Куль­тур­на ре­фор­ма. Ви­гляд з хво­ста

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Низ­ка скан­да­лів рі­зної ре­зо­нан­сно­сті по­тря­сла жар­ке по­ві­тря цьо­го лі­та у зв’яз­ку з за­про­ва­дже­н­ням «куль­тур­ної ре­фор­ми». Осо­бли­во ті­єї її ча­сти­ни, ко­тра сто­су­є­ться кон­кур­сів у за­кла­дах куль­ту­ри.

В Оде­сько­му укра­їн­сько­му те­а­трі ім. В.ва­силь­ка ху­до­жньо­го ке­рів­ни­ка-ди­ре­кто­ра оби­ра­ли до хри­по­ти (згі­дно з но­ви­ми ві­я­н­ня­ми, в те­а­трі те­пер має бу­ти тіль­ки один на­чаль­ник — ху­до­жній ке­рів­ник-ди­ре­ктор). День ви­бо­рів до­ко­тив­ся до за­лу­че­н­ня до де­ба­тів спе­ці­аль­них лю­дей мі­лі­та­рист­ської зов­ні­шно­сті. А та­кож до очі­ку­ва­н­ня кри­ку тре­тіх пів­нів. Оскіль­ки кон­курс за­тя­гну­ся. І так ні­чим не за­кін­чив­ся.

Ке­ру­ва­ти (ува­га!) укра­їн­ським те­а­тром в Оде­сі при­стра­сно за­хо­ті­ли (зно­ву ува­га!): а) ко­ли­шній спів­ро­бі­тник са­на­то­рію «Ку­яль­ник»; б) ко­ли­шній ве­не­ро­лог і ко­ли­шній чи­нов­ник; в) аси­стент ре­жи­се­ра в ляль­ко­во­му те­а­трі. Ну й ще, мо­жна ска­за­ти, свя­та лю­ди­на в цій уні­каль­ній ком­па­нії. Це ре­жи­сер Ігор Ра­ви­цький. Вла­сне, він без­по­се­ре­дньо й пра­цює в те­а­трі ім. В.ва­силь­ка.

Су­дя­чи зі ЗМІ, де­ба­ти про­хо­ди­ли ду­же ці­ка­во. На­при­клад, оде­си­ти го­ло­сно обго­во­рю­ва­ли, чо­му при­мі­ще­н­ня укра­їн­сько­го те­а­тру до­сі так і не роз­ва­ли­ло­ся. Адже во­но дав­но в тра­гі­чно­му ава­рій­но­му ста­ні.

Ще з обго­во­ре­н­ня. Зі скри­жа­лей ми­ну­ло­го жи­т­тя окре­мих кан­ди­да­тів знав­ці ви­до­бу­ли вбив­чі фа­кти сто­сов­но то­го, що ці «окре­мі» по­ста­ча­ли ті­ту­шок на «Ан­ти­май­дан» і за­йма­ли­ся ін­шою обур­ли­вою ді­яль­ні­стю.

І, мо­жли­во, на цьо­му ж за­сі­дан­ні про­зву­ча­ла та­кож ко­ри­сна лі­ку­валь­на ін­фор­ма­ція з са­на­то­рію «Ку­яль­ник»? Якщо вже йо­го ко­ли­шній спів­ро­бі­тник ви­рі­шив очо­ли­ти стра­те­гі­чний куль­тур­ний об’єкт на пів­дні кра­ї­ни.

Жар­ти жар­та­ми, але в ре­зуль­та­ті так ні­чо­го й не ви­рі­ши­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.