Осо­бли­вий по­ря­док за­ко­но­твор­чо­сті

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Ми­ну­лої п’ятни­ці Вер­хов­на Ра­да на­ре­шті роз­гля­ну­ла два так зва­них «дон­ба­ських» за­ко­но­про­е­кти.

За­кон «Про ство­ре­н­ня не­об­хі­дних умов для мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­ції в окре­мих ра­йо­нах До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей» був схва­ле­ний у ці­ло­му. Про­ект «Про осо­бли­во­сті дер­жав­ної по­лі­ти­ки із за­без­пе­че­н­ня дер­жав­но­го су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни над тим­ча­со­во оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми в До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях» — прийня­то за осно­ву.

Всу­пе­реч за­явам при­бі­чни­ків цих за­ко­но­твор­чих іні­ці­а­тив, ні­яких но­вих під­хо­дів, спря­мо­ва­них на де­о­ку­па­цію ОРДЛО, до­ку­мен­ти не мі­сти­ли. Про­ект «Про осо­бли­во­сті дер­жав­ної по­лі­ти­ки…» по­за­о­чі па­фо­сно на­зи­ва­ли «за­ко­ном про ре­ін­те­гра­цію», але, за ве­ли­ким ра­хун­ком, про ре­ін­те­гра­цію там і не йшло­ся. Про «стра­те­гії ви­зво­ле­н­ня» — теж.

Іні­ці­а­тор про­це­су — пре­зи­дент — ке­ру­вав­ся ін­ши­ми ці­ля­ми, пе­ре­ва­жно та­кти­чни­ми. Бек­гра­унд У Ра­ді нац­без­пе­ки та обо­ро­ни до­сить дав­но тру­ди­ли­ся над до­ку­мен­том, що уто­чнює ха­ра­ктер во­єн­ної опе­ра­ції на схо­ді кра­ї­ни, опти­мі­зує по­ря­док ке­рів­ни­цтва си­ло­ви­ка­ми на Дон­ба­сі і ко­ри­гує си­сте­му управ­лі­н­ня ви­зво­ле­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми. Влі­тку був під­го­тов­ле­ний від­по­від­ний за­ко­но­про­ект, який на­ле­жа­ло за­твер­ди­ти на за­сі­дан­ні Ра­дбе­зу і прийня­ти до за­вер­ше­н­ня шо­стої пар­ла­мент­ської се­сії. Однак у пер­шій по­ло­ви­ні ли­пня роз­гляд пи­та­н­ня пе­ре­не­сли на не­ви­зна­че­ний тер­мін. Го­ло­ва РНБОУ Пе­тро По­ро­шен­ко без на­ле­жної ува­ги по­ста­вив­ся до іні­ці­а­тив се­кре­та­ря РНБОУ Оле­ксан­дра Тур­чи­но­ва.

Чо­му? Адже прийня­т­тя та­ко­го до­ку­мен­та від­по­від­а­ло ін­те­ре­сам га­ран­та і глав­ко­вер­ха від­ра­зу з кіль­кох при­чин. Зокре­ма, оста­то­чно зні­ма­ло­ся пи­та­н­ня пра­во­мо­чно­сті за­сто­су­ва­н­ня Зброй­них сил все­ре­ди­ні кра­ї­ни в умо­вах від­су­тно­сті во­єн­но­го ста­ну. А крім то­го, ство­рю­ва­ло до­да­тко­ві ва­же­лі впли­ву на мі­сце­ву вла­ду.

Але По­ро­шен­ко не дав «зе­ле­но­го сві­тла» за­ко­но­про­е­кто­ві, що отри­мав на­зву «Про осо­бли­во­сті дер­жав­ної по­лі­ти­ки із за­без­пе­че­н­ня дер­жав­но­го су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни над тим­ча­со­во оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми у До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях». Май­бу­тні пе­ре­го­во­ри по­мі­чни­ка пре­зи­ден­та РФ Вла­ди­сла­ва Сур­ко­ва і спец­пред­став­ни­ка Дер­жде­пар­та­мен­ту США з пи­тань Укра­ї­ни Кур­та Вол­ке­ра, які від­бу­ду­ться 7 жов­тня в Бел­гра­ді, не на­ці­ле­ні на якийсь кон­кре­тний ре­зуль­тат.

«У да­но­му ви­пад­ку пе­ре­го­во­ри не на­ці­ле­ні на якийсь кон­кре­тний ре­зуль­тат, це про­цес син­хро­ні­за­ції по­зи­цій, зві­ря­н­ня го­дин­ни­ків та обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю, що на­зи­ва­є­ться, з пер­ших рук», — ска­зав прес-се­кре­тар пре­зи­ден­та Ро­сії Дми­тро Пє­сков.

Він на­га­дав, що «США не є уча­сни­ком нор­манд­сько­го фор­ма­ту, во­ни не є сто­ро­ною-га­ран­том мін­ських до­мов­ле­но­стей».

«Про­те Ва­шинг­то­ну ва­жли­во отри­му­ва­ти ін­фор­ма­цію, так би мо­ви­ти, з пер­ших рук від кра­їн, які бе­руть участь у нор­манд­сько­му фор­ма­ті», — вва­жає офі­цій­ний пред­став­ник Крем­ля.

Ра­ні­ше ди­ре­ктор по­лі­ти­чно­го де­пар­та­мен­ту МЗС Укра­ї­ни Оле­ксій Ма­ке­єв по­ві­до­мив, що укра­їн­ська сто­ро­на бу­ла за­зда­ле­гідь про­ін­фор­мо­ва­на про де­та­лі ці­єї за­пла­но­ва­ної зу­стрі­чі в Бел­гра­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.