­по­різь­кої мі­ської ра­ди — вне­сти на роз­гляд пи­та­н­ня про не­до­три­ма­н­ня де­пу­тат­ської ети­ки на­ро­дним де­пу­та­том Укра­ї­ни В.ку­прі­єм, де­пу­та­та­ми мі­сце­вих рад Я.гри­ши­ним, М.пра­со­лом при по­ши­рен­ні ни­ми всі­ля­кої ін­фор­ма­ції про акціо­нер­не то­ва­ри­ство та йо­го по­са­до­вих осіб;

— до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів — не до­пу­ска­ти від­кри­т­тя кри­мі­наль­них про­ва­джень, які не мі­стять кон­кре­тних фа­ктів та об­ста­вин, що мо­жуть свід­чи­ти про вчи­не­н­ня по­са­до­ви­ми осо­ба­ми акціо­нер­но­го то­ва­ри­ства «За­по­різь­кий за­вод «Пе­ре­тво­рю­вач» кри­мі­наль­них зло­чи­нів;

— до про­ку­ро­ра обла­сті — при­тя­гну­ти на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни В.ку­прія до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за вчи­не­н­ня зло­чи­ну, пе­ред­ба­че­но­го ст. 383 КК Укра­ї­ни — за по­ві­дом­ле­н­ня пра­во­охо­рон­ним ор­га­нам за­ві­до­мо не­прав­ди­вої ін­фор­ма­ції про ско­є­н­ня зло­чи­ну (не­прав­ди­ве по­ві­дом­ле­н­ня про вчи­не­н­ня ря­ду зло­чи­нів, що ви­кла­де­ні у де­пу­тат­сько­му звер­нен­ні №718-дз від 27.06.2017 г.).

Тож, мо­жли­во, ко­ле­ктив­не пра­гне­н­ня за­хи­сти­ти за­вод від на­кле­пів зму­сить го­ре-па­трі­о­тів хо­ча б ін­ко­ли від­по­від­а­ти за свої сло­ва. Адмі­ні­стра­ція та тру­до­вий ко­ле­ктив ПРАТ «За­вод «Пе­ре­тво­рю­вач»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.