Ці­ни да­ли га­зу

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

У сер­пні 2017-го ці­ни на скра­пле­ний газ (СВГ, LPG) різ­ко зле­ті­ли вго­ру че­рез най­го­стрі­ший де­фі­цит ав­то­га­зу в кра­ї­ні.

Пе­ре­бої в по­став­ках тра­пля­ли­ся й ра­ні­ше. Але ни­ні в одній то­чці зі­йшло­ся від­ра­зу кіль­ка ва­го­мих фа­кто­рів.

Про­пан-бу­тан по 17 грн і по­ро­жні за­прав­ки — стра­шний сон укра­їн­сько­го ав­то­мо­бі­лі­ста став ре­аль­ні­стю в сер­пні 2017-го. Для по­лі­ти­ків це, нав­па­ки, як по­да­ру­нок: чі­пке мо­ло­де по­ко­лі­н­ня опо­зи­ціо­не­рів опе­ра­тив­но по­мі­сти­ло га­сло про бо­роть­бу з «мо­но­по­лі­ста­ми» на свої пра­по­ри й ба­дьо­ро зро­би­ло крок у но­вий по­лі­ти­чний се­зон.

До­ве­ло­ся вклю­чи­ти­ся в пе­ре­го­ни за­яв і вла­ді. Своє сло­во ска­за­ли і прем’єр, і пре­зи­дент. Пер­ший по­вто­рив ман­тру всіх прем’єрів про змо­ву мо­но­по­лі­стів. По­ро­шен­ко на­звав «ав­то­га­зо­ву» кри­зу про­я­вом гі­бри­дної вій­ни з Ро­сі­єю... Ре­аль­ні при­чи­ни про­блем із по­пу­ляр­ним і до­не­дав­на по­рів­ня­но де­ше­вим па­ли­вом скла­дні­ші та глиб­ші. ¯х не по­мі­ча­ють або не хо­чуть про це ка­за­ти?

Укра­їн­ські ці­ни на скра­пле­ний газ у сер­пні 2017 р. — аб­со­лю­тний ре­корд за всю істо­рію спо­сте­ре­жень. Бу­кваль­но за мі­сяць аль­тер­на­ти­ва бен­зи­ну — скра­пле­ний газ по­до­рож­чав на за­прав­ках у пів­то­ра ра­зу, а опто­ві ці­ни зро­сли вдві­чі (30000 грн/т, або близь­ко 850 дол./т без по­да­тків). Це най­до­рож­чий скра­пле­ний газ на пла­не­ті (див. рис. 1 на 9-й стор.). Не­ви­вче­ні уро­ки У 2017-му Укра­ї­на ви­ко­ри­стає близь­ко 1,65 млн т про­пан­бу­та­ну. Це озна­чає, що за остан­ні три ро­ки об­сяг зріс у 1,7 ра­зу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.