Та­ри­фний ге­но­цид

Dzerkalo Tizhnya - - ТИ­ТУЛЬ­НЫЙ ЛИСТ -

Ди­на­мі­ка се­ре­дньо­рі­чних та­ри­фів на еле­ктро­енер­гію ге­не­ру­ю­чих ком­па­ній АЕС і ТЕС з 2000 р. на­о­чно свід­чить про що­рі­чний не­при­ро­дний пе­ре­кіс між ци­ми по­ка­зни­ка­ми (див. рис.1—2 та рис.3–4 на сай­ті DT.UA). Так, у 2000 р. рі­зни­ця ста­но­ви­ла 1,5 ра­зу, у 2005-му — 2,4, у 2010-му — 2,8, у 2016-му — 3,6 ра­зу. У кра­ї­нах з роз­ви­не­ною ядер­ною енер­ге­ти­кою та­ка рі­зни­ця не пе­ре­ви­щує 30%. А, на­при­клад, у РФ у 2016 р. рі­зни­ця між та­ри­фа­ми ТЕС і АЕС уза­га­лі ста­но­ви­ла 16% (див. рис. 1).

Скринь­ка від­кри­ва­є­ться про­сто. Пі­сля кіль­кох ро­ків шту­чно­го змен­ше­н­ня час­тки де­ше­вої еле­ктро­енер­гії в за­галь­но­му об­ся­зі рин­ку за ча­сів Яну­ко­ви­ча з ме­тою да­ти за­ро­би­ти по­біль­ше гро­шей при­ва­тній те­пло­вій ком­па­нії ДТЕК, що на­ле­жить зем­ля­ко­ві екс-пре­зи­ден­тав­ті­ка­ча, з по­ча­тку ро­сій­сько­укра­їн­ської вій­ни та оку­па­ції ча­сти­ни Дон­ба­су в 2014 р. час­тка атом­ної еле­ктро­енер­гії по­ча­ла зро­ста­ти (див. рис. 2).

То­ді Мі­н­енер­го­ву­гіль­пром прийня­ло рі­ше­н­ня пе­ре­гля­ну­ти ба­ланс еле­ктро­енер­гії, по­бо­ю­ю­чись, що ТЕС не всти­гнуть на­ко­пи­чи­ти ву­гі­л­ля в до­ста­тній кіль­ко­сті до осін­ньо-зи­мо­во­го се­зо­ну 2014–2015 рр., оскіль­ки ча­сти­на шахт опи­ни­ла­ся на не­під­кон­троль­ній Укра­ї­ні те­ри­то­рії.

Від­по­від­но, час­тка еле­ктро­енер­гії, ви­ро­бле­ної на ТЕС, змен­шу­ва­ла­ся. Але це не­сут­тє­во по­зна­чи­ло­ся на ко­штах, які одер­жує на рин­ку еле­ктро­енер­гії ко­жна з цих ге­не­ра­цій. Тіль­ки у 2016 р. час­тка вар­то­сті еле­ктро­енер­гії ТЕС в опто­вій ці­ні зро­сла більш як на 13%, то­ді як час­тка вар­то­сті атом­ної еле­ктро­енер­гії змен­ши­ла­ся на 3% (див. табл. на сай­ті DT.UA).

По­тім став­ся «Рот­тер­дам+», уна­слі­док яко­го ці­ну ву­гі­л­ля з шахт на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях рі­ше­н­ням НКРЕ­КП прив’яза­ли до іно­зем­ної ва­лю­ти плюс ці­на транс­пор­ту­ва­н­ня ні­би­то з пор­тів Ні­дер­лан­дів. Від­по­від­но, та­ри­фи для те­пло­вої ге­не­ра­ції зро­сли, а по­рів­ня­но з та­ри­фа­ми 2014-го — в 2,35 ра­зу. І в пе­ре­ра­хун­ку за кур­сом НБУ во­ни ста­но­ви­ли близь­ко 7 єв­ро­цен­тів за кі­ло­ват-го­ди­ну, що є на­дви­со­ким по­ка­зни­ком на­віть для Єв­ро­пи.

Щоб стри­му­ва­ти зро­ста­н­ня се­ре­дньо­рин­ко­вої опто­вої ці­ни й не шо­ку­ва­ти спо­жи­ва­чів, і збіль­шу­є­ться час­тка де­ше­вої атом­ної еле­ктро­енер­гії в ба­лан­сі (за під­сум­ка­ми се­ми мі­ся­ців 2017 р. во­на ста­но­ви­ла в рин­ку 59,7%). А ще кра­ще — для то­го, щоб пра­цю­ва­ла фор­му­ла «Рот­тер­дам+» без Рот­тер­да­ма з ме­тою збіль­ше­н­ня вла­сни­ком ТЕС не­по­га­них «ча­йо­вих», як у сво­є­му ін­терв’ю в 2016 р. ви­шу­ка­но ви­сло­вив­ся го­ло­ва НКРЕ­КП Д.вовк, та­риф атом­ни­ків до­бре бу­ло б і зни­зи­ти.

За­сту­пи­ти­ся за ге­не­ру­ю­чі дер­жав­ні ком­па­нії ні­ко­му, оскіль­ки біль­шість мо­жно­влад­ців свя­то пе­ре­ко­на­ні в то­му, що дер­жав­ні ком­па­нії ма­ють не тіль­ки бу­ти со­ці­аль­но від­по­від­аль­ни­ми сто­сов­но сво­го пер­со­на­лу й на­се­ле­н­ня міст-су­пу­тни­ків, а й ви­ко­ну­ва­ти зо­бов’яза­н­ня дер­жа­ви. На­при­клад, за ра­ху­нок пе­ре­хре­сно­го суб­си­ду­ва­н­ня під­три­му­ва­ти роз­ви­ток еле­ктро­енер­ге­ти­ки з від­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії (сон­ця й ві­тру), а та­кож піль­го­ві ка­те­го­рії спо­жи­ва­чів еле­ктро­енер­гії (див. рис. 3 на сай­ті DT.UA). Це по­мил­ко­ве уяв­ле­н­ня при­зво­дить до то­го, що при за­твер­джен­ні фі­нан­со­во­го пла­ну, який узго­джу­є­ться з НКРЕ­КП, при­бу­ток для НА­ЕК «Енер­го­атом», що ви­ро­бляє май­же 60% еле­ктро­енер­гії, ви­зна­ча­є­ться в 0,44 млрд грн, а для «Цен­тро­енер­го», що ви­ро­бляє 2%, більш як 1 млрд грн.

Більш то­го, атом­ни­кам не­до­пла­чує ДП «Енер­го­ри­нок» і за вже від­пу­ще­ну еле­ктро­енер­гію. Так, за да­ни­ми Все­укра­їн­ської енер­ге­ти­чної асам­блеї, рі­вень роз­ра­хун­ків енер­го­по­ста­чаль­них ком­па­ній за еле­ктро­енер­гію ста­но­вив 98,6%. За­галь­ний рі­вень роз­ра­хун­ків з Опто­вим рин­ком еле­ктро­енер­гії в ли­пні — 105,1%. На­се­ле­н­ня на­ма­га­є­ться пла­ти­ти справ­но. А от дер­жав­ні ву­гіль­ні ша­хти про­дов­жу­ють на­ро­щу­ва­ти бор­ги за еле­ктро­енер­гію, не­зва­жа­ю­чи на прийня­ті рі­ше­н­ня про збіль­ше­н­ня цін на ву­гі­л­ля й дер­жав­ні до­та­ції. За ли­пень 2017 р. ша­хта­рі збіль­ши­ли борг на 74 млн грн (про­ти 230 млн у черв­ні). Ста­ном на 1 сер­пня 2017 р. борг дер­жав­них шахт до­ся­гнув 12,4 млрд грн.

За­бор­го­ва­ність ОРЕ пе­ред ви­ро­бни­ка­ми, НЕК «Укр­енер­го» та ін­ши­ми кре­ди­то­ра­ми на 1 сер­пня 2017 р. ста­но­вить 31,5 млрд грн. і зни­зи­ла­ся по­рів­ня­но з черв­нем на 0,8 млрд.

Во­дно­час тіль­ки за сім мі­ся­ців 2017 р. ДП «Енер­го­ри­нок» за­бор­гу­ва­ло «Енер­го­ато­му» 1,1 млрд грн, а з ура­ху­ва­н­ням бор­гів по­пе­ре­дньо­го пе­рі­о­ду за­галь­на су­ма бор­гу ста­но­вить по­над 13 млрд грн. Вду­май­те­ся, 13 млрд! У пе­ре­дво­єн­но­му 2013-му цей борг був близь­ко 5 млрд грн, тоб­то зріс у 2,5 ра­зу за остан­ні три ро­ки. А чи роз­ра­ху­є­ться ДП «Енер­го­ри­нок» пе­ред «Енер­го­ато­мом» до сво­го пе­ре­тво­ре­н­ня, як про­по­нує За­кон «Про ри­нок еле­ктро­енер­гії», що на­був чин­но­сті з 1 ли­пня 2017 р., ве­ли­ке пи­та­н­ня…

Не­зва­жа­ю­чи на під­ви­ще­н­ня та­ри­фу на еле­ктро­енер­гію для на­се­ле­н­ня дві­чі про­тя­гом 2016 р., об­сяг до­та­цій­них сер­ти­фі­ка­тів (пе­ре­хре­сне суб­си­ду­ва­н­ня) ни­ні зна­чно не змен­шив­ся по­рів­ня­но із сі­чнем 2016 р. У сі­чні 2017-го він до­ся­гнув ре­кор­дних 4,709 млрд грн (без ПДВ). І це при то­му, що та­ри­фи для ДП НА­ЕК «Енер­го­атом» на 2017 р. змен­ше­но на 8,95%, для ДП «Укр­енер­го» — на 4,2% (до 6,054 коп./квт·год.), для ПАТ «Укр­гі­дро­енер­го»·— на 21,7% (з 85 до 66 коп./квт год.). Ко­што­рис на утри­ма­н­ня ДП «Енер­го­ри­нок» урі­за­ли на 41,5% (див. рис. 4 на сай­ті DT.UA).

Усе це НКРЕ­КП ро­би­ла з єди­ною ме­тою — зни­зи­ти опто­во-рин­ко­ву ці­ну в пер­шо­му квар­та­лі 2017 р. на 10% по­рів­ня­но з че­твер­тим квар­та­лом 2016-го, а в дру­го­му-че­твер­то­му квар­та­лах 2017 р. — ще на 5,8%. Та­риф НА­ЕК «Енер­го­атом» бу­ло зни­же­но з 51,2 до 46,6 коп./квт·год. За оцін­ка­ми екс­пер­тів рин­ку, об­сяг до­та­цій­них сер­ти­фі­ка­тів за під­сум­ка­ми 2017 р. ста­но­ви­ти­ме близь­ко 36 млрд грн.

На­при­кін­ці 2016 р., ко­ли за­твер­джу­ва­ли та­риф для АЕС на 2017-й, при­че­пли­ві чле­ни НКРЕ­КП си­стем­но не по­го­джу­ва­ли­ся з об´рун­ту­ва­н­ням НА­ЕК «Енер­го­атом» що­до окре­мих ста­тей ко­што­ри­су у бік йо­го збіль­ше­н­ня. На­при­клад, у та­ри­фі НА­ЕК уко­тре не вра­хо­ва­но, як у 2014–2016 рр., член­ський вне­сок до ва­жли­вої між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції «Все­сві­тня асо­ці­а­ція опе­ра­то­рів АЕС», що об’єд­нує опе­ра­то­рів усіх АЕС сві­ту. Тіль­ки за 2014– 2015 рр. за­бор­го­ва­ність ком­па­нії пе­ред ВАО АЕС ста­но­ви­ла 4,5 млн дол. Член­ство у ВАО АЕС дає мо­жли­вість вра­хо­ву­ва­ти у сво­їй пра­кти­ці до­свід екс­плу­а­та­ції ін­ших АЕС, за­по­бі­га­ти ви­ни­кнен­ню по­дій, які ма­ли мі­сце на ін­ших АЕС, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в пра­кти­чній ді­яль­но­сті ре­ко­мен­да­ції, які роз­ро­бляє ВАО АЕС на по­дії, що ста­ли­ся, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ба­зу да­них по­ка­зни­ків ро­бо­ти всіх АЕС сві­ту для по­рів­няль­но­го ана­лі­зу й під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти, без­пе­ки та на­дій­но­сті АЕС і не­сти ко­ле­ктив­ну від­по­від­аль­ність за без­пе­чну екс­плу­а­та­цію АЕС. Ме­ха­нізм вза­є­мо­дії ви­зна­ча­є­ться про­гра­ма­ми Асо­ці­а­ції: пар­тнер­ські пе­ре­вір­ки, обмін ін­фор­ма­ці­єю про до­свід екс­плу­а­та­ції, про­фе­сій­ний і те­хні­чний роз­ви­ток, під­трим­ка та обмін до­сві­дом, мі­сії те­хні­чної під­трим­ки то­що. ВАО АЕС є не­ко­мер­цій­ною пар­тнер­ською ор­га­ні­за­ці­єю, усі ви­тра­ти на про­гра­ми, утри­ма­н­ня се­кре­та­рі­а­ту й ке­рів­них ор­га­нів Асо­ці­а­ції та про­грам ВАО АЕС здій­сню­ю­ться за ра­ху­нок член­ських вне­сків.

Бе­зу­мов­но, не­спла­та вне­сків в ав­то­ри­те­тну між­на­ро­дну ор­га­ні­за­цію не тіль­ки впли­ває на імідж ком­па­нії, яка ви­ро­бляє у кра­ї­ні по­ло­ви­ну всі­єї еле­ктро­енер­гії та екс­плу­а­тує 15 ядер­них енер­ге­ти­чних ре­акто­рів, а й не най­кра­щим чи­ном по­зна­ча­є­ться на імі­джі дер­жа­ви. Ні­я­ких чі­тких ар­гу­мен­тів ні в усній, ні в пи­сьмо­вій фор­мі, чо­му не вклю­ча­є­ться до та­ри­фу вне­сок у ВАО АЕС, «Енер­го­атом» не одер­жу­вав жо­дно­го ра­зу. Мов­ляв, над­то ба­га­то. Це для ком­па­нії, яка 2016-го про­да­ла еле­ктро­енер­гії май­же на 42 млрд грн?!

Ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція скла­ла­ся й за­раз. Ска­жу пря­мо, НКРЕ­КП на­дає пре­фе­рен­ції в ці­но­вій по­лі­ти­ці ге­не­ру­ю­чим ком­па­ні­ям — ТЕС і шту­чно стри­мує опто­ву рин­ко­ву ці­ну на еле­ктро­енер­гію шля­хом за­сто­су­ва­н­ня упе­ре­дже­них обме­жень на стат­ті ви­трат НА­ЕК «Енер­го­атом».

Ді­ю­чий та­риф на еле­ктро­енер­гію АЕС вклю­чає не­при­пу­сти­мо низь­ку для ге­не­ру­ю­чої ком­па­нії АЕС ін­ве­сти­цій­ну скла­до­ву в умо­вах ви­ко­на­н­ня мас­шта­бних за­хо­дів що­до по­дов­же­н­ня тер­мі­ну екс­плу­а­та­ції й під­ви­ще­н­ня без­пе­ки одно­ча­сно кіль­кох ді­ю­чих ядер­них енер­го­бло­ків, бу­дів­ни­цтва цен­тра­лі­зо­ва­но­го схо­ви­ща від­пра­цьо­ва­но­го ядер­но­го па­ли­ва, ком­пле­ксів з пе­ре­роб­ки твер­дих ра­діо­актив­них від­хо­дів, ре­кон­стру­кції від­кри­тих роз­по­діль­них при­стро­їв то­що. Упер­ше за ба­га­то ро­ків від­со­ток ін­ве­сти­цій­ної скла­до­вої зни­зив­ся до 7,7, хо­ча ще три ро­ки то­му він ста­но­вив 15%.

На па­лив­ну скла­до­ву (за­ку­пів­ля сві­жо­го й ви­ве­зе­н­ня від­пра­цьо­ва­но­го ядер­но­го па­ли­ва) у ді­ю­чо­му та­ри­фі при­па­дає 48%. На­га­даю, що па­ли­во і ро­сій­ської ком­па­нії «ТВЭЛ», і аме­ри­кан­ської ком­па­нії Westinghouse ку­пу­є­ться за ва­лю­ту, на від­мі­ну від ву­гі­л­ля з ОР­ДЛО. З 2014 р. грив­ня де­валь­ву­ва­ла втри­чі, а та­риф для АЕС бу­ло збіль­ше­но ли­ше в 1,5 ра­зу. Сьо­го­дні в та­риф вклю­ча­ю­ться ко­шти на за­без­пе­че­н­ня по­то­чно­го ви­ро­бни­цтва еле­ктри­чної енер­гії з не­прийня­тно ма­лою час­ткою на ін­ве­сти­цій­ну ді­яль­ність, ре­мон­ти, су­про­від екс­плу­а­та­ції, по­да­тко­ві пла­те­жі. На­віть та­ка ста­т­тя ви­трат, як під­ви­ще­н­ня без­пе­ки не­ка­пі­таль­но­го ха­ра­кте­ру, на по­ча­ток 2017 р. до­рів­ню­ва­ла в та­ри­фі ну­лю! А це — під­го­тов­ка зві­тів з ана­лі­зу без­пе­ки, опла­та дер­жав­ної екс­пер­ти­зи цих зві­тів, ба­зо­вих до­ку­мен­тів, на осно­ві яких Дер­жа­том­ре­гу­лю­ва­н­ня Укра­ї­ни при­ймає рі­ше­н­ня що­до по­дов­же­н­ня дії лі­цен­зій на екс­плу­а­та­цію енер­го­бло­ків або ви­да­чі лі­цен­зії на но­ві об’єкти! Ли­ше з кві­тня 2017-го НКРЕ­КП роз­ще­дри­ла­ся в та­ри­фі аж до 2,4 млн грн на цю ста­т­тю, а від­по­від­но до про­е­кту по­ста­но­ви з 1 жов­тня 2017 р. — аж до 43,2 млн грн. Тіль­ки от осво­ї­ти на­віть ці не­ве­ли­кі гро­ші в остан­ньо­му квар­та­лі бу­де про­бле­ма­ти­чно.

У 2017 р. по­лі­ти­ка шту­чно­го обме­же­н­ня та­ри­фу АЕС ста­вить під за­гро­зу фі­нан­су­ва­н­ня в пов­но­му об­ся­зі ви­ро­бни­чих та ін­ве­сти­цій­них про­грам ДП «НА­ЕК «Енер­го­атом». За­галь­ний де­фі­цит ста­но­вить 5,5 млрд грн, на­сам­пе­ред за та­ки­ми на­пря­ма­ми:

— ви­ро­бни­ча со­бі­вар­тість — 1,114 млрд грн. А це ро­бо­ти з по­дов­же­н­ня тер­мі­ну екс­плу­а­та­ції й під­ви­ще­н­ня без­пе­ки АЕС не­ка­пі­таль­но­го ха­ра­кте­ру, екс­плу­а­та­цій­ні ви­тра­ти, ви­тра­ти на опла­ту пра­ці з єди­ним вне­ском на за­галь­но­обов’яз­ко­ве со­ці­аль­не стра­ху­ва­н­ня, ін­ші ви­тра­ти в со­бі­вар­то­сті (у то­му чи­слі сто­ро­жо­ва й по­же­жна охо­ро­на, охо­ро­на пра­ці, збо­ри, від­ра­ху­ва­н­ня й пла­те­жі);

— роз­ви­ток ви­ро­бни­цтва — 0,224 млрд грн, з них: вне­ски укра­їн­ських ядер­них то­ва­риств та ін­ших асо­ці­а­цій — 0,183 млрд грн, від­шко­ду­ва­н­ня ви­да­тків Пен­сій­но­го фон­ду Укра­ї­ни — 41 млн грн;

— по­да­ток на при­бу­ток — 2,26 млрд грн;

— ка­пі­таль­ні вкла­де­н­ня — 1,996 млрд грн.

При цьо­му На­ціо­наль­на ко­мі­сія за від­хи­ле­н­ня у ста­т­тях стру­кту­ри та­ри­фу ви­лу­чає ко­шти з ДП «НА­ЕК «Енер­го­атом» при пе­ре­гля­ді та­ри­фів як за пе­ре­ви­ще­н­ня, так і за еко­но­мію. Зокре­ма, у та­ри­фі 2016 р. бу­ли пе­ред­ба­че­ні ви­тра­ти на за­галь­ну су­му 38,737 млрд грн при то­вар­ній про­ду­кції, за­без­пе­че­ній та­ри­фом, 35,302 млрд грн.

Фа­кти­чно отри­ма­ні ко­шти за еле­ктро­енер­гію АЕС, від­пу­ще­ну ДП «Енер­го­ри­нок» (34,622 млрд грн), мен­ше пе­ред­ба­че­них стру­кту­рою та­ри­фу на 4,114 млрд грн. Але по­ста­но­вою НКРЕ­КП від 1 черв­ня 2017 р. №735 за під­сум­ка­ми пе­ре­вір­ки ДП «НА­ЕК «Енер­го­атом» пе­ред­ба­ча­є­ться при на­сту­пно­му пе­ре­гля­ді та­ри­фу вра­ху­ва­ти су­му еко­но­мії ко­штів за ста­т­тя­ми та­ри­фу й ін­ве­сти­цій­ної про­гра­ми ( у то­му чи­слі 2015 р.) на су­му 3,727 млрд грн (тоб­то вклю­чи­ти у ви­тра­ти, не вклю­чив­ши до та­ри­фу).

Тут хо­чу на­га­да­ти, що НА­ЕК «Енер­го­атом» у 2000-х ро­ках дві­чі по­да­ва­ла до су­ду на НКРЕ й дві­чі су­ди ви­гра­ва­ла. От і цьо­го ро­ку ком­па­нія по­да­ла п’ять по­зо­вів на дії НКРЕ­КП, взя­тих у про­ва­дже­н­ня, і пла­ну­є­ться, що їх роз­гля­нуть до кін­ця ро­ку.

Бу­де­мо спо­ді­ва­ти­ся, що суд прийме спра­ве­дли­ве рі­ше­н­ня сто­сов­но НКРЕ­КП.

Що ж у су­хо­му за­ли­шку? НКРЕ­КП, не вжи­ва­ю­чи пра­кти­чно ні­я­ких за­хо­дів для сти­му­лю­ва­н­ня кон­ку­рен­ції між ге­не­ру­ю­чи­ми ТЕС, про­бле­му зро­ста­н­ня та­ри­фів для спо­жи­ва­чів ви­рі­шує про­стим шля­хом, не му­дру­ю­чи — за ра­ху­нок дер­жав­ної ге­не­ру­ю­чої ком­па­нії «Енер­го­атом», яка сьо­го­дні за­без­пе­чує 60% від­пу­ску еле­ктро­енер­гії в опто­вий ри­нок.

По­мір­не зро­ста­н­ня опто­вої рин­ко­вої ці­ни про­тя­гом остан­ніх двох ро­ків на тлі одно­ча­сно­го різ­ко­го зро­ста­н­ня цін ТЕС і стри­му­ва­н­ня та­ри­фів ДП «НА­ЕК «Енер­го­атом» при­зве­ло до спря­му­ва­н­ня не­про­пор­цій­но ве­ли­кої час­тки до­да­тко­вої гро­шо­вої ма­си ге­не­ру­ю­чим ком­па­ні­ям ТЕС і зба­га­че­н­ня їх вла­сни­ка. На шко­ду фа­кти­чно фі­нан­су­ван­ню ядер­ної та ра­ді­а­цій­ної без­пе­ки екс­плу­а­та­ції АЕС і, в оста­то­чно­му під­сум­ку, енер­ге­ти­чній без­пе­ці дер­жа­ви.

На мій по­гляд, по­го­джу­ва­ти­ся з та­кою ло­гі­кою прийня­т­тя рі­шень чле­на­ми НКРЕ­КП, яких при­зна­чає та звіль­няє пре­зи­дент Укра­ї­ни, — от­же, по­ту­ра­ти зло­вжи­ва­н­ням на шко­ду на­ціо­наль­ній без­пе­ці дер­жа­ви, що не­при­пу­сти­мо. Спіль­не зав­да­н­ня сьо­го­дні для актив­ної ча­сти­ни су­спіль­ства — при­ве­сти до тя­ми чле­нів НКРЕ­КП, які на­со­ло­джу­ю­ться сво­єю без­кар­ні­стю, про­ду­ку­ю­чи бре­хню за бре­хнею в по­ясне­н­нях сво­єї та­ри­фної по­лі­ти­ки, не ви­ко­ну­ю­чи жо­дної сво­єї обі­цян­ки, у то­му чи­слі про лі­кві­да­цію пе­ре­хре­сно­го суб­си­ду­ва­н­ня в еле­ктро­енер­ге­ти­ці че­рез п’яти­ета­пне під­ви­ще­н­ня та­ри­фів для на­се­ле­н­ня. І тут гар­ні всі за­кон­ні ін­стру­мен­ти, які є в ме­не як на­ро­дно­го де­пу­та­та і гро­ма­дян­ки Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.