Гі­бри­до­ко­ман­ду­вач

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Окре­ма лю­ди­на мо­же вте­кти від вій­ни. Але від вій­ни не мо­же вте­кти дер­жа­ва і су­спіль­ство.

Вій­на, хоч як це па­ра­до­ксаль­но, на­віть най­слаб­ші дер­жа­ви пе­ре­тво­рює на суб’єкт, на то­го, хто щось ви­рі­шує. Вій­сько­ва агре­сія звер­тає ува­гу на жер­тву, зму­шує шу­ка­ти ви­хід її і всіх дов­ко­ла неї. Те, як дер­жав­ні ін­сти­ту­ти і су­спіль­ство ре­а­гу­ють на вій­ну ви­зна­чає їх подаль­ший ро­зви­ток або за­не­пад. Ро­зви­ток озна­чає зда­тність пе­ре­мог­ти у вій­ні і від­сто­я­ти свою суб’єктність. За­не­пад не обов’яз­ко­во озна­чає фі­зи­чне зни­ще­н­ня. Але втра­та суб’єктно­сті озна­чає за­не­пад.

У 2014-му ми пе­ре­жи­ли при­ни­же­н­ня гі­дно­сті вій­ною — су­сід ´вал­ту­вав, дру­зі при­три­му­ва­ли, від­би­ва­ти­ся бу­ло ні­чим. Але зав­дя­ки цьо­му при­ни­жен­ню ми пе­ре­ста­ли жи­ти ілю­зі­я­ми про бра­тер­ські на­мі­ри Ро­сії, про го­тов­ність ін­ших за нас во­ю­ва­ти, про боє­зда­тність на­ших Зброй­них сил як ін­сти­ту­ції. Вій­на згур­ту­ва­ла нас як на­цію, зро­би­ла більш від­по­від­аль­ни­ми гро­ма­дя­на­ми. Брак боє­зда­тно­сті ін­сти­ту­тів був за­мі­ще­ний боє­зда­тні­стю су­спіль­ства, яке усві­до­ми­ло, що від­да­ти ду­шу й ті­ло за сво­бо­ду — це не сло­ва з пі­сні, а жит­тє­ва не­об­хі­дність.

Ре­а­кція, яку укра­їн­ське су­спіль­ство да­ло на вій­ну, зди­ву­ва­ла во­ро­га, світ і са­мих укра­їн­ців. Су­спіль­ство не про­сто під­три­ма­ло дер­жа­ву — су­спіль­ство за­сту­пи­ло у ба­га­тьох ви­мі­рах дер­жав­ні ін­сти­ту­ти. До­бро­воль­ці і во­лон­те­ри вул­ка­ні­зу­ва­ли про­би­те і спу­ще­не ко­ле­со обо­рон­ної ма­ши­ни — в строю, в ре­чо­во­му і те­хні­чно­му за­без­пе­чен­ні, в го­спі­та­лях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.