Ан­ти­ко­ру­пцій­ні імі­та­ція чи ін­сти­ту­ціо­на­лі­за­ція? суд­ді:

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Че­твер­тий рік по­спіль пре­зи­дент По­ро­шен­ко обі­цяє не­ща­дну бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю, у то­му чи­слі се­ред сво­їх дру­зів.

Ще рік то­му, пре­зен­ту­ю­чи су­до­ву ре­фор­му, гла­ва дер­жа­ви акцен­ту­вав, що са­ме ство­ре­н­ня Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду має до­по­мог­ти по­до­ла­ти без­кар­ність ко­рум­по­ва­них топ-по­са­дов­ців. Цьо­го ро­ку в По­слан­ні до Вер­хов­ної Ра­ди Пе­тро По­ро­шен­ко чі­тко дав зро­зу­мі­ти, що ство­ре­н­ня окре­мо­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду че­ка­ти не слід, а на­то­мість за­про­по­ну­вав «ан­ти­ко­ру­пцій­ний су­до­вий ор­ган».

На жаль, уже оче­ви­дно, що від­мо­ва від ство­ре­н­ня не­за­ле­жно­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду і є стра­те­гі­єю за­хи­сту «дру­зів» пре­зи­ден­та й усі­єї по­лі­ти­чної елі­ти від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за об­кра­да­н­ня дер­жа­ви. Суд як остан­ній фор­пост топ-ко­ру­пції Для то­го, щоб ан­ти­ко­ру­пцій­на ре­фор­ма да­ла очі­ку­ва­ний су­спіль­ством ре­зуль­тат у ви­гля­ді ви­ро­ків та кон­фі­ска­цій не­за­кон­но на­бу­то­го май­на, по­трі­бні три еле­мен­ти: не­за­ле­жне слід­ство, не­за­ле­жна про­ку­ра­ту­ра і не­за­ле­жний суд. Два із трьох ком­по­нен­тів в Укра­ї­ні ство­ре­ні: На­ціо­наль­не ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро та Спе­ці­а­лі­зо­ва­на ан­ти­ко­ру­пцій­на про­ку­ра­ту­ра роз­слі­ду­ють і пе­ре­да­ють до су­ду спра­ви про­ти топ­по­са­дов­ців усіх по­лі­ти­чних ко­льо­рів і гі­лок вла­ди. 28 ве­ре­сня НКРЕКП до­по­вість про ре­зуль­та­ти роз­гля­ду всіх про­по­зи­цій що­до зни­же­н­ня та­ри­фу на еле­ктро­енер­гію «Енер­го­ато­ма» з ді­ю­чо­го 48 коп./ квт·год. до 40,77 коп. або йо­го під­ви­ще­н­ня до 48,45 коп./ квт·год. Для збе­ре­же­н­ня та­ри­фів для при­ва­тних ТЕС?

На­ціо­наль­на ко­мі­сія, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня в сфе­рах енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг, на від­кри­то­му за­сі­дан­ні 29 сер­пня 2017 р. роз­гля­да­ла се­ред ін­ших про­ект по­ста­но­ви «Про вне­се­н­ня змін до по­ста­но­ви НКРЕКП від 9 гру­дня 2016 р. №2156 що­до пе­ре­гля­ду та­ри­фу на від­пуск еле­ктри­чної та ви­ро­бни­цтво те­пло­вої енер­гії, ви­ро­бле­них на атом­них еле­ктро­стан­ці­ях, та вне­се­н­ня змін до Ін­ве­сти­цій­ної про­гра­ми ДП «НАЕК «Енер­го­атом» на 2017 рік з 1 жов­тня 2017 ро­ку». У про­е­кті, опри­лю­дне­но­му пе­ред за­сі­да­н­ням, про­по­ну­ва­ли­ся два ва­рі­ан­ти: зни­зи­ти та­риф «Енер­го­ато­ма» за еле­ктро­енер­гію, що від­пу­ска­є­ться в ри­нок, з 48 коп. за 1 квт·год. до 40,77 коп. (без ПДВ) або збіль­ши­ти йо­го на 0,93%, до 48,45 коп./квт·год.

Від­по­від­но до «По­ряд­ку про­ве­де­н­ня від­кри­то­го обго­во­ре­н­ня про­е­ктів рі­шень НКРЕКП» від 30 ли­пня 2017 р. №866, з 30 сер­пня по 26 ве­ре­сня всі охо­чі мо­жуть взя­ти участь у від­кри­то­му обго­во­рен­ні і на­ді­сла­ти свої про­по­зи­ції на­цре­гу­ля­то­ру. А 28 ве­ре­сня від­бу­де­ться за­сі­да­н­ня, на яко­му НКРЕКП до­по­вість при­су­тнім про ре­зуль­та­ти роз­гля­ду всіх про­по­зи­цій.

Ско­ри­ста­ю­ся і я мо­жли­ві­стю пу­блі­чно ви­сло­ви­ти­ся про май­бу­тнє рі­ше­н­ня НКРЕКП що­до та­ри­фної по­лі­ти­ки на еле­ктро­енер­гію АЕС.

На­цко­мі­сія в пер­шо­му ва­рі­ан­ті про­по­нує зни­зи­ти та­риф для НАЕК «Енер­го­атом», опе­ра­то­ра всіх укра­їн­ських АЕС, з 1 жов­тня на 15% що­до ді­ю­чо­го на сьо­го­дні (без ПДВ) і на 20% — що­до та­ри­фу, що ді­яв у че­твер­то­му квар­та­лі 2016-го (51,2 коп./квт·год.).

Во­дно­час за під­сум­ка­ми се­ми мі­ся­ців 2017 р., та­риф на еле­ктро­енер­гію ге­не­ру­ю­чих те­пло­вих еле­ктро­стан­цій ста­но­вив 164,67 коп./квт·год., або в чо­ти­ри ра­зи біль­ше та­ри­фу який мо­же бу­ти вста­нов­ле­ний най­більш не­за­ле­жним ре­гу­ля­то­ром для АЕС з 1 жов­тня. Якщо пе­ре­ра­ху­ва­ти за ді­ю­чим кур­сом НБУ (30,23 грн/єв­ро), та­риф на еле­ктро­енер­гію АЕС ста­но­ви­ти­ме 1,35 єв­ро­цен­та, що при­бли­зно в 1,5–7,8 ра­зу ниж­че, ніж в єв­ро­пей­ських кра­ї­нах (від 2,0 до 10,5 єв­ро­цен­та за­ле­жно від кра­ї­ни). Не­спо­ді­ва­но під­три­ма­на пре­зи­ден­том РФ Вла­ді­мі­ром Пу­ті­ним ідея про вве­де­н­ня ми­ро­твор­ців ООН у зо­ну кон­флі­кту в Дон­ба­сі в умо­вах низь­кої до­ві­ри до ро­сій­ської сто­ро­ни має бу­ти ре­тель­но юри­ди­чно про­ана­лі­зо­ва­на й під­крі­пле­на до­да­тко­ви­ми за­сте­ре­же­н­ня­ми, вва­жає 68­й держ­се­кре­тар США Джон Кер­рі.

«Тре­ба пе­ре­ко­на­ти­ся, що це не якась пас­тка», — ска­зав він на 14-й що­рі­чній кон­фе­рен­ції YES у Ки­є­ві.

Зокре­ма, се­ред та­ких за­сте­ре­жень Дж.кер­рі на­звав пи­та­н­ня ви­зна­че­н­ня кор­до­ну, не­об­хі­дно­сті ре­а­лі­за­ції Мін­ських угод, а та­кож га­ран­тій то­го, що Укра­ї­на без обме­жень мо­же ви­зна­ча­ти своє май­бу­тнє.

Кер­рі ви­знав, що в пе­рі­од йо­го ке­рів­ни­цтва Дер­жде­пар­та­мен­том був роз­ча­ро­ва­ний Мін­ським про­це­сом, від­су­тні­стю аде­ква­тної ре­а­кції на до­мов­ле­но­сті в «нор­манд­сько­му фор­ма­ті», і го­во­рив В.пу­ті­ну про не­об­хі­дність ру­ха­ти­ся швид­ше.

Він та­кож під­кре­слив: те, що від­бу­ло­ся в Кри­му, де ро­сій­ське ке­рів­ни­цтво про­де­мон­стру­ва­ло від­вер­ту бре­хню, не за­слу­го­вує про­ще­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.