В укра­їн­ській енер­ге­ти­ці не бу­де іно­зем­них ін­ве­сти­цій до­ти, до­ки ри­нок не ста­не зро­зумі­лий ін­ве­сто­рам

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Оле­ксандр ШКОПА

Що від­бу­ва­є­ться з укра­їн­ською енер­го­га­луз­зю? Чо­му та­кий су­спіль­ний ре­зо­нанс пов’яза­но зі скла­дни­ми га­лу­зе­ви­ми про­бле­ма­ми? Це на­ціо­наль­на осо­бли­вість укра­їн­ської енер­ге­ти­ки чи об’єктив­на не­об­хі­дність? Про це ро­змо­ва з Кши­што­фом РОГУЛЬСЬКІ, екс­пер­том із 30-рі­чним до­сві­дом ро­бо­ти в енер­ге­ти­ці, ди­ре­кто­ром кон­сал­тин­го­вої ком­па­нії Doradztwo Gospodarcze (Поль­ща). — Па­не Кши­штоф, пі­сля Ре­во­лю­ції гі­дно­сті укра­їн­ська вла­да йшла на ви­бо­ри з га­сла­ми про ре­фор­ми. Ми­ну­ло три ро­ки, у нас є вла­сна оцін­ка дій вла­ди. Але як ви, гро­ма­дя­нин кра­ї­ни, що вже про­йшла най­скла­дні­ші ета­пи енер­го­ре­форм, оці­ню­є­те, на­скіль­ки успі­шно про­су­ну­ла­ся енер­ге­ти­ка Укра­ї­ни в за­яв­ле­но­му на­пря­мі ре­форм? — Це ду­же ве­ли­ка й скла­дна те­ма. Про­ілю­струю на про­сто­му при­кла­ді. Я ува­жно спо­сте­рі­гав за роз­роб­кою За­ко­ну «Про ри­нок еле­ктро­енер­гії». Це су­пер, що він є, що йо­го на­ре­шті прийня­ли. Але... У жо­дній кра­ї­ні я не ба­чив, щоб за­кон роз­ро­бляв­ся пред­став­ни­ка­ми яко­гось єв­ро­пей­сько­го ор­га­ну, лю­дьми, які зов­сім не уяв­ля­ють ре­а­лій ро­бо­ти цьо­го рин­ку в умо­вах, у цьо­му ви­пад­ку, Укра­ї­ни. Цей за­кон на­пи­са­но для іде­аль­но­го сві­ту, а жи­т­тя та­ке, яке во­но є, і в ко­жній кра­ї­ні існу­ють свої осо­бли­во­сті.

Ме­не ду­же тур­бує той факт, що якщо За­кон «Про ри­нок еле­ктро­енер­гії» не ви­пра­ви­ти підза­кон­ни­ми акта­ми, то він не пра­цю­ва­ти­ме успі­шно. При цьо­му ні­хто не за­хо­тів при­слу­ха­ти­ся до енер­ге­ти­ків, суб’єктів цьо­го за­ко­ну. Де­які пун­кти мо­жна бу­ло пом’якши­ти, а де­які — вза­га­лі при­бра­ти. Але до­ку­мент бу­ло ухва­ле­но «у чи­сто­му ви­гля­ді». Якщо пра­виль­но ни­ні роз­ро­би­ти підза­кон­ні акти, то, мо­же, йо­го вда­сться впро­ва­ди­ти без по­пра­вок.

Ко­ли ми впро­ва­джу­ва­ли в се­бе в Поль­щі схо­жий за­кон, то зго­дом ви­прав­ля­ли йо­го чо­ти­ри ра­зи в пер­ший же рік. Те, що у вас за­раз є, хо­ча по­лі­ти­ки й у за­хва­ті, — це па­пір, який не має сто­сун­ку до ре­аль­но­го жи­т­тя. Жи­т­тя зов­сім ін­ше. Я ду­же ве­ли­кий фа­нат рин­ку, вва­жаю, що ри­нок має бу­ти ство­ре­ний, але за­кон по­трі­бно ще впро­ва­ди­ти. А для цьо­го не­об­хі­дно зро­би­ти ще ду­же ба­га­то. — При всіх не­до­лі­ках За­кон «Про ри­нок еле­ктро­енер­гії» все-та­ки по­зи­тив­ний? — Вва­жаю, що йо­го мо­жна бу­ло до­о­пра­цю­ва­ти, і він був би ще кра­щим. Ми в Поль­щі теж при­пу­ска­ли­ся по­ми­лок і по­тім ви­прав­ля­ли за­кон кіль­ка ра­зів. Кон­ку­рен­тний ри­нок еле­ктро­енер­гії — це аб­со­лю­тно ін­ший спо­сіб жи­т­тя. Ми змі­ню­є­мо основ­ний со­ці­а­лі­сти­чний прин­цип ро­бо­ти енер­ге­ти­ки, від­по­від­но до яко­го го­лов­не — за­без­пе­чи­ти по­став­ку еле­ктро­енер­гії. І тіль­ки. Усе ін­ше бу­ло вто­рин­ним.

Го­лов­ний прин­цип ро­бо­ти но­во­го рин­ку, рин­ку як та­ко­го — це торг. Для про­дав­ця, зокре­ма енер­го­ге­не­ру­ю­чих ком­па­ній, го­лов­не до­бре про­да­ти, а клі­єнт має пра­во ку­пи­ти то­вар у то­го про­дав­ця, умо­ви яко­го йо­му най­більш ком­фор­тні. При цьо­му по­трі­бно ма­ти на ува­зі, що за­кон дає бла­га спо­жи­ва­чу. Якщо ви по­ди­ви­те­ся на ди­ре­кти­ву ЄС, то по­ба­чи­те, що во­на роз­по­чи­на­є­ться зі слів: «Клі­єнт має пра­во…», а не те, що енер­ге­ти­чне під­при­єм­ство ро­би­ти­ме, на­при­клад, ан­бан­длінг (роз­по­діл. — О.Ш.) обл­енер­го на дві не­за­ле­жні ком­па­нії — опе­ра­то­ра еле­ктри­чних ме­реж і по­ста­чаль­ни­ка еле­ктро­енер­гії. — Що, на ваш по­гляд, спо­жи­вач мо­же одер­жа­ти вже за­раз пі­сля прийня­т­тя еле­ктро­енер­ге­ти­чно­го за­ко­ну, хо­ча він ще й не на­був чин­но­сті? — Усе за­ле­жить від то­го, яко­го спо­жи­ва­ча ми ма­є­мо на ува­зі. Да­вай­те на­зи­ва­ти спо­жи­ва­ча клі­єн­том, так бу­де пра­виль­но.

Спо­жи­вач — це той, хто щось спо­жи­ває, а для по­ста­чаль­ни­ків еле­ктро­енер­гії він клі­єнт, во­ни ма­ють об­слу­жи­ти йо­го якнай­кра­ще. Якщо ка­за­ти про юри­ди­чних осіб як про го­лов­них клі­єн­тів, то зав­дя­ки кон­ку­рен­тно­му рин­ку во­ни мо­жуть одер­жа­ти більш про­гно­зо­ва­ну та очі­ку­ва­ну ці­ну. На­цін­ка по­ста­чаль­ни­ків для та­ких клі­єн­тів як юри­ди­чних осіб на зрі­лих єв­ро­пей­ських рин­ках еле­ктро­енер­гії на сьо­го­дні — ли­ше близь­ко 0,3%.

Кон­ку­рен­ція зби­ває ці­ну до нор­маль­но­го рів­ня. Для клі­єн­та це ре­аль­но де­шев­ше, ніж у будь-якій ін­шій мо­де­лі ку­пів­лі еле­ктро­енер­гії. У Поль­щі очі­ку­ва­ли, що в мо­мент пу­ску рин­ку ці­на для та­ких клі­єн­тів зро­сте на 70%, а во­на впа­ла.

Для ін­ди­ві­ду­аль­них клі­єн­тів на рин­ку йо­му про­да­дуть щось іще, крім еле­ктро­енер­гії. На­при­клад, за­про­по­ну­ють під­ви­щи­ти ці­ну з по­не­діл­ка по п’ятни­цю, ко­ли він ду­же ма­ло ко­ри­сту­є­ться еле­ктро­енер­гі­єю, а в су­бо­ту та не­ді­лю да­дуть без­пла­тно. Це про­ду­кти, яких з’яв­ля­є­ться без­ліч. Ви­гра­ють ті по­ста­чаль­ни­ки, які роз­та­шо­ва­ні по­руч із клі­єн­том, до­слі­джу­ють йо­го по­тре­би та до­ско­наль­но ро­зу­мі­ють, що йо­му по­трі­бно. І не зав­жди спра­ва у зни­жен­ні ці­ни, хо­ча, зви­чай­но, це теж ва­жли­во. — В Укра­ї­ні ба­га­то су­пе­ре­чок про до­ціль­ність впро­ва­дже­н­ня Rabре­гу­лю­ва­н­ня. Де­які екс­пер­ти ка­жуть, що ще не час, ін­ші пе­ре­ко­ну­ють, що це чер­го­ва пас­тка, і це ма­ло чим до­по­мо­же за­ста­рі­лим ме­ре­жам. — Ава­рії в ме­ре­жах — це нор­маль­на скла­до­ва ро­бо­чо­го про­це­су. Ко­жний ре­гу­ля­тор у будь-якій кра­ї­ні сві­ту цю скла­до­ву на­ма­га­є­ться змен­шу­ва­ти. Але для то­го, щоб змен­ши­ти ви­тра­ти на ава­рій­ні ре­мон­ти, не­об­хі­дно збіль­шу­ва­ти ви­тра­ти на ін­ве­сти­ції. Що це озна­чає? За­мість то­го, щоб ла­го­ди­ти ста­рі ка­бе­лі, слід за­ду­ма­ти­ся: а чи не по­бу­ду­ва­ти но­ві? Гро­ші на по­бу­до­ву цьо­го ка­бе­лю і є RAB. Якщо ви не онов­лю­ва­ли ме­ре­жі 20 ро­ків, то, ви­хо­дить, ни­ні по­трі­бно ду­же ба­га­то бу­ду­ва­ти. RAB ви­гля­дає як фі­нан­со­ва на­дбав­ка, яку зби­ра­ють для то­го, щоб за­лу­чи­ти но­ві ін­ве­сти­ції.

Став­ка Rab-та­ри­фу в усьо­му сві­ті від­по­від­ає вар­то­сті ка­пі­та­лу та роз­ра­хо­ву­є­ться за фор­му­лою WACC (фор­му­ла оцін­ки вар­то­сті ка­пі­та­лу. — О.Ш.). — Чи мо­жна го­во­ри­ти, що мо­дель, яку за­про­по­ну­ва­ла за­раз НКРЕКП, у ці­ло­му по­вто­рює поль­ський до­свід? — Не тіль­ки поль­ський, а й єв­ро­пей­ський. Ме­то­до­ло­гія Rabре­гу­лю­ва­н­ня в Поль­щі ні­чим не від­рі­зня­є­ться від ін­ших кра­їн, це за­галь­но­єв­ро­пей­ська ме­то­до­ло­гія. Во­на від­рі­зня­є­ться тіль­ки став­ка­ми WACC на єди­ну ба­зу за­ле­жно від то­го, скіль­ки ко­штує ка­пі­тал на фі­нан­со­вих рин­ках. Ця став­ка пря­мо пов’яза­на з гро­ши­ма, які не­об­хі­дно за­лу­чи­ти, щоб здій­сни­ти ре­кон­стру­кцію.

Якщо чим і до­рі­кну­ти НКРЕКП у цьо­му сен­сі, то тіль­ки тим, що во­ни на­ма­га­ю­ться ро­би­ти став­ку ниж­чою за рин­ко­ву. WACC, що вра­хо­вує вар­тість гро­шо­вих ре­сур­сів в Укра­ї­ні, має ста­но­ви­ти не менш як 19%, а ре­гу­ля­тор пла­нує прив’яза­ти цей сти­му­лю­ю­чий та­риф до дис­кон­тної став­ки НБУ. Це ли­ше 12,5%.

За­ни­же­на став­ка мо­же зни­зи­ти ефе­ктив­ність да­ної ме­то­до­ло­гії. Кри­ти­ки Rab-ре­гу­лю­ва­н­ня не­хай по­див­ля­ться на ви­тра­ти, які ле­жать в осно­ві екс­плу­а­та­ції ме­ре­жі. Це са­ме те мі­сце, де мо­жна зна­йти від­су­тню ча­сти­ну та­ри­фу та зму­си­ти більш ефе­ктив­но пра­цю­ва­ти. На одній ді­лян­ці ме­ре­жі в Поль­щі пра­цює зна­чно мен­ше спів­ро­бі­тни­ків, ніж в Укра­ї­ні, а в Ні­меч­чи­ні — у сім ра­зів мен­ше! Тут мо­жна за­оща­джу­ва­ти. Бе­здум­но фор­му­ва­ти та­риф за ді­ю­чим прин­ци­пом «ви­тра­ти+», це озна­чає тіль­ки одне — сти­му­лю­ва­ти не­ефе­ктив­ність.

Для ме­не ціл­ком оче­ви­дно, що RAB якщо й при­зве­де до де­яко­го тим­ча­со­во­го під­ви­ще­н­ня та­ри­фів, то в дов­го­стро­ко­во­му ви­мі­рі спо­жи­ва­чі все одно ви­гра­ють. І в ці­ні пе­ре­да­чі еле­ктро­енер­гії, і в яко­сті об­слу­го­ву­ва­н­ня. При існу­ю­чо­му та­ри­фо­утво­рен­ні та­риф теж зро­ста­ти­ме, але в ком­па­нії не бу­де ко­штів для ін­ве­сти­цій у роз­по­діль­ні ме­ре­жі та по­лі­пше­н­ня яко­сті по­став­ки еле­ктро­енер­гії. — Ви ка­же­те про те, що одер­жать спо­жи­ва­чі. А що отри­має га­лузь? На­скіль­ки це ва­жли­во? На­при­клад, у ча­сти­ні при­хо­ду іно­зем­них ін­ве­сто­рів. — В укра­їн­ській енер­ге­ти­ці не бу­де іно­зем­них ін­ве­сти­цій до­ти, до­ки ваш ри­нок не ста­не зро­зумі­лим ін­ве­сто­рам. Во­ни не зна­ють, як із ним пра­цю­ва­ти, на­скіль­ки їхня ефе­ктив­ність по­зна­чи­ться на при­бу­тку. Є ком­па­нії, які хо­чуть зай­ти на ваш ри­нок, у ме­не не­має в цьо­му сум­ні­вів. Але жо­дний бі­знес не при­йде про­сто то­му, що йо­му ду­же по­до­ба­є­ться Укра­ї­на. По­трі­бні чі­ткі та зро­зумі­лі пра­ви­ла гри.

В енер­ге­ти­ці, хоч як див­но, ду­же силь­ний вплив бірж і фі­нан­со­вих ін­стру­мен­тів. Який прин­цип ро­бо­ти, на­при­клад, Пен­сій­но­го фон­ду? Він го­то­вий вкла­сти ко­шти під не­ве­ли­кий від­со­ток на 25 ро­ків, але за одні­єї умо­ви — має бу­ти га­ран­то­ва­на від­да­ча. Енер­ге­ти­ка вва­жа­є­ться га­луз­зю, де при­бу­ток до­сить обме­же­ний, але він ста­біль­ний і дов­го­стро­ко­вий.

Якщо та­кий ін­ве­стор хо­че зай­ти на ри­нок, то він ди­ви­ти­ме­ться на за­ко­ни, які за­без­пе­чу­ють йо­му до­хід. Це оче­ви­дно: щоб під­при­є­мець міг здій­сню­ва­ти дов­го­стро­ко­ві ін­ве­сти­ції, ри­нок має бу­ти зро­зумі­лим і пе­ред­ба­чу­ва­ним.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.