Ла­ри­са Де­ни­сен­ко: «Я від­чу­ла пер­со­наль­ну від­по­від­аль­ність за без­пе­ку ді­тей»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ка­те­ри­на КОНСТАНТИНОВА

Ав­тор книж­ки «Майя та її ма­ми» роз­по­ві­ла DT.UA про си­ту­а­цію дов­ко­ла ска­су­ва­н­ня пре­зен­та­ції на Фо­ру­мі ви­дав­ців у Льво­ві че­рез по­гро­зи з бо­ку окре­мих ра­ди­каль­них ор­га­ні­за­цій.

Ра­ди­каль­ні на­мі­ри з бо­ку де­яких ор­га­ні­за­цій ви­го­ло­ше­ні в та­кій ма­не­рі, що не­ві­до­мо, що за цим кри­є­ться: це пря­ма агре­сія, на­силь­ство чи про­сто зне­ва­га, — ко­мен­тує си­ту­а­цію DT.UA Ла­ри­са Де­ни­сен­ко. — Лист під­пи­са­ний 15-ма за­ре­є­стро­ва­ни­ми в Укра­ї­ні не­фор­маль­ни­ми гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми. Зокре­ма, на сай­ті Фо­ру­му мо­жна зна­йти скан та­ко­го ли­ста. Тоб­то в тій за­яві мо­ва про те, щоб на Фо­ру­мі не бу­ло по­дій, пов’яза­них із мо­єю книж­кою. То­му що це, мов­ляв, «пу­блі­чне про­па­гу­ва­н­ня не­тра­ди­цій­них цін­но­стей».

До то­го ж у ме­не до­сить су­пе­ре­чли­ва ін­фор­ма­ція і що­до охо­ро­ни Фо­ру­му, і що­до до­три­ма­н­ня без­пе­ки з бо­ку по­лі­ції. То­му і бу­ли ви­му­ше­ні ска­су­ва­ти ди­тя­чу пре­зен­та­цію «Майї» у Львів­ській обла­сній бі­бліо­те­ці для ді­тей. Бо я від­чу­ла пер­со­наль­ну від­по­від­аль­ність за без­пе­ку ді­тей.

По­штов­хом до на­пи­са­н­ня книж­ки бу­ло моє спіл­ку­ва­н­ня з учи­тель­кою, яка вго­лос до­зво­ля­ла со­бі на­зи­ва­ти дів­ча­ток-бли­зню­чок «про­бі­ро­чни­ки». Во­на не ро­зумі­ла, що це не­ко­ре­ктно. І то­му, вла­сне, пер­ша гла­ва «Майї» й сто­су­є­ться двох кра­щих по­друг дів­чин­ки — ді­ток ЕКО. — Де­які ва­ші грі­зні опо­нен­ти в со­цме­ре­жах на­тя­ка­ють, що книж­ка про «Майю» — це гран­то­вий про­ект, ме­та яко­го — по­пу­ля­ри­за­ція не­ха­ра­ктер­них для Укра­ї­ни сі­мей­них цін­но­стей. Як про­ко­мен­ту­є­те та­кі на­па­ди? — Цей про­ект на­по­ло­ви­ну гран­то­вий, на­по­ло­ви­ну ко­мер­цій­ний. По­ло­ви­ну ви­трат опла­ти­ло ви­дав­ни­цтво, дру­гу по­ло­ви­ну опла­тив Фонд іме­ні Г. Бьо­л­ля в Укра­ї­ні — за­для по­ши­ре­н­ня книж­ки без­ко­штов­но в бі­бліо­те­ках та ба­га­то­ді­тних ро­ди­нах.

Я на по­зи­ції за­хи­сту ди­ти­ни. У якій би ро­ди­ні не ви­хо­ву­ва­ла­ся ця ди­ти­на, го­лов­не — щоб не бу­ло на­силь­ства що­до неї.

Ди­ти­на має по­чу­ва­ти­ся ком­фор­тно в будь-яко­му ви­мі­рі. Се­ред одно­кла­сни­ків, се­ред учи­те­лів і вчи­те­льок, у бу­дья­кій сім’ї. Не­за­ле­жно від скла­ду ро­ди­ни. І чи по­до­ба­є­ться ко­мусь та­кий склад, чи не по­до­ба­є­ться, стан­дар­тний він чи не­стан­дар­тний.

Ця книж­ка — як ма­па рі­зних ро­дин. Це ва­рі­ант ро­дин рі­зних обла­стей Укра­ї­ни. Всьо­го та­ких ро­дин ви­йшло 17, але на­справ­ді їх біль­ше, і во­ни на­ма­га­ю­ться роз­кри­ти­ся пе­ред чи­та­ча­ми.

Ці ро­ди­ни — як ба­га­то­квар­тир­ний бу­ди­нок. Це со­ціо­ло­гі­чний зріз то­го, що від­бу­ва­є­ться по­руч із на­ми. От­же, і не­по­трі­бно щось ви­га­ду­ва­ти або ко­гось ко­пі­ю­ва­ти.

Ла­ри­са Де­ни­сен­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.